Judges 10

DSV_Strongs(i)
  1 H310 Na H40 Abimelech H6965 [H8799] nu stond op H3478 , om Israel H3467 [H8687] te behouden H8439 , Thola H1121 , een zoon H6312 van Pua H1121 , zoon H1734 van Dodo H376 , een man H3485 van Issaschar H1931 ; en hij H3427 [H8802] woonde H8069 te Samir H2022 , op het gebergte H669 van Efraim.
  2 H8199 [H8799] En hij richtte H3478 Israel H7969 drie H6242 en twintig H8141 jaren H4191 [H8799] ; en hij stierf H6912 [H8735] , en werd begraven H8069 te Samir.
  3 H310 En na H6965 [H8799] hem stond op H2971 Jair H1569 , de Gileadiet H8199 [H8799] ; en hij richtte H3478 Israel H8147 twee H6242 en twintig H8141 jaren.
  4 H1961 [H8799] En hij had H7970 dertig H1121 zonen H7392 [H8802] , rijdende H5921 op H7970 dertig H5895 ezelveulens H7970 , en die hadden dertig H5892 steden H7121 [H8799] , die zij noemden H2334 Havvoth-jair H5704 , tot op H2088 dezen H3117 dag H776 , dewelke in het land H1568 van Gilead zijn.
  5 H2971 En Jair H4191 [H8799] stierf H6912 [H8735] , en werd begraven H7056 te Kamon.
  6 H3254 H0 Toen voeren H1121 de kinderen H3478 Israels H3254 [H8686] voort H6213 [H8800] te doen H7451 , dat kwaad H5869 was in de ogen H3068 des HEEREN H5647 [H8799] , en dienden H1168 de Baals H6252 , en Astharoth H430 , en de goden H758 van Syrie H430 , en de goden H6721 van Sidon H430 , en de goden H4124 van Moab H430 , en de goden H1121 der kinderen H5983 Ammons H430 , mitsgaders de goden H6430 der Filistijnen H5800 [H8799] ; en zij verlieten H3068 den HEERE H5647 [H8804] , en dienden H3808 Hem niet.
  7 H2734 [H8799] Zo ontstak H639 de toorn H3068 des HEEREN H3478 tegen Israel H4376 [H8799] ; en Hij verkocht H3027 hen in de hand H6430 der Filistijnen H3027 , en in de hand H1121 der kinderen H5983 Ammons.
  8 H7492 [H8799] En zij onderdrukten H7533 [H8779] en vertraden H1121 de kinderen H3478 Israels H1931 in datzelve H8141 jaar H8083 H6240 ; achttien H8141 jaren H3605 , [onderdrukten] [zij] al H1121 de kinderen H3478 Israels H834 , die H5676 aan gene zijde H3383 van de Jordaan H776 waren, in het land H567 der Amorieten H834 , dat H1568 in Gilead is.
  9 H5674 H0 Daartoe togen H1121 de kinderen H5983 Ammons H5674 [H8799] over H3383 de Jordaan H3898 [H8736] , om te krijgen H1571 , zelfs H3063 tegen Juda H1144 , en tegen Benjamin H1004 , en tegen het huis H669 van Efraim H3478 ; zodat het Israel H3966 zeer H3334 [H8799] bang werd.
  10 H2199 [H8799] Toen riepen H1121 de kinderen H3478 Israels H413 tot H3068 den HEERE H559 [H8800] , zeggende H2398 [H8804] : Wij hebben tegen U gezondigd H3588 , zo omdat H430 wij onzen God H5800 [H8804] hebben verlaten H1168 , als dat wij de Baals H5647 [H8799] gediend hebben.
  11 H3068 Maar de HEERE H559 [H8799] zeide H413 tot H1121 de kinderen H3478 Israels H853 : Heb Ik u H3808 niet H4480 van H4714 de Egyptenaren H4480 , en van H567 de Amorieten H4480 , en van H1121 de kinderen H5983 Ammons H4480 , en van H6430 de Filistijnen,
  12 H6722 En de Sidoniers H6002 , en Amalekieten H4584 , en Maonieten H853 , [die] u H3905 [H8804] onderdrukten H413 , toen gij tot H6817 [H8799] Mij riept H4480 , alsdan uit H3027 hun hand H3467 [H8686] verlost?
  13 H859 Nochtans hebt gij H853 Mij H5800 [H8804] verlaten H312 , en andere H430 goden H5647 [H8799] gediend H3651 ; daarom H3808 zal Ik u niet H3254 [H8686] meer H3467 [H8687] verlossen.
  14 H3212 [H8798] Gaat henen H2199 [H8798] , roept H413 tot H430 de goden H834 , die H977 [H8804] gij verkoren hebt H1992 ; laten die H3467 [H8686] u verlossen H6256 , ter tijd H6869 uwer benauwdheid.
  15 H1121 Maar de kinderen H3478 Israels H559 [H8799] zeiden H413 tot H3068 den HEERE H2398 [H8804] : Wij hebben gezondigd H6213 [H8798] ; doe H859 Gij H3605 ons, naar alles H2896 , wat goed H5869 is in Uw ogen H389 ; alleenlijk H5337 [H8685] verlos H4994 ons toch H2088 te dezen H3117 dage!
  16 H5493 H0 En zij deden H5236 de vreemde H430 goden H4480 uit H7130 hun midden H5493 [H8686] weg H5647 [H8799] , en dienden H3068 den HEERE H5315 . Toen werd Zijn ziel H7114 [H8799] verdrietig H5999 over den arbeid H3478 van Israel.
  17 H1121 En de kinderen H5983 Ammons H6817 [H8735] werden bijeengeroepen H2583 [H8799] , en legerden zich H1568 in Gilead H1121 ; daarentegen werden de kinderen H3478 Israels H622 [H8735] vergaderd H2583 [H8799] , en legerden zich H4709 te Mizpa.
  18 H559 [H8799] Toen zeide H5971 het volk H8269 , de oversten H1568 van Gilead H376 , de een H413 tot H7453 den ander H4310 : Wie H376 is de man H834 , die H2490 [H8686] beginnen zal H3898 [H8736] te strijden H1121 tegen de kinderen H5983 Ammons H7218 ? die zal tot een hoofd H1961 [H8799] zijn H3605 over alle H3427 [H8802] inwoners H1568 van Gilead.