Job 11

DSV_Strongs(i)
  1 H6030 [H8799] Toen antwoordde H6691 Zofar H5284 , de Naamathiet H559 [H8799] , en zeide:
  2 H7230 Zou de veelheid H1697 der woorden H3808 niet H6030 [H8735] beantwoord worden H518 , H8193 en zou een klapachtig H376 man H6663 [H8799] recht hebben?
  3 H907 Zouden uw leugenen H4962 de lieden H2790 [H8686] doen zwijgen H3932 [H8799] , en zoudt gij spotten H369 , en niemand H3637 [H8688] [u] beschamen?
  4 H559 [H8799] Want gij hebt gezegd H3948 : Mijn leer H2134 is zuiver H1961 [H8804] , en ik ben H1249 rein H5869 in uw ogen.
  5 H199 Maar H4310 H5414 [H8799] gewisselijk, och, of H433 God H1696 [H8763] sprak H8193 , en Zijn lippen H5973 tegen H6605 [H8799] u opende;
  6 H5046 [H8686] En u bekend maakte H8587 de verborgenheden H2451 der wijsheid H3588 , omdat H3718 zij dubbel H8454 zijn in wezen H3045 [H8798] ! Daarom weet H3588 , dat H433 God H5382 [H8686] voor u vergeet H4480 van H5771 uw ongerechtigheid.
  7 H2714 Zult gij de onderzoeking H433 Gods H4672 [H8799] vinden H518 ? H5704 Zult gij tot H8503 de volmaaktheid H7706 toe den Almachtige H4672 [H8799] vinden?
  8 H1363 [Zij] [is] [als] de hoogten H8064 der hemelen H4100 , wat H6466 [H8799] kunt gij doen H6013 ? Dieper H7585 dan de hel H4100 , wat H3045 [H8799] kunt gij weten?
  9 H752 Langer H4480 dan H776 de aarde H4055 is haar maat H7342 , en breder H4480 dan H3220 de zee.
  10 H518 Indien H2498 [H8799] Hij voorbijgaat H5462 [H8686] , opdat Hij overlevere H6950 [H8686] of vergadere H4310 , wie H7725 [H8686] zal dan Hem afkeren?
  11 H3588 Want H1931 Hij H3045 [H8804] kent H7723 de ijdele H4962 lieden H7200 [H8799] , en Hij ziet H205 de ondeugd H3808 ; zou Hij dan niet H995 [H8709] aanmerken?
  12 H5014 [H8803] Dan zal een verstandeloos H376 man H3823 [H8735] kloekzinnig worden H120 ; hoewel de mens H5895 [als] het veulen H6501 eens woudezels H3205 [H8735] geboren is.
  13 H518 Indien H859 gij H3820 uw hart H3559 [H8689] bereid hebt H6566 H0 , zo breid H3709 uw handen H413 tot H6566 [H8804] Hem uit.
  14 H518 Indien H205 er ondeugd H3027 in uw hand H7368 [H8685] is, doe die verre weg H5766 ; en laat het onrecht H168 in uw tenten H408 niet H7931 [H8686] wonen.
  15 H3588 Want H227 dan H6440 zult gij uw aangezicht H5375 [H8799] opheffen H4480 uit H3971 de gebreken H3332 [H8716] , en zult vast H1961 [H8804] wezen H3808 , en niet H3372 [H8799] vrezen.
  16 H3588 Want H859 gij H5999 zult de moeite H7911 [H8799] vergeten H2142 [H8799] , [en] [harer] gedenken H4325 als der wateren H5674 [H8804] , die voorbijgegaan zijn.
  17 H2465 Ja, [uw] tijd H6965 H0 zal klaarder H6672 dan de middag H6965 [H8799] oprijzen H5774 [H8799] ; gij zult uitvliegen H1242 , als de morgenstond H1961 [H8799] zult gij zijn.
  18 H982 [H8804] En gij zult vertrouwen H3588 , omdat H8615 er verwachting H3426 zal zijn H2658 [H8804] ; en gij zult graven H983 , gerustelijk H7901 [H8799] zult gij slapen;
  19 H7257 [H8804] En gij zult nederliggen H369 , en niemand H2729 [H8688] zal [u] verschrikken H7227 ; en velen H6440 zullen uw aangezicht H2470 [H8765] smeken.
  20 H5869 Maar de ogen H7563 der goddelozen H3615 [H8799] zullen bezwijken H4498 , en de toevlucht H4480 zal van H6 [H8804] hen vergaan H8615 ; en hun verwachting H4646 zal zijn de uitblazing H5315 der ziel.