Mark 9:18

  9:18   2532 και And 3699 όπου where 302 αν ever 1473 αυτόν he 2638 καταλάβη should be overtaken 4486 ρήσσει it tears 1473 αυτόν him, 2532 και and 875 αφρίζει he foams, 2532 και and 5149 τρίζει grinds 3588 τους   3599-1473 οδόντας αυτού his teeth, 2532 και and 3583 ξηραίνεται he withers. 2532 και And 2036 είπον I spoke 3588 τοις to 3101-1473 μαθηταίς σου your disciples 2443 ίνα that 1473-1544 αυτό εκβάλωσι they should cast it out, 2532 και and 3756-2480 ουκ ίσχυσαν they prevailed not.