Job 17

HOT(i) 1 רוחי חבלה ימי נזעכו קברים׃ 2 אם לא התלים עמדי ובהמרותם תלן עיני׃ 3 שׂימה נא ערבני עמך מי הוא לידי יתקע׃ 4 כי לבם צפנת משׂכל על כן לא תרמם׃ 5 לחלק יגיד רעים ועיני בניו תכלנה׃ 6 והצגני למשׁל עמים ותפת לפנים אהיה׃ 7 ותכה מכעשׂ עיני ויצרי כצל כלם׃ 8 ישׁמו ישׁרים על זאת ונקי על חנף יתערר׃ 9 ויאחז צדיק דרכו וטהר ידים יסיף אמץ׃ 10 ואולם כלם תשׁבו ובאו נא ולא אמצא בכם חכם׃ 11 ימי עברו זמתי נתקו מורשׁי לבבי׃ 12 לילה ליום ישׂימו אור קרוב מפני חשׁך׃ 13 אם אקוה שׁאול ביתי בחשׁך רפדתי יצועי׃ 14 לשׁחת קראתי אבי אתה אמי ואחתי לרמה׃ 15 ואיה אפו תקותי ותקותי מי ישׁורנה׃ 16 בדי שׁאל תרדנה אם יחד על עפר נחת׃