1 Samuel 29

DSV_Strongs(i)
  1 H6430 De Filistijnen H3605 nu hadden al H4264 hun legers H6908 [H8799] vergaderd H663 te Afek H3478 ; en de Israelieten H2583 [H8802] legerden zich H5869 bij de fontein H834 , die H3157 bij Jizreel is.
  2 H5633 En de vorsten H6430 der Filistijnen H5674 [H8802] togen daarheen H3967 met honderden H505 , en met duizenden H1732 ; doch David H582 met zijn mannen H5674 [H8802] togen H5973 met H397 Achis H314 in den achtertocht.
  3 H559 [H8799] Toen zeiden H8269 de oversten H6430 der Filistijnen H4100 : Wat H428 zullen deze H5680 Hebreen H559 [H8799] ? Zo zeide H397 Achis H413 tot H8269 de oversten H6430 der Filistijnen H2088 : Is deze H3808 niet H1732 David H5650 , de knecht H7586 van Saul H4428 , den koning H3478 van Israel H834 , die H2088 deze H3117 dagen H176 of H2088 deze H8141 jaren H854 bij H1961 [H8804] mij geweest is H3808 H3972 ? En ik heb in hem niets H4672 [H8804] gevonden H4480 van H3117 dien dag H5307 [H8800] af, dat hij afgevallen is H5704 tot H2088 dezen H3117 dag toe.
  4 H8269 Doch de oversten H6430 der Filistijnen H7107 [H8799] werden zeer toornig H5921 op H8269 hem, en de oversten H6430 der Filistijnen H559 [H8799] zeiden H376 tot hem: Doe den man H7725 [H8685] wederkeren H413 , dat hij tot H4725 zijn plaats H7725 [H8799] wederkere H834 H8033 , waar H6485 [H8689] gij hem besteld hebt H3808 , en dat hij niet H5973 met H3381 [H8799] ons aftrekke H4421 in den strijd H3808 , opdat hij ons niet H7854 tot een tegenpartijder H1961 [H8799] worde H4421 in den strijd H4100 ; want waarmede H2088 zou deze H413 zich bij H113 zijn heer H7521 [H8691] aangenaam maken H3808 ? Is het niet H7218 met de hoofden H1992 dezer H582 mannen?
  5 H2088 Is dit H3808 niet H1732 die David H834 , van denwelken H4246 zij in den rei H6030 [H8799] [elkander] antwoordden H559 [H8800] , zeggende H7586 : Saul H505 heeft zijn duizenden H5221 [H8689] geslagen H1732 , maar David H7233 zijn tienduizenden?
  6 H7121 [H8799] Toen riep H397 Achis H413 , H1732 David H559 [H8799] , en zeide H413 tot H3068 hem: [Het] [is] [zo] [waarachtig] [als] de HEERE H2416 leeft H3588 , dat H859 gij H3477 oprecht zijt H3318 [H8800] , en uw uitgang H935 [H8800] en uw ingang H854 met H4264 mij in het leger H2896 is goed H5869 in mijn ogen H3588 ; want H3808 ik heb geen H7451 kwaad H4672 [H8804] bij u gevonden H4480 , van H3117 dien dag H413 af, dat gij tot H935 [H8800] mij zijt gekomen H5704 , tot H2088 dezen H3117 dag H859 toe; maar gij H3808 zijt niet H2896 aangenaam H5869 in de ogen H5633 der vorsten.
  7 H7725 H0 Zo keer H6258 nu H7725 [H8798] om H3212 [H8798] , en ga H7965 in vrede H3808 , opdat gij geen H7451 kwaad H6213 [H8799] doet H5869 in de ogen H5633 van de vorsten H6430 der Filistijnen.
  8 H559 [H8799] Toen zeide H1732 David H413 tot H397 Achis H3588 : Maar H4100 wat H6213 [H8804] heb ik gedaan H4100 ? Of wat H5650 hebt gij in uw knecht H4672 [H8804] gevonden H4480 , van H3117 dien dag H834 af, dat H6440 ik voor uw aangezicht H1961 [H8799] geweest ben H5704 , tot H2008 dezen H3117 dag H3588 toe, dat H3808 ik niet H935 [H8799] zal gaan H3898 [H8738] en strijden H341 [H8802] tegen de vijanden H113 van mijn heer H4428 , den koning?
  9 H397 Achis H6030 [H8799] nu antwoordde H559 [H8799] en zeide H413 tot H1732 David H3045 [H8804] : Ik weet H3588 het; voorwaar H859 , gij H2896 zijt aangenaam H5869 in mijn ogen H4397 , als een engel H430 Gods H389 ; maar H8269 de oversten H6430 der Filistijnen H559 [H8804] hebben gezegd H5973 : Laat hem met H4421 ons in dezen strijd H3808 niet H5927 [H8799] optrekken.
  10 H6258 Nu dan H1242 , maak u morgen H7925 [H8685] vroeg op H5650 met de knechten H113 uws heren H834 , die H854 met H935 [H8804] u gekomen zijn H1242 ; en als gijlieden u morgen H7925 [H8689] vroeg zult opgemaakt hebben H215 [H8804] , en het ulieden licht geworden is H3212 [H8798] , zo gaat heen.
  11 H1732 Toen maakte zich David H7925 [H8686] vroeg op H1931 , hij H582 en zijn mannen H1242 , dat zij des morgens H3212 [H8800] weggingen H7725 [H8800] , om weder te keren H413 in H776 het land H6430 der Filistijnen H6430 ; de Filistijnen H5927 [H8804] daarentegen togen op H3157 naar Jizreel.