1 Samuel 8

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] Het geschiedde H834 nu, toen H8050 Samuel H2204 [H8804] oud geworden was H7760 [H8799] , zo stelde hij H1121 zijn zonen H8199 [H8802] tot richters H3478 over Israel.
  2 H8034 De naam H1060 van zijn eerstgeborenen H1121 zoon H1961 H879 nu was H3100 Joel H8034 , en de naam H4932 van zijn tweeden H29 was Abia H8199 [H8802] ; zij waren richters H884 te Ber-seba.
  3 H1121 Doch zijn zonen H1980 [H8804] wandelden H3808 niet H1870 in zijn wegen H5186 [H8799] ; maar zij neigden zich H310 tot H1215 de gierigheid H3947 [H8799] , en namen H7810 geschenken H5186 [H8686] , en bogen H4941 het recht.
  4 H6908 [H8691] Toen vergaderden zich H3605 alle H2205 oudsten H3478 van Israel H935 [H8799] , en zij kwamen H413 tot H8050 Samuel H7414 te Rama;
  5 H559 [H8799] En zij zeiden H413 tot H2009 hem: Zie H859 , gij H2204 [H8804] zijt oud geworden H1121 , en uw zonen H1980 [H8804] wandelen H3808 niet H1870 in uw wegen H7760 [H8798] ; zo zet H6258 nu H4428 een koning H8199 [H8800] over ons, om ons te richten H3605 , gelijk al H1471 de volken [hebben].
  6 H1697 Maar dit woord H3415 [H8799] was kwaad H5869 in de ogen H8050 van Samuel H834 , als H559 [H8804] zij zeiden H5414 [H8798] : Geef H4428 ons een koning H8199 [H8800] , om ons te richten H8050 . En Samuel H6419 [H8691] bad H3068 den HEERE H413 aan.
  7 H3068 Doch de HEERE H559 [H8799] zeide H413 tot H8050 Samuel H8085 [H8798] : Hoor H6963 naar de stem H5971 des volks H3605 in alles H834 , wat H413 zij tot H559 [H8799] u zeggen zullen H3588 ; want H853 zij hebben u H3808 niet H3988 [H8804] verworpen H3588 , maar H853 zij hebben Mij H3988 [H8804] verworpen H4480 , dat Ik geen H4427 H0 Koning H5921 over H4427 [H8800] hen zal zijn.
  8 H3605 Naar de H4639 werken H834 , die H6213 [H8804] zij gedaan hebben H4480 , van H3117 dien dag H853 af, toen Ik hen H4480 uit H4714 Egypte H5927 [H8687] geleid heb H5704 , tot op H2088 dezen H3117 dag H5800 [H8799] toe, en hebben Mij verlaten H312 en andere H430 goden H5647 [H8799] gediend H3651 ; alzo H6213 [H8802] doen H1992 zij H1571 u ook.
  9 H8085 [H8798] Hoor H6258 dan nu H6963 naar hun stem H389 ; doch H3588 als H5749 [H8687] gij hen op het hoogste H5749 [H8686] zult betuigd hebben H5046 [H8689] , zo zult gij hen te kennen geven H4941 de wijze H4428 des konings H834 , die H5921 over H4427 [H8799] hen regeren zal.
  10 H8050 Samuel H559 [H8799] nu zeide H3605 al H1697 de woorden H3068 des HEEREN H5971 het volk H413 aan H4428 , hetwelk een koning H4480 van H854 hem H7592 [H8802] begeerde.
  11 H559 [H8799] En zeide H2088 : Dit H4428 zal des konings H4941 wijze H1961 [H8799] zijn H834 , die H5921 over H4427 [H8799] u regeren zal H1121 : hij zal uw zonen H3947 [H8799] nemen H7760 [H8804] , dat hij hen zich stelle H4818 tot zijn wagen H6571 , en tot zijn ruiteren H6440 , dat zij voor H4818 zijn wagen H7323 [H8804] henen lopen;
  12 H7760 [H8800] En dat hij hen zich stelle H8269 tot oversten H505 der duizenden H8269 , en tot oversten H2572 der vijftigen H2758 ; en dat zij zijn akker H2790 [H8800] ploegen H7105 , en dat zij zijn oogst H7114 [H8800] oogsten H3627 H4421 , en dat zij zijn krijgswapenen H6213 [H8800] maken H3627 H7393 , mitsgaders zijn wagentuig.
  13 H1323 En uw dochteren H3947 [H8799] zal hij nemen H7548 tot apothekeressen H2879 , en tot keukenmaagden H644 [H8802] , en tot baksters.
  14 H7704 En uw akkers H3754 , en uw wijngaarden H2132 , en uw olijfgaarden H2896 , die de beste H3947 [H8799] zijn, zal hij nemen H5650 , en zal ze aan zijn knechten H5414 [H8804] geven.
  15 H2233 En uw zaad H3754 , en uw wijngaarden H6237 [H8799] zal hij vertienen H5631 , en hij zal ze aan zijn hovelingen H5650 , en aan zijn knechten H5414 [H8804] geven.
  16 H5650 En hij zal uw knechten H8198 , en uw dienstmaagden H2896 , en uw beste H970 jongelingen H2543 , en uw ezelen H3947 [H8799] nemen H4399 , en hij zal zijn werk H6213 [H8804] daarmede doen.
  17 H6629 Hij zal uw kudden H6237 [H8799] vertienen H5650 ; en gij zult hem tot knechten H1961 [H8799] zijn.
  18 H1931 Gij zult wel te dien H3117 dage H2199 [H8804] roepen H4480 H6440 , vanwege H4428 uw koning H834 , dien H977 [H8804] gij u zult verkoren hebben H3068 , maar de HEERE H853 zal u H1931 te dien H3117 dage H3808 niet H6030 [H8799] verhoren.
  19 H5971 Doch het volk H3985 [H8762] weigerde H8050 Samuels H6963 stem H8085 [H8800] te horen H559 [H8799] ; en zij zeiden H3808 : Neen H3588 H518 , maar H4428 er zal een koning H5921 over H1961 [H8799] ons zijn.
  20 H587 En wij H1961 [H8804] zullen ook zijn H3605 gelijk al H1471 de volken H4428 ; en onze koning H8199 [H8804] zal ons richten H6440 , en hij zal voor onze aangezichten H3318 [H8804] uitgaan H4421 , en hij zal onze krijgen H3898 [H8738] voeren.
  21 H8050 Als Samuel H3605 al H1697 de woorden H5971 des volks H8085 [H8799] gehoord had H1696 [H8762] , zo sprak hij H241 dezelve voor de oren H3068 des HEEREN.
  22 H3068 De HEERE H559 [H8799] nu zeide H413 tot H8050 Samuel H8085 [H8798] : Hoor H6963 naar hun stem H4427 [H8689] , en stel H4428 hun een koning H559 [H8799] . Toen zeide H8050 Samuel H413 tot H582 de mannen H3478 van Israel H3212 [H8798] : Gaat heen H376 , een iegelijk H5892 naar zijn stad.