Job 31:26

  31:26   2228 η (or 3756 ουχ do we not 3708 ορώμεν see 2246 ήλιον [3sun 3588 τον 1the 2017 επιφαύσκοντα 2shining] 1587 εκλείποντα subsiding, 4582-1161 σελήνην δε and the moon 5352.1 φθίνουσαν waning? 3756 ου [3no power 1063 γαρ 1For 1909 επ΄ 4to 1473 αυτοίς 5them 1510.2.3 εστι 2there is]).