Esther

HOT(i) 1 ויהי בימי אחשׁורושׁ הוא אחשׁורושׁ המלך מהדו ועד כושׁ שׁבע ועשׂרים ומאה מדינה׃ 2 בימים ההם כשׁבת המלך אחשׁורושׁ על כסא מלכותו אשׁר בשׁושׁן הבירה׃ 3 בשׁנת שׁלושׁ למלכו עשׂה משׁתה לכל שׂריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרתמים ושׂרי המדינות לפניו׃ 4 בהראתו את עשׁר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שׁמונים ומאת יום׃ 5 ובמלואת הימים האלה עשׂה המלך לכל העם הנמצאים בשׁושׁן הבירה למגדול ועד קטן משׁתה שׁבעת ימים בחצר גנת ביתן המלך׃ 6 חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי שׁשׁ מטות זהב וכסף על רצפת בהט ושׁשׁ ודר וסחרת׃ 7 והשׁקות בכלי זהב וכלים מכלים שׁונים ויין מלכות רב כיד המלך׃ 8 והשׁתיה כדת אין אנס כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשׂות כרצון אישׁ ואישׁ׃ 9 גם ושׁתי המלכה עשׂתה משׁתה נשׁים בית המלכות אשׁר למלך אחשׁורושׁ׃ 10 ביום השׁביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס שׁבעת הסריסים המשׁרתים את פני המלך אחשׁורושׁ׃ 11 להביא את ושׁתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשׂרים את יפיה כי טובת מראה היא׃ 12 ותמאן המלכה ושׁתי לבוא בדבר המלך אשׁר ביד הסריסים ויקצף המלך מאד וחמתו בערה׃ 13 ויאמר המלך לחכמים ידעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל ידעי דת ודין׃ 14 והקרב אליו כרשׁנא שׁתר אדמתא תרשׁישׁ מרס מרסנא ממוכן שׁבעת שׂרי פרס ומדי ראי פני המלך הישׁבים ראשׁנה במלכות׃ 15 כדת מה לעשׂות במלכה ושׁתי על אשׁר לא עשׂתה את מאמר המלך אחשׁורושׁ ביד הסריסים׃ 16 ויאמר מומכן לפני המלך והשׂרים לא על המלך לבדו עותה ושׁתי המלכה כי על כל השׂרים ועל כל העמים אשׁר בכל מדינות המלך אחשׁורושׁ׃ 17 כי יצא דבר המלכה על כל הנשׁים להבזות בעליהן בעיניהן באמרם המלך אחשׁורושׁ אמר להביא את ושׁתי המלכה לפניו ולא באה׃ 18 והיום הזה תאמרנה שׂרות פרס ומדי אשׁר שׁמעו את דבר המלכה לכל שׂרי המלך וכדי בזיון וקצף׃ 19 אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשׁר לא תבוא ושׁתי לפני המלך אחשׁורושׁ ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה׃ 20 ונשׁמע פתגם המלך אשׁר יעשׂה בכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשׁים יתנו יקר לבעליהן למגדול ועד קטן׃ 21 וייטב הדבר בעיני המלך והשׂרים ויעשׂ המלך כדבר ממוכן׃ 22 וישׁלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשׁונו להיות כל אישׁ שׂרר בביתו ומדבר כלשׁון עמו׃