1 Samuel 18

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8804] Het geschiedde H3615 [H8763] nu, als hij geeindigd had H413 tot H7586 Saul H1696 [H8763] te spreken H5315 , dat de ziel H3083 van Jonathan H7194 [H8738] verbonden werd H5315 aan de ziel H1732 van David H3083 ; en Jonathan H157 [H8799] beminde H5315 hem als zijn ziel.
  2 H7586 En Saul H3947 [H8799] nam H1931 hem te dien H3117 dage H5414 [H8804] , en liet H3808 hem niet H7725 [H8800] werderkeren H1 tot zijns vaders H1004 huis.
  3 H3083 Jonathan H1732 nu en David H3772 [H8799] maakten H1285 een verbond H853 , dewijl hij hem H160 liefhad H5315 als zijn ziel.
  4 H3083 En Jonathan H6584 H0 deed H4598 zijn mantel H6584 [H8691] af H834 , dien H5921 hij aan had H5414 [H8799] , en gaf H1732 hem aan David H4055 , ook zijn klederen H5704 , ja, tot H2719 zijn zwaard H5704 toe, en tot H7198 zijn boog H5704 toe, en tot H2289 zijn gordel toe.
  5 H1732 En David H3318 [H8799] toog uit H3605 , overal H834 , waar H7586 Saul H7971 [H8799] hem zond H7919 [H8686] ; hij gedroeg zich voorzichtiglijk H7586 , en Saul H7760 [H8799] zette H5921 hem over H582 H4421 de krijgslieden H3190 [H8799] ; en hij was aangenaam H5869 in de ogen H3605 des gansen H5971 volks H1571 , en ook H5869 in de ogen H7586 der knechten H5650 van Saul.
  6 H1961 [H8799] Het geschiedde H935 [H8800] nu, toen zij kwamen H1732 , en David H7725 [H8800] wederkeerde H4480 van H5221 [H8687] het slaan H6430 der Filistijnen H802 , dat de vrouwen H3318 [H8799] uitgingen H4480 uit H3605 al H5892 de steden H3478 van Israel H7891 [H8800] , met gezang H4246 en reien H4428 , den koning H7586 Saul H7125 [H8800] tegemoet H8596 , met trommelen H8057 , met vreugde H7991 en met muziekinstrumenten.
  7 H802 En de vrouwen H7832 [H8764] , spelende H6030 [H8799] , antwoordden H559 [H8799] [elkander] en zeiden H7586 : Saul H505 heeft zijn duizenden H5221 [H8689] verslagen H1732 , maar David H7233 zijn tienduizenden!
  8 H2734 [H8799] Toen ontstak H7586 Saul H3966 zeer H2088 , en dat H1697 woord H3415 [H8799] was kwaad H5869 in zijn ogen H559 [H8799] , en hij zeide H1732 : Zij hebben David H7233 tien duizend H5414 [H8804] gegeven H505 , doch mij hebben zij [maar] duizend H5414 [H8804] gegeven H389 ; en voorzeker H4410 zal het koninkrijk H5750 nog voor hem zijn.
  9 H7586 En Saul H1961 H5770 [H8799] had het oog H1732 op David H4480 , van H1931 dien H3117 dag H1973 af en voortaan.
  10 H1961 [H8799] En het geschiedde H4480 des H4283 anderen daags H7451 , dat de boze H7307 geest H430 Gods H413 over H7586 Saul H6743 [H8799] vaardig werd H5012 [H8691] , en hij profeteerde H8432 midden H1004 in het huis H1732 , en David H5059 [H8764] speelde op snarenspel H3027 met zijn hand H3117 , als van dag H3117 tot dag H7586 ; Saul H2595 nu had een spies H3027 in zijn hand.
  11 H7586 En Saul H2904 [H8686] schoot H2595 de spies H559 [H8799] , en zeide H1732 : Ik zal David H7023 aan den wand H5221 [H8686] spitten H1732 ; maar David H5437 [H8735] wendde zich H6471 tweemaal H4480 van H6440 zijn aangezicht af.
  12 H7586 En Saul H3372 [H8799] vreesde H4480 H6440 voor H1732 David H3588 , want H3068 de HEERE H1961 [H8804] was H5973 met H4480 H5973 hem, en Hij was van H7586 Saul H5493 [H8804] geweken.
  13 H5493 H0 Daarom deed H7586 hem Saul H4480 H5973 van H5493 [H8686] zich weg H7760 [H8799] , en hij zette H8269 hem zich tot een overste H505 van duizend H3318 [H8799] ; en hij ging uit H935 [H8799] en hij ging in H6440 voor het aangezicht H5971 des volks.
  14 H1732 En David H1961 H7919 [H8799] gedroeg zich voorzichtiglijk H3605 op al H1870 zijn wegen H3068 ; en de HEERE H5973 was met hem.
  15 H7586 Toen nu Saul H7200 [H8799] zag H834 , dat H1931 hij H3966 zich zeer H7919 [H8688] voorzichtiglijk gedroeg H1481 [H8799] , vreesde hij H4480 voor H6440 zijn aangezicht.
  16 H3605 Doch gans H3478 Israel H3063 en Juda H157 H0 had H1732 David H157 [H8802] lief H3588 ; want H1931 hij H3318 [H8802] ging uit H935 [H8802] en hij ging in H6440 voor hun aangezicht.
  17 H559 [H8799] Derhalve zeide H7586 Saul H413 tot H1732 David H2009 : Zie H1419 , mijn grootste H1323 dochter H4764 Merab H802 zal ik u tot een vrouw H5414 [H8799] geven H389 ; alleenlijk H1961 [H8798] , wees H2428 mij een dapper H1121 zoon H3898 [H8734] , en voer H4421 den krijg H3068 des HEEREN H7586 . Want Saul H559 [H8804] zeide H3027 : Dat mijn hand H408 niet H1961 [H8799] tegen hem zij H3027 , maar dat de hand H6430 der Filistijnen H1961 [H8799] tegen hem zij.
  18 H1732 Doch David H559 [H8799] zeide H413 tot H7586 Saul H4310 : Wie H595 ben ik H4310 , en wat H2416 is mijn leven H1 , [en] mijns vaders H4940 huisgezin H3478 in Israel H3588 , dat H4428 ik des konings H2860 schoonzoon H1961 [H8799] zou worden?
  19 H1961 [H8799] Het geschiedde H6256 nu ten tijde H4764 als men Merab H1323 , de dochter H7586 van Saul H1732 , aan David H5414 [H8800] geven zou H1931 , zo is zij H5741 aan Adriel H4259 , den Meholathiet H802 , ter vrouw H5414 [H8738] gegeven.
  20 H4324 Doch Michal H1323 , de dochter H7586 van Saul H157 H0 , had H1732 David H157 [H8799] lief H7586 . Toen dat Saul H5046 [H8686] te kennen werd gegeven H3474 H0 , zo was H1697 die zaak H3474 [H8799] recht H5869 in zijn ogen.
  21 H7586 En Saul H559 [H8799] zeide H5414 [H8799] : Ik zal haar hem geven H4170 , dat zij hem tot een valstrik H1961 [H8799] zij H3027 , en dat de hand H6430 der Filistijnen H1961 [H8799] tegen hem zij H559 [H8799] . Daarom zeide H7586 Saul H413 tot H1732 David H8147 : Met de andere H3117 zult gij heden H2859 [H8691] mijn schoonzoon worden.
  22 H7586 En Saul H6680 [H8762] gebood H5650 zijn knechten H1696 [H8761] : Spreekt H413 met H1732 David H3909 in het heimelijke H559 [H8800] , zeggende H2009 : Zie H4428 , de koning H2654 [H8804] heeft lust H3605 aan u, en al H5650 zijn knechten H157 [H8804] hebben u lief H6258 ; word dan nu H4428 des konings H2859 [H8690] schoonzoon.
  23 H5650 En de knechten H7586 van Saul H1696 [H8762] spraken H428 deze H1697 woorden H241 voor de oren H1732 van David H559 [H8799] . Toen zeide H1732 David H7043 [H8738] : Is dat licht H5869 in ulieder ogen H4428 , des konings H2859 [H8692] schoonzoon H595 te worden, daar ik H7326 [H8802] een arm H7034 [H8737] en verachtzaam H376 man ben?
  24 H5650 En de knechten H7586 van Saul H5046 [H8686] boodschapten H559 [H8800] het hem, zeggende H428 : Zulke H1697 woorden H1732 heeft David H1696 [H8765] gesproken.
  25 H559 [H8799] Toen zeide H7586 Saul H3541 : Aldus H1732 zult gijlieden tot David H559 [H8799] zeggen H4428 : De koning H369 heeft geen H2656 lust H4119 aan den bruidschat H3588 , maar H3967 aan honderd H6190 voorhuiden H6430 der Filistijnen H5358 [H8736] , opdat men zich wreke H4428 aan des konings H341 [H8802] vijanden H7586 . Want Saul H2803 [H8804] dacht H1732 David H5307 [H8687] te vellen H3027 door de hand H6430 der Filistijnen.
  26 H5650 Zijn knechten H5046 [H8686] nu boodschapten H1732 David H428 deze H1697 woorden H1697 . En die zaak H3474 [H8799] was recht H5869 in de ogen H1732 van David H4428 , dat hij des konings H2859 [H8692] schoonzoon H3117 zou worden; maar de dagen H3808 waren nog niet H4390 [H8804] vervuld.
  27 H6965 H0 Toen maakte zich H1732 David H6965 [H8799] op H1931 , en hij H582 en zijn mannen H3212 [H8799] gingen heen H5221 [H8686] , en zij sloegen H6430 onder de Filistijnen H3967 tweehonderd H376 mannen H1732 , en David H935 [H8686] bracht H6190 hun voorhuiden H4390 H0 , en men leverde H4428 ze den koning H4390 [H8762] volkomenlijk H2859 [H8692] , opdat hij schoonzoon H4428 des konings H5414 [H8799] worden zou. Toen gaf H7586 Saul H1323 hem zijn dochter H4324 Michal H802 ter vrouw.
  28 H7586 En Saul H7200 [H8799] zag H3045 [H8799] en merkte H3588 , dat H3068 de HEERE H5973 met H1732 David H4324 was; en Michal H1323 , de dochter H7586 van Saul H157 [H8804] , had hem lief.
  29 H3372 [H8800] Toen vreesde zich H7586 Saul H5750 nog H3254 [H8686] meer H4480 H6440 voor H1732 David H7586 ; en Saul H1961 [H8799] was H1732 David H341 [H8802] een vijand H3605 al H3117 [zijn] dagen.
  30 H8269 Als de vorsten H6430 der Filistijnen H3318 [H8799] uittogen H1961 [H8799] , zo geschiedde het H1767 , als H3318 [H8800] zij uittogen H1732 , dat David H7919 [H8804] kloeker was H4480 , dan H3605 al H5650 de knechten H7586 van Saul H8034 ; zodat zijn naam H3966 zeer H3365 [H8799] geacht was.