Mark 9

  9:1   2532 και And 3004 έλεγεν he said 1473 αυτοίς to them, 281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you 3754 ότι that, 1510.2.6 εισί There are 5100 τινες some 3588 των of the ones 5602 ώδε here 2476 εστηκότων standing, 3748 οίτινες the ones who 3766.2 ου μη in no way 1089 γεύσωνται shall taste 2288 θανάτου of death, 2193 έως until 302 αν whenever 1492 ίδωσι they should behold 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 του   2316 θεού of God 2064 εληλυθυίαν coming 1722 εν in 1411 δυνάμει power.   9:2   2532 και And 3326 μεθ΄ after 2250 ημέρας [2days 1803 εξ 1six] 3880-3588-* παραλαμβάνει ο Ιησούς Jesus took to himself 3588 τον   * Πέτρον Peter, 2532 και and 3588 τον   * Ιάκωβον James, 2532 και and 3588 τον   * Ιωάννην John, 2532 και and 399 αναφέρει brought 1473 αυτούς them 1519 εις into 3735 όρος [2mountain 5308 υψηλόν 1a high] 2596 κατ΄ in 2398 ιδίαν private 3441 μόνους alone. 2532 και And 3339 μετεμορφώθη he was transformed 1715 έμπροσθεν in front of 1473 αυτών them.   9:3   2532 και And 3588 τα   2440-1473 ιμάτια αυτού his garments 1096 εγένετο became 4744 στίλβοντα shining, 3022 λευκά [2white 3029 λίαν 1exceedingly] 5613 ως as 5510 χιών snow, 3634 οία such as 1102 γναφεύς a fuller 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth 3756 ου is not 1410 δύναται able 3021 λευκάναι to whiten.   9:4   2532 και And 3708-1473 ώφθη αυτοίς [4appeared to them * Ηλίας 1Elijah 4862 συν 2with * Μωσεί 3Moses], 2532 και and 1510.7.6 ήσαν they were 4814 συλλαλούντες conversing together 3588 τω   * Ιησού with Jesus.   9:5   2532 και And 611 αποκριθείς responding 3588 ο   * Πέτρος Peter 3004 λέγει says 3588 τω   * Ιησού to Jesus, 4461 ραββί Rabbi, 2570-1510.2.3 καλόν εστιν it is good 1473 ημάς for us 5602-1510.1 ώδε είναι to be here; 2532 και and 4160 ποιήσωμεν we should make 4633 σκηνάς [2tents 5140 τρείς 1three]; 1473 σοι for you 1520 μίαν one, 2532 και and * Μωσεί Moses 1520 μίαν one, 2532 και and * Ηλία Elijah 1520 μίαν one;   9:6   3756 ου [3not 1063 γαρ 1for 1492 ήδει 2he knew] 5100 τι what 2980 λαλήσει he shall speak, 1510.7.6-1063 ήσαν γαρ for they were 1630 έκφοβοι frightened.   9:7   2532 και And 1096 εγένετο there became 3507 νεφέλη a cloud 1982 επισκιάζουσα overshadowing 1473 αυτοίς them; 2532 και and 2064 ήλθε came 5456 φωνή a voice 1537 εκ from out of 3588 της the 3507 νεφέλης cloud, 3004 λέγουσα saying, 3778 ούτός This 1510.2.3 εστιν is 3588 ο   5207-1473 υιός μου my son 3588 ο the 27 αγαπητός beloved, 1473-191 αυτού ακούετε hear him!   9:8   2532 και And 1819 εξάπινα suddenly 4017 περιβλεψάμενοι having looked round about, 3765 ουκέτι no longer 3762 ουδένα [2anyone 1492 είδον 1they beheld], 235 αλλά but 3588 τον   * Ιησούν Jesus 3441 μόνον alone 3326 μεθ΄ with 1438 εαυτών themselves.   9:9   2597 καταβαινόντων [3going down 1161 δε 1And 1473 αυτών 2of their] 575 από from 3588 του the 3735 όρους mountain, 1291 διεστείλατο he gave warning 1473 αυτοίς to them 2443 ίνα that 3367 μηδενί to no one 1334 διηγήσωνται should they describe 3739 α what 1492 είδον they saw, 1508 ει μη except 3752 όταν whenever 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   444 ανθρώπου of man 1537 εκ [2from 3498 νεκρών 3the dead 450 αναστή 1should be raised up].   9:10   2532 και And 3588 τον the 3056 λόγον matter 2902 εκράτησαν they kept 4314 προς to 1438 εαυτούς themselves, 4802 συζητούντες debating 5100 τι what 1510.2.3 εστι is 3588 το the thing -- 1537 εκ [2from 3498 νεκρών 3the dead 450 αναστήναι 1to rise up]?   9:11   2532 και And 1905 επηρώτων they asked 1473 αυτόν him, 3004 λέγοντες saying 3754 ότι that, 3004 λέγουσιν [3say 3588 οι 1The 1122 γραμματείς 2scribes] 3754 ότι that *-1163 Ηλίαν δει it is necessary for Elijah 2064 ελθείν to come 4412 πρώτον first.   9:12   3588-1161 ο δε And he 611 αποκριθείς answering 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, * Ηλίας Elijah 3303 μεν indeed 2064 ελθών having come 4412 πρώτον first 600 αποκαθιστά restores 3956 πάντα all things; 2532 και and 4459 πως how 1125 γέγραπται it has been written 1909 επί about 3588 τον the 5207 υιόν son 3588 του   444 ανθρώπου of man, 2443 ίνα that 4183 πολλά many things 3958 πάθη he should suffer, 2532 και and 1847 εξουδενωθή should be treated with contempt.   9:13   235 αλλά And 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 2532 και also * Ηλίας Elijah 2064 ελήλυθε has come, 2532 και and 4160 εποίησαν they did 1473 αυτώ to him 3745 όσα as much as 2309 ηθέλησαν they wanted, 2531 καθώς as 1125 γέγραπται it was written 1909 επ΄ of 1473 αυτόν him.   9:14   2532 και And 2064 ελθών having come 4314 προς to 3588 τους the 3101 μαθητάς disciples, 1492 είδεν he beheld 3793 όχλον [2multitude 4183 πολύν 1a great] 4012 περί around 1473 αυτούς them, 2532 και and 1122 γραμματείς scribes 4802 συζητούντας debating 1473 αυτοίς with them.   9:15   2532 και And 2112 ευθέως immediately 3956 πας all 3588 ο the 3793 όχλος multitude 1492 ιδών beholding 1473 αυτόν him 1568 εξεθαμβήθη were astonished, 2532 και and 4370 προστρέχοντες were running up to 782 ησπάζοντο greet 1473 αυτόν him.   9:16   2532 και And 1905 επηρώτησε he asked 3588 τους the 1122 γραμματείς scribes, 5100 τι What 4802 συζητείτε do you debate 4314 προς with 1473 αυτούς them?   9:17   2532 και And 611 αποκριθείς answering 1520 εις one 1537 εκ from out of 3588 του the 3793 όχλου multitude 2036 είπε said, 1320 διδάσκαλε Teacher, 5342 ήνεγκα I brought 3588 τον   5207-1473 υιόν μου my son 4314 προς to 1473 σε you, 2192 έχοντα having 4151 πνεύμα [2spirit 216 άλαλον 1a speechless].   9:18   2532 και And 3699 όπου where 302 αν ever 1473 αυτόν he 2638 καταλάβη should be overtaken 4486 ρήσσει it tears 1473 αυτόν him, 2532 και and 875 αφρίζει he foams, 2532 και and 5149 τρίζει grinds 3588 τους   3599-1473 οδόντας αυτού his teeth, 2532 και and 3583 ξηραίνεται he withers. 2532 και And 2036 είπον I spoke 3588 τοις to 3101-1473 μαθηταίς σου your disciples 2443 ίνα that 1473-1544 αυτό εκβάλωσι they should cast it out, 2532 και and 3756-2480 ουκ ίσχυσαν they prevailed not.   9:19   3588-1161 ο δε And 611 αποκριθείς answering 1473 αυτώ to him, 3004 λέγει he says, 5599 ω O 1074 γενεά [2generation 571 άπιστος 1unbelieving], 2193-4219 έως πότε for how long 4314 προς [2to 1473 υμάς 3you 1510.8.1 έσομαι 1will I be]? 2193-4219 έως πότε For how long 430 ανέξομαι shall I endure 1473 υμών you? 5342 φέρετε Bring 1473 αυτόν him 4314 προς to 1473 με me!   9:20   2532 και And 5342 ήνεγκαν they brought 1473 αυτόν him 4314 προς to 1473 αυτόν him. 2532 και And 1492 ιδών beholding 1473 αυτόν him, 2112 ευθέως immediately 3588 το the 4151 πνεύμα spirit 4682-1473 εσπάραξεν αυτόν threw him into a spasm; 2532 και and 4098 πεσών having fallen 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης ground 2947 εκυλίετο he rolled 875 αφρίζων foaming.   9:21   2532 και And 1905 επηρώτησε he asked 3588 τον   3962-1473 πατέρα αυτού his father, 4214 πόσος How long 5550 χρόνος a time 1510.2.3 εστίν is it 5613 ως that 3778 τούτο this 1096 γέγονεν has happened 1473 αυτώ to him? 3588-1161 ο δε And he 2036 είπε said, 3812 παιδιόθεν From childhood.   9:22   2532 και And 4178 πολλάκις often 1473 αυτόν [2him 2532 και 3both 1519 εις 4into 4442 πυρ 5the fire 906 έβαλε 1it threw] 2532 και and 1519 εις into 5204 ύδατα waters, 2443 ίνα that 622 απολέση it should destroy 1473 αυτόν him; 235 αλλ΄ but 1487 ει τι if any way 1410 δύνασαι you are able, 997 βοήθησον help 1473 ημίν us! 4697 σπλαγχνισθείς be moved with compassion 1909 εφ΄ upon 1473 ημάς us!   9:23   3588-1161 ο δε And * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 3588 το The thing, 1487 ει if 1410 δύνασαι you are able 4100 πιστεύσαι to believe-- 3956 πάντα all things 1415 δυνατά are possible 3588 τω to the one 4100 πιστεύοντι trusting.   9:24   2532 και And 2112 ευθέως immediately 2896 κράξας [5crying out 3588 ο 1the 3962 πατήρ 2father 3588 του 3of the 3813 παιδίου 4child] 3326 μετά with 1144 δακρύων tears 3004 έλεγε said, 4100 πιστεύω I believe, 2962 κύριε O Lord, 997 βοήθει help 1473 μου my 3588 τη   570 απιστία unbelief!   9:25   1492 ιδών [3beholding 1161 δε 1And 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus] 3754 ότι that 1998 επισυντρέχει [2ran together 3793 όχλος 1the multitude], 2008 επετίμησε he reproached 3588 τω the 4151 πνεύματι [2spirit 3588 τω   169 ακαθάρτω 1unclean], 3004 λέγων saying 1473 αυτώ to it, 3588 το O 4151 πνεύμα spirit, 3588 το   216 άλαλον speechless 2532 και and 2974 κωφόν mute, 1473 εγώ I 1473-2004 σοι επιτάσσω give orders to you, 1831 έξελθε Come forth 1537 εξ out of 1473 αυτού him! 2532 και and 3371 μηκέτι no longer 1525 εισέλθης should you enter 1519 εις into 1473 αυτόν him.   9:26   2532 και And 2896 κράξαν having cried out, 2532 και and 4183 πολλά greatly 4682-1473 σπαράξαν αυτόν throwing him into a spasm, 1831 εξήλθε it came forth; 2532 και and 1096 εγένετο he became 5616 ωσεί as 3498 νεκρός dead; 5620 ώστε so as for 4183 πολλούς many 3004 λέγειν to say 3754 ότι that 599 απέθανεν he died.   9:27   3588-1161 ο δε And * Ιησούς Jesus 2902 κρατήσας having held 1473 αυτόν him 3588 της by the 5495 χειρός hand, 1453 ήγειρεν raised 1473 αυτόν him; 2532 και and 450 ανέστη he rose up.   9:28   2532 και And 1525-1473 εισελθόντα αυτόν in his entering 1519 εις into 3624 οίκον the house, 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού his disciples 1905 επηρώτων responded to 1473 αυτόν him 2596 κατ΄ in 2398 ιδίαν private 3754 ότι that, 1473 ημείς We 3756 ουκ were not 1410 ηδυνήθημεν able 1544-1473 εκβαλείν αυτό to cast it out   9:29   2532 και And 2036 είπεν he said 1473 αυτοίς to them, 3778 τούτο This 3588 το   1085 γένος kind 1722 εν by 3762 ουδενί nothing 1410 δύναται is able 1831 εξελθείν to come forth, 1508 ει μη except 1722 εν by 4335 προσευχή prayer 2532 και and 3521 νηστεία fasting.   9:30   2532 και And 1564 εκείθεν from there 1831 εξελθόντες having gone forth 3899 παρεπορεύοντο they passed 1223 διά through 3588 της   * Γαλιλαίας Galilee, 2532 και and 3756 ουκ he did not 2309 ήθελεν want 2443 ίνα that 5100 τις any 1097 γνώ should know.   9:31   1321-1063 εδίδασκε γαρ For he taught 3588 τους   3101-1473 μαθητάς αυτού his disciples, 2532 και and 3004 έλεγεν said 1473 αυτοίς to them 3754 ότι that, 3588 ο The 5207 υιός son 3588 του   444 ανθρώπου of man 3860 παραδίδοται is delivered up 1519 εις unto 5495 χείρας the hands 444 ανθρώπων of men, 2532 και and 615 αποκτενούσιν they shall kill 1473 αυτόν him; 2532 και and 615 αποκτανθείς having been killed, 3588 τη the 5154 τρίτη third 2250 ημέρα day 450 αναστήσεται he shall rise up.   9:32   3588-1161 οι δε But they 50 ηγνόουν knew not 3588 το the 4487 ρήμα saying, 2532 και and 5399 εφοβούντο feared 1473-1905 αυτόν επερωτήσαι to ask him.   9:33   2532 και And 2064 ήλθεν he came 1519 εις into * Καπερναούμ Capernaum. 2532 και And 1722 εν [2in 3588 τη 3the 3614 οικία 4house 1096 γενόμενος 1being] 1905 επηρώτα he asked 1473 αυτούς them, 5100 τι What 1722 εν [2in 3588 τη 3the 3598 οδώ 4way 4314 προς 5among 1438 εαυτούς 6yourselves 1260 διελογίζεσθε 1were you reasoning]?   9:34   3588-1161 οι δε And they 4623 εσιώπων were silent; 4314 προς [2with 240 αλλήλους 3one another 1063 γαρ 1for] 1256 διελέχθησαν they were reasoning 1722 εν in 3588 τη the 3598 οδώ way, 5100 τις who 3173 μείζων was greater.   9:35   2532 και And 2523 καθίσας sitting down, 5455 εφώνησε he called 3588 τους the 1427 δώδεκα twelve, 2532 και and 3004 λέγει he says 1473 αυτοίς to them, 1487 ει τις If anyone 2309 θέλει wants 4413-1510.1 πρώτος είναι to be first, 1510.8.3 έσται he shall be 3956-2078 πάντων έσχατος last of all, 2532 και and 3956-1249 πάντων διάκονος servant of all.   9:36   2532 και And 2983 λαβών having taken 3813 παιδίον a child, 2476 έστησεν he set 1473 αυτό it 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1473 αυτών of them; 2532 και and 1723 εναγκαλισάμενος having embraced 1473 αυτό it, 2036 είπεν he said 1473 αυτοίς to them,   9:37   3739 ος Who 1437 εάν ever 1520 εν [2one 3588 των   5108 τοιούτων 3of such 3813 παιδίων 4children 1209 δέξηται 1should receive] 1909 επί in 3588 τω   3686-1473 ονόματί μου my name, 1473-1209 εμέ δέχεται receives me; 2532 και and 3739 ος who 1437 εάν ever 1473-1209 εμέ δέξηται should receive me, 3756 ουκ [2not 1473 εμέ 3me 1209 δέχεται 1receives], 235 αλλά but 3588 τον the one 649 αποστείλαντά having sent 1473 με me.   9:38   611 απεκρίθη [3responded 1161 δε 1And 1473 αυτώ 4to him 3588 ο   * Ιωάννης 2John], 3004 λέγων saying, 1320 διδάσκαλε Teacher, 1492 είδομέν we beheld 5100 τινα a certain one 3588 τω   3686-1473 ονόματί σου in your name 1544 εκβάλλοντα casting out 1140 δαιμόνια demons, 3739 ος who 3756 ουκ does not 190 ακολουθεί follow 1473 ημίν us; 2532 και and 2967 εκωλύσαμεν we restrained 1473 αυτόν him, 3754 ότι for 3756 ουκ he does not 190 ακολουθεί follow 1473 ημίν us.   9:39   3588-1161 ο δε And * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said, 3361 μη Do not 2967 κωλύετε restrain 1473 αυτόν him! 3762 ουδείς [3no one 1063 γαρ 1For 1510.2.3 εστιν 2there is] 3739 ος who 4160 ποιήσει shall do 1411 δύναμιν a work of power 1909 επί in 3588 τω   3686-1473 ονόματί μου my name, 2532 και and 1410 δυνήσεται be able to 5036 ταχύ quickly 2551 κακολογήσαί speak evil of 1473 με me.   9:40   3739-1063 ος γαρ For he who 3756-1510.2.3 ουκ έστι is not 2596 καθ΄ against 1473 ημών us, 5228 υπέρ [2for 1473 ημών 3us 1510.2.3 εστιν 1is].   9:41   3739-1063 ος γαρ For who 302 αν ever 4222-1473 ποτίση υμάς should give you a drink of 4221 ποτήριον a cup 5204 ύδατος of water 1722 εν in 3588 τω   3686-1473 ονόματί μου my name, 3754 ότι for 5547-1510.2.5 Χριστού εστέ you are of Christ, 281 αμήν amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3364 ου μη in no way 622 απολέση should he lose 3588 τον   3408-1473 μισθόν αυτού his wage.   9:42   2532 και And 3739-302 ος αν whoever 4624 σκανδαλίση should cause to stumble 1520 ένα one 3588 των of the 3397 μικρών little ones 3588 των   4100 πιστεύοντων trusting 1519 εις in 1473 εμέ me, 2570 καλόν [2good 1510.2.3 εστιν 1it is] 1473 αυτώ to him 3123 μάλλον rather 1487 ει if 4029 περίκειται [3encompass 3037 λίθος 2stone 3457 μυλικός 1a mill] 4012 περί around 3588 τον   5137-1473 τράχηλον αυτού his neck, 2532 και and 906 βέβληται to be thrown 1519 εις into 3588 την the 2281 θάλασσαν sea.   9:43   2532 και And 1437 εάν if 4624-1473 σκανδαλίζη σε [2should cause you to stumble 3588 η   5495-1473 χειρ σου 1your hand], 609-1473 απόκοψον αυτήν cut it off! 2570 καλόν [2good 1473 σοι 3to you 1510.2.3 εστί 1It is 2948 κυλλόν 5crippled 1519 εις 6into 3588 την   2222 ζωην 7life 1525 εισελθείν 4to enter], 2228 η rather than 3588 τας   1417 δύο [2two 5495 χείρας 3hands 2192 έχοντα 1having] 565 απελθείν to go forth 1519 εις into 3588 την   * Γέενναν Gehenna, 1519 εις into 3588 το the 4442 πυρ [2fire 3588 το   762 άσβεστον 1inextinguishable],   9:44   3699 όπου where 3588 ο   4663-1473 σκώληξ αυτών their worm 3756 ου does not 5053 τελευτά come to an end, 2532 και and 3588 το the 4442 πυρ fire 3756 ου is not 4570 σβέννυται extinguished.   9:45   2532 και And 1437 εάν if 3588 ο   4228-1473 πους σου your foot 4624-1473 σκανδαλίζη σε causes you to stumble, 609-1473 απόκοψον αυτόν cut it off! 2570 καλόν [2good 1510.2.3 εστί 1It is] 1473 σοι to you 1525 εισελθείν to enter 1519 εις into 3588 την   2222 ζωήν life 5560 χωλόν lame, 2228 η rather than 3588 τους   1417 δύο [2two 4228 πόδας 3feet 2192 έχοντα 1having] 906 βληθήναι to be thrown 1519 εις into 3588 την   * Γέενναν Gehenna, 1519 εις into 3588 το the 4442 πυρ [2fire 3588 το   762 άσβεστον 1inextinguishable],   9:46   3699 όπου where 3588 ο   4663-1473 σκώληξ αυτών their worm 3756 ου does not 5053 τελευτά come to an end, 2532 και and 3588 το the 4442 πυρ fire 3756 ου is not 4570 σβέννυται extinguished.   9:47   2532 και And 1437 εάν if 3588 ο   3788-1473 οφθαλμός σου your eye 4624-1473 σκανδαλίζη σε causes you to stumble, 1544-1473 έκβαλε αυτόν cast it out! 2570 καλόν [2good 1473 σοι 3to you 1510.2.3 εστί 1For it is] 3442 μονόφθαλμον [2one-eyed 1525 εισελθείν 1to enter] 1519 εις into 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 του   2316 θεού of God, 2228 η rather than 1417 δύο [2two 3788 οφθαλμούς 3eyes 2192 έχοντα 1having] 906 βληθήναι to be thrown 1519 εις into 3588 την the * Γέενναν Gehenna 3588 του   4442 πυρός of fire,   9:48   3699 όπου where 3588 ο   4663-1473 σκώληξ αυτών their worm 3756 ου does not 5053 τελευτά come to an end, 2532 και and 3588 το the 4442 πυρ fire 3756 ου is not 4570 σβέννυται extinguished.   9:49   3956-1063 πας γαρ For all 4442 πυρί [2with fire 233 αλισθήσεται 1shall be salted], 2532 και and 3956 πάσα every 2378 θυσία sacrifice 251 άλι [2with salt 233 αλισθήσεται 1shall be salted].   9:50   2570 καλόν [3is good 3588 το 1The 217 άλας 2salt]; 1437-1161 εάν δε but if 3588 το the 217 άλας salt 358 άναλον [2insipid 1096 γένηται 1becomes], 1722 εν by 5100 τίνι what means 1473-741 αυτό αρτύσετε shall you season? 2192 έχετε Have 1722 εν [2in 1438 εαυτοίς 3yourselves 217 άλας 1salt], 2532 και and 1514 ειρηνεύετε make peace 1722 εν with 240 αλλήλοις one another!