Joshua 4

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] Het geschiedde H834 nu, toen H3605 al H1471 het volk H8552 [H8804] geeindigd had H3383 over de Jordaan H5674 [H8800] te trekken H3068 , dat de HEERE H413 tot H3091 Jozua H559 [H8799] sprak H559 [H8800] , zeggende:
  2 H3947 [H8798] Neemt gijlieden H8147 H6240 u twaalf H582 mannen H4480 uit H5971 het volk H4480 , uit H259 elken H7626 stam H376 een man.
  3 H6680 [H8761] En gebiedt H853 hun H559 [H8800] , zeggende H5375 [H8798] : Neemt H4480 voor ulieden op, van H2088 hier H4480 uit H8432 het midden H3383 van de Jordaan H4480 , uit H4673 de standplaats H7272 van de voeten H3548 der priesteren H3559 [H8687] , en bereidt H8147 H6240 twaalf H68 stenen H5674 H0 , en brengt H853 ze H5973 met H5674 [H8689] ulieden over H3240 [H8689] , en stelt H853 ze H4411 in het nachtleger H834 , waar H3915 gij dezen nacht H3885 [H8799] zult vernachten.
  4 H3091 Jozua H7121 [H8799] dan riep H413 die H8147 H6240 twaalf H376 mannen H834 , die H3559 [H8689] hij had doen bestellen H4480 van H1121 de kinderen H3478 Israels H4480 , uit H259 elken H7626 stam H376 een man.
  5 H3091 En Jozua H559 [H8799] zeide H5674 [H8798] tot hen: Gaat over H6440 voor H727 de ark H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H413 , H8432 midden H3383 in de Jordaan H7311 [H8685] ; en heft H259 u een H376 ieder H68 een steen H5921 op H7926 zijn schouder H4557 , naar het getal H7626 der stammen H1121 van de kinderen H3478 Israels;
  6 H4616 Opdat H2063 dit H226 een teken H1961 [H8799] zij H7130 onder H3588 ulieden; wanneer H1121 uw kinderen H4279 morgen H7592 [H8799] vragen H559 [H8800] zullen, zeggende H4100 : Wat H428 zijn u deze H68 stenen?
  7 H559 [H8804] Zo zult gij tot hen zeggen H834 : Omdat H4325 de wateren H3383 van de Jordaan H3772 [H8738] zijn afgesneden geweest H4480 H6440 voor H727 de ark H1285 des verbonds H3068 des HEEREN H5674 [H8800] ; als zij toog H3383 door de Jordaan H4325 , werden de wateren H3383 van de Jordaan H3772 [H8738] afgesneden H428 ; zo zullen deze H68 stenen H1121 den kinderen H3478 Israels H2146 ter gedachtenis H1961 [H8804] zijn H5704 tot H5769 in eeuwigheid.
  8 H1121 De kinderen H3478 Israels H6213 [H8799] nu deden H3651 alzo H834 , gelijk als H3091 Jozua H6680 [H8765] geboden had H5375 [H8799] ; en zij namen H8147 H6240 twaalf H68 stenen H8432 op midden H4480 uit H3383 de Jordaan H834 , gelijk als H3068 de HEERE H413 tot H3091 Jozua H1696 [H8765] gesproken had H4557 , naar het getal H7626 der stammen H1121 van de kinderen H3478 Israels H5674 [H8686] en zij brachten H4411 ze met zich over naar het nachtleger H3240 [H8686] , en stelden ze aldaar.
  9 H3091 Jozua H6965 H0 richtte H8147 H6240 ook twaalf H68 stenen H6965 [H8689] op H8432 , midden H3383 in de Jordaan H8478 , ter H4673 standplaats H7272 van de voeten H3548 der priesteren H727 , die de ark H1285 des verbonds H5375 [H8802] droegen H1961 [H8799] ; en zij zijn [H8803] daar H2088 tot op dezen H3117 dag.
  10 H3548 De priesters H727 nu, die de ark H5375 [H8802] droegen H5975 [H8802] , stonden H8432 midden H3383 in de Jordaan H5704 , totdat H3605 alle H1697 ding H8552 [H8800] volbracht was H834 , hetwelk H3068 de HEERE H3091 Jozua H6680 [H8765] geboden had H413 het H5971 volk H1696 [H8763] aan te zeggen H3605 , naar al H834 wat H4872 Mozes H3091 Jozua H6680 [H8765] geboden had H5971 . En het volk H4116 [H8762] haastte H5674 [H8799] , en het trok over.
  11 H1961 [H8799] En het geschiedde H834 , als H3605 al H5971 het volk H8552 [H8804] geeindigd had H5674 [H8800] over te gaan H5674 H0 , toen ging H727 de ark H3068 des HEEREN H5674 [H8799] over H3548 , en de priesters H6440 voor het aangezicht H5971 des volks.
  12 H1121 En de kinderen H7205 van Ruben H1121 , en de kinderen H1410 van Gad H2677 , mitsgaders de halve H7626 stam H4519 van Manasse H5674 [H8799] , trokken H2571 gewapend H6440 voor het aangezicht H1121 der kinderen H3478 Israels H834 , gelijk als H4872 Mozes H413 tot H1696 [H8765] hen gesproken had.
  13 H705 Omtrent veertig H505 duizend H2502 [H8803] toegeruste H6635 krijgsmannen H5674 [H8804] trokken H6440 er voor het aangezicht H3068 des HEEREN H4421 ten strijde H413 , naar H6160 de vlakke velden H3405 van Jericho.
  14 H1931 Te dienzelven H3117 dage H1431 H0 maakte H3068 de HEERE H3091 Jozua H1431 [H8765] groot H5869 voor de ogen H3605 van het ganse H3478 Israel H3372 [H8799] ; en zij vreesden H853 hem H834 , gelijk als H4872 zij Mozes H3372 [H8804] gevreesd hadden H3605 , al H3117 de dagen H2416 zijns levens.
  15 H3068 De HEERE H559 [H8799] dan sprak H413 tot H3091 Jozua H559 [H8800] , zeggende:
  16 H6680 [H8761] Gebied H3548 den priesteren H727 , die de ark H5715 der getuigenis H5375 [H8802] dragen H4480 , dat zij uit H3383 de Jordaan H5927 [H8799] opklimmen.
  17 H6680 [H8762] Toen gebood H3091 Jozua H3548 den priesteren H559 [H8800] , zeggende H5927 [H8798] : Klimt op H4480 uit H3383 den Jordaan.
  18 H1961 [H8799] En het geschiedde H3548 , toen de priesters H727 , die de ark H1285 des verbonds H3068 des HEEREN H5375 [H8802] droegen H4480 , uit H8432 het midden H3383 van de Jordaan H5927 [H8800] opgeklommen waren H3709 H7272 , [en] de voetzolen H3548 der priesteren H5423 [H8738] afgetrokken waren H413 tot H2724 op het droge H7725 H0 ; zo keerden H4325 de wateren H3383 van de Jordaan H7725 [H8799] weder H4725 in hun plaats H3212 [H8799] , en gingen H8543 als gisteren H8032 [en] eergisteren H5921 aan H3605 al H1415 haar oevers.
  19 H5971 Het volk H6218 nu was den tienden H7223 der eerste H2320 maand H4480 uit H3383 de Jordaan H5927 [H8804] opgeklommen H2583 [H8799] ; en zij legerden zich H1537 te Gilgal H4217 H7097 , aan het oosteinde H3405 van Jericho.
  20 H3091 En Jozua H6965 H0 richtte H428 die H8147 H6240 twaalf H68 stenen H1537 te Gilgal H6965 [H8689] op H834 , die H4480 zij uit H3383 de Jordaan H3947 [H8804] genomen hadden.
  21 H559 [H8799] En hij sprak H413 tot H1121 de kinderen H3478 Israels H559 [H8800] , zeggende H834 : Wanneer H1121 uw kinderen H4279 morgen H1 hun vaderen H7592 [H8799] vragen zullen H559 [H8800] , zeggende H4100 : Wat H428 zijn deze H68 stenen?
  22 H1121 Zo zult gij het uw kinderen H3045 [H8689] te kennen geven H559 [H8800] , zeggende H3004 : Op het droge H3478 is Israel H2088 door deze H3383 Jordaan H5674 [H8804] gegaan.
  23 H834 Want H3068 de HEERE H430 , uw God H4325 , heeft de wateren H3383 van de Jordaan H4480 voor H6440 uw aangezichten H3001 [H8689] doen uitdrogen H5704 , totdat H5674 [H8800] gijlieden er waart doorgegaan H834 ; gelijk als H3068 de HEERE H430 , uw God H5488 H3220 , aan de Schelfzee H6213 [H8804] gedaan heeft H834 , die H4480 Hij voor H6440 ons aangezicht H3001 [H8689] heeft doen uitdrogen H5704 , totdat H5674 [H8800] wij daardoor gegaan waren;
  24 H4616 Opdat H3605 alle H5971 volken H776 der aarde H3027 de hand H3068 des HEEREN H3045 [H8800] kennen zouden H3588 , dat H1931 zij H2389 sterk H4616 is; opdat H3068 gijlieden den HEERE H430 , uw God H3372 [H8804] , vrezet H3605 te allen H3117 dage.