Mark 6:44

  6:44   2532 και And 1510.7.6 ήσαν [5were 3588 οι 1the ones 2068 φαγόντες 2having eaten 3588 τους 3of the 740 άρτους 4bread loaves] 5616 ωσεί about 4000 πεντακισχίλιοι five thousand 435 άνδρες men.