Job 17

DSV_Strongs(i)
  1 H7307 Mijn geest H2254 [H8795] is verdorven H3117 , mijn dagen H2193 [H8738] worden uitgeblust H6913 , de graven zijn voor mij.
  2 H518   H3808 Zijn niet H2049 bespotters H5978 bij H3885 [H8799] mij, en overnacht H5869 [niet] mijn oog H4784 [H8687] in hunlieder verbittering?
  3 H7760 H0 Zet H4994 toch H7760 [H8798] bij H6148 [H8798] , stel mij een borg H5973 bij H3410 U; wie H1931 zal hij H3027 zijn? Dat in mijn hand H8628 [H8735] geklapt worde.
  4 H3588 Want H3820 hun hart H4480 hebt Gij van H7922 kloek verstand H6845 [H8804] verborgen H5921 H3651 ; daarom H3808 zult Gij hen H7311 [H8787] niet verhogen.
  5 H2506 Die met vleiing H7453 den vrienden H5046 [H8686] [wat] aanzegt H1121 , ook zijner kinderen H5869 ogen H3615 [H8799] zullen versmachten.
  6 H4914 Doch Hij heeft mij tot een spreekwoord H5971 der volken H3322 [H8689] gesteld H8611 ; zodat ik een trommelslag H1961 [H8799] ben H6440 voor [ieders] aangezicht.
  7 H5869 Daarom is mijn oog H4480 door H3708 verdriet H3543 [H8799] verdonkerd H3605 , en al H3338 mijn ledematen H6738 zijn gelijk een schaduw.
  8 H3477 De oprechten H5921 H2063 zullen hierover H8074 [H8799] verbaasd zijn H5355 , en de onschuldige H5921 zal zich tegen H2611 den huichelaar H5782 [H8709] opmaken;
  9 H6662 En de rechtvaardige H1870 zal zijn weg H270 [H8799] vasthouden H2890 , en die rein H3027 van handen H555 is, zal in sterkte H3254 [H8686] toenemen.
  10 H199 Maar H3605 toch gij allen H7725 [H8799] , keert weder H935 [H8798] , en komt H4994 nu H4672 [H8799] ; want ik vind H3808 onder u geen H2450 wijze.
  11 H3117 Mijn dagen H5674 [H8804] zijn voorbijgegaan H5423 [H8738] ; uitgerukt zijn H2154 mijn gedachten H4180 , de bezittingen H3824 mijns harten.
  12 H3915 Den nacht H7760 [H8799] verstellen zij H3117 in den dag H216 ; het licht H7138 is nabij H4480 H6440 [den] [ondergang] vanwege H2822 de duisternis.
  13 H518 Zo H6960 [H8762] ik wacht H7585 , het graf H1004 zal mijn huis H2822 wezen; in de duisternis H3326 zal ik mijn bed H7502 [H8765] spreiden.
  14 H7845 Tot de groeve H7121 [H8804] roep ik H859 : Gij H1 zijt mijn vader H7415 ! Tot het gewormte H517 : Mijn moeder H269 , en mijn zuster!
  15 H349 Waar H645 zou dan nu H8615 mijn verwachting H8615 wezen? Ja, mijn verwachting H4310 , wie H7789 [H8799] zal ze aanschouwen?
  16 H3381 [H8799] Zij zullen ondervaren H905 [met] de handbomen H7585 des grafs H518 , als H5183 er rust H3162 te zamen H5921 in H6083 het stof wezen zal.