Job 3

DSV_Strongs(i)
  1 H310 H3651 Daarna H6605 [H8804] opende H347 Job H6310 zijn mond H7043 [H8762] , en vervloekte H3117 zijn dag.
  2 H347 Want Job H6030 [H8799] antwoordde H559 [H8799] en zeide:
  3 H3117 De dag H6 [H8799] verga H3205 [H8735] , waarin ik geboren ben H3915 , en de nacht H559 [H8804] , [waarin] men zeide H1397 : Een knechtje H2029 [H8795] is ontvangen;
  4 H1931 Diezelve H3117 dag H1961 [H8799] zij H2822 duisternis H433 ; dat God H408 naar hem niet H1875 [H8799] vrage H4480 van H4605 boven H408 ; en dat geen H5105 glans H3313 [H8686] over hem schijne;
  5 H2822 Dat de duisternis H6757 en des doods schaduw H1350 [H8799] hem verontreinigen H6053 ; dat wolken H5921 over H7931 [H8799] hem wonen H1204 [H8762] ; dat hem verschrikken H3650 de zwarte dampen H3117 des dags!
  6 H1931 Diezelve H3915 nacht H652 , donkerheid H3947 [H8799] neme H408 hem in; dat hij zich niet H2302 [H8799] verheuge H3117 onder de dagen H8141 des jaars H4557 ; dat hij in het getal H3391 der maanden H408 niet H935 [H8799] kome!
  7 H2009 Ziet H1931 , diezelve H3915 nacht H191 [H8799] zij H1565 eenzaam H408 ; dat geen H7445 vrolijk gezang H935 [H8799] daarin kome;
  8 H5344 [H8799] Dat hem vervloeken H779 [H8802] de vervloekers H3117 des dags H6264 , die bereid H3882 zijn hun rouw H5782 [H8788] te verwekken;
  9 H3556 Dat de sterren H5399 van zijn schemertijd H2821 [H8799] verduisterd worden H6960 [H8762] ; hij wachte H216 naar het licht H369 , en het worde niet H7200 [H8799] ; en hij zie H408 niet H6079 de oogleden H7837 des dageraads!
  10 H3588 Omdat H3808 hij niet H5462 [H8804] toegesloten heeft H1817 de deuren H990 mijns buiks H5641 [H8686] , noch verborgen H5999 de moeite H4480 van H5869 mijn ogen.
  11 H4100 Waarom H3808 ben ik niet H4191 [H8799] gestorven H4480 van H7358 de baarmoeder H1478 [H8799] af, [en] heb den geest gegeven H4480 , als ik uit H990 den buik H3318 [H8804] voortkwam?
  12 H4069 Waarom H1290 zijn mij de knieen H6923 [H8765] voorgekomen H4100 , en waartoe H7699 de borsten H3588 , opdat H3243 [H8799] ik zuigen zou?
  13 H3588 Want H6258 nu H7901 [H8804] zou ik nederliggen H8252 [H8799] , en stil zijn H3462 [H8804] ; ik zou slapen H227 , dan H5117 [H8799] zou voor mij rust wezen;
  14 H5973 Met H4428 de koningen H3289 [H8802] en raadsheren H776 der aarde H3926 , die voor H2723 zich woeste plaatsen H1129 [H8802] bebouwden;
  15 H176 Of H5973 met H8269 de vorsten H2091 , die goud H1004 hadden, die hun huizen H3701 met zilver H4390 [H8764] vervulden.
  16 H176 Of H2934 [H8803] als een verborgene H5309 misdracht H3808 , zou ik niet H1961 [H8799] zijn H5768 ; als de kinderkens H216 , [die] het licht H3808 niet H7200 [H8804] gezien hebben.
  17 H8033 Daar H2308 H0 houden H7563 de bozen H2308 [H8804] op H7267 van beroering H8033 , en daar H5117 [H8799] rusten H3019 de vermoeiden H3581 van kracht;
  18 H7599 H0 [Daar] zijn H615 de gebondenen H3162 te zamen H7599 [H8768] in rust H8085 [H8804] ; zij horen H6963 de stem H5065 [H8802] des drijvers H3808 niet.
  19 H6996 De kleine H1419 en de grote H1931 is H8033 daar H5650 ; en de knecht H2670 vrij H4480 van H113 zijn heer.
  20 H4100 Waarom H5414 [H8799] geeft Hij H6001 den ellendigen H216 het licht H2416 , en het leven H4751 den bitterlijk bedroefden H5315 van gemoed?
  21 H2442 [H8764] Die verlangen H4194 naar den dood H369 , maar hij is er niet H2658 [H8799] ; en graven H4480 daarnaar meer dan H4301 naar verborgene schatten;
  22 H8056 Die blijde zijn H413 tot H1524 opspringens H7797 [H8799] toe, [en] zich verheugen H3588 , als H6913 zij het graf H4672 [H8799] vinden;
  23 H1397 Aan den man H834 , wiens H1870 weg H5641 [H8738] verborgen is H1157 , en dien H433 God H5526 [H8686] overdekt heeft?
  24 H3588 Want H6440 voor H3899 mijn brood H935 [H8799] komt H585 mijn zuchting H7581 ; en mijn brullingen H5413 [H8799] worden uitgestort H4325 als water.
  25 H3588 Want H6342 [H8804] ik vreesde H6343 een vreze H857 [H8799] , en zij is mij aangekomen H834 ; en wat H3025 [H8804] ik schroomde H935 [H8799] , is mij overkomen.
  26 H7951 H0 Ik was H3808 niet H7951 [H8804] gerust H8252 H0 ; en was H3808 niet H8252 [H8804] stil H5117 [H8804] , en rustte H7267 niet; en de beroering H935 [H8799] is gekomen.