Job

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8804] Er was H376 een man H776 in het land H5780 Uz H8034 , zijn naam H347 was Job H1931 ; en dezelve H376 man H1961 [H8804] was H8535 oprecht H3477 , en vroom H3373 H430 , en godvrezende H5493 [H8802] , en wijkende H4480 van H7451 het kwaad.
  2 H7651 En hem werden zeven H1121 zonen H7969 en drie H1323 dochteren H3205 [H8735] geboren.
  3 H1961 [H8799] Daartoe was H4735 zijn vee H7651 zeven H505 duizend H6629 schapen H7969 , en drie H505 duizend H1581 kemelen H2568 H3967 , en vijfhonderd H6776 juk H1241 ossen H2568 H3967 , en vijfhonderd H860 ezelinnen H5657 ; ook was zijn dienstvolk H3966 zeer H7227 veel H1931 ; zodat deze H376 man H1419 groter H1961 [H8799] was H4480 dan H1121 al die H6924 van het oosten.
  4 H1121 En zijn zonen H1980 [H8804] gingen H6213 [H8804] , en maakten H4960 maaltijden H376 in ieders H1004 huis H3117 op zijn dag H7971 [H8804] ; en zij zonden henen H7121 [H8804] , en nodigden H7969 hun drie H269 zusteren H5973 , om met H398 [H8800] hen te eten H8354 [H8800] en te drinken.
  5 H1961 [H8799] Het geschiedde H3588 dan, als H3117 de dagen H4960 der maaltijden H5362 [H8689] omgegaan waren H347 , dat Job H7971 [H8799] henenzond H6942 [H8762] , en hen heiligde H1242 en des morgens H7925 [H8689] vroeg opstond H5930 , en brandofferen H5927 [H8689] offerde H3605 [naar] hun aller H4557 getal H3588 ; want H347 Job H559 [H8804] zeide H194 : Misschien H1121 hebben mijn kinderen H2398 [H8804] gezondigd H430 , en God H3824 in hun hart H1288 [H8765] gezegend H3602 . Alzo H6213 [H8799] deed H347 Job H3605 al H3117 die dagen.
  6 H1961 [H8799] Er was H3117 nu een dag H1121 , als de kinderen H430 Gods H935 [H8799] kwamen H5921 , om zich voor H3068 den HEERE H3320 [H8692] te stellen H7854 , dat de satan H1571 ook H8432 in het midden H935 [H8799] van hen kwam.
  7 H559 [H8799] Toen zeide H3068 de HEERE H413 tot H7854 den satan H4480 : Van H370 waar H935 [H8799] komt gij H7854 ? En de satan H6030 [H8799] antwoordde H3068 den HEERE H559 [H8799] , en zeide H4480 : Van H7751 [H8800] om te trekken H776 op de aarde H4480 , en van H1980 [H8692] die te doorwandelen.
  8 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H413 tot H7854 den satan H3820 : Hebt gij [ook] acht H7760 [H8804] geslagen H5921 op H5650 Mijn knecht H347 Job H3588 ? Want H369 niemand is H776 op de aarde H3644 gelijk H376 hij, een man H8535 oprecht H3477 en vroom H3373 H430 , godvrezende H5493 [H8802] en wijkende H4480 van H7451 het kwaad.
  9 H6030 [H8799] Toen antwoordde H7854 de satan H3068 den HEERE H559 [H8799] , en zeide H2600 : Is het om niet H347 , dat Job H430 God H3372 [H8804] vreest?
  10 H3808 Hebt Gij niet H7753 [H8804] een betuining gemaakt H1157 voor H1157 hem, en voor H1004 zijn huis H1157 , en voor H3605 al H834 wat H4480 H5439 hij heeft rondom H4639 ? Het werk H3027 zijner handen H1288 [H8765] hebt Gij gezegend H4735 , en zijn vee H6555 [H8804] is [in] [menigte] uitgebroken H776 in den lande.
  11 H199 Maar H4994 toch H7971 H0 strek H3027 nu Uw hand H7971 [H8798] uit H5060 [H8798] , en tast aan H3605 alles H834 , wat H518 hij heeft; zo H3808 hij U niet H5921 in H6440 Uw aangezicht H1288 [H8762] zal zegenen?
  12 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H413 tot H7854 den satan H2009 : Zie H3605 , al H834 wat H3027 hij heeft, zij in uw hand H7535 ; alleen H413 aan H7971 H0 hem strek H3027 uw hand H408 niet H7971 [H8799] uit H7854 . En de satan H3318 [H8799] ging uit H4480 H5973 van H6440 het aangezicht H3068 des HEEREN.
  13 H1961 [H8799] Er was H3117 nu een dag H1121 , als zijn zonen H1323 en zijn dochteren H398 [H8802] aten H3196 , en wijn H8354 [H8802] dronken H1004 in het huis H251 van hun broeder H1060 , den eerstgeborene.
  14 H4397 Dat een bode H413 tot H347 Job H935 [H8804] kwam H559 [H8799] , en zeide H1241 : De runderen H1961 [H8804] waren H2790 [H8802] ploegende H860 , en de ezelinnen H7462 [H8802] weidende H5921 aan H3027 hun zijden.
  15 H7614 Doch de Sabeers H5307 [H8799] deden een inval H3947 [H8799] , en namen H5221 [H8689] ze, en sloegen H5288 de jongeren H6310 met de scherpte H2719 des zwaards H589 ; en ik H7535 ben maar H909 alleen H4422 [H8735] ontkomen H5046 [H8687] , om het u aan te zeggen.
  16 H2088 Als deze H5750 nog H1696 [H8764] sprak H935 [H8802] , zo kwam H2088 een ander H559 [H8799] , en zeide H784 : Het vuur H430 Gods H5307 [H8804] viel H4480 uit H8064 den hemel H1197 [H8799] , en ontstak H6629 onder de schapen H5288 en onder de jongeren H398 [H8799] , en verteerde H589 ze; en ik H7535 ben maar H909 alleen H4422 [H8735] ontkomen H5046 [H8687] , om het u aan te zeggen.
  17 H2088 Als deze H5750 nog H1696 [H8764] sprak H935 [H8802] , zo kwam H2088 een ander H559 [H8799] , en zeide H3778 : De Chaldeen H7760 [H8804] stelden H7969 drie H7218 hopen H6584 [H8799] , en vielen H5921 op H1581 de kemelen H3947 [H8799] aan, en namen H5221 [H8689] ze, en sloegen H5288 de jongeren H6310 met de scherpte H2719 des zwaards H589 ; en ik H7535 ben maar H909 alleen H4422 [H8735] ontkomen H5046 [H8687] , om het u aan te zeggen.
  18 H2088 Als deze H5704 nog H1696 [H8764] sprak H935 [H8802] , zo kwam H2088 een ander H559 [H8799] , en zeide H1121 : Uw zonen H1323 en uw dochteren H398 [H8802] aten H8354 [H8802] , en dronken H3196 wijn H1004 , in het huis H251 van hun broeder H1060 , den eerstgeborene;
  19 H2009 En zie H1419 , een grote H7307 wind H935 [H8804] kwam H4480 van H5676 over H4057 de woestijn H5060 [H8799] , en stiet H702 aan de vier H6438 hoeken H1004 van het huis H5307 [H8799] , en het viel H5921 op H5288 de jongelingen H4191 [H8799] , dat ze stierven H589 ; en ik H7535 ben maar H909 alleen H4422 [H8735] ontkomen H5046 [H8687] , om het u aan te zeggen.
  20 H6965 H0 Toen stond H347 Job H6965 [H8799] op H7167 [H8799] , en scheurde H4598 zijn mantel H1494 [H8799] , en schoor H7218 zijn hoofd H5307 [H8799] , en viel H776 op de aarde H7812 [H8691] , en boog zich neder;
  21 H559 [H8799] En hij zeide H6174 : Naakt H4480 ben ik uit H517 mijner moeders H990 buik H3318 [H8804] gekomen H6174 , en naakt H8033 zal ik daarhenen H7725 [H8799] wederkeren H3068 . De HEERE H5414 [H8804] heeft gegeven H3068 , en de HEERE H3947 [H8804] heeft genomen H8034 ; de Naam H3068 des HEEREN H1961 [H8799] zij H1288 [H8794] geloofd!
  22 H2063 In dit H3605 alles H2398 [H8804] zondigde H347 Job H5414 H0 niet, en schreef H430 Gode H3808 niets H8604 ongerijmds H5414 [H8804] toe.