1 Samuel

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] Daar was H259 een H376 man H4480 van H7436 Ramathaim-zofim H4480 , van H2022 het gebergte H669 van Efraim H8034 , wiens naam H511 was Elkana H1121 , een zoon H3395 van Jerocham H1121 , den zoon H453 van Elihu H1121 , den zoon H8459 van Tochu H1121 , den zoon H6689 van Zuf H673 , een Efrathiet.
  2 H8147 En hij had twee H802 vrouwen H8034 ; de naam H259 van de ene H2584 was Hanna H8034 , en de naam H8145 van de andere H6444 was Peninna H6444 . Peninna H1961 [H8799] nu had H3206 kinderen H2584 , maar Hanna H369 had geen H3206 kinderen.
  3 H1931 Deze H376 man H5927 [H8804] nu ging opwaarts H4480 uit H5892 zijn stad H4480 van H3117 jaar H3117 tot jaar H7812 [H8692] om te aanbidden H2076 [H8800] , en om te offeren H3068 den HEERE H6635 der heirscharen H7887 te Silo H8033 ; en aldaar H3548 waren priesters H3068 des HEEREN H2652 , Hofni H6372 , en Pinehas H8147 , de twee H1121 zonen H5941 van Eli.
  4 H1961 [H8799] En het geschiedde H3117 op dien dag H511 , als Elkana H2076 [H8799] offerde H5414 [H8804] , zo gaf hij H6444 aan Peninna H802 , zijn huisvrouw H3605 , en aan al H1121 haar zonen H1323 en haar dochteren H4490 , delen.
  5 H2584 Maar aan Hanna H5414 [H8799] gaf hij H259 een H639 aanzienlijk H4490 deel H3588 , want H157 H0 hij had H2584 Hanna H157 [H8804] lief H3068 ; doch de HEERE H7358 had haar baarmoeder H5462 [H8804] toegesloten.
  6 H6869 En haar tegenpartijdige H3707 [H8765] tergde H1571 haar ook H3708 met terging H5668 , om H7481 [H8687] haar te vergrimmen H3588 , omdat H3068 de HEERE H1157 haar H7358 baarmoeder H5462 [H8804] toegesloten had.
  7 H3651 En alzo H6213 [H8799] deed hij H8141 jaar H8141 op jaar H1767 ; van dat H5927 [H8800] zij opging H1004 tot het huis H3068 des HEEREN H3651 , zo H3707 [H8686] tergde zij H1058 [H8799] haar alzo; daarom weende zij H398 [H8799] en at H3808 niet.
  8 H559 [H8799] Toen zeide H511 Elkana H376 , haar man H2584 : Hanna H4100 , waarom H1058 [H8799] weent gij H4100 , en waarom H398 [H8799] eet gij H3808 niet H4100 , en waarom H3824 is uw hart H3415 [H8799] kwalijk gesteld H3808 ? Ben ik u niet H2896 beter H4480 dan H6235 tien H1121 zonen?
  9 H6965 H0 Toen stond H2584 Hanna H6965 [H8799] op H310 , nadat H398 [H8800] [hij] gegeten H310 , en nadat H8354 [H8800] [hij] gedronken had H7887 te Silo H5941 . En Eli H3548 , de priester H3427 [H8802] , zat H5921 op H3678 een stoel H5921 bij H4201 een post H1964 van den tempel H3068 des HEEREN.
  10 H1931 Zij H4751 dan viel bitterlijk H5315 bedroefd zijnde H6419 [H8691] , zo bad zij H5921 tot H3068 den HEERE H1058 [H8799] , en zij weende H1058 [H8800] zeer.
  11 H5087 [H8799] En zij beloofde H5088 een gelofte H559 [H8799] , en zeide H3068 : HEERE H6635 der heirscharen H518 , zo H7200 [H8800] Gij eenmaal H6040 de ellende H519 Uwer dienstmaagd H7200 [H8799] aanziet H2142 [H8804] , en mijner gedenkt H519 , en Uw dienstmaagd H3808 niet H7911 [H8799] vergeet H5414 [H8804] , maar geeft H519 aan Uw dienstmaagd H582 een mannelijk H2233 zaad H3068 , zo zal ik dat den HEERE H5414 [H8804] geven H3605 al H3117 de dagen H2416 zijns levens H3808 , en er zal geen H4177 scheermes H5921 op H7218 zijn hoofd H5927 [H8799] komen.
  12 H1961 [H8804] Het geschiedde nu H3588 , als H7235 [H8689] zij evenzeer bleef H6419 [H8692] biddende H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H8104 H0 , zo gaf H5941 Eli H8104 [H8802] acht op H6310 haar mond.
  13 H2584 H1931 Want Hanna H1696 [H8764] sprak H5921 in H3820 haar hart H7535 ; alleenlijk H5128 [H8801] roerden zich H8193 haar lippen H6963 , maar haar stem H3808 werd niet H8085 [H8735] gehoord H2803 H0 ; daarom hield H5941 Eli H2803 [H8799] haar voor H7910 dronken.
  14 H5941 En Eli H559 [H8799] zeide H413 tot H5704 haar: Hoe H4970 lang H7937 [H8691] zult gij u dronken aanstellen H5493 [H8685] ? Doe H3196 uw wijn H4480 H5921 van u.
  15 H2584 Doch Hanna H6030 [H8799] antwoordde H559 [H8799] en zeide H3808 : Neen H113 , mijn heer H595 ! ik H802 ben een vrouw H7186 , bezwaard H7307 van geest H3808 ; ik heb noch H3196 wijn H7941 , noch sterken drank H8354 [H8804] gedronken H5315 ; maar ik heb mijn ziel H8210 [H8799] uitgegoten H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN.
  16 H5414 [H8799] Acht H519 toch uw dienstmaagd H408 niet H6440 voor H1323 een dochter H1100 Belials H3588 ; want H5704 ik heb tot H2008 nu toe H1696 [H8765] gesproken H7230 uit de veelheid H7879 van mijn gedachten H3708 en van mijn verdriet.
  17 H6030 [H8799] Toen antwoordde H5941 Eli H559 [H8799] en zeide H3212 [H8798] : Ga heen H7965 in vrede H430 , en de God H3478 Israels H7596 zal uw bede H5414 [H8799] geven H834 , die H4480 H5973 gij van H7592 [H8804] Hem gebeden hebt.
  18 H559 [H8799] En zij zeide H8198 : Laat uw dienstmaagd H2580 genade H4672 [H8799] vinden H5869 in uw ogen H3212 [H8799] ! Alzo ging H802 die vrouw H1870 haars weegs H398 [H8799] ; en zij at H6440 , en haar aangezicht H1961 [H8804] was H3808 haar [zodanig] niet H5750 meer.
  19 H7925 H0 En zij stonden H1242 des morgens H7925 [H8686] vroeg op H7812 [H8691] , en zij aanbaden H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H7725 [H8799] , en zij keerden weder H935 [H8799] , en kwamen H413 tot H1004 hun huis H7414 te Rama H511 . En Elkana H3045 [H8799] bekende H802 zijn huisvrouw H2584 Hanna H3068 , en de HEERE H2142 [H8799] gedacht aan haar.
  20 H1961 [H8799] En het geschiedde H8622 , na verloop H3117 van dagen H2584 , dat Hanna H2029 [H8799] bevrucht werd H3205 [H8799] , en baarde H1121 een zoon H7121 [H8799] , en zij noemde H8034 zijn naam H8050 Samuel H3588 : Want H4480 , [zeide] [zij], ik heb hem van H3068 den HEERE H7592 [H8804] gebeden.
  21 H376 En die man H511 , Elkana H5927 [H8799] toog op H3605 met zijn ganse H1004 huis H3068 , om den HEERE H2076 [H8800] te offeren H3117 het jaarlijkse H2077 offer H5088 , en zijn gelofte.
  22 H2584 Doch Hanna H5927 H0 toog H3808 niet H5927 [H8804] op H3588 ; maar H559 [H8804] zij zeide H376 tot haar man H5704 : Als H5288 de jongen H1580 [H8735] gespeend is H935 [H8689] , dan zal ik hem brengen H6440 , dat hij voor het aangezicht H3068 des HEEREN H7200 [H8738] verschijne H3427 [H8804] , en blijve H8033 daar H5704 tot in H5769 eeuwigheid.
  23 H511 En Elkana H376 , haar man H559 [H8799] , zeide H6213 [H8798] tot haar: Doe H2869 , wat goed H5896 is in uw ogen H3427 [H8798] ; blijf H5704 , totdat H853 gij hem H1580 [H8800] zult gespeend hebben H389 ; H3068 de HEERE H6965 [H8686] bevestige H1697 naar Zijn woord H3427 [H8799] ! Alzo bleef H802 de vrouw H3243 [H8686] , en zoogde H1121 haar zoon H5704 , totdat H853 zij hem H1580 [H8800] speende.
  24 H834 Daarna, als H1580 [H8804] zij hem gespeend had H5927 H0 , bracht zij H5973 hem met H5927 [H8686] zich opwaarts H7969 , met drie H6499 varren H259 , en een H374 efa H7058 meels H5035 , en een fles H3196 met wijn H935 [H8686] ; en zij bracht H1004 hem in het huis H3068 des HEEREN H7887 te Silo H5288 ; en het jongsken H5288 was [zeer] jong.
  25 H7819 [H8799] En zij slachtten H6499 een var H935 [H8686] ; alzo brachten zij H5288 het kind H413 tot H5941 Eli.
  26 H559 [H8799] En zij zeide H994 : Och H113 , mijn heer H5315 ! [zo] [waarachtig] [als] uw ziel H2416 leeft H113 , mijn heer H589 ! Ik H802 ben die vrouw H2088 , die hier H5973 bij H5324 [H8737] u stond H413 , om H3068 den HEERE H6419 [H8692] te bidden.
  27 H6419 [H8694] Ik bad H413 om H2088 dit H5288 kind H3068 , en de HEERE H7596 heeft mij mijn bede H5414 [H8799] gegeven H834 , die H4480 H5973 ik van H7592 [H8804] Hem gebeden heb.
  28 H595 Daarom heb ik H1571 hem ook H3068 den HEERE H7592 [H8689] overgegeven H3605 al H3117 de dagen H834 , die H1931 hij H1961 [H8804] wezen zal H3068 ; hij is van den HEERE H7592 [H8803] gebeden H7812 H0 . En hij bad H8033 aldaar H3068 den HEERE H7812 [H8691] aan.
Reformed Dating