Mark 5

  5:1   2532 και And 2064 ήλθον they came 1519 εις unto 3588 το the 4008 πέραν other side 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea, 1519 εις into 3588 την the 5561 χώραν place 3588 των of the * Γαδαρηνών Gadarenes.   5:2   2532 και And 1831-1473 εξελθόντι αυτώ on his having come forth 1537 εκ from out of 3588 του the 4143 πλοίου boat, 2112 ευθέως immediately 528 απήντησεν there met 1473 αυτώ him 1537 εκ from out of 3588 των the 3419 μνημείων tombs 444 άνθρωπος a man 1722 εν with 4151 πνεύματι [2spirit 169 ακαθάρτω 1an unclean],   5:3   3739 ος who 3588 την   2731 κατοίκησιν [2his dwelling 2192 είχεν 1had] 1722 εν in 3588 τοις the 3419 μνημείοις tombs; 2532 και and 3777 ούτε neither 254 αλύσεσιν with chains 3762 ουδείς no one 1410 ηδύνατο was able 1473-1210 αυτόν δήσαι to bind him;   5:4   1223-3588 διά το for the reason 1473 αυτόν he 4178 πολλάκις often 3976 πέδαις with shackles 2532 και and 254 αλύσεσι chains 1210 δεδέσθαι had been bound, 2532 και and 1288 διεσπάσθαι [3had been pulled apart 5259 υπ΄ 4by 1473 αυτού 5him 3588 τας 1the 254 αλύσεις 2chains], 2532 και and 3588 τας the 3976 πέδας shackles 4937 συντετρίφθαι had been broken, 2532 και and 3762 ουδείς no one 1473 αυτόν [3him 2480 ίσχυε 1was strong enough 1150 δαμάσαι 2to tame].   5:5   2532 και And 1275 διαπαντός always, 3571 νυκτός night 2532 και and 2250 ημέρας day, 1722 εν in 3588 τοις the 3735 όρεσι mountains, 2532 και and 1722 εν in 3588 τοις the 3418 μνήμασιν tombs, 1510.7.3 ην he was 2896 κράζων crying out, 2532 και and 2629 κατακόπτων cutting 1438 εαυτόν himself 3037 λίθοις with stones.   5:6   1492-1161 ιδών δε And beholding 3588 τον   * Ιησούν Jesus 575 από from 3113 μακρόθεν far off, 5143 έδραμε he ran 2532 και and 4352 προσεκύνησεν did obeisance to 1473 αυτώ him.   5:7   2532 και And 2896 κράξας having cried out 5456 φωνή [2voice 3173 μεγάλη 1with a great] 2036 είπε he said, 5100 τι What is it 1473 εμοί to me 2532 και and 1473 σοι to you, * Ιησού Jesus, 5207 υιέ O son 3588 του of the 2316 θεού [2God 3588 του   5310 υψίστου 1highest]? 3726 ορκίζω I adjure 1473 σε you 3588 τον   2316 θεόν by God 3361 μη that you should not 1473-928 με βασανίσης torment me.   5:8   3004-1063 έλεγε γαρ For he said 1473 αυτώ to him, 1831 έξελθε Come forth, 3588 το O 4151 πνεύμα [2spirit 3588 το   169 ακάθαρτον 1unclean] 1537 εκ from out of 3588 του the 444 ανθρώπου man!   5:9   2532 και And 1905 επηρώτα he asked 1473 αυτόν him, 5100 τι What 1473 σοι is your 3686 όνομα name? 2532 και And 611 απεκρίθη he answered, 3004 λέγων saying, 3003 λεγεών Legion 3686-1473 όνομά μοι is my name, 3754 ότι for 4183-1510.2.4 πολλοί εσμεν we are many.   5:10   2532 και And 3870 παρεκάλει he appealed to 1473 αυτόν him 4183 πολλά much, 2443 ίνα that 3361 μη [2not 1473 αυτούς 4them 649 αποστείλη 1he should 3send] 1854 έξω outside 3588 της the 5561 χώρας place.   5:11   1510.7.3-1161 ην δε And was 1563 εκεί there 4314 προς by 3588 τα the 3735 όρη mountains 34 αγέλη [2herd 5519 χοίρων 3of swine 3173 μεγάλη 1a great] 1006 βοσκομένη grazing.   5:12   2532 και And 3870 παρεκάλεσαν [4appealed to 1473 αυτόν 5him 3956 πάντες 1all 3588 οι 2the 1142 δαίμονες 3demons], 3004 λέγοντες saying, 3992-1473 πέμψον ημάς Send us forth 1519 εις into 3588 τους the 5519 χοίρους swine! 2443 ίνα that 1519 εις into 1473 αυτούς them 1525 εισέλθωμεν we should enter.   5:13   2532 και And 2010 επέτρεψεν [2committed 1473 αυτοίς 3them 2112 ευθέως 4immediately 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus]. 2532 και And 1831 εξελθόντα having come forth, 3588 τα the 4151 πνεύματα [2spirits 3588 τα   169 ακάθαρτα 1unclean] 1525 εισήλθον entered 1519 εις into 3588 τους the 5519 χοίρους swine. 2532 και And 3729 ώρμησεν [3advanced 3588 η 1the 34 αγέλη 2herd] 2596 κατά down 3588 του the 2911 κρημνού precipice 1519 εις into 3588 την the 2281 θάλασσαν sea, 1510.7.6-1161 ήσαν δε (and there were 5613 ως about 1367 δισχίλιοι two thousand;) 2532 και and 4155 επνίγοντο they drowned 1722 εν in 3588 τη the 2281 θαλάσση sea.   5:14   3588-1161 οι δε And the ones 1006 βόσκοντες grazing 3588 τους the 5519 χοίρους swine 5343 έφυγον fled, 2532 και and 312 ανήγγειλαν they announced 1519 εις in 3588 την the 4172 πόλιν city, 2532 και and 1519 εις in 3588 τους the 68 αγρούς fields. 2532 και And 1831 εξήλθον they came forth 1492 ιδείν to behold 5100 τι what 1510.2.3 εστι it is -- 3588 το the thing 1096 γεγονός taking place.   5:15   2532 και And 2064 έρχονται they came 4314 προς to 3588 τον   * Ιησούν Jesus; 2532 και and 2334 θεωρούσι viewing 3588 τον the 1139 δαιμονιζόμενον demon-possessed 2521 καθήμενον sitting down 2532 και and 2439 ιματισμένον being dressed 2532 και and 4993 σωφρονούντα being of a sound mind, 3588 τον the one 2192 εσχηκότα having 3588 τον the 3003 λεγεώνα legion; 2532 και that 5399 εφοβήθησαν they feared.   5:16   2532 και And 1334 διηγήσαντο [3described 1473 αυτοίς 4to them 3588 οι 1the ones 1492 ιδόντες 2beholding] 4459 πως how 1096 εγένετο it happened 3588 τω to the one 1139 δαιμονιζομένω being demon-possessed, 2532 και and 4012 περί concerning 3588 των the 5519 χοίρων swine.   5:17   2532 και And 756 ήρξαντο they began 3870 παρακαλείν to appeal to 1473 αυτόν him 565 απελθείν to go forth 575 από from 3588 των   3725-1473 ορίων αυτών their borders.   5:18   2532 και And 1684-1473 εμβάντος αυτού of his stepping 1519 εις into 3588 το the 4143 πλοίον boat, 3870 παρεκάλει [3appealed to 1473 αυτόν 4him 3588 ο 1the one 1139 δαιμονισθείς 2having been demon-possessed] 2443 ίνα that 1510.3 η he might be 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him.   5:19   3588-1161 ο δε But * Ιησούς Jesus 3756 ουκ would not 863 αφήκεν allow 1473 αυτόν him, 235 αλλά but 3004 λέγει says 1473 αυτώ to him, 5217 ύπαγε Go 1519 εις unto 3588 τον   3624-1473 οίκόν σου your house 4314 προς to 3588-4674 τους σους your own, 2532 και and 312 ανάγγειλον announce 1473 αυτοίς to them 3745 όσα as much as 1473 σοι [4to you 3588 ο 1the 2962 κύριος 2Lord 4160 εποίησεν 3did], 2532 και and 1653 ηλέησέ showed mercy 1473 σε on you!   5:20   2532 και And 565 απήλθε he went forth 2532 και and 756 ήρξατο began 2784 κηρύσσειν to proclaim 1722 εν in 3588 τη the * δεκαπόλει Decapolis 3745 όσα as much as 4160 εποίησεν [2did 1473 αυτώ 3for him 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus]; 2532 και and 3956 πάντες all 2296 εθαύμαζον marveled.   5:21   2532 και And 1276 διαπεράσαντος [2having passed through 3588 του   * Ιησού 1Jesus] 1722 εν in 3588 τω the 4143 πλοίω boat 3825 πάλιν again 1519 εις unto 3588 το the 4008 πέραν other side, 4863 συνήχθη there was gathered together 3793 όχλος [2multitude 4183 πολύς 1a great] 1909 επ΄ unto 1473 αυτόν him; 2532 και and 1510.7.3 ην he was 3844 παρά by 3588 την the 2281 θάλασσαν sea.   5:22   2532 και And 2400 ιδού behold, 2064 έρχεται there comes 1520 εις one 3588 των of the 752 αρχισυναγώγων chiefs of the synagogue, 3686 ονόματι by name * Ιάειρος Jairus. 2532 και And 1492 ίδων beholding 1473 αυτόν him, 4098 πίπτει he falls 4314 προς to 3588 τους   4228-1473 πόδας αυτού his feet,   5:23   2532 και and 3870 παρεκάλει he appeals to 1473 αυτόν him 4183 πολλά much, 3004 λέγων saying 3754 ότι that, 3588 το   2365-1473 θυγάτριόν μου My young daughter 2079 εσχάτως [2the last 2192 έχει 1is next to]; 2443 ίνα that 2064 ελθών having come, 2007 επιθής you should place upon 1473 αυτή her 3588 τας your 5495 χείρας hands, 3704 όπως so that 4982 σωθή she should be preserved, 2532 και and 2198 ζήσεται she should live.   5:24   2532 και And 565 απήλθε he went forth 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him; 2532 και and 190 ηκολούθει [3followed 1473 αυτώ 4him 3793 όχλος 2multitude 4183 πολύς 1a great], 2532 και and 4918 συνέθλιβον squeezed together 1473 αυτόν on him.   5:25   2532 και And 1135-5100 γυνή τις a certain woman 1510.6 ούσα being 1722 εν with 4511 ρύσει a flow 129 αίματος of blood 2094 έτη [2years 1427 δώδεκα 1twelve],   5:26   2532 και and 4183 πολλά [2much 3958 παθούσα 1suffering] 5259 υπό under 4183 πολλών many 2395 ιατρών physicians, 2532 και and 1159 δαπανήσασα having spent 3588 τα the things 3844 παρ΄ of 1438 εαυτής hers -- 3956 πάντα all, 2532 και and 3367 μηδέν not 5623 ωφεληθείσα deriving benefit, 235 αλλά but 3123 μάλλον rather 1519 εις [2to 3588 το 3the 5501 χείρον 4worse 2064 ελθούσα 1having come];   5:27   191 ακούσασα she having heard 4012 περί concerning 3588 του   * Ιησού Jesus, 2064 ελθούσα having come 1722 εν among 3588 τω the 3793 όχλω multitude 3693 όπισθεν behind, 680 ήψατο touched 3588 του   2440-1473 ιματίου αυτού his cloak;   5:28   3004-1063 έλεγε γαρ for she said 3754 ότι that, 2579 καν If only 3588 των   2440-1473 ιματίων αυτού [2his garments 680 άψωμαι 1I should touch], 4982 σωθήσομαι I shall be delivered.   5:29   2532 και And 2112 ευθέως immediately 3583 εξηράνθη was dried 3588 η the 4077 πηγή spring 3588 του   129-1473 αίματος αυτής of her blood, 2532 και and 1097 έγνω she knew 3588 τω in her 4983 σώματι body 3754 ότι that 2390 ίαται she was healed 575 από from 3588 της the 3148 μάστιγος scourge.   5:30   2532 και And 2112 ευθέως immediately 3588 ο   * Ιησούς Jesus 1921 επιγνούς realizing 1722 εν in 1438 εαυτώ himself 3588 την the 1537 εξ [3from out of 1473 αυτού 4him 1411 δύναμιν 1power 1831 εξελθούσαν 2went forth], 1994 επιστρεφείς having turned 1722 εν among 3588 τω the 3793 όχλω multitude, 3004 έλεγε he said, 5100 τις Who 1473-680 μου ήψατο touched my 3588 των   2440 ιματίων garments?   5:31   2532 και And 3004 έλεγον [2said 1473 αυτώ 3to him 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού 1his disciples], 991 βλέπεις You see 3588 τον the 3793 όχλον multitude 4918 συνθλίβοντά squeezing 1473 σε you, 2532 και and 3004 λέγεις you say, 5100 τις Who 1473-680 μου ήψατο touched me?   5:32   2532 και And 4017 περιεβλέπετο he looked round about 1492 ιδείν to behold 3588 την the one 3778-4160 τούτο ποιήσασαν doing this.   5:33   3588-1161 η δε And the 1135 γυνή woman 5399 φοβηθείσα being fearful 2532 και and 5141 τρέμουσα trembling, 1492 ειδυία knowing 3739 ο what 1096 γέγονεν has happened 1909 επ΄ to 1473 αυτή her, 2064 ήλθε came 2532 και and 4363 προσέπεσεν fell at 1473 αυτώ him, 2532 και and 2036 είπεν told 1473 αυτώ him 3956 πάσαν all 3588 την the 225 αλήθειαν truth.   5:34   3588 ο   1161 δε And 2036 είπεν he said 1473 αυτή to her, 2364 θύγατερ O daughter, 3588 η the 4102 πίστις belief 1473 σου of yours 4982 σέσωκέ has delivered 1473 σε you, 5217 ύπαγε go 1519 εις in 1515 ειρήνην peace, 2532 και and 1510.5 ίσθι be 5199 υγιής in health 575 από from 3588 της   3148-1473 μάστιγός σου your scourge!   5:35   2089 έτι While 1473 αυτού he 2980 λαλούντος was speaking, 2064 έρχονται they came 575 από from 3588 του the 752 αρχισυναγώγου chief of the synagogue, 3004 λέγοντες saying 3754 ότι that, 3588 η   2364-1473 θυγάτηρ σου Your daughter 599 απέθανε died, 5100 τι why 2089 έτι yet 4660 σκύλλεις inconvenience 3588 τον the 1320 διδάσκαλον teacher?   5:36   3588-1161 ο δε But * Ιησούς Jesus 2112 ευθέως immediately 191 ακούσας having heard 3588 τον the 3056 λόγον word 2980 λαλούμενον being spoken, 3004 λέγει says 3588 τω to the 752 αρχισυναγώγω chief of the synagogue, 3361 μη Do not 5399 φοβού fear, 3440 μόνον only 4100 πίστευε believe!   5:37   2532 και And 3756 ουκ he did not 863 αφήκεν allow 3762 ουδένα anyone 1473-4870 αυτώ συνακολουθήσαι to follow together with him, 1508 ει μη except * Πέτρον Peter, 2532 και and * Ιάκωβον James, 2532 και and * Ιωάννην John 3588 τον the 80 αδελφόν brother * Ιακώβου of James.   5:38   2532 και And 2064 έρχεται he comes 1519 εις unto 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 του of the 752 αρχισυναγώγου chief of the synagogue, 2532 και and 2334 θεωρεί he views 2351 θόρυβον a tumult, 2532 και and 2799 κλαίοντας weeping 2532 και and 214 αλαλάζοντας [2shouting 4183 πολλά 1much].   5:39   2532 και And 1525 εισελθών having entered 3004 λέγει he says 1473 αυτοίς to them, 5100 τι Why 2350 θορυβείσθε make a disruption 2532 και and 2799 κλαίετε weep? 3588 το the 3813 παίδιον child 3756-599 ουκ απέθανεν died not, 235 αλλά but 2518 καθεύδει sleeps.   5:40   2532 και And 2606 κατεγέλων they ridiculed 1473 αυτού him. 3588-1161 ο δε But 1544 εκβαλών casting out 537 άπαντας all, 3880 παραλαμβάνει he takes to himself 3588 τον the 3962 πατέρα father 3588 του of the 3813 παιδίου child, 2532 και and 3588 την the 3384 μητέρα mother, 2532 και and 3588 τους the ones 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him, 2532 και and 1531 εισπορεύεται enters 3699 όπου where 1510.7.3 ην [3was 3588 το 1the 3813 παιδίον 2child] 345 ανακείμενον reclining.   5:41   2532 και And 2902 κρατήσας holding 3588 της the 5495 χειρός hand 3588 του of the 3813 παιδίου child, 3004 λέγει he says 1473 αυτή to her, 5008 ταλιθά Talitha 2891 κούμι cumi! 3739 ο which 1510.2.3 εστι is 3177 μεθερμηνευόμενον being translated, 3588 το   2877 κοράσιον Young woman, 1473 σοι to you 3004 λέγω I say, 1453 έγειραι Arise!   5:42   2532 και And 2112 ευθέως immediately 450 ανέστη [3arose 3588 το 1the 2877 κοράσιον 2young woman], 2532 και and 4043 περιεπάτει walked, 1510.7.3-1063 ην γαρ for she was 2094 ετών [2years old 1427 δώδεκα 1twelve]. 2532 και And 1839 εξέστησαν they were amazed 1611 εκστάσει [2astonishment 3173 μεγάλη 1with great].   5:43   2532 και And 1291 διεστείλατο he warned 1473 αυτοίς them 4183 πολλά much 2443 ίνα that 3367 μηδείς no one 1097 γνώ should know 3778 τούτο this; 2532 και and 2036 είπε he said 1325 δοθήναι to give 1473 αυτή to her 2068 φαγείν to eat.