Deuteronomy

DSV_Strongs(i)
  1 H1697 Dit zijn de woorden H4872 , die Mozes H3478 tot gans Israel H1696 [H8765] gesproken heeft H5676 , aan deze zijde H3383 van de Jordaan H4057 , in de woestijn H6160 , op het vlakke veld H4136 tegenover H5489 Suf H6290 , tussen Paran H8603 en tussen Tofel H3837 , en Laban H2698 , en Hazeroth H1774 , en Dizahab.
  2 H259 H6240 Elf H3117 dag H2722 [reizen] zijn het van Horeb H1870 , [door] den weg H2022 van het gebergte H8165 Seir H6947 , tot aan Kades-barnea.
  3 H705 En het is geschied in het veertigste H8141 jaar H6249 H6240 , in de elfde H2320 maand H259 , op den eersten H2320 der maand H4872 , dat Mozes H1696 [H8765] sprak H1121 tot de kinderen H3478 Israels H3068 , naar alles wat hem de HEERE H6680 [H8765] aan hen bevolen had;
  4 H310 Nadat H5221 [H8687] hij geslagen had H5511 Sihon H4428 , den koning H567 der Amorieten H2809 , die te Hesbon H3427 [H8802] woonde H5747 , en Og H4428 , den koning H1316 van Bazan H3427 [H8802] , welke woonde H6252 in Astharoth H154 , te Edrei.
  5 H5676 Aan deze zijde H3383 van de Jordaan H776 , in het land H4124 van Moab H2974 H0 , hief H4872 Mozes H2974 [H8689] aan H8451 , deze wet H874 [H8763] uit te leggen H559 [H8800] , zeggende:
  6 H3068 De HEERE H430 , onze God H1696 [H8765] , sprak H2722 tot ons aan Horeb H559 [H8800] , zeggende H7227 : Gij zijt lang genoeg H2022 bij dezen berg H3427 [H8800] gebleven.
  7 H6437 [H8798] Keert u H5265 [H8798] , en vertrekt H935 [H8798] , en gaat H2022 in het gebergte H567 der Amorieten H7934 , en tot al hun geburen H6160 , in het vlakke veld H2022 , op het gebergte H8219 , en in de laagte H5045 , en in het zuiden H2348 , en aan de havens H3220 der zee H776 ; het land H3669 der Kanaanieten H3844 , en den Libanon H1419 , tot aan die grote H5104 rivier H5104 , de rivier H6578 Frath.
  8 H7200 [H8798] Ziet H776 , Ik heb dat land H5414 [H8804] gegeven H6440 voor uw aangezicht H935 [H8798] ; gaat daarin H3423 [H8798] , en bezit erfelijk H776 het land H3068 , dat de HEERE H1 aan uw vaderen H85 , Abraham H3327 , Izak H3290 en Jakob H7650 [H8738] gezworen heeft H2233 , dat Hij het hun en hun zaad H310 na H5414 [H8800] hen geven zou.
  9 H559 [H8799] En ik sprak H6256 ter zelfder tijd H559 [H8800] tot u, zeggende H905 : Ik alleen H3201 [H8799] zal u niet kunnen H5375 [H8800] dragen.
  10 H3068 De HEERE H430 , uw God H7235 [H8689] , heeft u vermenigvuldigd H3117 , en ziet, gij zijt heden H3556 als de sterren H8064 des hemels H7230 in menigte.
  11 H3068 De HEERE H1 , uwer vaderen H430 God H505 H6471 , doe tot u, zo als gij [nu] zijt, duizendmaal H3254 [H8686] meer H1288 [H8762] , en Hij zegene H1696 [H8765] u, gelijk als Hij tot u gesproken heeft!
  12 H349 Hoe H2960 zoude ik alleen uw moeite H4853 , en uw last H7379 , en uw twistzaken H5375 [H8799] dragen?
  13 H3051 [H8798] Neemt H2450 u wijze H995 [H8737] , en verstandige H3045 [H8803] , en ervarene H582 mannen H7626 , van uw stammen H7218 , dat ik hen tot uw hoofden H7760 [H8799] stelle.
  14 H6030 [H8799] Toen antwoorddet gij H559 [H8799] mij, en zeidet H1697 : Dit woord H2896 is goed H1696 [H8765] , dat gij gesproken hebt H6213 [H8800] , om te doen.
  15 H3947 [H8799] Zo nam ik H7218 de hoofden H7626 uwer stammen H2450 , wijze H3045 [H8803] en ervarene H582 mannen H5414 [H8799] , en stelde H7218 hen tot hoofden H8269 over u, oversten H505 van duizenden H8269 , en oversten H3967 van honderden H8269 , en oversten H2572 van vijftigen H8269 , en oversten H6235 van tienen H7860 [H8802] , en ambtlieden H7626 voor uw stammen.
  16 H6680 [H8762] En ik gebood H8199 [H8802] uw rechters H6256 ter zelfder tijd H559 [H8800] , zeggende H8085 [H8800] : Hoort H251 [de] [verschillen] tussen uw broederen H8199 [H8804] , en richt H6664 recht H376 tussen den man H251 en tussen zijn broeder H1616 , en tussen deszelfs vreemdeling.
  17 H6440 Gij zult het aangezicht H4941 in het gericht H5234 [H8686] niet kennen H6996 ; gij zult den kleine H1419 , zowel als den grote H8085 [H8799] , horen H1481 [H8799] ; gij zult niet vrezen H376 voor iemands H6440 aangezicht H4941 ; want het gericht H430 is Godes H1697 ; doch de zaak H7185 [H8799] , die voor u te zwaar zal zijn H7126 [H8686] , zult gij tot mij doen komen H8085 [H8804] , en ik zal ze horen.
  18 H6680 [H8762] Alzo gebood ik H6256 u te dier tijd H1697 alle zaken H6213 [H8799] , die gij zoudt doen.
  19 H5265 [H8799] Toen vertogen wij H2722 van Horeb H3212 [H8799] , en doorwandelden H1419 die gans grote H3372 [H8737] en vreselijke H4057 woestijn H7200 [H8804] , die gij gezien hebt H1870 , op den weg H2022 van het gebergte H567 der Amorieten H3068 , gelijk de HEERE H430 , onze God H6680 [H8765] , ons geboden had H935 [H8799] ; en wij kwamen H6947 tot Kades-barnea.
  20 H559 [H8799] Toen zeide ik H935 [H8804] tot ulieden: Gij zijt gekomen H2022 tot het gebergte H567 der Amorieten H3068 , dat de HEERE H430 , onze God H5414 [H8802] , ons geven zal.
  21 H7200 [H8798] Ziet H3068 , de HEERE H430 , uw God H776 , heeft dat land H5414 [H8804] gegeven H6440 voor uw aangezicht H5927 [H8798] ; trekt op H3423 [H8798] , bezit het erfelijk H3068 , gelijk als de HEERE H1 , uwer vaderen H430 God H1696 [H8765] , tot u gesproken heeft H3372 [H8799] ; vreest H2865 [H8735] niet, en ontzet u niet.
  22 H7126 [H8799] Toen naderdet gij H559 [H8799] allen tot mij, en zeidet H582 : Laat ons mannen H6440 voor ons aangezicht H7971 [H8799] heenzenden H776 , die ons het land H2658 [H8799] uitspeuren H1697 , en ons bescheid H7725 [H8686] wederbrengen H1870 , wat weg H5927 [H8799] wij daarin optrekken zullen H5892 , en tot wat steden H935 [H8799] wij komen zullen.
  23 H1697 Deze zaak H3190 [H8799] nu was goed H5869 in mijn ogen H3947 [H8799] ; zo nam ik H8147 H6240 uit u twaalf H582 mannen H7626 , van elken stam H259 een H376 man.
  24 H6437 [H8799] Die keerden zich H5927 [H8799] , en togen op H2022 naar het gebergte H935 [H8799] , en kwamen H5158 tot het dal H812 Eskol H7270 [H8762] , en verspiedden datzelve.
  25 H3947 [H8799] En zij namen H6529 van de vrucht H776 des lands H3027 in hun hand H3381 [H8686] , en brachten H7725 H0 ze tot ons af, en zeiden H1697 ons bescheid H7725 [H8686] weder H559 [H8799] , en zeiden H776 : Het land H3068 , dat de HEERE H430 , onze God H5414 [H8802] , ons geven zal H2896 , is goed.
  26 H14 [H8804] Doch gij wildet H5927 [H8800] niet optrekken H6310 ; maar gij waart den mond H3068 des HEEREN H430 uws Gods H4784 [H8686] , wederspannig.
  27 H7279 [H8735] En gij murmureerdet H168 in uw tenten H559 [H8799] , en zeidet H3068 : Omdat de HEERE H8135 ons haat H776 H4714 , heeft Hij ons uit Egypteland H3318 [H8689] uitgevoerd H5414 [H8800] , opdat Hij ons levere H3027 in de hand H567 der Amorieten H8045 [H8687] , om ons te verdelgen.
  28 H5927 [H8802] Waarheen zouden wij optrekken H251 ? Onze broeders H3824 hebben ons hart H4549 [H8689] doen smelten H559 [H8800] , zeggende H5971 : Het is een volk H1419 , groter H7311 [H8802] en langer H5892 dan wij; de steden H1419 zijn groot H1219 [H8803] , en gesterkt H8064 tot in den hemel H1121 toe; ook hebben wij daar kinderen H6062 der Enakieten H7200 [H8804] gezien.
  29 H559 [H8799] Toen zeide ik H6206 [H8799] tot u: Verschrikt H3372 [H8799] niet, en vreest niet voor hen.
  30 H3068 De HEERE H430 , uw God H6440 , Die voor uw aangezicht H1980 [H8802] wandelt H3898 [H8735] , Die zal voor u strijden H5869 , naar alles, wat Hij bij u voor uw ogen H6213 [H8804] gedaan heeft H4714 in Egypte.
  31 H4057 En in de woestijn H7200 [H8804] , waar gij gezien hebt H3068 , dat de HEERE H430 uw God H5375 [H8804] , u daarin gedragen heeft H376 , als een man H1121 zijn zoon H5375 [H8799] draagt H1870 , op al den weg H1980 [H8804] , dien gij gewandeld hebt H935 [H8800] , totdat gij kwaamt H4725 aan deze plaats.
  32 H1697 Maar door dit woord H539 [H8688] geloofdet gij H3068 niet aan den HEERE H430 , uw God.
  33 H6440 Die voor uw aangezicht H1870 op den weg H1980 [H8802] wandelde H4725 , om u de plaats H8446 [H8800] uit te zien H2583 [H8800] , waar gij zoudt legeren H3915 ; des nachts H784 in het vuur H1870 , opdat Hij u den weg H7200 [H8687] wees H3212 [H8799] , waarin gij zoudt gaan H3119 , en des daags H6051 in de wolk.
  34 H3068 Als nu de HEERE H6963 de stem H1697 uwer woorden H8085 [H8799] hoorde H7107 [H8799] , zo werd Hij zeer toornig H7650 [H8735] , en zwoer H559 [H8800] , zeggende:
  35 H376 Zo iemand H582 van deze mannen H7451 , [van] dit kwade H1755 geslacht H7200 [H8799] , zal zien H2896 dat goede H776 land H7650 [H8738] , hetwelk Ik gezworen heb H1 uw vaderen H5414 [H8800] te zullen geven!
  36 H2108 Behalve H3612 Kaleb H1121 , de zoon H3312 van Jefunne H7200 [H8799] ; die zal het zien H776 , en aan hem zal Ik het land H5414 [H8799] geven H834 , waarop H1869 [H8804] hij getreden heeft H1121 , en aan zijn kinderen H4390 [H8765] ; omdat hij volhard heeft H3068 den HEERE H310 te volgen.
  37 H599 [H8694] Ook vertoornde zich H3068 de HEERE H1558 op mij om uwentwil H559 [H8800] , zeggende H8033 : Gij zult daar H935 [H8799] ook niet inkomen.
  38 H3091 Jozua H1121 , de zoon H5126 van Nun H6440 , die voor uw aangezicht H5975 [H8802] staat H935 [H8799] , die zal daarin komen H2388 [H8761] ; sterk H3478 denzelven, want hij zal het Israel H5157 [H8686] doen erven.
  39 H2945 En uw kinderkens H559 [H8804] , waarvan gij zeidet H957 : Zij zullen tot een roof H1121 zijn; en uw kinderen H3117 , die heden H2896 noch goed H7451 noch kwaad H3045 [H8804] weten H935 [H8799] , die zullen daarin komen H5414 [H8799] , en dien zal Ik het geven H3423 [H8799] , en die zullen het erfelijk bezitten.
  40 H6437 [H8798] Gij daarentegen, keert u H5265 [H8798] , en reist H4057 naar de woestijn H1870 , den weg H5488 H3220 van de Schelfzee.
  41 H6030 [H8799] Toen antwoorddet gij H559 [H8799] , en zeidet H3068 tot mij: Wij hebben tegen den HEERE H2398 [H8804] gezondigd H5927 [H8799] ; wij zullen optrekken H3898 [H8738] , en strijden H3068 , naar alles, wat de HEERE H430 , onze God H6680 [H8765] , ons geboden heeft H376 . Als gij nu een iegelijk H3627 H4421 zijn krijgsgereedschap H2296 [H8799] aangorddet H1951 [H8686] , en willens waart H2022 , om naar het gebergte H5927 [H8800] henen op te trekken,
  42 H559 [H8799] Zo zeide H3068 de HEERE H559 [H8798] tot mij: Zeg H5927 [H8799] hun: Trekt niet op H3898 [H8735] , en strijdt H7130 niet, want Ik ben niet in het midden H6440 van u; opdat gij niet voor het aangezicht H341 [H8802] uwer vijanden H5062 [H8735] geslagen wordet.
  43 H1696 [H8762] Doch als ik tot u sprak H8085 [H8804] , zo hoordet gij H6310 niet, maar waart den mond H3068 des HEEREN H4784 [H8686] wederspannig H2102 [H8686] , en handeldet trotselijk H5927 [H8799] , en toogt op H2022 naar het gebergte.
  44 H3318 H0 Toen togen H567 de Amorieten H3318 [H8799] uit H2022 , die op dat gebergte H3427 [H8802] woonden H7125 [H8800] , u tegemoet H7291 [H8799] , en vervolgden H1682 u, gelijk als de bijen H6213 [H8799] doen H3807 [H8686] ; en zij verpletterden H8165 u in Seir H2767 tot Horma toe.
  45 H7725 [H8799] Als gij nu wederkwaamt H1058 [H8799] en weendet H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H8085 [H8804] , zo verhoorde H3068 de HEERE H6963 uw stem H238 [H8689] niet, en neigde Zijn oren niet tot u.
  46 H3427 [H8799] Alzo bleeft gij H6946 in Kades H7227 vele H3117 dagen H3117 , naar de dagen H3427 [H8804] , dat gij er bleeft.
Reformed Dating