Ruth

DSV_Strongs(i)
  1 H3117 In de dagen H8199 H8802 , als de richters H8199 H8800 richtten H1961 H8799 , zo geschiedde het H7458 , dat er honger H776 in het land H1961 H8799 was H3212 H8799 ; daarom toog H376 een man H4480 van H1035 H3063 Bethlehem-juda H1481 H8800 , om als vreemdeling te verkeren H7704 in de velden H4124 Moabs H1931 , hij H802 , en zijn huisvrouw H8147 , en zijn twee H1121 zonen.
  2 H8034 De naam H376 nu dezes mans H458 was Elimelech H8034 , en de naam H802 zijner huisvrouw H5281 Naomi H8034 , en de naam H8147 zijner twee H1121 zonen H4248 Machlon H3630 en Chiljon H673 , Efrathers H4480 , van H1035 H3063 Bethlehem-juda H935 H8799 ; en zij kwamen H7704 in de velden H4124 Moabs H1961 H8799 , en bleven H8033 aldaar.
  3 H458 En Elimelech H376 , de man H5281 van Naomi H4191 H8799 , stierf H1931 ; maar zij H7604 H8735 werd overgelaten H8147 met haar twee H1121 zonen.
  4 H5375 H8799 Die namen zich H4125 Moabietische H802 vrouwen H8034 ; de naam H259 der ene H6204 was Orpa H8034 , en de naam H8145 der andere H7327 Ruth H3427 H8799 ; en zij bleven H8033 aldaar H6235 omtrent tien H8141 jaren.
  5 H8147 En die twee H4248 , Machlon H3630 en Chiljon H4191 H8799 , stierven H1571 ook H802 ; alzo werd deze vrouw H7604 H8735 overgelaten H4480 na H8147 haar twee H3206 zonen H4480 en na H376 haar man.
  6 H6965 H0 Toen maakte H1931 zij H6965 H8799 zich op H3618 met haar schoondochters H7725 H8799 , en keerde weder H4480 uit H7704 de velden H4124 van Moab H3588 ; want H8085 H8804 zij had gehoord H7704 in het land H4124 van Moab H3588 , dat H3068 de HEERE H5971 Zijn volk H6485 H8804 bezocht had H5414 H8800 , gevende H3899 hun brood.
  7 H3318 H8799 Daarom ging zij uit H4480 van H4725 de plaats H834 H8033 , waar H1961 H8804 zij geweest was H8147 en haar twee H3618 schoondochters H5973 met H3212 H8799 haar. Als zij nu gingen H1870 op den weg H7725 H8800 , om weder te keren H413 naar H776 het land H3063 van Juda,
  8 H559 H8799 Zo zeide H5281 Naomi H8147 tot haar twee H3618 schoondochters H3212 H8798 : Gaat heen H7725 H8798 , keert weder H802 , een iegelijk H1004 tot het huis H517 van haar moeder H3068 ; de HEERE H6213 H8799 doe H5973 bij H2617 u weldadigheid H834 , gelijk als H6213 H8804 gij gedaan hebt H5973 bij H4191 H8801 de doden H5978 , en bij mij.
  9 H3068 De HEERE H5414 H8799 geve H4496 u, dat gij ruste H4672 H8798 vindt H802 , een iegelijk H1004 in het huis H376 van haar man H5401 H8799 ! En als zij haar kuste H5375 H0 , hieven zij H6963 haar stem H5375 H8799 op H1058 H8799 en weenden;
  10 H559 H8799 En zij zeiden H3588 tot haar: Wij zullen zekerlijk H7725 H8799 met u wederkeren H5971 tot uw volk.
  11 H5281 Maar Naomi H559 H8799 zeide H7725 H8798 : Keert weder H1323 , mijn dochters H4100 ! Waarom H5973 zoudt gij met H3212 H8799 mij gaan H5750 ? Heb ik nog H1121 zonen H4578 in mijn lichaam H582 , dat zij u tot mannen H1961 H8804 zouden zijn?
  12 H7725 H8798 Keert weder H1323 , mijn dochters H3212 H8798 ! Gaat heen H3588 ; want H2204 H8804 ik ben te oud H4480 om H376 een man H1961 H8800 te hebben H3588 . Wanneer H559 H8804 ik al zeide H3426 : Ik heb H8615 hoop H1571 , of ik ook H3915 in dezen nacht H376 een man H1961 H8804 had H1571 , ja, ook H1121 zonen H3205 H8804 baarde;
  13 H3860 Zoudt gij daarnaar H7663 H8762 wachten H5704 H834 , totdat H1431 H8799 zij zouden groot geworden zijn H3860 ; zoudt gij daarnaar H5702 H8735 opgehouden worden H1115 , om geen H376 man H1961 H8800 te nemen H408 ? Niet H1323 , mijn dochters H3588 ! Want H3966 het is mij veel H4843 H8804 bitterder H4480 dan H3588 u; maar H3027 de hand H3068 des HEEREN H3318 H8804 is tegen mij uitgegaan.
  14 H5375 H0 Toen hieven zij H6963 haar stem H5375 H8799 op H1058 H8799 , en weenden H5750 wederom H6204 ; en Orpa H5401 H8799 kuste H2545 haar schoonmoeder H7327 , maar Ruth H1692 H8804 kleefde haar aan.
  15 H559 H8799 Daarom zeide zij H2009 : Zie H2994 , uw zwagerin H7725 H8804 is wedergekeerd H413 tot H5971 haar volk H413 en tot H430 haar goden H7725 H8798 ; keer gij ook weder H2994 , uw zwagerin H310 na.
  16 H7327 Maar Ruth H559 H8799 zeide H6293 H0 : Val H408 mij niet H6293 H8799 tegen H5800 H8800 , dat ik u zou verlaten H4480 , om van H310 achter H7725 H8800 u weder te keren H3588 ; want H413 H834 waar H3212 H8799 gij zult heengaan H3212 H8799 , zal ik ook heengaan H834 , en waar H3885 H8799 gij zult vernachten H3885 H8799 , zal ik vernachten H5971 ; uw volk H5971 is mijn volk H430 , en uw God H430 mijn God.
  17 H834 Waar H4191 H8799 gij zult sterven H4191 H8799 , zal ik sterven H8803 , en aldaar H6912 H8735 zal ik begraven worden H3541 ; alzo H3068 doe mij de HEERE H3541 en alzo H6213 H8799 doe Hij H3254 H8686 daartoe H4194 , zo niet de dood H6504 H8686 [alleen] zal scheiding maken H996 tussen H996 mij en tussen u!
  18 H7200 H8799 Als zij nu zag H3588 , dat H1931 zij H553 H8693 vastelijk voorgenomen had H854 met haar H3212 H8800 te gaan H2308 H8799 , zo hield zij op H413 tot H1696 H8763 haar te spreken.
  19 H3212 H8799 Alzo gingen H8147 die beiden H5704 , totdat H1035 zij te Bethlehem H935 H8800 inkwamen H1961 H8799 ; en het geschiedde H1035 , als zij te Bethlehem H935 H8800 inkwamen H3605 , dat de ganse H5892 stad H5921 over H1949 H8735 haar beroerd werd H559 H8799 , en zij zeiden H2063 : Is dit H5281 Naomi?
  20 H559 H8799 Maar zij zeide H413 tot H7121 H8799 henlieden: Noemt H408 mij niet H5281 Naomi H7121 H8798 , noemt H4755 mij Mara H3588 ; want H7706 de Almachtige H3966 heeft mij grote H4843 H8689 bitterheid aangedaan.
  21 H4392 Vol H1980 H0 toog H589 ik H1980 H8804 weg H7387 , maar ledig H3068 heeft mij de HEERE H7725 H8689 doen wederkeren H4100 ; waarom H5281 zoudt gij mij Naomi H7121 H8799 noemen H3068 , daar de HEERE H6030 H8804 tegen mij getuigt H7706 , en de Almachtige H7489 H8689 mij kwaad aangedaan heeft?
  22 H7725 H0 Alzo kwam H5281 Naomi H7725 H8799 weder H7327 , en Ruth H4125 , de Moabietische H3618 , haar schoondochter H5973 , met H4480 haar, die uit H7704 de velden H4124 Moabs H7725 H8804 wederkwam H1992 ; en zij H935 H8804 kwamen H1035 te Bethlehem H8462 in het begin H8184 H7105 van den gersteoogst.