Mark 6:56

  6:56   2532 και And 3699 όπου where 302 αν ever 1531 εισεπορεύετο he entered 1519 εις into 2968 κώμας towns 2228 η or 4172 πόλεις cities 2228 η or 68 αγρούς fields, 1722 εν [4in 3588 ταις 5the 58 αγοραίς 6markets 5087 ετίθουν 1they put 3588 τους 2the ones 770 ασθενούντας 3being invalid]; 2532 και and 3870 παρεκάλουν they appealed to 1473 αυτόν him 2443 ίνα that 2579 καν if only 3588 του [2the 2899 κρασπέδου 3decorative hem 3588 του   2440-1473 ιματίου αυτού 4of his cloak 680 άψωνται 1they could just touch]; 2532 και and 3745-302 όσοι αν as many as 680 ήπτοντο touched 1473 αυτού him 4982 εσώζοντο were delivered.