1 Samuel 8

HOT(i) 1 ויהי כאשׁר זקן שׁמואל וישׂם את בניו שׁפטים לישׂראל׃ 2 ויהי שׁם בנו הבכור יואל ושׁם משׁנהו אביה שׁפטים בבאר שׁבע׃ 3 ולא הלכו בניו בדרכו ויטו אחרי הבצע ויקחו שׁחד ויטו משׁפט׃ 4 ויתקבצו כל זקני ישׂראל ויבאו אל שׁמואל הרמתה׃ 5 ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שׂימה לנו מלך לשׁפטנו ככל הגוים׃ 6 וירע הדבר בעיני שׁמואל כאשׁר אמרו תנה לנו מלך לשׁפטנו ויתפלל שׁמואל אל יהוה׃ 7 ויאמר יהוה אל שׁמואל שׁמע בקול העם לכל אשׁר יאמרו אליך כי לא אתך מאסו כי אתי מאסו ממלך עליהם׃ 8 ככל המעשׂים אשׁר עשׂו מיום העלתי אתם ממצרים ועד היום הזה ויעזבני ויעבדו אלהים אחרים כן המה עשׂים גם׃ 9 ועתה שׁמע בקולם אך כי העד תעיד בהם והגדת להם משׁפט המלך אשׁר ימלך עליהם׃ 10 ויאמר שׁמואל את כל דברי יהוה אל העם השׁאלים מאתו מלך׃ 11 ויאמר זה יהיה משׁפט המלך אשׁר ימלך עליכם את בניכם יקח ושׂם לו במרכבתו ובפרשׁיו ורצו לפני מרכבתו׃ 12 ולשׂום לו שׂרי אלפים ושׂרי חמשׁים ולחרשׁ חרישׁו ולקצר קצירו ולעשׂות כלי מלחמתו וכלי רכבו׃ 13 ואת בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאפות׃ 14 ואת שׂדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו׃ 15 וזרעיכם וכרמיכם יעשׂר ונתן לסריסיו ולעבדיו׃ 16 ואת עבדיכם ואת שׁפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ועשׂה למלאכתו׃ 17 צאנכם יעשׂר ואתם תהיו לו לעבדים׃ 18 וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשׁר בחרתם לכם ולא יענה יהוה אתכם ביום ההוא׃ 19 וימאנו העם לשׁמע בקול שׁמואל ויאמרו לא כי אם מלך יהיה עלינו׃ 20 והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושׁפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמתנו׃ 21 וישׁמע שׁמואל את כל דברי העם וידברם באזני יהוה׃ 22 ויאמר יהוה אל שׁמואל שׁמע בקולם והמלכת להם מלך ויאמר שׁמואל אל אנשׁי ישׂראל לכו אישׁ לעירו׃