Judges 21

DSV_Strongs(i)
  1 H376 De mannen H3478 van Israel H4709 nu hadden te Mizpa H7650 [H8738] gezworen H559 [H8800] , zeggende H376 H3808 : Niemand H4480 van H1323 ons zal zijn dochter H1144 aan de Benjaminieten H802 ter vrouwe H5414 [H8799] geven.
  2 H935 [H8799] Zo kwam H5971 het volk H1004 tot het huis H430 H1008 [H8677] Gods H3427 [H8799] , en zij bleven H8033 daar H6153 tot op den avond H430 , voor Gods H6440 aangezicht H5375 H0 ; en zij hieven H6963 hun stem H5375 [H8799] op H1058 [H8799] en weenden H1419 met groot H1065 geween.
  3 H559 [H8799] En zeiden H3068 : O HEERE H430 , God H3478 van Israel H4100 ! Waarom H2063 is dit H1961 [H8804] geschied H3478 in Israel H3117 , dat er heden H259 een H7626 stam H4480 van H3478 Israel H6485 [H8736] gemist wordt?
  4 H1961 [H8799] En het geschiedde H4480 des H4283 anderen daags H5971 , dat zich het volk H7925 [H8686] vroeg opmaakte H1129 [H8799] , en bouwde H8033 aldaar H4196 een altaar H5927 [H8686] ; en zij offerden H5930 brandofferen H8002 en dankofferen.
  5 H1121 En de kinderen H3478 Israels H559 [H8799] zeiden H4310 : Wie H834 is er, die H3808 niet H5927 [H8804] is opgekomen H6951 in de vergadering H4480 uit H3605 al H7626 de stammen H3478 van Israel H413 tot H3068 den HEERE H3588 ? want H1419 er was een grote H7621 eed H1961 [H8804] geschied H834 aangaande dengene, die H3808 niet H5927 [H8804] opkwam H413 tot H3068 den HEERE H4709 te Mizpa H559 [H8800] , zeggende H4191 [H8800] : Hij zal zekerlijk H4191 [H8714] gedood worden.
  6 H5162 [H8735] En het berouwde H1121 den kinderen H3478 Israels H413 over H1144 Benjamin H251 , hun broeder H559 [H8799] ; en zij zeiden H3117 : Heden H259 is een H7626 stam H4480 van H3478 Israel H1438 [H8738] afgesneden.
  7 H4100 Wat H802 zullen wij, belangende de vrouwen H6213 [H8799] , doen H3498 [H8737] aan degenen, die overgebleven zijn H3588 ? want H587 wij H3068 hebben bij den HEERE H7650 [H8738] gezworen H1115 H0 , dat H4480 wij hun van H1323 onze dochteren H1115 geen H802 tot vrouwen H5414 [H8800] zullen geven.
  8 H559 [H8799] En zij zeiden H4310 : H259 Is er iemand H4480 van H7626 de stammen H3478 van Israel H834 , die H3808 niet H5927 [H8804] opgekomen is H413 tot H3068 den HEERE H4709 te Mizpa H2009 ? En ziet H4480 , van H3003 Jabes H1568 in Gilead H3808 H376 was niemand H935 [H8804] opgekomen H413 in H4264 het leger H413 , tot H6951 de gemeente.
  9 H3588 want H5971 het volk H6485 [H8691] werd geteld H2009 , en ziet H369 , er was H376 niemand H4480 van H3427 [H8802] de inwoners H3003 van Jabes H1568 in Gilead.
  10 H7971 [H8799] Toen zond H5712 de vergadering [H8803] daarheen H8147 H6240 twaalf H505 duizend H376 mannen H4480 , van H1121 H2428 de strijdbaarste H6680 [H8762] ; en zij geboden H853 hun H559 [H8800] , zeggende H3212 [H8798] : Trekt heen H5221 [H8689] , en slaat H6310 met de scherpte H2719 des zwaards H3427 [H8802] de inwoners H3003 van Jabes H1568 in Gilead H802 , met de vrouwen H2945 en de kinderkens.
  11 H2088 Doch dit H1697 is de zaak H834 , die H6213 [H8799] ge doen zult H3605 ; al H2145 wat mannelijk H3605 is, en alle H802 vrouwen H4904 , die de bijligging H3045 [H8802] eens mans bekend hebben H2763 [H8686] , zult gij verbannen.
  12 H4672 [H8799] En zij vonden H4480 onder H3427 [H8802] de inwoners H3003 van Jabes H1568 in Gilead H702 H3967 vierhonderd H5291 jonge H1330 dochters H834 , die maagden waren, die H3808 geen H376 man H3045 [H8804] bekend hadden H4904 in bijligging H2145 des mans H935 [H8686] ; en zij brachten H853 die H413 in H4264 het leger H7887 te Silo H834 , dewelke H776 is in het land H3667 Kanaan.
  13 H7971 [H8799] Toen zond H3605 de ganse H5712 vergadering H1696 [H8762] heen, en sprak H413 tot H1121 de kinderen H1144 van Benjamin H834 , die H5553 in den rotssteen H7417 van Rimmon H7121 [H8799] waren, en zij riepen H7965 hun vrede toe.
  14 H7725 H0 Alzo kwamen H1144 de Benjaminieten H1931 ter zelfder H6256 tijd H7725 [H8799] weder H5414 [H8799] ; en zij gaven H802 hun de vrouwen H834 , die H2421 [H8765] zij in het leven behouden hadden H4480 van H802 de vrouwen H3003 van Jabes H1568 in Gilead H3651 ; maar alzo H3808 waren er nog niet H4672 [H8804] genoeg voor hen.
  15 H5162 [H8737] Toen berouwde het H5971 den volke H1144 over Benjamin H3588 , omdat H3068 de HEERE H6556 een scheur H6213 [H8804] gemaakt had H7626 in de stammen H3478 van Israel.
  16 H2205 En de oudsten H5712 der vergadering H559 [H8799] zeiden H4100 : Wat H802 zullen wij, belangende de vrouwen H6213 [H8799] , doen H3498 [H8737] aan degenen, die overgebleven zijn H3588 ? want H802 de vrouwen H4480 zijn uit H1144 Benjamin H8045 [H8738] verdelgd.
  17 H559 [H8799] Wijders zeiden zij H3425 : De erfenis H6413 dergenen, die ontkomen zijn H1144 , is van Benjamin H3808 , en er moet geen H7626 stam H4229 [H8735] uitgedelgd worden H4480 uit H3478 Israel.
  18 H587 Maar wij H3201 [H8799] zullen H3808 hun geen H802 vrouwen H4480 van H1323 onze dochteren H5414 [H8800] kunnen geven H3588 ; want H1121 de kinderen H3478 Israels H7650 [H8738] hebben gezworen H559 [H8800] , zeggende H779 [H8803] : Vervloekt H1144 zij, die den Benjaminieten H802 een vrouw H5414 [H8802] geeft!
  19 H559 [H8799] Toen zeiden zij H2009 : Ziet H2282 , er is een feest H3068 des HEEREN H7887 te Silo H4480 , van H3117 jaar H3117 tot jaar H834 , dat H6828 [gehouden] [wordt] tegen het noorden H1008 van het huis Gods H4217 , tegen den opgang H8121 der zon H4546 , aan den hogen weg H5927 [H8802] , die opgaat H4480 van H1008 het huis Gods H7927 naar Sichem H5045 , en tegen het zuiden H3829 van Lebona.
  20 H6680 [H8762] En zij geboden H1121 den kinderen H1144 van Benjamin H559 [H8800] , zeggende H3212 [H8798] : Gaat heen H693 [H8804] , en loert H3754 in de wijngaarden.
  21 H7200 [H8804] En let er op H2009 , en zie H518 , als H1323 de dochters H7887 van Silo H3318 [H8799] zullen uitgegaan zijn H4246 om met reien H2342 [H8800] te dansen H3318 [H8804] , zo komt gij voort H4480 uit H3754 de wijngaarden H2414 [H8804] , en schaakt u H376 , een ieder H802 zijn huisvrouw H4480 , uit H1323 de dochteren H7887 van Silo H1980 [H8804] ; en gaat heen H776 in het land H1144 van Benjamin.
  22 H1961 [H8804] En het zal geschieden H3588 , wanneer H1 haar vaders H251 of haar broeders H935 [H8799] zullen komen H413 , om voor H7378 [H8800] ons te rechten H413 , dat wij tot H559 [H8804] hen zullen zeggen H853 : Zijt hun H2603 [H8798] om onzentwil genadig H3588 , omdat H3808 wij geen H802 huisvrouw H376 voor een ieder H4421 van hen in dezen krijg H3947 [H8804] genomen hebben H3588 ; want H859 gijlieden H3808 hebt ze hun niet H5414 [H8804] gegeven H6256 , dat gij te dezer tijd H816 [H8799] schuldig zoudt zijn.
  23 H1121 En de kinderen H1144 van Benjamin H6213 [H8799] deden H3651 alzo H5375 H0 , en voerden H4557 naar hun getal H802 vrouwen H5375 [H8799] weg H4480 , van H2342 [H8789] de reiende dochters H834 , die H1497 [H8804] zij roofden H3212 [H8799] , en zij togen heen H7725 [H8799] , en keerden weder H413 tot H5159 hun erfenis H1129 [H8799] , en herbouwden H5892 de steden H3427 [H8799] , en woonden daarin.
  24 H1980 [H8691] Ook togen H1121 de kinderen H3478 Israels H1931 te dier H6256 tijd H4480 van H8033 daar H376 , een iegelijk H7626 naar zijn stam H4940 en naar zijn geslacht H3318 [H8799] ; alzo togen zij uit H4480 van H8033 daar H376 , een iegelijk H5159 naar zijn erfenis.
  25 H1992 In die H3117 dagen H369 was er geen H4428 koning H3478 in Israel H376 ; een iegelijk H6213 [H8799] deed H3477 , wat recht H5869 was in zijn ogen.