Joshua 23

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] En het geschiedde H7227 na vele H3117 dagen H310 H834 , nadat H3068 de HEERE H3478 Israel H5117 [H8689] rust gegeven had H3605 van al H341 [H8802] zijn vijanden H5439 rondom H3091 heen, en Jozua H2204 [H8804] oud geworden H935 H3117 [H8804] [en] wel bedaagd was;
  2 H7121 [H8799] Zo riep H3091 Jozua H3605 gans H3478 Israel H2205 , hun oudsten H7218 , en hun hoofden H8199 [H8802] , en hun richters H7860 [H8802] , en hun ambtlieden H559 [H8799] , en hij zeide H413 tot H589 hen: Ik H2204 [H8804] ben oud geworden H935 H3117 [H8804] , [en] wel bedaagd;
  3 H859 En gijlieden H7200 [H8804] hebt gezien H3605 alles H834 , wat H3068 de HEERE H430 , uw God H6213 [H8804] , gedaan heeft H3605 aan al H428 deze H1471 volken H4480 voor H6440 uw aangezicht H3588 ; want H3068 de HEERE H430 , uw God H1931 , Zelf H3898 [H8737] , is het, Die voor u gestreden heeft.
  4 H7200 [H8798] Ziet H428 , ik heb u deze H7604 [H8737] overige H1471 volken H5307 [H8689] door het lot doen toevallen H5159 , ten erfdeel H7626 voor uw stammen H4480 , van H3383 de Jordaan H3605 af, met al H1471 de volken H834 , die H3772 [H8689] ik uitgeroeid heb H1419 , en tot de grote H3220 zee H3996 , tegen den ondergang H8121 der zon.
  5 H3068 En de HEERE H430 , uw God H1931 , Zelf H1920 [H8799] zal hen uitstoten H4480 voor H6440 ulieder aangezicht H4480 , en Hij zal hen van H6440 voor ulieder aangezicht H3423 [H8689] verdrijven H776 ; en gij zult hun land H3423 [H8804] erfelijk bezitten H834 , gelijk als H3068 de HEERE H430 , uw God H1696 [H8765] , tot u gesproken heeft.
  6 H2388 H0 Zo weest H3966 zeer H2388 [H8804] sterk H8104 [H8800] , om te bewaren H6213 [H8800] en om te doen H3605 alles H3789 [H8803] , wat geschreven is H5612 H8451 in het wetboek H4872 van Mozes H1115 H0 ; opdat H4480 gij daarvan H1115 niet H5493 [H8800] afwijkt H3225 ter rechter H8040 [hand] noch ter linkerhand;
  7 H1115 Dat gij niet H935 [H8800] ingaat H428 tot deze H1471 volken H428 : deze H7604 [H8737] , die overgebleven zijn H854 bij H2142 [H8686] ulieden; gedenkt H3808 ook niet H8034 aan den naam H430 hunner goden H3808 , en doet er niet H7650 [H8686] bij zweren H5647 [H8799] , en dient H3808 hen niet H7812 [H8691] , en buigt H3808 u voor die niet;
  8 H3588 H518 Maar H3068 den HEERE H430 , uw God H1692 [H8799] , zult gij aanhangen H834 , gelijk als H5704 gij tot H2088 op dezen H3117 dag H6213 [H8804] gedaan hebt.
  9 H3068 Want de HEERE H4480 heeft van H6440 uw aangezicht H3423 [H8686] verdreven H1419 grote H6099 en machtige H1471 volken H859 ; en u H3808 H376 aangaande, niemand H6440 heeft voor uw aangezicht H5975 [H8804] bestaan H5704 , tot H2088 op dezen H3117 dag toe.
  10 H259 Een enig H376 man H4480 onder H505 u zal er duizend H7291 [H8799] jagen H3588 ; want H3068 het is de HEERE H430 , uw God H1931 , Zelf H3898 [H8737] , Die voor u strijdt H834 , gelijk als H1696 [H8765] Hij tot u gesproken heeft.
  11 H8104 [H8738] Daarom bewaart H5315 uw zielen H3966 naarstiglijk H3068 , dat gij den HEERE H430 , uw God H157 [H8800] , liefhebt.
  12 H3588 Want H518 zo H7725 [H8800] gij enigszins H7725 [H8799] afkeert H3499 , en het overige H428 van deze H1471 volken H1692 [H8804] aanhangt H428 , van deze H854 , die bij H7604 [H8737] u overgebleven zijn H2859 [H8694] , en u met hen verzwagert H935 [H8804] , en gij tot hen zult ingaan H1992 , en zij tot u;
  13 H3045 [H8799] Weet H3045 [H8800] voorzeker H3588 , dat H3068 de HEERE H430 , uw God H3808 , niet H3254 [H8686] voortvaren zal H428 deze H1471 volken H4480 van H6440 voor uw aangezicht H3423 [H8687] te verdrijven H1961 [H8804] ; maar zij zullen ulieden zijn H6341 tot een strik H4170 , en tot een net H7850 , en tot een gesel H6654 aan uw zijden H6796 , en tot doornen H5869 in uw ogen H5704 , totdat H6 [H8800] gij omkomt H4480 H5921 van H2063 dit H2896 goede H127 land H834 , hetwelk H3068 u de HEERE H430 , uw God H5414 [H8804] , gegeven heeft.
  14 H2009 En ziet H595 , ik H1980 [H8802] ga H3117 heden H1870 in den weg H3605 der ganse H776 aarde H3045 [H8804] ; en gij weet H3605 in uw ganse H3824 hart H3605 en in uw ganse H5315 ziel H3588 , dat H3808 er niet H259 een enig H1697 woord H5307 [H8804] gevallen is H4480 van H3605 al H2896 die goede H1697 woorden H834 , welke H3068 de HEERE H430 , uw God H5921 , over H1696 [H8765] u gesproken heeft H3605 ; zij zijn u alle H935 [H8804] overkomen H4480 ; er is van H3808 dezelve niet H259 een enig H1697 woord H5307 [H8804] gevallen.
  15 H1961 [H8804] En het zal geschieden H834 , gelijk als H3605 al H2896 die goede H1697 dingen H5921 over H935 [H8804] u gekomen zijn H834 , die H3068 de HEERE H430 , uw God H413 , tot u H1696 [H8765] gesproken heeft H3651 , alzo H3068 zal de HEERE H5921 over H935 [H8686] u komen laten H3605 al H7451 die kwade H1697 dingen H5704 , totdat H8045 [H8687] Hij u verdelge H4480 H5921 van H2063 dit H2896 goede H127 land H834 , hetwelk H3068 u de HEERE H430 , uw God H5414 [H8804] gegeven heeft.
  16 H1285 Wanneer gij het verbond H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H5674 [H8800] , overtreedt H834 , dat H854 Hij u H6680 [H8765] geboden heeft H1980 [H8804] , en gij heengaat H5647 [H8804] en dient H312 andere H430 goden H7812 [H8694] , en u voor dezelve nederbuigt H639 , zo zal de toorn H3068 des HEEREN H2734 [H8804] over u ontsteken H4120 , en gij zult haastiglijk H6 [H8804] omkomen H4480 H5921 van H2896 het goede H776 land H834 , hetwelk H5414 [H8804] Hij u gegeven heeft.