Job 31:12

  31:12   4442 πυρ [3a fire 1063 γαρ 1For 1510.2.3 εστι 2it is] 2545 καιόμενον burning 1909 επί upon 3956 πάντων all 3588 των the 3313 μερών parts; 3761-302 ουδ΄ αν and whomever 1904 επέλθοι it may come upon 1537 εκ [2from 4491 ριζών 3the roots 622 απώλεσεν 1it destroyed].