Job 31

  31:1   1242 διαθήκην [2a covenant 5087 εθέμην 1I made] 3588 τοις   3788-1473 οφθαλμοίς μου with my eyes, 2532 και and 3756 ου I will not 4920 συνήσω take notice 1909 επί upon 3933 παρθένω a virgin.   31:2   2532 και And 5100 τι what 3307 εμέρισεν portion is from 3588 ο   2316 θεός God 509 άνωθεν above, 2532 και and 2817 κληρονομία [2inheritance 2425 ικανού 1what fit] 1537 εξ is from 5310 υψίστων the highest?   31:3   3759 ουαί Woe, 684 απώλεια destruction 3588 τω to the 94 αδίκω unjust, 2532 και and 526.1 απαλλοτρίωσις alienation 3588 τοις to the 4160 ποιούσιν one committing 458 ανομίαν lawlessness.   31:4   3780-1473 ουχί αυτός Will he not 3708 όψεται see 3598-1473 οδόν μου my way, 2532 και and 3956 πάντα [2all 3588 τα   1226.1-1473 διαβήματά μου 3my footsteps 1821.2 εξαριθμήσει 1count out]?   31:5   1487-1161 ει δε But if 1510.7.1 ήμην I was 4198 πεπορευμένος going 3326 μετά with 1070.3 γελοιαστών jokesters, 1499.1 ει δε και or even 4704 εσπούδακεν hurrying 3588 ο   4228-1473 πους μου my foot 1519 εις for 1388 δόλον treachery;   31:6   2476-1063 έσταμαι γαρ (for I stand 1722 εν in 2218 ζυγώ [2yoke balance scale 1342 δικαίω 1a just], 1492 ειδε [4knew 1161 δε 1and 3588 ο 2the 2962 κύριος 3 lord] 3588 την   171.1-1473 ακακίαν μου my innocence);   31:7   1487 ει if 1578 εξέκλινεν [2turned aside 3588 ο   4228-1473 πους μου 1my foot] 1537 εκ from out of 3588 της the 3598 οδού way, 1499.1 ει δε και or if even 3588 τω   3788 οφθαλμώ [3my eye 1872 επηκολούθησεν 2follows after 3588 η   2588-1473 καρδία μου 1my heart], 1499.1 ει δε και and if even 3588 ταις   5495-1473 χερσί μου my hands 680 ηψάμην touched 1435 δώρων bribes;   31:8   4687 σπείραιμι [2may I sow 686 άρα 1then], 2532 και and 243 άλλοι others 2068 φάγοισαν eat; 731.1 άρριζος [3rootless 1161 δε 1and 1096 γενοίμην 2may I become] 1909 επί upon 1093 γης the earth.   31:9   1487 ει If 1811 εξηκολούθησεν [2followed after 3588 η   2588-1473 καρδία μου 1my heart] 1135 γυναικί the wife 435 ανδρός [2man 2087 ετέρου 1of another], 1499 ει και and if 1455 εγκάθετος [2laid in wait 1096 εγενόμην 1I had] 1909 επί at 2374-1473 θύραις αυτής her doors;   31:10   700 αρέσαι [2may 5please 686 άρα 1then 2532 και 4even 3588 η   1135-1473 γυνή μου 3my wife] 2087 ετέρω another; 3588 τα   1161 δε and 3516-1473 νήπιά μου [2my infants 5013 ταπεινωθείη 1may 3be humbled].   31:11   2372-1063 θυμός γαρ For the rage 3709 οργής of anger 183 ακατάσχετος is unrestrained 3588 το in the 3392 μιάναι defiling 435 ανδρός of a man's 1135 γυναίκα wife.   31:12   4442 πυρ [3a fire 1063 γαρ 1For 1510.2.3 εστι 2it is] 2545 καιόμενον burning 1909 επί upon 3956 πάντων all 3588 των the 3313 μερών parts; 3761-302 ουδ΄ αν and whomever 1904 επέλθοι it may come upon 1537 εκ [2from 4491 ριζών 3the roots 622 απώλεσεν 1it destroyed].   31:13   1499.1 ει δε και And if even 5336.3 εφαύλισα I treated as worthless 2917 κρίμα the equity due 2324-1473 θεράποντός μου my male attendant 2228 η or 2321.1 θεραπαίνης female attendant, 2919-1473 κρινομένων αυτών in their pleading 4314 προς with 1473 με me,   31:14   5100-1063 τι γαρ what then 4160 ποιήσω shall I do 1437 εάν if 2083.1 έτασίν [4chastisement 1473 μου 5for me 4160 ποιήσηται 3shall appoint 3588 ο 1the 2962 κύριος 2 lord]? 1437-1161 εάν δε and if 2532 και also 1984 επισκοπήν he should visit, 5100 τίνα what 612 απόκρισιν answer 4160 ποιήσομαι shall I make?   31:15   4220 πότερον Were they 3756 ουκ not 5613-2532 ως και even as 1473 εγώ I, 1096 εγενόμην born 1722 εν in 1064 γαστρί a womb? 2532 και and 1565 εκείνοι these 1096 γεγόνασι were born, 1096-1161 γεγόναμεν δε and we were born 1722 εν in 3588 τη the 1473 αυτή same 2836 κοιλία belly.   31:16   102-1161 αδύνατοι δε But the disabled 5532-3739 χρείαν ην [2whatever need 4218 ποτε 4at some time or other 2192 είχον 3they had 3756-665.4 ουκ απέτυχον 1missed not]; 5503 χήρας [5of the widow 1161 δε 1and 3588 τον 3the 3788 οφθαλμόν 4eye 3756-1619.1 ουκ εξέτηξα 2I wasted not].   31:17   1499.1 ει δε και And even if 3588 τον   5596.1-1473 ψωμόν μου [2my morsel 2068 έφαγον 1I ate] 3441 μόνος alone, 2532 και and 3780 ουχί [4not 3737 ορφανώ 5with an orphan 3330 μετέδωκα 1I shared 1537 εξ 2of 1473 αυτού 3it],   31:18   3754 ότι (for 1537 εκ from 3503-1473 νεότητός μου my youth 1625 εξέτρεφον I nourished them 5613 ως as 3962 πατήρ a father, 2532 και and 1537 εκ from 1064 γαστρός the womb 3384-1473 μητρός μου of my mother 3594 ωδήγησα I guided);   31:19   1499.1 ει δε και and even if 5237 υπερείδον I overlooked 1131 γυμνόν the naked 622 απολλύμενον perishing, 2532 και and 3756-294 ουκ ημφίασα clothed him not;   31:20   102-1161 αδύνατοι δε and the disabled, 1508 ει μη unless 2127 ευλόγησαν they blessed 1473 με me, 575-1161 από δε and of 2891.1 κουράς the shearing wool 286-1473 αμνών μου of my lambs 2328 εθερμάνθησαν [2were not heated 3588 οι   5606-1473 ώμοι αυτών 1their shoulders];   31:21   1487 ει and if 1869 επήρα I lifted up 3737 ορφανώ [2against an orphan 5495 χείρα 1a hand], 3982 πεποιθώς (relying 3754 ότι that 4183 πολλή much 1473 μοι [3to me 996 βοήθεια 1help 4019.2 περίεστιν 2remained]);   31:22   868 αποσταίη [2may 4separate 686 άρα 1then 3588 ο   5606-1473 ώμός μου 3my shoulder] 575 από from 3588 της the 2807 κλειδός collar-bone, 3588 ο   1161 δε and 1023-1473 βραχίων μου [2my arm 575 από 4from 3588 του 5the 45.1 αγκώνος 6elbow 4937 συντριβείη 1may 3be broken].   31:23   5401-1063 φόβος γαρ For the fear 2962 κυρίου of the lord 4912 συνέσχε constrained 1473 με me; 575 από from 3588 του   3024.1-1473 λήμματος αυτού his concern 3756 ουχ I shall not 5297 υποίσω endure.   31:24   1487 ει If 5021 έταξα I ordered up 5553 χρυσίον gold 1519 εις for 2479-1473 ισχύν μου my strength; 1499.1 ει δε και and if even 3037 λίθω [3stone 4185 πολυτελεί 2very costly 3982 επεποίθησα 1I relied upon];   31:25   1499.1 ει δε και and even if 2165 ευφράνθην [2gladness 4183 πολλού 1great] 4149 πλούτου in riches 1473-1096 μοι γενομένου was coming to me; 1487-1161 ει δε and if 2532 και also 1909 επ΄ [3upon 382 αναριθμήτοις 4innumerable things 5087-1473 εθέμην 1I put 5495 χείρά μου 2my hand];   31:26   2228 η (or 3756 ουχ do we not 3708 ορώμεν see 2246 ήλιον [3sun 3588 τον 1the 2017 επιφαύσκοντα 2shining] 1587 εκλείποντα subsiding, 4582-1161 σελήνην δε and the moon 5352.1 φθίνουσαν waning? 3756 ου [3no power 1063 γαρ 1For 1909 επ΄ 4to 1473 αυτοίς 5them 1510.2.3 εστι 2there is]).   31:27   2532 και And 1487 ει if 538 ηπατήθη [2was deceived 2977 λάθρα 3in private 3588 η   2588-1473 καρδία μου 1my heart]; 1487-1161 ει δε and if 5495 χείρά [3hand 1473-2007 μου επιθείς 2placing my 1909 επί 4upon 4750-1473 στόματι μου 5my mouth 5368 εφίλησα 1I was fond of];   31:28   2532 και then let 3778 τούτό this be 1473-686 μοι άρα [2so to me 458 ανομία 5lawlessness 3588 η 3as the 3173 μεγίστη 4greatest 3049 λογισθείη 1imputed]; 3754 ότι for 5574 εψευσάμην I lied 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord 3588 του of the 5310 υψίστου highest.   31:29   1499.1 ει δε και And even if 2020.2 επιχαρής [2gratified 1096 εγενόμην 1I became] 4430 πτώματι at the calamitous downfall 2190-1473 εχθρών μου of my enemies; 2532 και and 2036 είπεν said 3588 η in 2588-1473 καρδία μου my heart, 2103.1 εύγε Well done!   31:30   191 ακούσαι Let [3hear 686 άρα 1then 3588 το   3775-1473 ους μου 2my ear] 3588 την   2671-1473 κατάραν μου my curse, 2362.1-1161 θρυλληθείην δε and may I then be a common topic 686 άρα   5259 υπό by 2992-1473 λαού μου my people 2559 κακούμενος for my inflicting evil.   31:31   1499.1 ει δε και And if even 4178 πολλάκις often 2036 είπον [2said 3588 αι   2321.1-1473 θεράπαιναί μου 1my female attendants], 5100-302 τις αν Who ever 1325 δώη might give 1473 ημίν to us 3588 των   4561-1473 σαρκών αυτού his flesh 1705 εμπλησθήναι to satisfy? 3029 λίαν exceedingly 1473 μου of my 5543-1510.6 χρηστού οντος being gracious.   31:32   1854 έξω [4outside 1161 δε 1for 3756-835 ουκ ηυλίζετο 3lodged not 3581 ξένος 2the stranger], 3588 η   1161 δε and 2374-1473 θύρα μου my door 3956 παντί [2to all 2064 ελθόντι 3that came 455 ανέωκτο 1was open].   31:33   1499.1 ει δε και And if even 264 αμαρτών of sins, 190.7 ακουσίως unintentionally 2928 έκρυψα I hid 3588 την   266-1473 αμαρτίαν μου my sin,   31:34   3756-1063 ου γαρ (for I was not 1303.4 διετράπην diverted 4181.2 πολυοχιλίαν [2multitude 4128 πλήθους 1by a great] 3588 του   3361 μη to not 1805.1 εξαγορεύσαι openly declare 1799 ενώπιον before 1473 αυτών them); 1499.1 ει δε και and if even 1439 είασα I allowed 102 αδύνατον a disabled man 1831 εξελθείν to go forth 3588 την from 2374-1473 θύραν μου my door 2859 κόλπω [2bosom 2756 κενώ 1with an empty],   31:35   5100 τις (oh that 1325 δώη there might be given 191 ακούοντά one to hear 1473 μου me), 5495 χείρα [4of the hand 1161 δε 1but 2962 κυρίου 5of the lord 1508 ει μη 2unless 1165.1 εδεδοίκειν 3I was in awe]; 4774.1-1161 συγγραφήν δε and as to a writ 3739 ην which 2192 είχον I had 2596 κατά against 5100 τινος anyone,   31:36   1909 επ΄ [3upon 5606-302 ώμοις αν 4even my shoulders 4060 περιθέμενος 1putting it on 4735 στέφανον 2a crown] 314 ανεγίνωσκον I read it.   31:37   2532 και And 1508 ει μη unless 4486 ρήξας tearing 1473 αυτήν it 591 απέδωκα I gave it back 3762 ουθέν [2nothing 2983 λαβών 1having received] 3844 παρά from 5533 χρεωφειλέτου a debtor.   31:38   1487 ει If 1909 επ΄ [5against 1473 εμοί 6me 4218 ποτέ 1perhaps 3588 η 2the 1093 γη 3earth 4727 εστέναξεν 4moaned], 1499.1 ει δε και and even if 3588 οι   831.4-1473 αύλακες αυτής her furrows 2799 έκλαυσαν wept 3661 ομοθυμαδόν with one accord;   31:39   1499.1 ει δε και and even if 3588 την   2479-1473 ισχύν αυτής of its strength 2068 έφαγον I ate 3441 μόνος alone 427 άνευ without 5092 τιμής value; 1499.1 ει δε και and if even 5590 ψυχήν [2of the life 2962 κυρίου 3of the master 3588 της 4of the 1093 γης 5land 1583.1 εκλαβών 1in taking anything] 3076 ελύπησα I fretted him;   31:40   473 αντί instead 4447.1 πυρού of wheat 686 άρα then 1831 εξέλθοι may there come forth 1473 μοι to me 2833.4 κνίδη nettles; 473-1161 αντί δε and instead 2915 κριθής of barley 942 βάτος a bush. 2532 και And 3973-* επαύσατο Ιωβ Job ceased 4487 ρήμασιν words.