Judges

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] En het geschiedde H310 na H4194 den dood H3091 van Jozua H1121 , dat de kinderen H3478 Israels H3068 den HEERE H7592 [H8799] vraagden H559 [H8800] , zeggende H4310 : Wie H8462 zal onder ons het eerst H5927 [H8799] optrekken H413 naar H3669 de Kanaanieten H3898 [H8736] , om tegen hen te krijgen?
  2 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H3063 : Juda H5927 [H8799] zal optrekken H2009 ; ziet H776 , Ik heb dat land H3027 in zijn hand H5414 [H8804] gegeven.
  3 H559 [H8799] Toen zeide H3063 Juda H251 tot zijn broeder H8095 Simeon H5927 H0 : Trek H854 met H5927 [H8798] mij op H1486 in mijn lot H3669 , en laat ons tegen de Kanaanieten H3898 [H8735] krijgen H589 , zo zal ik H1571 ook H854 met H1980 [H8804] u optrekken H1486 in uw lot H3212 H0 . Alzo toog H8095 Simeon H3212 [H8799] op H854 met hem.
  4 H3063 En Juda H5927 [H8799] toog op H3068 , en de HEERE H5414 [H8799] gaf H3669 de Kanaanieten H6522 en de Ferezieten H3027 in hun hand H5221 [H8686] ; en zij sloegen H966 hen bij Bezek H6235 , tien H505 duizend H376 man.
  5 H4672 [H8799] En zij vonden H137 Adoni-bezek H966 te Bezek H3898 [H8735] , en streden H5221 [H8686] tegen hem; en zij sloegen H3669 de Kanaanieten H6522 en de Ferezieten.
  6 H137 Doch Adoni-bezek H5127 [H8799] vluchtte H7291 [H8799] ; en zij jaagden H310 hem na H270 [H8799] , en zij grepen H7112 H0 hem, en hieuwen H931 de duimen H3027 zijner handen H7272 en zijner voeten H7112 [H8762] af.
  7 H559 [H8799] Toen zeide H137 Adoni-bezek H7657 : Zeventig H4428 koningen H7112 [H8794] , met afgehouwen H931 duimen H3027 van hun handen H7272 en van hun voeten H1961 [H8804] , waren H8478 onder H7979 mijn tafel H3950 [H8764] , [de] [kruimen] oplezende H834 ; gelijk als H6213 [H8804] ik gedaan heb H3651 , alzo H430 heeft mij God H7999 [H8765] vergolden H935 [H8686] ! En zij brachten H3389 hem te Jeruzalem H4191 [H8799] , en hij stierf H8033 aldaar.
  8 H1121 Want de kinderen H3063 van Juda H3389 hadden tegen Jeruzalem H3898 [H8735] gestreden H3920 [H8799] , en hadden haar ingenomen H6310 , en met de scherpte H2719 des zwaards H5221 [H8686] geslagen H5892 ; en zij hadden de stad H784 in het vuur H7971 [H8765] gezet.
  9 H310 En daarna H1121 waren de kinderen H3063 van Juda H3381 [H8804] afgetogen H3898 [H8736] , om te krijgen H3669 tegen de Kanaanieten H3427 [H8802] , wonende H2022 in het gebergte H5045 , en in het zuiden H8219 , en in de laagte.
  10 H3063 En Juda H3212 [H8799] was heengetogen H413 tegen H3669 de Kanaanieten H2275 , die te Hebron H3427 [H8802] woonden H8034 [de naam H2275 nu van Hebron H6440 was te voren H7153 Kirjath-arba H5221 [H8686] ], en zij sloegen H8344 Sesai H289 , en Ahiman H8526 , en Thalmai.
  11 H4480 En van H8033 daar H3212 [H8799] was hij heengetogen H413 tegen H3427 [H8802] de inwoners H1688 van Debir H8034 ; de naam H1688 nu van Debir H6440 was te voren H7158 Kirjath-sefer.
  12 H3612 En Kaleb H559 [H8799] zeide H834 : Wie H7158 Kirjath-sefer H5221 [H8686] zal slaan H3920 [H8804] , en haar innemen H1323 , dien zal ik ook mijn dochter H5915 Achsa H802 tot een vrouw H5414 [H8804] geven.
  13 H3920 H0 Toen nam H6274 Othniel H3920 [H8799] haar in H1121 , de zoon H7073 van Kenaz H251 , broeder H3612 van Kaleb H6996 , die jonger H4480 was dan H5414 [H8799] hij; en [Kaleb] gaf H5915 hem Achsa H1323 , zijn dochter H802 , tot een vrouw.
  14 H1961 [H8799] En het geschiedde H935 [H8800] , als zij [tot] [hem] kwam H5496 [H8686] , dat zij hem aanporde H4480 , om van H1 haar vader H7704 een veld H7592 [H8800] te begeren H6795 H0 ; en zij sprong H4480 H5921 van H2543 den ezel H6795 [H8799] af H559 [H8799] ; toen zeide H3612 Kaleb H4100 tot haar: Wat is u?
  15 H559 [H8799] En zij zeide H3051 [H8798] tot hem: Geef H1293 mij een zegen H3588 ; dewijl H5045 gij mij een dor H776 land H5414 [H8804] gegeven hebt H5414 [H8804] , geef H1543 H4325 mij ook waterwellingen H5414 [H8799] . Toen gaf H3612 Kaleb H5942 haar hoge H1543 wellingen H8482 en lage H1543 wellingen.
  16 H1121 De kinderen H7017 van den Keniet H2859 [H8802] , den schoonvader H4872 van Mozes H5927 H0 , togen H4480 ook uit H5892 H8558 H5899 [H8677] de Palmstad H5927 [H8804] op H1121 , met de kinderen H3063 van Juda H4057 , naar de woestijn H3063 van Juda H834 , die H5045 tegen het zuiden H6166 van Harad H3212 [H8799] is; en zij gingen heen H3427 [H8799] en woonden H854 met H5971 het volk.
  17 H3063 Juda H3212 [H8799] dan toog H854 met H251 zijn broeder H8095 Simeon H5221 [H8686] , en zij sloegen H3669 de Kanaanieten H3427 [H8802] , wonende H6857 te Zefat H2763 [H8686] , en zij verbanden H7121 [H8799] hen; en men noemde H8034 den naam H5892 dezer stad H2767 Horma.
  18 H3920 H0 Daartoe nam H3063 Juda H5804 Gaza H3920 [H8799] in H1366 , met haar landpale H831 , en Askelon H1366 met haar landpale H6138 , en Ekron H1366 met haar landpale.
  19 H3068 En de HEERE H1961 [H8799] was H3063 met Juda H2022 , dat hij [de] [inwoners] van het gebergte H3423 [H8686] verdreef H3808 ; maar hij [ging] niet H3427 [H8802] [voort] om de inwoners H6010 des dals H3423 [H8687] te verdrijven H3588 , omdat H1270 zij ijzeren H7393 wagenen hadden.
  20 H5414 [H8799] En zij gaven H2275 Hebron H3612 aan Kaleb H834 , gelijk als H4872 Mozes H1696 [H8765] gesproken had H3423 [H8686] ; en hij verdreef H4480 van H8033 daar H7969 de drie H1121 zonen H6061 van Enak.
  21 H1121 Doch de kinderen H1144 van Benjamin H2983 hebben de Jebusieten H3389 , te Jeruzalem H3427 [H8802] wonende H3808 , niet H3423 [H8689] verdreven H2983 ; maar de Jebusieten H3427 [H8799] woonden H1121 met de kinderen H1144 van Benjamin H3389 te Jeruzalem H5704 , tot H2088 op dezen H3117 dag.
  22 H1004 En het huis H3130 van Jozef H5927 H0 toog H1571 ook H5927 [H8799] op H1008 naar Beth-el H3068 . En de HEERE H5973 was met hen.
  23 H1004 En het huis H3130 van Jozef H8446 [H8686] bestelde verspieders H1008 bij Beth-el H8034 ; de naam H5892 nu dezer stad H6440 was te voren H3870 Luz.
  24 H8104 [H8802] En de wachters H7200 [H8799] zagen H376 een man H3318 [H8802] , uitgaande H4480 uit H5892 de stad H559 [H8799] ; en zij zeiden H7200 [H8685] tot hem: Wijs H4994 ons toch H3996 den ingang H5892 der stad H2617 , en wij zullen weldadigheid H5973 bij H6213 [H8804] u doen.
  25 H3996 En als hij hun den ingang H5892 der stad H7200 [H8686] gewezen had H5221 [H8686] , zo sloegen zij H5892 de stad H6310 met de scherpte H2719 des zwaards H376 ; maar dien man H3605 en zijn ganse H4940 huis H7971 [H8765] lieten zij gaan.
  26 H3212 [H8799] Toen toog H376 deze man H776 in het land H2850 der Hethieten H1129 [H8799] , en hij bouwde H5892 een stad H7121 [H8799] , en noemde H8034 haar naam H3870 Luz H1931 ; dit H8034 is haar naam H5704 tot op H2088 dezen H3117 dag.
  27 H4519 En Manasse H3423 [H8689] verdreef H1052 Beth-sean H3808 niet H1323 , noch haar onderhorige plaatsen H8590 , noch Thaanach H1323 met haar onderhorige plaatsen H3427 [H8802] , noch de inwoners H1756 van Dor H1323 met haar onderhorige plaatsen H3427 [H8802] , noch de inwoners H2991 van Jibleam H1323 met haar onderhorige plaatsen H3427 [H8802] , noch de inwoners H4023 van Megiddo H1323 met haar onderhorige plaatsen H3669 ; en de Kanaanieten H2974 [H8686] wilden H3427 [H8800] wonen H2063 in hetzelve H776 land.
  28 H1961 [H8799] En het geschiedde H3588 , als H3478 Israel H2388 [H8804] sterk werd H3669 , dat hij de Kanaanieten H4522 op cijns H7760 [H8799] stelde H3423 [H8689] ; maar hij verdreef H3808 hen niet H3423 [H8687] ganselijk.
  29 H3423 [H8689] Ook verdreef H669 Efraim H3669 de Kanaanieten H3808 niet H1507 , die te Gezer H3427 [H8802] woonden H3669 ; maar de Kanaanieten H3427 [H8799] woonden H7130 in het midden H1507 van hem te Gezer.
  30 H2074 Zebulon H3423 [H8689] verdreef H3427 [H8802] de inwoners H7003 van Kitron H3808 niet H3427 [H8802] , noch de inwoners H5096 van Nahalol H3669 ; maar de Kanaanieten H3427 [H8799] woonden H7130 in het midden H1961 [H8799] van hem, en waren H4522 cijnsbaar.
  31 H836 Aser H3423 [H8689] verdreef H3427 [H8802] de inwoners H5910 van Acco H3808 niet H3427 [H8802] , noch de inwoners H6721 van Sidon H303 , noch Achlab H392 , noch Achsib H2462 , noch Chelba H663 , noch Afik H7340 , noch Rechob;
  32 H843 Maar de Aserieten H3427 [H8799] woonden H7130 in het midden H3669 der Kanaanieten H776 , die in het land H3427 [H8802] woonden H3588 ; want H3423 [H8689] zij verdreven H3808 hen niet.
  33 H5321 Nafthali H3423 [H8689] verdreef H3427 [H8802] de inwoners H1053 van Beth-semes H3808 niet H3427 [H8802] , noch de inwoners H1043 van Beth-anath H3427 [H8799] , maar woonde H7130 in het midden H3669 der Kanaanieten H776 , die in het land H3427 [H8802] woonden H3427 [H8802] ; doch de inwoners H1053 van Beth-semes H1043 en Beth-anath H1961 [H8799] werden H4522 hun cijnsbaar.
  34 H567 En de Amorieten H3905 [H8799] drongen H1121 de kinderen H1835 van Dan H2022 in het gebergte H3588 ; want H5414 H0 zij lieten H3808 hun niet H5414 [H8804] toe H3381 [H8800] , af te komen H6010 in het dal.
  35 H2974 [H8686] Ook wilden H567 de Amorieten H3427 [H8800] wonen H2022 op het gebergte H2776 van Heres H357 , te Ajalon H8169 , en te Saalbim H3027 ; maar de hand H1004 van het huis H3130 van Jozef H3513 [H8799] werd zwaar H4522 , zodat zij cijnsbaar H1961 [H8799] werden.
  36 H1366 En de landpale H567 der Amorieten H4480 was van H4608 den opgang H4610 van Akrabbim H4480 , van H5553 den rotssteen H4605 , en opwaarts heen.