Mark 9:37

  9:37   3739 ος Who 1437 εάν ever 1520 εν [2one 3588 των   5108 τοιούτων 3of such 3813 παιδίων 4children 1209 δέξηται 1should receive] 1909 επί in 3588 τω   3686-1473 ονόματί μου my name, 1473-1209 εμέ δέχεται receives me; 2532 και and 3739 ος who 1437 εάν ever 1473-1209 εμέ δέξηται should receive me, 3756 ουκ [2not 1473 εμέ 3me 1209 δέχεται 1receives], 235 αλλά but 3588 τον the one 649 αποστείλαντά having sent 1473 με me.