Job 31

DSV_Strongs(i)
  1 H1285 Ik heb een verbond H3772 [H8804] gemaakt H5869 met mijn ogen H4100 ; hoe H995 [H8709] zou ik dan acht gegeven hebben H5921 op H1330 een maagd?
  2 H4100 Want wat H2506 is het deel H433 Gods H4480 van H4605 boven H5159 , of de erve H7706 des Almachtigen H4480 uit H4791 de hoogten?
  3 H3808 Is niet H343 het verderf H5767 voor den verkeerde H5235 , ja, wat vreemds H6466 [H8802] voor de werkers H205 der ongerechtigheid?
  4 H7200 [H8799] Ziet H1931 Hij H3808 niet H1870 mijn wegen H5608 [H8799] , en telt Hij H3605 niet al H6806 mijn treden?
  5 H518 Zo H5973 ik met H7723 ijdelheid H1980 [H8804] omgegaan heb H7272 , en mijn voet H2363 [H8799] gesneld heeft H5921 tot H4820 bedriegerij;
  6 H8254 [H8799] Hij wege mij op H6664 , in een rechte H3976 weegschaal H433 , en God H8538 zal mijn oprechtigheid H3045 [H8799] weten.
  7 H518 Zo H838 mijn gang H4480 uit H1870 den weg H5186 [H8799] geweken is H3820 , en mijn hart H5869 mijn ogen H1980 H310 [H8804] nagevolgd is H3709 , en aan mijn handen H3971 iets H1692 [H8804] aankleeft;
  8 H2232 [H8799] Zo moet ik zaaien H312 , maar een ander H398 [H8799] eten H6631 , en mijn spruiten H8327 [H8792] moeten uitgeworteld worden!
  9 H518 Zo H3820 mijn hart H6601 [H8738] verlokt is geweest H5921 tot H802 een vrouw H5921 , of ik aan H7453 mijns naasten H6607 deur H693 [H8804] geloerd heb;
  10 H802 Zo moet mijn huisvrouw H312 met een ander H2912 [H8799] malen H312 , en anderen H5921 zich over H3766 [H8799] haar krommen!
  11 H3588 Want H1931 dat H2154 is een schandelijke daad H1931 , en het H5771 is een misdaad H6414 [bij] de rechters.
  12 H3588 Want H1931 dat H784 is een vuur H5704 , hetwelk tot H11 de verderving H398 [H8799] toe verteert H3605 , en al H8393 mijn inkomen H8327 [H8762] uitgeworteld zou hebben.
  13 H518 Zo H3988 [H8799] ik versmaad heb H4941 het recht H5650 mijns knechts H519 , of mijner dienstmaagd H7379 , als zij geschil hadden H5978 met mij;
  14 H4100 [Want wat H6213 [H8799] zou ik doen H3588 , als H410 God H6965 [H8799] opstond H3588 ? En als H6485 [H8799] Hij bezoeking deed H4100 , wat H7725 [H8686] zou ik Hem antwoorden?
  15 H6213 H0 Heeft Hij H3808 niet H990 , Die mij in den buik H6213 [H8804] maakte H6213 [H8802] , hem [ook] gemaakt H259 en Een H7358 ons in de baarmoeder H3559 [H8787] bereid?]
  16 H518 Zo H1800 ik den armen H2656 [hun] begeerte H4513 H4480 [H8799] onthouden heb H5869 , of de ogen H490 der weduwe H3615 [H8762] laten versmachten;
  17 H6595 En mijn bete H909 alleen H398 [H8799] gegeten heb H3490 , zodat de wees H4480 daarvan H3808 niet H398 [H8804] gegeten heeft;
  18 H3588 [Want H4480 van H5271 mijn jonkheid H1431 [H8804] af is hij bij mij opgetogen H1 , als [bij] een vader H517 , en van mijner moeders H990 buik H5148 [H8686] af heb ik haar geleid;]
  19 H518 Zo H7200 [H8799] ik iemand heb zien H6 [H8802] omkomen H4480 H1097 , omdat hij zonder H3830 kleding H34 was, en dat de nooddruftige H369 H0 geen H3682 deksel H369 had;
  20 H518 Zo H2504 zijn lenden H3808 mij niet H1288 [H8765] gezegend hebben H4480 , toen hij van H1488 de vellen H3532 mijner lammeren H2552 [H8691] verwarmd werd;
  21 H518 Zo H3027 ik mijn hand H5921 tegen H3490 den wees H5130 [H8689] bewogen heb H3588 , omdat H8179 ik in de poort H5833 mijn hulp H7200 [H8799] zag;
  22 H3802 Mijn schouder H5307 [H8799] valle H4480 van H7929 het schouderbeen H248 , en mijn arm H7665 [H8735] breke H4480 van H7070 zijn pijp af!
  23 H3588 Want H343 het verderf H410 Gods H413 was bij H6343 mij een schrik H3201 [H8799] , en ik vermocht H3808 niet H4480 vanwege H7613 Zijn hoogheid.
  24 H518 Zo H2091 ik het goud H3689 tot mijn hoop H7760 [H8804] gezet heb H3800 , of tot het fijn goud H559 [H8804] gezegd heb H4009 : Gij zijt mijn vertrouwen;
  25 H518 Zo H8055 [H8799] ik blijde ben geweest H3588 , omdat H2428 mijn vermogen H7227 groot H3588 was, en omdat H3027 mijn hand H3524 geweldig veel H4672 [H8804] verkregen had;
  26 H518 Zo H216 ik het licht H7200 [H8799] aangezien heb H3588 , wanneer H1984 [H8686] het scheen H3394 , of de maan H3368 heerlijk H1980 [H8802] voortgaande;
  27 H3820 En mijn hart H6601 [H8799] verlokt is geweest H5643 in het verborgen H3027 , dat mijn hand H6310 mijn mond H5401 [H8799] gekust heeft;
  28 H1931 Dat H1571 ware ook H5771 een misdaad H6416 [bij] den rechter H3588 ; want H410 ik zou den God H4480 van H4605 boven H3584 [H8765] verzaakt hebben.
  29 H518 Zo H8055 [H8799] ik verblijd ben geweest H6365 in de verdrukking H8130 [H8764] mijns haters H5782 [H8712] , en mij opgewekt heb H3588 , als H7451 het kwaad H4672 [H8804] hem vond;
  30 H2441 [Ook heb ik mijn gehemelte H3808 niet H5414 [H8804] toegelaten H2398 [H8800] te zondigen H423 , mits door een vloek H5315 zijn ziel H7592 [H8800] te begeren].
  31 H518 Zo H4962 de lieden H168 mijner tent H3808 niet H559 [H8804] hebben gezegd H4310 H5414 [H8799] : Och, of H4480 wij van H1320 zijn vlees H5414 [H8799] hadden H3808 , wij zouden niet H7646 [H8799] verzadigd worden;
  32 H1616 De vreemdeling H3885 [H8799] overnachtte H3808 niet H2351 op de straat H1817 ; mijn deuren H6605 [H8799] opende ik H734 naar den weg;
  33 H518 Zo H121 ik, gelijk Adam H6588 , mijn overtredingen H3680 [H8765] bedekt heb H2243 , door eigenliefde H5771 mijn misdaad H2934 [H8800] verbergende!
  34 H3588 Zeker H7227 , ik kon wel een grote H1995 menigte H6206 [H8799] geweldiglijk onderdrukt hebben H937 ; maar de verachtste H4940 der huisgezinnen H2865 [H8686] zou mij afgeschrikt hebben H1826 [H8799] ; zodat ik gewezen zou hebben H6607 , en ter deure H3808 niet H3318 [H8799] uitgegaan zijn.
  35 H4310 H5414 [H8799] Och, of H8085 [H8802] ik een hadde, die mij hoorde H2005 ! Zie H8420 , mijn oogmerk H7706 is, dat de Almachtige H6030 [H8799] mij antwoorde H376 H7379 , en dat mijn tegenpartij H5612 een boek H3789 [H8804] schrijve.
  36 H518 Zou H3808 ik het niet H5921 op H7926 mijn schouder H5375 [H8799] dragen H6029 [H8799] ? Ik zou het op mij binden H5850 [als] een kroon.
  37 H4557 Het getal H6806 mijner treden H5046 [H8686] zou ik hem aanwijzen H3644 ; als H5057 een vorst H7126 [H8762] zou ik tot hem naderen.
  38 H518 Zo H127 mijn land H5921 tegen H2199 [H8799] mij roept H8525 , en zijn voren H3162 te zamen H1058 [H8799] wenen;
  39 H518 Zo H3581 ik zijn vermogen H398 [H8804] gegeten heb H1097 zonder H3701 geld H5315 , en de ziel H1167 zijner akkerlieden H5301 [H8689] heb doen hijgen;
  40 H8478 Dat voor H2406 tarwe H2336 distelen H3318 [H8799] voortkomen H8478 , en voor H8184 gerst H890 stinkkruid H1697 ! De woorden H347 van Job H8552 [H8804] hebben een einde.