Esther 1:19

HOT(i) 19 אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשׁר לא תבוא ושׁתי לפני המלך אחשׁורושׁ ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה׃