2 Samuel

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] Voorts geschiedde H310 het na H7586 Sauls H4194 dood H1732 , als David H4480 van H5221 [H8687] den slag H6002 der Amalekieten H7725 [H8804] was wedergekomen H1732 , en David H8147 twee H3117 dagen H6860 te Ziklag H3427 [H8799] gebleven was;
  2 H1961 [H8799] Zo geschiedde H7992 het op den derden H3117 dag H2009 , dat, ziet H4480 , uit H4264 het heirleger H4480 H5973 van H7586 Saul H376 , een man H935 [H8802] kwam H899 , wiens klederen H7167 [H8803] gescheurd waren H127 , en aarde H5921 was op H7218 zijn hoofd H1961 [H8799] ; en het geschiedde H413 , als hij tot H1732 David H935 [H8800] kwam H5307 [H8799] , zo viel hij H776 ter aarde H7812 [H8691] en boog zich neder.
  3 H1732 En David H559 [H8799] zeide H4480 H2088 tot hem: Van H335 waar H935 [H8799] komt gij H559 [H8799] ? En hij zeide H413 tot H4422 [H8738] hem: Ik ben ontkomen H4480 uit H4264 het heirleger H3478 van Israel.
  4 H559 [H8799] Voorts zeide H1732 David H413 tot H4100 hem: Wat H1961 [H8804] is H1697 de zaak H5046 [H8685] ? Verhaal H4994 het mij toch H559 [H8799] . En hij zeide H834 , dat H5971 het volk H4480 uit H4421 den strijd H5127 [H8804] gevloden was H1571 , en dat er ook H7235 [H8687] velen H4480 van H5971 het volk H5307 [H8804] gevallen H4191 [H8799] en gestorven waren H1571 , dat ook H7586 Saul H1121 en zijn zoon H3083 Jonathan H4191 [H8804] dood waren.
  5 H1732 En David H559 [H8799] zeide H413 tot H5288 den jongen H5046 [H8688] , die hem de boodschap bracht H349 : Hoe H3045 [H8804] weet gij H3588 , dat H7586 Saul H4191 [H8804] dood is H1121 , en zijn zoon H3083 Jonathan?
  6 H559 [H8799] Toen zeide H5288 de jongen H5046 [H8688] , die hem de boodschap bracht H7136 [H8738] : Ik kwam H7122 [H8736] bij geval H2022 op het gebergte H1533 van Gilboa H2009 ; en ziet H7586 , Saul H8172 [H8737] leunde H5921 op H2595 zijn spies H2009 ; en ziet H7393 , de wagens H1167 H6571 en ritmeesters H1692 [H8689] hielden dicht op hem.
  7 H6437 [H8799] Zo zag hij H310 achter H7200 [H8799] zich om, en zag H7121 [H8799] mij, en hij riep H413 mij H559 [H8799] , en ik zeide H2009 : Zie, [hier] ben ik.
  8 H559 [H8799] En hij zeide H4310 tot mij: Wie H859 zijt gij H559 [H8799] ? En ik zeide H413 tot H595 hem: Ik H6003 ben een Amalekiet.
  9 H559 [H8799] Toen zeide hij H413 tot H5975 [H8798] mij: Sta H4994 toch H5921 bij H4191 [H8786] mij, en dood H3588 mij; want H7661 deze malienkolder H270 [H8804] heeft mij opgehouden H3588 ; want H5315 mijn leven H5750 is nog H3605 gans in mij.
  10 H5975 [H8799] Zo stond ik H5921 bij H4191 [H8787] hem, en doodde H3588 hem; want H3045 [H8804] ik wist H3588 , dat H310 hij na H5307 [H8800] zijn val H3808 niet H2421 [H8799] leven zou H3947 [H8799] ; en ik nam H5145 de kroon H834 , die H5921 op H7218 zijn hoofd H685 was, en het armgesmijde H834 , dat H5921 aan H2220 zijn arm H2008 was, en heb ze hier H413 tot H113 mijn heer H935 [H8686] gebracht.
  11 H2388 [H8686] Toen vatte H1732 David H899 zijn klederen H7167 [H8799] en scheurde H1571 ze; desgelijks ook H3605 al H582 de mannen H834 , die H854 met hem waren.
  12 H5594 [H8799] En zij weeklaagden H1058 [H8799] , en weenden H6684 [H8799] , en vastten H5704 tot op H6153 den avond H5921 , over H7586 Saul H5921 en over H3083 Jonathan H1121 , zijn zoon H5921 , en over H5971 het volk H3068 des HEEREN H5921 , en over H1004 het huis H3478 Israels H3588 , omdat H2719 zij door het zwaard H5307 [H8804] gevallen waren.
  13 H559 [H8799] Voorts zeide H1732 David H413 tot H5288 den jongen H5046 [H8688] , die hem de boodschap gebracht had H4480 H2088 : Van H335 waar H859 zijt gij H559 [H8799] ? En hij zeide H595 : Ik H1121 ben de zoon H1616 van een vreemden H376 man H6003 , van een Amalekiet.
  14 H1732 En David H559 [H8799] zeide H413 tot H349 hem: Hoe H3808 , hebt gij niet H3372 [H8804] gevreesd H3027 uw hand H7971 [H8800] uit te strekken H4899 , om den gezalfde H3068 des HEEREN H7843 [H8763] te verderven?
  15 H1732 En David H7121 [H8799] riep H259 een H4480 van H5288 de jongens H559 [H8799] , en zeide H5066 [H8798] : Treed toe H6293 [H8798] , val op hem aan H5221 [H8686] . En hij sloeg H4191 [H8799] hem, dat hij stierf.
  16 H1732 En David H559 [H8799] zeide H413 tot H1818 hem: Uw bloed H5921 zij op H7218 uw hoofd H3588 ; want H6310 uw mond H6030 [H8804] heeft tegen u getuigd H559 [H8800] , zeggende H595 : ik H4899 heb den gezalfde H3068 des HEEREN H4191 [H8790] gedood.
  17 H1732 David H6969 [H8787] nu klaagde H2063 deze H7015 klage H5921 over H7586 Saul H5921 en over H3083 Jonathan H1121 , zijn zoon;
  18 H559 [H8799] Als hij gezegd had H1121 , dat men den kinderen H3063 van Juda H7198 den boog H3925 [H8763] zou leren H2009 ; ziet H3789 [H8803] , het is geschreven H5921 in H5612 het boek H3477 des Oprechten.
  19 H6643 O Sieraad H3478 van Israel H5921 , op H1116 uw hoogten H2491 is hij verslagen H349 ; hoe H1368 zijn de helden H5307 [H8804] gevallen!
  20 H5046 [H8686] Verkondigt H408 het niet H1661 te Gath H1319 [H8762] , boodschapt H408 het niet H2351 op de straten H831 van Askelon H6435 H0 ; opdat H1323 de dochters H6430 der Filistijnen H6435 zich niet H8055 [H8799] verblijden H6435 H0 , opdat H1323 de dochters H6189 der onbesnedenen H6435 niet H5937 [H8799] opspringen van vreugde.
  21 H2022 Gij, bergen H1533 van Gilboa H408 , noch H2919 dauw H408 noch H4306 regen H5921 moet zijn op H7704 u, noch velden H8641 der hefofferen H3588 ; want H8033 aldaar H1368 is der helden H4043 schild H1602 [H8738] smadelijk weggeworpen H4043 , het schild H7586 van Saul H1097 , alsof hij niet H4899 gezalfd H8081 ware geweest met olie.
  22 H4480 Van H1818 het bloed H2491 der verslagenen H4480 , van H2459 het vette H1368 der helden H3083 , werd Jonathans H7198 boog H3808 niet H268 achterwaarts H7734 [H8738] gedreven H7586 ; en Sauls H2719 zwaard H7725 H0 keerde H3808 niet H7387 ledig H7725 [H8799] weder.
  23 H7586 Saul H3083 en Jonathan H157 [H8737] , die beminden H5273 , en die liefelijken H2416 in hun leven H4194 , zijn ook in hun dood H3808 niet H6504 [H8738] gescheiden H7043 [H8804] ; zij waren lichter H4480 dan H5404 arenden H1396 [H8804] , zij waren sterker H4480 dan H738 leeuwen.
  24 H1323 Gij, dochteren H3478 Israels H1058 [H8798] , weent H413 over H7586 Saul H3847 [H8688] ; die u kleedde H5973 met H8144 scharlaken H5730 , met weelde H5716 ; die u sieraad H2091 van goud H5927 [H8688] deed dragen H5921 over H3830 uw kleding.
  25 H349 Hoe H1368 zijn de helden H5307 [H8804] gevallen H8432 in het midden H4421 van den strijd H3083 ! Jonathan H2491 is verslagen H5921 op H1116 uw hoogten!
  26 H6887 [H8804] Ik ben benauwd H5921 om H251 uwentwil, mijn broeder H3083 Jonathan H3966 ! Gij waart mij zeer H5276 [H8804] liefelijk H160 ; uw liefde H6381 [H8738] was mij wonderlijker H4480 dan H160 liefde H802 der vrouwen.
  27 H349 Hoe H1368 zijn de helden H5307 [H8804] gevallen H3627 H4421 , en de krijgswapenen H6 [H8799] verloren!
Reformed Dating