Mark 7:26

  7:26   1510.7.3 ην [4was 1161 δε 1And 3588 η 2the 1135 γυνή 3woman] * Ελληνίς a Greek, * Συροφοίνισσα Syro-phoenician 3588 τω   1085 γένει by race, 2532 και and 2065 ηρώτα she asked 1473 αυτόν him 2443 ίνα that 3588 το [2the 1140 δαιμόνιον 3demon 1544 εκβάλλη 1he should cast out] 1537 εκ from 3588 της   2364-1473 θυγατρός αυτής her daughter.