Job 33

DSV_Strongs(i)
  1 H199 En gewisselijk H347 , o Job H8085 [H8798] ! hoor H4994 toch H4405 mijn redenen H238 H0 , en neem H3605 al H1697 mijn woorden H238 [H8685] ter ore.
  2 H2009 Zie H4994 nu H6310 , ik heb mijn mond H6605 [H8804] opengedaan H3956 ; mijn tong H1696 [H8765] spreekt H2441 onder mijn gehemelte.
  3 H561 Mijn redenen H3476 zullen de oprechtigheid H3820 mijns harten H1847 , en de wetenschap H8193 mijner lippen H1305 [H8803] , wat zuiver H4448 [H8765] is, uitspreken.
  4 H7307 De Geest H410 Gods H6213 [H8804] heeft mij gemaakt H5397 , en de adem H7706 des Almachtigen H2421 [H8762] heeft mij levend gemaakt.
  5 H518 Zo H3201 [H8799] gij kunt H7725 [H8687] , antwoord H6186 [H8798] mij; schik u H6440 voor mijn aangezicht H3320 [H8690] , stel u.
  6 H2005 Zie H589 , ik H410 ben Godes H6310 , gelijk H4480 gij; uit H2563 het leem H589 ben ik H1571 ook H7169 [H8795] afgesneden.
  7 H2009 Zie H367 , mijn verschrikking H3808 zal u niet H1204 [H8762] beroeren H405 , en mijn hand H5921 zal over H3808 u niet H3513 [H8799] zwaar zijn.
  8 H637 Zeker H559 [H8804] , gij hebt gezegd H241 voor mijn oren H6963 , en ik heb de stem H4405 der woorden H8085 [H8799] gehoord;
  9 H589 Ik H2134 ben rein H1097 , zonder H6588 overtreding H595 ; ik H2643 ben zuiver H3808 , en heb geen H5771 misdaad.
  10 H2005 Zie H4672 [H8799] , Hij vindt H8569 oorzaken H5921 tegen H2803 H0 mij, Hij houdt H2803 [H8799] mij voor H341 [H8802] Zijn vijand.
  11 H7760 [H8799] Hij legt H7272 mijn voeten H5465 in den stok H8104 H0 ; Hij neemt H3605 al H734 mijn paden H8104 [H8799] waar.
  12 H2005 Zie H2063 , hierin H6663 [H8804] zijt gij niet rechtvaardig H6030 [H8799] , antwoord ik H3588 u; want H433 God H7235 [H8799] is meerder H4480 dan H582 een mens.
  13 H4069 Waarom H413 hebt gij tegen H7378 [H8804] Hem getwist H3588 ? Want H6030 [H8799] Hij antwoordt H3808 niet H3605 van al H1697 Zijn daden.
  14 H3588 Maar H410 God H1696 [H8762] spreekt H259 eens H8147 of tweemaal H7789 H0 ; doch men let H3808 niet H7789 [H8799] daarop.
  15 H2472 In den droom H2384 , [door] het gezicht H3915 des nachts H8639 , als een diepe H5307 H0 slaap H5921 op H582 de lieden H5307 [H8800] valt H8572 , in de sluimering H5921 op H4904 het leger;
  16 H227 Dan H1540 [H8799] openbaart Hij H241 het voor het oor H582 der lieden H2856 [H8799] , en Hij verzegelt H4561 hun kastijding;
  17 H120 Opdat Hij den mens H5493 [H8687] afwende H4639 [van] [zijn] werk H4480 , en van H1397 den man H1466 de hovaardij H3680 [H8762] verberge;
  18 H5315 Dat Hij zijn ziel H4480 van H7845 het verderf H2820 [H8799] afhoude H2416 ; en zijn leven H7973 , dat het door het zwaard H4480 niet H5674 [H8800] doorga.
  19 H3198 [H8717] Ook wordt hij gestraft H4341 met smart H5921 op H4904 zijn leger H386 , en de sterke H7230 H7379 [H8675] menigte H6106 zijner beenderen;
  20 H2416 Zodat zijn leven H3899 het brood H2092 [H8765] zelf verfoeit H5315 , en zijn ziel H8378 de begeerlijke H3978 spijze;
  21 H1320 Dat zijn vlees H3615 [H8799] verdwijnt H4480 uit H7210 het gezicht H6106 , en zijn beenderen H3808 , [die] niet H7200 [H8795] gezien werden H8192 H8205 [H8795] , uitsteken;
  22 H5315 En zijn ziel H7126 [H8799] nadert H7845 ten verderve H2416 , en zijn leven H4191 [H8688] tot de dingen, die doden.
  23 H518   H3426 Is er H5921 dan bij H4397 Hem een Gezant H3887 [H8688] , een Uitlegger H259 , een H4480 uit H505 duizend H120 , om den mens H3476 zijn rechten plicht H5046 [H8687] te verkondigen;
  24 H2603 [H8799] Zo zal Hij hem genadig zijn H559 [H8799] , en zeggen H6308 [H8798] : Verlos H7845 hem, dat hij in het verderf H4480 niet H3381 [H8800] nederdale H3724 , Ik heb verzoening H4672 [H8804] gevonden.
  25 H1320 Zijn vlees H7375 [H8738] zal frisser worden H4480 dan H5290 het was in de jeugd H3117 ; hij zal tot de dagen H5934 zijner jonkheid H7725 [H8799] wederkeren.
  26 H413 Hij zal tot H433 God H6279 [H8799] ernstiglijk bidden H7521 [H8799] , Die in hem een welbehagen nemen zal H6440 , en zijn aangezicht H8643 met gejuich H7200 [H8799] aanzien H582 ; want Hij zal den mens H6666 zijn gerechtigheid H7725 [H8686] wedergeven.
  27 H582 Hij zal de mensen H7789 H5921 [H8799] aanschouwen H559 [H8799] , en zeggen H2398 [H8804] : Ik heb gezondigd H3477 , en het recht H5753 [H8689] verkeerd H3808 , hetwelk mij niet H7737 [H8804] heeft gebaat;
  28 H5315 [Maar] [God] heeft mijn ziel H6299 [H8804] verlost H4480 , dat zij niet H5674 [H8800] voere H7845 in het verderf H2416 , zodat mijn leven H216 het licht H7200 [H8799] aanziet.
  29 H2005 Zie H428 , dit H3605 alles H6466 [H8799] werkt H410 God H6471 twee H7969 [maal] [of] driemaal H5973 met H1397 een man;
  30 H5315 Opdat hij zijn ziel H7725 [H8687] afkere H4480 van H7845 het verderf H215 [H8736] , en hij verlicht worde H216 met het licht H2416 der levenden.
  31 H7181 [H8685] Merk op H347 , o Job H8085 [H8798] ! Hoor H2790 [H8685] naar mij; zwijg H595 , en ik H1696 [H8762] zal spreken.
  32 H518 Zo H3426 H0 er H4405 redenen H3426 zijn H7725 [H8685] , antwoord H1696 [H8761] mij; spreek H3588 , want H2654 [H8804] ik heb lust H6663 [H8763] u te rechtvaardigen.
  33 H518 Zo H369 niet H8085 [H8798] , hoor H589 naar mij H2790 [H8685] ; zwijg H2451 , en ik zal u wijsheid H502 [H8762] leren.