Job 30

  30:1   3568-1161 νυνί δε And now 2606 κατεγέλασάν [2ridicule 1473 μου 3me 1646 ελάχιστοι 1the least of them]; 3568 νυν now 3560 νουθετούσι they admonish 1473 με me 1722 εν in 3313 μέρει turn -- 3739 ων whom 1847 εξουδένουν I treated [2with contempt 3588 τους   3962 πατέρας αυτών 1their fathers], 3739 ους whom 3756 ουχ I did not 2233 ηγησάμην esteem 1510.1 είναι to be 514 αξίους worthy 2965 κυνών of dogs 3588 των   1699 εμών of my 3541.1 νομάδων grazing flocks.   30:2   2532 και And 1065 γε indeed, 2479 ισχύς [2is the strength 5495-1473 χειρών αυτών 3of their hands 2444 ινατί 1what profit] 1473 μοι to me? 1909 επ΄ [2of 1473 αυτούς 3them 622 απώλετο 1It was destroyed] 4930 συντέλεια to completion.   30:3   1722 εν In 1729.1 ενδεία lack 2532 και and 3042 λιμώ hunger 57.1 άγονος one is barren, 3588 οι as the ones 5343 φεύγοντες fleeing 504 άνυδρον waterless 5504 εχθές yesterday 4928 συνοχήν in conflict 2532 και and 5004 ταλαιπωρίαν misery.   30:4   3588 οι The ones 4033 περικυκλούντες breaking off 233.1 άλιμα the marine plant 1909 επί upon 2278 ηχούντι the sounding shore, 3748 οίτινες whose 233.1 άλιμα marine plants 1510.7.3 ην were 1473 αυτών for their 3588 τα   4621 σίτα grain; 820-1161 άτιμοι δε and were without honor, 2532 και and 5336.3 πεφαυλισμένοι being treated as worthless, 1729 ενδεείς lacking 3956 παντός of every 18 αγαθού good thing; 2532 και and 3739 οι the 4491 ριζας roots 3586 ξύλων of trees 3145 εμασσώντο gnawed 5259 υπό because of 3042 λιμού [2hunger 3173 μεγάλου 1great].   30:5   1881 επανέστησάν [2rose up against 1473 μοι 3me 2812 κλέπται 1Thieves],   30:6   3739 ων whom 3588 οι   3624-1473 οίκοι αυτών their houses 1510.7.6 ήσαν were 5174.1 τρώγλαι burrows 4073 πετρών of rocks.   30:7   303.1 αναμέσον [7in the midst 2110.3 ευήχων 9of distinct places 994 βοήσονται 6shall yell 3739 οι 1the ones who 5259 υπό 3under 5434 φρύγανα 5stick dwellings 66 άγρια 4wild 1244.2 διητώντο 2pass life].   30:8   878 αφρόνων [2of fools 5207 υιοί 1They are sons] 2532 και and 820 ατίμων [2without honor 3686 όνομα 1have a name], 2532 και and 2811 κλέος fame 4570 εσβεσμένον extinguished 575 από from 1093 γης the earth.   30:9   3568-1161 νυνί δε And now 2788 κιθάρα [4harp 1473 εγώ 1I 1510.2.1 ειμι 2am 1473 αυτών 3their], 2532 και and 1473 εμέ [2me 2362.2 θρύλλημα 3for a common topic 2192 έχουσιν 1they have].   30:10   948-1161 εβδελύξαντο δε And they abhorred 1473 με me, 868 αποστάντες separating 3112 μακράν far from me; 575-1161 από δε and from 4383 προσώπου μου my face 3756-5339 ουκ εφείσαντο they spared not 4424.1 πτύελον spittle.   30:11   455-1063 ανοίξας γαρ For having opened 5329.1-1473 φαρέτραν αυτού his quiver 2559 εκάκωσέ he afflicted 1473 με me; 2532 και and 5469 χαλινόν [2the bridle 3588 του   4383-1473 προσώπου μου 3of my presence 1821 εξαπέστειλεν 1sent away].   30:12   1909 επί [2on 1188 δεξιών 3the right hand 986 βλαστού 4of their offspring 1881 επανέστησαν 1They rose up against me]. 4228-1473 πόδας αυτού [2his feet 1614 εξέτεινεν 1He stretched out] 2532 και and 3597.2 ωδοποίησεν opened 1909 επ΄ against 1473 εμέ me; 5147 τρίβους with paths 684-1473 απωλείας αυτών of their destruction   30:13   1625.3 εξετρίβησαν they obliterated 5147-1473 τρίβοι μου my paths; 1562-1063 εξέδυσε γαρ for he took off 1473 μου my 3588 την   4749 στολήν apparel; 956-1473 βέλεσιν αυτού with his spear 2628.2-1473 κατηκόντισέ με he ran me through;   30:14   2919-1161 κέκριται δε and he has judged 1473 μου me 5613 ως as 1014 βούλεται he wills; 1722 εν in 3601 οδύναις griefs 5445.4 πέφυρμαι I am befouled.   30:15   1994 επιστρέφονταί [3return 1473 μου 1My 3588 αι   3601 οδύναι 2griefs]; 3634.2 ωχετό [3was set out 1473 μου 1my 3588 η   1680 ελπίς 2hope] 5618 ώσπερ as if 4151 πνεύμα the wind, 2532 και and 5618 ώσπερ [3as if 3509 νέφος 4a cloud 3588 η   4991 σωτηρία 2deliverance 1473 μου 1my].   30:16   2532 και And 3568 νυν now 1909 επ΄ [3upon 1473 εμέ 4me 1632 εκχυθήσεται 2shall be poured out 3588 η   5590-1473 ψυχή μου 1my soul]; 2192 έχουσι [4suffice 1161 δε 1and 1473 με 5me 2250 ημέραι 2days 3601 οδυνών 3of griefs].   30:17   3571-1161 νυκτί δε And at night 3588 τα   3747-1473 οστά μου my bones 4776.2 συγκέκαυται burn, 3588 τα   1161 δε and 3505.5-1473 νεύρά μου my nerves 1262 διαλέλυται are parted.   30:18   1722 εν With 4183 πολλή great 2479 ισχύϊ strength 1949 επελάβετό it took hold 1473 μου of my 3588 της   4749 στολής robe; 5618 ώσπερ as 3588 το the 4058.3 περιστόμιον cleft 3588 του   5509-1473 χιτώνός μου of my garment 4023 περιέσχε it compassed 1473 με me.   30:19   2233-1161 ήγησαι δε And you have esteemed 1473 με me 2470 ίσα equal 4081 πηλώ to clay; 1722 εν in 1093 γη earth 2532 και and 4700 σποδώ ashes 1473 μου is my 3588 η   3310 μερίς portion.   30:20   2896-1161 κέκραγα δε And I have cried out 4314 προς to 1473 σε you, 2532 και and 3756 ουκ [3not 191 ακούεις 1you hear 1473 με 2me]; 2476 έστησαν they stood 2532 και and 2657 κατενοήσάν contemplated 1473 με me.   30:21   1910-1473 επέβης δε And you mounted 1473 μοι against me 414.1 ανελεημόνως mercilessly; 5495 χειρί [3hand 2900 κραταιά 2with a strong 1473-3146 με εμαστίγωσας 1you whipped me].   30:22   5021-1161 έταξας δε And you arranged 1473 μοι against me 1722 εν with 3601 οδύναις griefs; 2532 και and 641-1473 απέρριψάς με you threw me away 575 από from 4991 σωτηρίας deliverance.   30:23   1492-1063 οίδα γαρ For I know 3754 ότι that 2288 θάνατός death 1473-1625.3 με εκτρίψει will obliterate me; 3614-1063 οικία γαρ for the house 3956 παντί of every 2349 θνητώ mortal 1093 γη is ground.   30:24   1487-1063 ει γαρ For 3784 όφελον ought 1410 δυναίμην that I should be able 1683 εμαυτόν [2myself 1315 διαχειρώσασθαι 1to lay hands upon], 2228 η or 1189-1065 δεηθείς γε indeed beseech 2087 ετέρου another 2532 και and 4160 ποιήσει he should do 1473-3778 μοι τούτο this to me.   30:25   1473-1161 εγώ δε And I 1909 επί [2over 3956 παντί 3every 102 αδυνάτω 4disabled man 2799 έκλαυσα 1wept]; 4727-1161 εστέναξα δε and I moaned 1492 ιδών beholding 435 άνδρα man 1722 εν in 318 ανάγκαις necessities.   30:26   1473 εγώ I 1907 επέχων waited for 18 αγαθοίς good things, 2400 ιδού and behold 4876 συνήντησάν [3met 1473 μοι 4with me 3123 μάλλον 5instead 2250 ημέραι 2days 2556 κακών 1bad].   30:27   3588 η   2836-1473 κοιλία μου My belly 1566.1 εξέζεσε erupted, 2532 και and 3756 ου would not 4623 σιωπήσεται keep silent; 4399 προέφθασάν [3anticipated 1473 με 4me 2250 ημέραι 1days 4432 πτωχείας 2of poorness].   30:28   4730.1 στένων [2moaning 4198 πορεύομαι 1I went] 427 άνευ without 5391.1 φιμού a rein; 2476-1161 έστηκα δε and I have stood 1722 εν in 1577 εκκλησία the assembly 2896 κεκραγώς crying out.   30:29   80 αδελφός [2a brother 1096 γέγονα 1I have become] 4577.1 σειρήνων of sirens, 2083-1161 εταίρος δε and companion 4765.1 στρουθών of ostriches.   30:30   3588 το   1192-1473 δέρμα μου My skin 4656 εσκότωται is darkened 3171 μεγάλως greatly, 3588 τα   1161 δε and 3747-1473 οστά μου my bones 575 από from 2738 καύματος sweltering heat.   30:31   576 απέβη [4turned 1161 δε 1And 1519 εις 5into 3997 πένθος 6mourning 1473 μου 2my 3588 η   2788 κιθάρα 3harp], 3588 ο   1161 δε and 5568-1473 ψαλμός μου my psalm 1519 εις into 2805 κλαυθμόν weeping 1473 εμοί for me.