Job 33

HOT(i) 1 ואולם שׁמע נא איוב מלי וכל דברי האזינה׃ 2 הנה נא פתחתי פי דברה לשׁוני בחכי׃ 3 ישׁר לבי אמרי ודעת שׂפתי ברור מללו׃ 4 רוח אל עשׂתני ונשׁמת שׁדי תחיני׃ 5 אם תוכל השׁיבני ערכה לפני התיצבה׃ 6 הן אני כפיך לאל מחמר קרצתי גם אני׃ 7 הנה אמתי לא תבעתך ואכפי עליך לא יכבד׃ 8 אך אמרת באזני וקול מלין אשׁמע׃ 9 זך אני בלי פשׁע חף אנכי ולא עון׃ 10 הן תנואות עלי ימצא יחשׁבני לאויב׃ 11 ישׂם בסד רגלי ישׁמר כל ארחתי׃ 12 הן זאת לא צדקת אענך כי ירבה אלוה מאנושׁ׃ 13 מדוע אליו ריבות כי כל דבריו לא יענה׃ 14 כי באחת ידבר אל ובשׁתים לא ישׁורנה׃ 15 בחלום חזיון לילה בנפל תרדמה על אנשׁים בתנומות עלי משׁכב׃ 16 אז יגלה אזן אנשׁים ובמסרם יחתם׃ 17 להסיר אדם מעשׂה וגוה מגבר יכסה׃ 18 יחשׂך נפשׁו מני שׁחת וחיתו מעבר בשׁלח׃ 19 והוכח במכאוב על משׁכבו וריב עצמיו אתן׃ 20 וזהמתו חיתו לחם ונפשׁו מאכל תאוה׃ 21 יכל בשׂרו מראי ושׁפי עצמותיו לא ראו׃ 22 ותקרב לשׁחת נפשׁו וחיתו לממתים׃ 23 אם ישׁ עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישׁרו׃ 24 ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שׁחת מצאתי כפר׃ 25 רטפשׁ בשׂרו מנער ישׁוב לימי עלומיו׃ 26 יעתר אל אלוה וירצהו וירא פניו בתרועה וישׁב לאנושׁ צדקתו׃ 27 ישׁר על אנשׁים ויאמר חטאתי וישׁר העויתי ולא שׁוה׃ 28 פדה נפשׁי מעבר בשׁחת וחיתי באור תראה׃ 29 הן כל אלה יפעל אל פעמים שׁלושׁ עם גבר׃ 30 להשׁיב נפשׁו מני שׁחת לאור באור החיים׃ 31 הקשׁב איוב שׁמע לי החרשׁ ואנכי אדבר׃ 32 אם ישׁ מלין השׁיבני דבר כי חפצתי צדקך׃ 33 אם אין אתה שׁמע לי החרשׁ ואאלפך חכמה׃