Joshua

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8804] Het geschiedde H310 nu, na H4194 den dood H4872 van Mozes H5650 , den knecht H3068 des HEEREN H3068 , dat de HEERE H413 tot H3091 Jozua H1121 , den zoon H5126 van Nun H8334 [H8764] , den dienaar H4872 van Mozes H559 [H8799] , sprak H559 [H8800] , zeggende:
  2 H5650 Mijn knecht H4872 Mozes H4191 [H8804] is gestorven H6965 H0 ; zo maak H859 u H6965 [H8798] nu op H5674 [H8798] , trek over H2088 deze H3383 Jordaan H859 , gij H3605 en al H2088 dit H5971 volk H413 , tot H776 het land H834 , dat H595 Ik H1121 hun, den kinderen H3478 Israels H5414 [H8802] , geve.
  3 H3605 Alle H4725 plaats H834 , waarop H3709 H7272 ulieder voetzool H1869 [H8799] treden zal H5414 [H8804] , heb Ik u gegeven H834 , gelijk als H413 Ik tot H4872 Mozes H1696 [H8765] gesproken heb.
  4 H4480 Van H4057 de woestijn H2088 en dezen H3844 Libanon H5704 af tot aan H1419 de grote H5104 rivier H5104 , de rivier H6578 Frath H3605 , het ganse H776 land H2850 der Hethieten H5704 , en tot aan de H1419 grote H3220 zee H3996 , [tegen] den ondergang H8121 der zon H1366 , zal ulieder landpale H1961 [H8799] zijn.
  5 H376 H3808 Niemand H6440 zal voor uw aangezicht H3320 [H8691] bestaan H3605 al H3117 de dagen H2416 uws levens H834 ; gelijk als H5973 Ik met H4872 Mozes H1961 [H8804] geweest ben H5973 , zal Ik met H1961 u zijn H3808 ; Ik zal u niet H7503 [H8686] begeven H3808 , en zal u niet H5800 [H8799] verlaten.
  6 H2388 [H8798] Wees sterk H553 [H8798] en heb goeden moed H3588 ! want H859 gij H2208 zult dit H5971 volk H776 dat land H5157 [H8686] erfelijk doen bezitten H834 , dat H1 Ik hun vaderen H7650 [H8738] heb gezworen H5414 [H8800] hun te geven.
  7 H2388 [H8798] Alleenlijk wees sterk H553 H0 en heb H3966 zeer H553 [H8798] goeden moed H8104 [H8800] , dat gij waarneemt H6213 [H8800] te doen H3605 naar de ganse H8451 wet H834 , welke H4872 Mozes H5650 , Mijn knecht H6680 [H8765] , u geboden heeft H5493 [H8799] , en wijk H4480 daarvan H408 niet H3225 , ter rechter H8040 [hand] noch ter linkerhand H4616 , opdat H7919 [H8686] gij verstandelijk handelt H3605 alom H834 , waar H3212 [H8799] gij zult gaan;
  8 H5612 Dat het boek H2088 dezer H8451 wet H3808 niet H4185 [H8799] wijke H4480 van H6310 uw mond H1897 [H8804] , maar overleg H3119 het dag H3915 en nacht H4616 , opdat H8104 [H8799] gij waarneemt H6213 [H8800] te doen H3605 naar alles H3789 [H8803] , wat daarin geschreven is H3588 ; want H227 alsdan H1870 zult gij uw wegen H6743 [H8686] voorspoedig maken H227 , en alsdan H7919 [H8686] zult gij verstandelijk handelen.
  9 H3808 Heb Ik het u niet H6680 [H8765] bevolen H2388 [H8798] ? wees sterk H553 [H8798] en heb goeden moed H6206 [H8799] , en verschrik H408 niet H2865 [H8735] , en ontzet u H408 niet H3588 ; want H3068 de HEERE H430 , uw God H3605 , is met u alom H834 , waar H3212 [H8799] gij heengaat.
  10 H6680 [H8762] Toen gebood H3091 Jozua H7860 [H8802] den ambtlieden H5971 des volks H559 [H8800] , zeggende:
  11 H5674 [H8798] Gaat H7130 door het midden H4264 des legers H6680 [H8761] , en beveelt H5971 het volk H559 [H8800] , zeggende H3559 [H8685] : Bereidt H6720 teerkost H3588 voor ulieden; want H7969 binnen nog drie H3117 dagen H859 zult gijlieden H2088 over deze H3383 Jordaan H5674 [H8802] gaan H935 [H8800] , dat gij ingaat H3423 [H8800] , om te erven H776 het land H834 , hetwelk H3068 de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , ulieden geeft H3423 [H8800] om te beerven.
  12 H3091 En Jozua H559 [H8804] sprak H7206 tot de Rubenieten H1425 en Gadieten H2677 , en den halven H7626 stam H4519 van Manasse H559 [H8800] , zeggende:
  13 H2142 [H8800] Gedenkt H1697 aan het woord H834 , hetwelk H4872 Mozes H5650 , de knecht H3068 des HEEREN H854 , ulieden H6680 [H8765] geboden heeft H559 [H8800] , zeggende H3068 : De HEERE H430 , uw God H5117 [H8688] , geeft ulieden rust H5414 [H8804] , en Hij geeft H2063 u dit H776 land;
  14 H802 Laat uw vrouwen H2945 , uw kleine kinderen H4735 , en uw vee H3427 [H8799] blijven H776 in het land H834 , dat H4872 Mozes H5676 ulieden aan deze zijde H3383 van de Jordaan H5414 [H8804] gegeven heeft H859 ; maar gijlieden H2571 zult gewapend H5674 [H8799] trekken H6440 , voor het aangezicht H251 uwer broederen H3605 , alle H2428 strijdbare H1368 helden H853 , en zult hen H5826 [H8804] helpen;
  15 H5704 H834 Totdat H3068 de HEERE H251 uw broederen H5117 [H8686] rust geve H1992 , als ulieden, en dat zij H1571 ook H3423 [H8804] erfelijk bezitten H776 het land H834 , dat H3068 de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , hun geeft H7725 [H8804] ; alsdan zult gijlieden wederkeren H776 tot het land H3425 uwer erfenis H853 , en zult het H3423 [H8804] erfelijk bezitten H834 , dat H4872 Mozes H3068 , de knecht H5650 des HEEREN H5414 [H8804] , ulieden gegeven heeft H5676 , aan deze zijde H3383 van de Jordaan H4480 , tegen H4217 den opgang H8121 der zon.
  16 H6030 [H8799] Toen antwoordden zij H3091 Jozua H559 [H8800] , zeggende H3605 : Al H834 wat H6680 [H8765] gij ons geboden hebt H6213 [H8799] , zullen wij doen H413 , en H834 alom H834 , waar H7971 [H8799] gij ons zenden zult H3212 [H8799] , zullen wij gaan.
  17 H3605 H834 Gelijk wij in alles H413 naar H4872 Mozes H8085 [H8804] hebben gehoord H3651 , alzo H413 zullen wij naar H8085 [H8799] u horen H7535 ; alleenlijk H3068 dat de HEERE H430 , uw God H5973 , met H1961 [H8799] u zij H834 , gelijk als H5973 Hij met H4872 Mozes H1961 [H8804] geweest is!
  18 H3605 Alle H376 man H834 , die H6310 uw mond H4784 [H8686] wederspannig wezen zal H1697 , en uw woorden H3808 niet H8085 [H8799] horen zal H3605 in alles H834 , wat H6680 [H8762] gij hem gebieden zult H4191 [H8714] , die zal gedood worden H7535 , alleenlijk H2388 [H8798] wees sterk H553 [H8798] en heb goeden moed!