Joshua 10

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] Het geschiedde H139 nu, toen Adoni-zedek H4428 , de koning H3389 van Jeruzalem H8085 [H8800] , gehoord had H3588 , dat H3091 Jozua H5857 Ai H3920 [H8804] ingenomen H2763 [H8686] , en haar verbannen had H5857 , [en] aan Ai H4428 en haar koning H3651 alzo H6213 [H8804] gedaan had H834 , gelijk als H3405 hij aan Jericho H4428 en haar koning H6213 [H8804] gedaan had H3588 ; en dat H3427 [H8802] de inwoners H1391 van Gibeon H7999 H0 vrede H3478 met Israel H7999 [H8689] gemaakt hadden H7130 , en in derzelver midden H1961 [H8799] waren;
  2 H3372 [H8799] Zo vreesden zij H3966 zeer H3588 ; want H1391 Gibeon H1419 was een grote H5892 stad H259 , als een H4467 der koninklijke H5892 steden H3588 ; ja H1931 , zij H1419 was groter H4480 dan H5857 Ai H3605 , en al H582 haar mannen H1368 waren sterk.
  3 H7971 [H8799] Daarom zond H139 Adoni-zedek H4428 , koning H3389 van Jeruzalem H413 , tot H1944 Hoham H4428 , den koning H2275 van Hebron H413 , en tot H6502 Pir-am H4428 , den koning H3412 van Jarmuth H413 , en tot H3309 Jafia H4428 , den koning H3923 van Lachis H413 , en tot H1688 Debir H4428 , den koning H5700 van Eglon H559 [H8800] , zeggende:
  4 H5927 [H8798] Komt op H413 tot H5826 [H8798] mij, en helpt H1391 mij, dat wij Gibeon H5221 [H8686] slaan H3588 ; omdat H7999 [H8689] zij vrede gemaakt heeft H3091 met Jozua H1121 en met de kinderen H3478 Israels.
  5 H622 [H8735] Toen werden verzameld H5927 [H8799] en kwamen op H2568 , vijf H4428 koningen H567 der Amorieten H4428 , de koning H3389 van Jeruzalem H4428 , de koning H2275 van Hebron H4428 , de koning H3412 van Jarmuth H4428 , de koning H3923 van Lachis H4428 , de koning H5700 van Eglon H1992 , zij H3605 en al H4264 hun legers H2583 H5921 [H8799] ; en zij belegerden H1391 Gibeon H3898 [H8735] , en krijgden H5921 tegen haar.
  6 H582 De mannen H1391 nu van Gibeon H7971 [H8799] zonden H413 tot H3091 Jozua H413 , in H4264 het leger H1537 van Gilgal H559 [H8800] , zeggende H7503 H0 : Trek H3027 uw handen H408 niet H7503 [H8686] af H4480 van H5650 uw knechten H5927 [H8798] , kom H4120 haastelijk H413 tot H3467 [H8685] ons op, en verlos H5826 [H8798] ons, en help H3588 ons; want H3605 al H4428 de koningen H567 der Amorieten H2022 , die op het gebergte H3427 [H8802] wonen H413 , hebben zich tegen H6908 [H8738] ons vergaderd.
  7 H5927 H0 Toen toog H3091 Jozua H5927 [H8799] op H4480 van H1537 Gilgal H1931 , hij H3605 en al H5971 H4421 het krijgsvolk H5973 met H3605 hem, en alle H2428 strijdbare H1368 helden.
  8 H3068 Want de HEERE H3091 had tot Jozua H559 [H8799] gezegd H3372 [H8799] : Vrees H408 u niet H4480 voor H3588 hen, want H3027 Ik heb ze in uw hand H5414 [H8804] gegeven H376 H3808 ; niemand H4480 van H6440 hen zal voor uw aangezicht H5975 [H8799] bestaan.
  9 H935 [H8799] Alzo kwam H3091 Jozua H6597 snellijk H413 tot H3605 hen; den gansen H3915 nacht H4480 over was hij van H1537 Gilgal H5927 [H8804] opgetrokken.
  10 H3068 En de HEERE H2000 [H8799] verschrikte H6440 hen voor het aangezicht H3478 van Israel H5221 [H8686] ; en hij sloeg H1419 hen met een groten H4347 slag H1391 te Gibeon H7291 [H8799] , en vervolgde H1870 hen op den weg H1032 , waar men naar Beth-horon H4608 opgaat H5221 [H8686] , en sloeg H5704 hen tot H5825 Azeka H5704 en tot H4719 Makkeda toe.
  11 H1961 [H8799] Het geschiedde H1992 nu, toen zij H4480 voor H6440 het aangezicht H3478 van Israel H5127 [H8800] vluchtten H4174 , zijnde in den afgang H1032 van Beth-horon H7993 [H8689] , zo wierp H3068 de HEERE H1419 grote H68 stenen H5921 op H4480 hen van H8064 den hemel H5704 , tot H5825 Azeka H4191 [H8799] toe, dat zij stierven H7227 ; daar waren er meer H834 , die H1259 H68 van de hagelstenen H4191 [H8804] stierven H4480 , dan H834 die H1121 die kinderen H3478 Israels H2719 met het zwaard H2026 [H8804] doodden.
  12 H227 Toen H1696 [H8762] sprak H3091 Jozua H3068 tot den HEERE H3117 , ten dage H3068 als de HEERE H567 de Amorieten H6440 voor het aangezicht H1121 der kinderen H3478 Israels H5414 [H8800] overgaf H559 [H8799] , en zeide H5869 voor de ogen H3478 der Israelieten H8121 : Zon H1826 [H8798] , sta stil H1391 te Gibeon H3394 , en gij, maan H6010 , in het dal H357 van Ajalon!
  13 H8121 En de zon H1826 [H8799] stond stil H3394 , en de maan H5975 [H8804] bleef staan H5704 , totdat H1471 zich het volk H341 [H8802] aan zijn vijanden H5358 [H8799] gewroken had H1931 . Is dit H3808 niet H3789 [H8803] geschreven H5921 in H5612 het boek H3477 des oprechten H8121 ? De zon H5975 [H8799] nu stond stil H2677 in het midden H8064 des hemels H213 [H8804] , en haastte H3808 niet H935 [H8800] onder te gaan H8549 omtrent een volkomen H3117 dag.
  14 H1961 [H8804] En er was H3808 geen H3117 dag H1931 aan dezen H6440 gelijk, voor H310 hem noch na H3068 hem, dat de HEERE H6963 de stem H376 eens mans H8085 [H8800] [alzo] verhoorde H3588 ; want H3068 de HEERE H3898 [H8737] streed H3478 voor Israel.
  15 H7725 H0 Toen keerde H3091 Jozua H7725 [H8799] weder H3605 , en gans H3478 Israel H5973 met H413 hem, naar H4264 het leger H1537 te Gilgal.
  16 H428 Maar die H2568 vijf H4428 koningen H5127 [H8799] waren gevloden H2244 [H8735] , en hadden zich verborgen H4631 in de spelonk H4719 bij Makkeda.
  17 H3091 En aan Jozua H5046 [H8714] werd geboodschapt H559 [H8800] , mits te zeggen H2568 : Die vijf H4428 koningen H4672 [H8738] zijn gevonden H2244 [H8737] , verborgen H4631 in de spelonk H4719 bij Makkeda.
  18 H559 [H8799] Zo zeide H3091 Jozua H1556 [H8798] : Wentelt H1419 grote H68 stenen H413 voor H6310 den mond H4631 der spelonk H6485 [H8685] , en stelt H582 mannen H5921 daarvoor H8104 [H8800] om hen te bewaren.
  19 H5975 H0 Maar staat H859 gijlieden H408 niet H5975 [H8799] stil H7291 [H8798] , jaagt H341 [H8802] uw vijanden H310 achterna H2179 [H8765] , en slaat H853 hen H5414 [H8799] in den staart H413 ; laat hen in H5892 hun steden H408 niet H935 [H8800] komen H3588 ; want H3068 de HEERE H430 , uw God H3027 , heeft ze in uw hand H5414 [H8804] gegeven.
  20 H1961 [H8799] En het geschiedde H3091 , toen Jozua H1121 en de kinderen H3478 Israels H3615 [H8763] geeindigd hadden H3966 hen met een zeer H1419 groten H4347 slag H5221 [H8687] te slaan H5704 , totdat H8552 [H8800] zij vernield waren H8300 , en dat de overgeblevenen H4480 , die van H8277 [H8804] hen overgebleven waren H413 , in H4013 de vaste H5892 steden H935 [H8799] gekomen waren;
  21 H7725 [H8799] Zo keerde H3605 al H5971 het volk H413 tot H3091 Jozua H413 in H4264 het leger H4719 , bij Makkeda H7965 , in vrede H3808 H376 ; niemand H3956 had zijn tong H1121 tegen de kinderen H3478 Israels H2782 [H8804] geroerd.
  22 H559 [H8799] Daarna zeide H3091 Jozua H6605 [H8798] : Opent H6310 den mond H4631 der spelonk H3318 [H8685] , en brengt H413 tot H428 mij uit die H2568 vijf H4428 koningen H4480 , uit H4631 die spelonk.
  23 H6213 [H8799] Zij nu deden H3651 alzo H3318 [H8686] , en brachten H413 tot H428 hem uit die H2568 vijf H4428 koningen H4480 , uit H4631 de spelonk H4428 : den koning H3389 van Jeruzalem H4428 , den koning H2275 van Hebron H4428 , den koning H3412 van Jarmuth H4428 , den koning H3923 van Lachis H4428 , den koning H5700 van Eglon.
  24 H1961 [H8799] En het geschiedde H428 , als zij die H4428 koningen H3318 [H8687] uitgebracht hadden H413 tot H3091 Jozua H7121 [H8799] , zo riep H3091 Jozua H413 , H3605 al H376 de mannen H3478 van Israel H559 [H8799] , en hij zeide H413 tot H7101 de oversten H582 H4421 des krijgsvolks H854 , die met H1980 [H8804] hem getogen waren H7126 [H8798] : Treedt toe H7760 [H8798] , zet H7272 uw voeten H5921 op H6677 de halzen H428 dezer H4428 koningen H7126 [H8799] . En zij traden toe H7760 [H8799] , en zetten H7272 hun voeten H5921 op H6677 hun halzen.
  25 H559 [H8799] Toen zeide H3091 Jozua H413 tot H3372 [H8799] hen: Vreest H408 niet H2865 [H8735] en ontzet u H408 niet H2388 [H8798] , zijt sterk H553 [H8798] en hebt goeden moed H3588 ; want H3602 alzo H3068 zal de HEERE H3605 aan al H341 [H8802] uw vijanden H6213 [H8799] doen H834 H853 , tegen dewelke H859 gijlieden H3898 [H8737] strijdt.
  26 H3091 En Jozua H5221 [H8686] sloeg H310 H3651 hen daarna H4191 [H8686] , en doodde H8518 [H8799] ze, en hing H5921 ze aan H2568 vijf H6086 houten H1961 H8518 [H8799] ; en zij hingen H5921 aan H6086 de houten H5704 tot H6153 den avond.
  27 H1961 [H8799] En het geschiedde H6256 , ten tijde H8121 als de zon H935 [H8800] onderging H6680 [H8765] , beval H3091 Jozua H4480 H5921 , dat men hen van H6086 de houten H3381 [H8686] afname H7993 [H8686] , en zij wierpen H413 hen in H4631 de spelonk H834 H8033 , alwaar H2244 [H8738] zij verborgen geweest waren H7760 [H8799] ; en zij leiden H1419 grote H68 stenen H5921 voor H6310 den mond H4631 der spelonk H5704 , [die] [daar] [zijn] tot H2088 op dezen H6106 zelven H3117 dag.
  28 H1931 Op denzelven H3117 dag H3920 [H8804] nam H3091 ook Jozua H4719 Makkeda H5221 [H8686] in, en sloeg H6310 haar met de scherpte H2719 des zwaards H2763 [H8689] ; daartoe verbande hij H4428 derzelver koning H3605 , henlieden en alle H5315 ziel H834 die H3808 daarin was; hij liet geen H8300 overigen H7604 [H8689] overblijven H6213 [H8799] ; en hij deed H4428 den koning H4719 van Makkeda H834 , gelijk als H4428 hij den koning H3405 van Jericho H6213 [H8804] gedaan had.
  29 H5674 H0 Toen toog H3091 Jozua H5674 [H8799] door H3605 , en gans H3478 Israel H5973 met H4480 hem, van H4719 Makkeda H3841 naar Libna H3898 [H8735] , en hij krijgde H5973 tegen H3841 Libna.
  30 H3068 En de HEERE H5414 [H8799] gaf H853 dezelve H1571 ook H3027 in de hand H3478 van Israel H4428 , met haar koning H5221 [H8686] ; en hij sloeg H6310 haar met de scherpte H2719 des zwaards H3605 , en alle H5315 ziel H834 , die H3808 daarin was; hij liet daarin geen H8300 overigen H7604 [H8689] overblijven H6213 [H8799] ; en hij deed H4428 derzelver koning H834 , gelijk als H4428 hij den koning H3405 van Jericho H6213 [H8804] gedaan had.
  31 H5674 H0 Toen toog H3091 Jozua H5674 [H8799] voort H3605 , en gans H3478 Israel H5973 met H4480 hem, van H3841 Libna H3923 naar Lachis H2583 [H8799] ; en hij belegerde H5921 haar H3898 [H8735] en krijgde tegen haar.
  32 H3068 En de HEERE H5414 [H8799] gaf H3923 Lachis H3027 in de hand H3478 van Israel H3920 [H8799] ; en hij nam H8145 haar in op den tweeden H3117 dag H5221 [H8686] , en hij sloeg H6310 haar met de scherpte H2719 des zwaards H3605 , en alle H5315 ziel H834 , die H3605 daarin was, naar alles H834 , wat H3841 hij Libna H6213 [H8804] gedaan had.
  33 H227 Toen H5927 H0 trok H2036 Horam H4428 , de koning H1507 van Gezer H5927 [H8804] , op H3923 , om Lachis H5826 [H8800] te helpen H3091 ; maar Jozua H5221 [H8686] sloeg H5971 hem en zijn volk H5704 , totdat H1115 hij hem geen H8300 overigen H7604 [H8689] overliet.
  34 H3091 En Jozua H5674 [H8799] trok voort H4480 van H3923 Lachis H5700 naar Eglon H3605 , en gans H3478 Israel H5973 met H2583 [H8799] hem; en zij belegerden H5921 haar H3898 [H8735] en krijgden H5921 tegen haar.
  35 H3920 [H8799] En zij namen haar in H1931 ten zelven H3117 dage H5221 [H8686] , en sloegen H6310 haar met de scherpte H2719 des zwaards H3605 , en alle H5315 ziel H834 , die H2763 [H8689] daarin was, verbande hij H1931 op denzelven H3117 dag H3605 , naar alles H834 , wat H3923 hij aan Lachis H6213 [H8804] gedaan had.
  36 H5927 H0 Daarna toog H3091 Jozua H5927 [H8799] op H3605 , en gans H3478 Israel H5973 met H4480 hem; van H5700 Eglon H2275 naar Hebron H3898 [H8735] , en zij krijgden H5921 tegen haar.
  37 H3920 [H8799] En zij namen haar in H5221 [H8686] , en sloegen H6310 haar met de scherpte H2719 des zwaards H4428 , zo haar koning H3605 als al H5892 haar steden H3605 , en alle H5315 ziel H834 , die H8300 H3808 daarin was; hij liet niemand H7604 [H8689] in het leven overblijven H3605 , naar alles H834 , wat H5700 hij Eglon H6213 [H8804] gedaan had H2763 [H8686] ; en hij verbande H853 haar H3605 , en alle H5315 ziel H834 , die daarin was.
  38 H7725 [H8799] Toen keerde H3091 Jozua H3605 , en gans H3478 Israel H5973 met H1688 hem, naar Debir H3898 [H8735] , en hij krijgde H5921 tegen haar.
  39 H3920 [H8799] En hij nam haar in H4428 , met haar koning H3605 , en al H5892 haar steden H5221 [H8686] , en zij sloegen H6310 haar met de scherpte H2719 des zwaards H2763 [H8686] , en verbanden H3605 alle H5315 ziel H834 , die H3808 daarin was; hij liet geen H8300 overigen H7604 [H8689] overblijven H834 ; gelijk als H2275 hij aan Hebron H6213 [H8804] gedaan had H3651 , alzo H6213 [H8804] deed hij H1688 aan Debir H4428 en haar koning H834 , en gelijk als H3841 hij aan Libna H4428 en haar koning H6213 [H8804] gedaan had;
  40 H5221 [H8686] Alzo sloeg H3091 Jozua H3605 het ganse H776 land H2022 , het gebergte H5045 , en het zuiden H8219 , en de laagte H794 , en de aflopingen der wateren H3605 , en al H4428 hun koningen H3808 ; hij liet geen H8300 overigen H7604 [H8689] overblijven H2763 [H8689] ; ja, hij verbande H3605 alles H5397 , wat adem H834 had, gelijk als H3068 de HEERE H430 , de God H3478 Israels H6680 [H8765] , geboden had.
  41 H3091 En Jozua H5221 [H8686] sloeg H4480 hen van H6947 Kades-barnea H5704 en tot H5804 Gaza H3605 toe; ook het ganse H776 land H1657 Gosen H5704 , en tot H1391 Gibeon toe.
  42 H3091 En Jozua H3920 [H8804] nam H3605 al H428 deze H4428 koningen H776 en hun land H259 H6471 op eenmaal H3588 ; want H3068 de HEERE H430 , de God H3478 Israels H3898 [H8737] , streed H3478 voor Israel.
  43 H7725 H0 Toen keerde H3091 Jozua H7725 [H8799] weder H3605 , en gans H3478 Israel H5973 met H413 hem, naar H4264 het leger H1537 te Gilgal.