Mark 7

  7:1   2532 και And 4863 συνάγονται gathered together 4314 προς to 1473 αυτόν him 3588 οι the * Φαρισαίοι Pharisees 2532 και and 5100 τινες some 3588 των from the 1122 γραμματέων scribes, 2064 ελθόντες having come 575 από from * Ιεροσολύμων Jerusalem.   7:2   2532 και And 1492 ιδόντες they beholding 5100 τινάς certain ones 3588 των   3101-1473 μαθητών αυτού of his disciples 2839 κοιναίς with common 5495 χερσί hands, 5123 τουτ΄ έστιν that is to say 449 ανίπτοις unwashed, 2068 εσθίοντας eating 740 άρτους bread, 3201 εμέμψαντο they complained;   7:3   3588-1063 οι γαρ for the * Φαρισαίοι Pharisees 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the * Ιουδαίοι Jews, 1437-3361 εάν μη unless 4435 πυγμή [3with a fist 3538 νίψωνται 1they washed 3588 τας   5495 χείρας 2hands] 3756-2068 ουκ εσθίουσι they do not eat, 2902 κρατούντες holding 3588 την the 3862 παράδοσιν tradition 3588 των of the 4245 πρεσβυτέρων elders.   7:4   2532 και And 575 από coming from 58 αγοράς markets, 1437 εάν if 3361 μη they should not 907 βαπτίσωνται immerse, 3756 ουκ they do not 2068 εσθίουσι eat; 2532 και and 243 άλλα [2other things 4183 πολλά 1many] 1510.2.3 εστιν there are 3739 α which 3880 παρέλαβον they take on themselves 2902 κρατείν to hold -- 909 βαπτισμούς immersion 4221 ποτηρίων of cups, 2532 και and 3582 ξεστών quart pitchers, 2532 και and 5473 χαλκίων brass kettles, 2532 και and 2825 κλινών beds.   7:5   1899 έπειτα Thereupon 1905 επερωτώσιν [6asked 1473 αυτόν 7him 3588 οι 1the * Φαρισαίοι 2Pharisees 2532 και 3and 3588 οι 4the 1122 γραμματείς 5scribes], 1302 διατί Why 3588 οι   3101-1473 μαθηταί σου do your disciples 3756 ου not 4043 περιπατούσι walk 2596 κατά according to 3588 την the 3862 παράδοσιν tradition 3588 των of the 4245 πρεσβυτέρων elders, 235 αλλά but 449 ανίπτοις with unwashed 5495 χερσίν hands 2068 εσθίουσι they eat 3588 τον the 740 άρτον bread?   7:6   3588-1161 ο δε And he 611 αποκριθείς answering 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them 3754 ότι that, 2573 καλώς Well 4395-* προεφήτευσεν Ησαϊας Isaiah prophesied 4012 περί concerning 1473 υμών you 3588 των the 5273 υποκριτών hypocrites, 5613 ως as 1125 γέγραπται it has been written, 3778 ούτος This 3588 ο   2992 λαός people 3588 τοις [2with the 5491 χείλεσί 3lip 1473-5091 με τιμά 1esteem me], 3588 η   1161 δε but 2588-1473 καρδία αυτών their heart 4206 πόρρω is far off 566 απέχει at a distance 575 απ΄ from 1473 εμού me.   7:7   3155-1161 μάτην δε And in vain 4576 σέβονταί they worship 1473 με me, 1321 διδάσκοντες teaching 1319 διδασκαλίας as instructions 1778 εντάλματα the precepts 444 ανθρώπων of men.   7:8   863-1063 αφέντες γαρ For leaving 3588 την the 1785 εντολήν commandment 3588 του   2316 θεού of God, 2902 κρατείτε you hold 3588 την the 3862 παράδοσιν tradition 3588 των   444 ανθρώπων of men -- 909 βαπτισμούς immersions 3582 ξεστών of quart pitchers 2532 και and 4221 ποτηρίων cups, 2532 και and 243 άλλα [2other 3946 παρόμοια 3similar 5108 τοιαύτα 4such things 4183 πολλά 1many] 4160 ποιείτε you do.   7:9   2532 και And 3004 έλεγεν he said 1473 αυτοίς to them, 2573 καλώς Well 114 αθετείτε you annul 3588 την the 1785 εντολήν commandment 3588 του   2316 θεού of God, 2443 ίνα that 3588 την   3862-1473 παράδοσιν υμών [2your tradition 5083 τηρήσητε 1you give heed to].   7:10   *-1063 Μωσής γαρ For Moses 2036 είπε said, 5091 τίμα Esteem 3588 τον   3962-1473 πατέρα σου your father 2532 και and 3588 την   3384-1473 μητέρα σου your mother! 2532 και And, 3588 ο Let the 2551 κακολογών one speaking evil of 3962 πατέρα father 2228 η or 3384 μητέρα mother 2288 θανάτω [2in death 5053 τελευτάτω 1come to an end]!   7:11   1473-1161 υμείς δε But you 3004 λέγετε say, 1437 εάν If 2036 είπη [2should say 444 άνθρωπος 1a man] 3588 τω to 3962 πατρί a father 2228 η or 3588 τη to 3384 μητρί a mother, 2878 κορβάν Corban, 3739 ο (which 1510.2.3 εστι is 1435 δώρον a gift offering) 3739 ο what 1437 εάν ever 1537 εξ of 1473 εμού me 5623 ωφεληθής you should derive benefit.   7:12   2532 και And 3765 ουκέτι no longer 863 αφίετε you allow 1473 αυτόν him 3762 ουδέν [2anything 4160 ποιήσαι 1to do] 3588 τω to 3962-1473 πατρί αυτού his father 2228 η or 3588 τη to 3384-1473 μητρί αυτού his mother,   7:13   208 ακυρούντες voiding 3588 τον the 3056 λόγον word 3588 του   2316 θεού of God 3588 τη   3862-1473 παραδόσει υμών by your tradition 3739 η which 3860 παρεδώκατε you delivered; 2532 και and 3946 παρόμοια [2similar 5108 τοιαύτα 3such things 4183 πολλά 1many] 4160 ποιείτε you do.   7:14   2532 και And 4341 προσκαλεσάμενος having called 3956 πάντα all 3588 τον the 3793 όχλον multitude, 3004 έλεγεν he said 1473 αυτοίς to them, 191 ακούετέ Hear 1473 μου me 3956 πάντες all, 2532 και and 4920 συνίετε perceive!   7:15   3762-1510.2.3 ουδέν εστιν There is nothing 1855 έξωθεν from outside 3588 του   444 ανθρώπου of man 1531 εισπορευόμενον entering 1519 εις into 1473 αυτόν him 3739 ο which 1410 δύναται is able 1473-2840 αυτόν κοινώσαι to make him unclean; 235 αλλά but 3588 τα the things 1607 εκπορευόμενα going forth 575 απ΄ from 1473 αυτού him, 1565 εκείνά those 1510.2.3 εστι are 3588 τα the things 2840 κοινούντα making [3unclean 3588 τον 1the 444 άνθρωπον 2man].   7:16   1487-1536 ει τις If any 2192 έχει has 3775 ώτα ears 191 ακούειν to hear 191 ακουέτω let him hear!   7:17   2532 και And 3753 ότε when 1525 εισήλθεν he entered 1519 εις into 3624 οίκον a house 575 από from 3588 του the 3793 όχλου multitude, 1905 επηρώτων [2asked 1473 αυτόν 3him 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού 1his disciples] 4012 περί concerning 3588 της the 3850 παραβολής parable.   7:18   2532 και And 3004 λέγει he says 1473 αυτοίς to them, 3779 ούτω Thus 2532 και also 1473 υμείς you 801-1510.2.5 ασύνετοί εστε are senseless? 3756 ου Do you not 3539 νοείτε comprehend 3754 ότι that 3956 παν everything 3588 το   1855 έξωθεν from outside 1531 εισπορευόμενον entering 1519 εις into 3588 τον   444 άνθρωπον a man 3756 ου is not 1410 δύναται able 1473-2840 αυτόν κοινώσαι to make him unclean.   7:19   3754 ότι For 3756-1531 ουκ εισπορεύεται it enters not 1473-1519 αυτού εις into his 3588 την   2588 καρδίαν heart, 235 αλλ΄ but 1519 εις into 3588 την the 2836 κοιλίαν belly; 2532 και and 1519 εις into 3588 τον the 856 αφεδρώνα bowel 1607 εκπορεύεται it goes forth, 2511 καθαρίζον cleansing 3956 πάντα all 3588 τα the 1033 βρώματα foods.   7:20   3004-1161 έλεγε δε And he said 3754 ότι that, 3588 το The thing 1537 εκ [2from out of 3588 του 3the 444 ανθρώπου 4man 1607 εκπορευόμενον 1going forth], 1565 εκείνο that 2840 κοινοί defiles 3588 τον the 444 άνθρωπον man.   7:21   2081-1063 έσωθεν γαρ For from inside 1537 εκ out of 3588 της the 2588 καρδίας heart 3588 των   444 ανθρώπων of men 3588 οι   1261 διαλογισμοί [3thoughts 3588 οι   2556 κακοί 2evil 1607 εκπορεύονται 1goes forth], 3430 μοιχείαι adulteries, 4202 πορνείαι harlotries, 5408 φόνοι murders,   7:22   2829 κλοπαί frauds, 4124 πλεονεξίαι desires for wealth, 4189 πονηρίαι wickednesses, 1388 δόλος treachery, 766 ασέλγεια lewdness, 3788 οφθαλμός [2eye 4190 πονηρός 1a wicked], 988 βλασφημία blasphemy, 5243 υπερηφανία pride, 877 αφροσύνη folly.   7:23   3956 πάντα All 3778 ταύτα these 3588 τα   4190 πονηρά evils 2081 έσωθεν from inside 1607 εκπορεύεται go forth 2532 και and 2840 κοινοί defile 3588 τον the 444 άνθρωπον man.   7:24   2532 και And 1564 εκείθεν from there 450 αναστάς having risen up, 565 απήλθεν he went forth 1519 εις into 3588 τα the 3181 μεθόρια boundaries * Τύρου of Tyre 2532 και and * Σιδώνος Sidon. 2532 και And 1525 εισελθών he entered 1519 εις into 3588 την the 3614 οικίαν house, 3762 ουδένα [2no one 2309 ήθελε 1wanting] 1097 γνώναι to know, 2532 και but 3756 ουκ he was not 1410 ηδυνήθη able 2990 λαθείν to be unaware.   7:25   191 ακούσασα [3having heard 1063 γαρ 1For 1135 γυνή 2a woman] 4012 περί about 1473 αυτού him, 3739 ης of which 2192 είχε [3had 3588 το   2365 θυγάτριον 2young daughter 1473 αυτής 1her 4151 πνεύμα 5spirit 169 ακάθαρτον 4an unclean], 2064 ελθούσα having come 4363 προσέπεσε fell 4314 προς at 3588 τους   4228-1473 πόδας αυτού his feet.   7:26   1510.7.3 ην [4was 1161 δε 1And 3588 η 2the 1135 γυνή 3woman] * Ελληνίς a Greek, * Συροφοίνισσα Syro-phoenician 3588 τω   1085 γένει by race, 2532 και and 2065 ηρώτα she asked 1473 αυτόν him 2443 ίνα that 3588 το [2the 1140 δαιμόνιον 3demon 1544 εκβάλλη 1he should cast out] 1537 εκ from 3588 της   2364-1473 θυγατρός αυτής her daughter.   7:27   3588-1161 ο δε And * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said 1473 αυτή to her, 863 άφες Allow 4412 πρώτον [3first 5526 χορτασθήναι 4to be filled 3588 τα 1the 5043 τέκνα 2children]! 3756 ου [3not 1063 γαρ 1for 2570 καλόν 4good 1510.2.3 εστι 2it is] 2983 λαβείν to take 3588 τον the 740 άρτον bread 3588 των of the 5043 τέκνων children, 2532 και and 906 βαλείν to throw it 3588 τοις to the 2952 κυναρίοις little dogs.   7:28   3588-1161 η δε And she 611 απεκρίθη answered 2532 και and 3004 λέγει says 1473 αυτώ to him, 3483 ναι Yes, 2962 κύριε O Lord, 2532-1063 και γαρ but even 3588 τα the 2952 κυνάρια little dogs 5270 υποκάτω underneath 3588 της the 5132 τραπέζης table 2068 εσθίει eat 575 από from 3588 των the 5589 ψιχίων crumbs 3588 των of the 3813 παιδίων children.   7:29   2532 και And 2036 είπεν he said 1473 αυτή to her, 1223 διά On account of 3778 τούτον this 3588 τον   3056 λόγον word, 5217 ύπαγε go! 1831 εξελήλυθε [3has come forth 3588 το 1the 1140 δαιμόνιον 2demon] 1537 εκ from out of 3588 της   2364-1473 θυγατρός σου your daughter.   7:30   2532 και And 565 απελθούσα having gone forth 1519 εις unto 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτής her house, 2147 εύρε she found 3588 το the 1140 δαιμόνιον demon 1831 εξεληλυθός having gone forth, 2532 και and 3588 την the 2364 θυγατέρα daughter 906 βεβλημένην being laid 1909 επί upon 3588 της the 2825 κλίνης bed.   7:31   2532 και And 3825 πάλιν again 1831 εξελθών having come forth 1537 εκ from 3588 των the 3725 ορίων borders * Τύρου of Tyre 2532 και and * Σιδώνος Sidon, 2064 ήλθε he came 4314 προς to 3588 την the 2281 θάλασσαν sea 3588 της of the * Γαλιλαίας Galilee, 303.1 αναμέσον in the midst 3588 των of the 3725 ορίων borders * Δεκαπόλεως of Decapolis.   7:32   2532 και And 5342 φέρουσιν they bring 1473 αυτώ to him 2974 κωφόν a deaf-mute 3424 μογιλάλον stammering. 2532 και And 3870 παρακαλούσιν they appeal to 1473 αυτόν him 2443 ίνα that 2007 επιθή he should place upon 1473 αυτώ him 3588 την his 5495 χείρα hand.   7:33   2532 και And 618-1473 απολαβόμενος αυτόν taking him away 575 από from 3588 του the 3793 όχλου multitude 2596 κατ΄ in 2398 ιδίαν private, 906 έβαλε he put 3588 τους   1147-1473 δακτύλους αυτού his fingers 1519 εις into 3588 τα   3775-1473 ώτα αυτού his ears, 2532 και and 4429 πτύσας having spit 680 ήψατο touched 3588 της   1100-1473 γλώσσης αυτού his tongue.   7:34   2532 και And 308 αναβλέψας having looked up 1519 εις into 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 4727 εστέναξε he moaned, 2532 και and 3004 λέγει says 1473 αυτώ to him, 2188 εφφαθά Ephphatha, 3739 ο which 1510.2.3 εστιν is, 1272 διανοίχθητι Be opened wide!   7:35   2532 και And 2112 ευθέως immediately 1272 διηνοίχθησαν were opened wide 1473 αυτού his 3588 αι   189 ακοαί hearing faculties, 2532 και and 3089 ελύθη [4was untied 3588 ο 1the 1199 δεσμός 2bond 3588 της   1100-1473 γλώσσης αυτού 3of his tongue], 2532 και and 2980 ελάλει he spoke 3723 ορθώς rightly.   7:36   2532 και And 1291 διεστείλατο he warned 1473 αυτοίς them 2443 ίνα that 3367 μηδενί [2to no one 2036 είπωσιν 1they should speak]. 3745-1161 όσον δε But as much as 1473 αυτός he 1473-1291 αυτοίς διεστέλλετο warned them, 3123 μάλλον rather 4053 περισσότερον more extra 2784 εκήρυσσον they proclaimed.   7:37   2532 και And 5249 υπερπερισσώς more exceedingly 1605 εξεπλήσσοντο they were overwhelmed, 3004 λέγοντες saying, 2573-3956 καλώς πάντα [2all things well 4160 πεποίηκε 1He has done]. 2532 και Both 3588 τους the 2974 κωφούς deaf 4160 ποιεί he makes 191 ακούειν to hear, 2532 και and 3588 τους the 216 αλάλους speechless 2980 λαλείν to speak.