Esther

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] Het geschiedde H3117 nu in de dagen H325 van Ahasveros H1931 , [hij H325 is die Ahasveros H4427 [H8802] , dewelke regeerde H4480 van H1912 Indie H5704 af tot aan H3568 Morenland H3967 toe, honderd H7651 zeven H6242 en twintig H4082 landschappen].
  2 H1922 In die H3117 dagen H4428 , als de koning H325 Ahasveros H5921 op H3678 den troon H4438 zijns koninkrijks H3427 [H8800] zat H834 , die H1002 op den burg H7800 Susan was;
  3 H7969 In het derde H8141 jaar H4427 [H8800] zijner regering H6213 [H8804] maakte hij H4960 een maaltijd H3605 al H8269 zijn vorsten H5650 en zijn knechten H2428 ; de macht H6539 van Perzie H4074 en Medie H6579 , de grootste heren H8269 en de oversten H4082 der landschappen H6440 waren voor zijn aangezicht;
  4 H7200 [H8687] Als hij vertoonde H6239 den rijkdom H3519 der heerlijkheid H4438 zijns rijks H8597 , en de kostelijkheid H3366 des sieraads H1420 zijner grootheid H7227 , vele H3117 dagen H3967 lang, honderd H8084 en tachtig H3117 dagen.
  5 H428 Toen nu die H3117 dagen H4390 [H8800] vervuld waren H6213 [H8804] , maakte H4428 de koning H4960 een maaltijd H3605 al H5971 den volke H4672 [H8737] , dat gevonden werd H1002 op den burg H7800 Susan H4480 , van H1419 den grootste H5704 tot H6996 den kleinste H7651 , zeven H3117 dagen H2691 lang, in het voorhof H1594 van den hof H4428 van het koninklijk H1055 paleis.
  6 H2353 Er waren witte H3768 , groene H8504 en hemelsblauwe H270 [H8803] [behangselen], gevat H948 aan fijn linnen H713 en purperen H2256 banden H5921 , in H3701 zilveren H1550 ringen H8336 , en [aan] marmeren H5982 pilaren H4296 ; de bedsteden H2091 waren van goud H3701 en zilver H5921 , op H7531 een vloer H923 van porfier H8336 [steen], en van marmer H1858 , en albast H5508 , en kostelijke stenen.
  7 H8248 [H8687] En men gaf te drinken H3627 in vaten H2091 van goud H3627 , en het ene vat H8138 [H8802] was anders H4480 dan H3627 het andere vat H7227 ; en er was veel H4438 koninklijke H3196 wijn H4428 , naar des konings H3027 vermogen.
  8 H8360 En het drinken H1881 geschiedde naar de wet H369 , dat niemand H597 [H8802] dwong H3588 ; want H3651 alzo H4428 had de koning H3245 [H8765] vastelijk bevolen H5921 aan H3605 alle H7227 groten H1004 zijns huizes H6213 [H8800] , dat zij doen zouden H7522 naar den wil H376 H376 van een iegelijk.
  9 H4436 De koningin H2060 Vasthi H6213 [H8804] maakte H1571 ook H4960 een maaltijd H802 voor de vrouwen H4438 in het koninklijk H1004 huis H834 , hetwelk H4428 de koning H325 Ahasveros had.
  10 H7637 Op den zevenden H3117 dag H4428 , toen des konings H3820 hart H2896 vrolijk was H3196 van den wijn H559 [H8804] , zeide hij H4104 tot Mehuman H968 , Biztha H2726 , Charbona H903 , Bigtha H5 en Abagtha H2242 , Zethar H3752 en Charchas H7651 , de zeven H5631 kamerlingen H8334 [H8764] , dienende H6440 voor het aangezicht H4428 van den koning H325 Ahasveros,
  11 H2060 Dat zij Vasthi H4436 , de koningin H935 [H8687] , zouden brengen H6440 voor het aangezicht H4428 des konings H4438 , met de koninklijke H3804 kroon H5971 , om den volken H8269 en den vorsten H3308 haar schoonheid H7200 [H8687] te tonen H3588 ; want H1931 zij H2896 was schoon H4758 van aangezicht.
  12 H4436 Doch de koningin H2060 Vasthi H3985 [H8762] weigerde H935 [H8800] te komen H1697 op het woord H4428 des konings H834 , hetwelk H3027 door den dienst H5631 der kamerlingen H7107 H0 [haar] [aangezegd] [was]. Toen werd H4428 de koning H3966 zeer H7107 [H8799] verbolgen H2534 , en zijn grimmigheid H1197 [H8804] ontstak in hem.
  13 H559 [H8799] Toen zeide H4428 de koning H2450 tot de wijzen H6256 , die de tijden H3045 [H8802] verstonden H3588 [want H3651 alzo H4428 moest des konings H1697 zaak H6440 geschieden, in de tegenwoordigheid H3605 van al H1881 degenen, die de wet H1779 en het recht H3045 [H8802] wisten;
  14 H7138 De naasten H413 nu bij H3771 hem waren Carsena H8369 , Sethar H133 , Admatha H8659 , Tharsis H4825 , Meres H4826 , Marsena H4462 , Memuchan H7651 , zeven H8269 vorsten H6539 der Perzen H4074 en der Meden H6440 , die het aangezicht H4428 des konings H7200 [H8802] zagen H7223 , die vooraan H3427 [H8802] zaten H4438 in het koninkrijk],
  15 H4100 Wat H1881 men naar de wet H4436 met de koningin H2060 Vasthi H6213 [H8800] doen zou H5921 H834 , omdat H3808 zij niet H6213 [H8804] gedaan had H3982 het woord H4428 van den koning H325 Ahasveros H3027 , door den dienst H5631 der kamerlingen?
  16 H559 [H8799] Toen zeide H4462 Memuchan H6440 voor het aangezicht H4428 des konings H8269 en der vorsten H4436 : De koningin H2060 Vasthi H3808 heeft niet H909 alleen H5921 tegen H4428 den koning H5753 [H8804] misdaan H3588 , maar H5921 [ook] tegen H3605 al H8269 de vorsten H5921 , en tegen H3605 al H5971 de volken H834 , die H3605 in al H4082 de landschappen H4428 van den koning H325 Ahasveros zijn.
  17 H3588 Want H1697 deze daad H4436 der koningin H3318 [H8799] zal uitkomen H5921 tot H3605 alle H802 vrouwen H1167 , zodat zij haar mannen H959 [H8687] verachten zullen H5869 in haar ogen H559 [H8800] , als men zeggen zal H4428 : De koning H325 Ahasveros H559 [H8804] zeide H4436 , dat men de koningin H2060 Vasthi H6440 voor zijn aangezicht H935 [H8687] brengen zou H935 [H8804] ; maar zij kwam H3808 niet.
  18 H2088 Te dezen zelfden H3117 dage H8282 zullen de vorstinnen H6539 van Perzie H4074 en Medie H559 [H8799] ook [alzo] zeggen H3605 tot al H8269 de vorsten H4428 des konings H834 , als H1697 zij deze daad H4436 der koningin H8085 [H8804] zullen horen H963 , en er zal verachtens H7110 en toorns H1767 genoeg wezen.
  19 H518 Indien H4428 het den koning H2895 H5921 [H8804] goeddunkt H4438 , dat een koninklijk H1697 gebod H4480 H6440 van H3318 [H8799] hem uitga H3789 [H8735] , hetwelk geschreven worde H1881 in de wetten H6539 der Perzen H4074 en Meden H3808 , en dat men het niet H5674 [H8799] overtrede H834 : dat H2060 Vasthi H3808 niet H935 [H8799] inga H6440 voor het aangezicht H4428 van den koning H325 Ahasveros H4428 , en de koning H5414 [H8799] geve H4438 haar koninkrijk H7468 aan haar naaste H2896 , die beter H4480 is dan zij.
  20 H6599 Als het bevel H4428 des konings H834 , hetwelk H6213 [H8799] hij doen zal H3605 in zijn ganse H4438 koninkrijk H3588 , [want H1931 het H7227 is groot H8085 [H8738] ] gehoord zal worden H3605 , zo zullen alle H802 vrouwen H1167 aan haar mannen H3366 eer H5414 [H8799] geven H4480 , van H1419 de grootste H5704 tot H6996 de kleinste toe.
  21 H1697 Dit woord H3190 [H8799] nu was goed H5869 in de ogen H4428 des konings H8269 en der vorsten H4428 ; en de koning H6213 [H8799] deed H1697 naar het woord H4462 van Memuchan.
  22 H7971 [H8799] En hij zond H5612 brieven H413 aan H3605 al H4082 de landschappen H4428 des konings H413 , aan H4082 een iegelijk H4082 landschap H3791 naar zijn schrift H413 , en aan H5971 elk H5971 volk H3956 naar zijn spraak H3605 , dat elk H376 man H8323 [H8802] overheer H1004 in zijn huis H1961 [H8800] wezen zou H1696 [H8764] , en spreken H3956 naar de spraak H5971 zijns volks.