1 Samuel 24

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] [024:2] En het geschiedde H834 , nadat H7586 Saul H7725 [H8804] wedergekeerd was H4480 van H310 achter H6430 de Filistijnen H5046 [H8686] , zo gaf men hem te kennen H559 [H8800] , zeggende H2009 : Zie H1732 , David H4057 is in de woestijn H5872 van En-gedi.
  2 H3947 [H8799] [024:3] Toen nam H7586 Saul H7969 drie H505 duizend H977 [H8803] uitgelezen H376 mannen H4480 uit H3605 gans H3478 Israel H3212 [H8799] , en hij toog heen H1732 , om David H582 en zijn mannen H1245 [H8763] te zoeken H5921 boven H6440 op H6697 de rotsstenen H3277 der steenbokken.
  3 H935 [H8799] [024:4] En hij kwam H413 tot H1448 H6629 de schaapskooien H5921 aan H1870 den weg H8033 , waar H4631 een spelonk H7586 was; en Saul H935 [H8799] ging H7272 daarin, om zijn voeten H5526 [H8687] te dekken H1732 . David H582 nu en zijn mannen H3427 [H8802] zaten H3411 aan de zijden H4631 der spelonk.
  4 H559 [H8799] [024:5] Toen zeiden H582 de mannen H1732 van David H413 tot H2009 hem: Zie H3117 den dag H834 , [in] welken H3068 de HEERE H413 tot H559 [H8804] u zegt H2009 : Zie H595 , Ik H5414 [H8802] geef H341 [H8802] uw vijand H3027 in uw hand H6213 [H8804] , en gij zult hem doen H834 , gelijk als H3190 [H8799] het goed zal zijn H5869 in uw ogen H1732 . En David H6965 [H8799] stond op H3772 [H8799] , en sneed H3909 stilletjes H3671 een slip H834 van H7586 Sauls H4598 mantel.
  5 H1961 [H8799] [024:6] Doch het geschiedde H310 H3651 daarna H1732 , dat Davids H3820 hart H853 hem H5221 [H8686] sloeg H5921 H834 , omdat H3671 hij de slip H834 van H7586 Saul H3772 [H8804] afgesneden had.
  6 H559 [H8799] [024:7] En hij zeide H582 tot zijn mannen H4480 : Dat late H3068 de HEERE H2486 ver van H518 mij zijn, dat H2088 ik H1697 die zaak H6213 [H8799] doen zou H113 aan mijn heer H4899 , den gezalfde H3068 des HEEREN H3027 , dat ik mijn hand H7971 [H8800] tegen hem uitsteken zou H3588 ; want H1931 hij H4899 is de gezalfde H3068 des HEEREN!
  7 H1732 [024:8] En David H8156 [H8762] scheidde H582 zijn mannen H1697 met woorden H5414 H0 , en liet H3808 hun niet H5414 [H8804] toe H6965 [H8800] , dat zij opstonden H413 tegen H7586 Saul H7586 . En Saul H6965 [H8804] maakte zich op H4480 uit H4631 de spelonk H3212 [H8799] , en ging H1870 op den weg.
  8 H310 H3651 [024:9] Daarna H6965 H0 maakte zich H1732 David H6965 [H8799] ook op H3318 [H8799] , en ging H4480 uit H4631 de spelonk H7121 [H8799] , en hij riep H7586 Saul H310 achterna H559 [H8800] , zeggende H113 : Mijn heer H4428 koning H5027 [H8686] ! Toen zag H7586 Saul H310 achter H1732 zich om, en David H6915 [H8799] boog zich H639 met het aangezicht H776 ter aarde H7812 [H8691] en neigde zich.
  9 H1732 [024:10] En David H559 [H8799] zeide H7586 tot Saul H4100 : Waarom H8085 [H8799] hoort gij H1697 de woorden H120 der mensen H559 [H8800] , zeggende H2009 : Zie H1732 , David H1245 [H8764] zoekt H7451 uw kwaad?
  10 H2009 [024:11] Zie H2088 , te dezen H3117 dage H5869 hebben uw ogen H7200 [H8804] gezien H834 , dat H3068 de HEERE H3117 u heden H3027 in mijn hand H5414 [H8804] gegeven heeft H4631 in deze spelonk H559 [H8804] , en men zeide H2026 [H8800] , dat ik u doden zou H2347 [H8799] ; doch [mijn] [hand] verschoonde H5921 u H559 [H8799] , want ik zeide H3027 : Ik zal mijn hand H3808 niet H7971 [H8799] uitsteken H113 tegen mijn heer H3588 , want H1931 hij H4899 is de gezalfde H3068 des HEEREN.
  11 H7200 [H8798] [024:12] Zie H1 toch, mijn vader H1571 , ja H7200 [H8798] , zie H3671 de slip H4598 uws mantels H3027 in mijn hand H3588 ; want H3671 als ik de slip H4598 uws mantels H3772 [H8800] afgesneden heb H3808 , zo heb ik u niet H2026 [H8804] gedood H3045 [H8798] ; beken H7200 [H8798] en zie H3588 , dat H3027 er in mijn hand H7451 geen kwaad H369 H0 , noch H6588 overtreding H369 is H3808 , en ik tegen u niet H2398 [H8804] gezondigd heb H859 H6658 [H8802] ; nochtans jaagt gij H5315 mijn ziel H3947 [H8800] , dat gij ze wegneemt.
  12 H3068 [024:13] De HEERE H8199 [H8799] zal richten H996 tussen H996 mij en tussen H3068 u, en de HEERE H5358 [H8804] zal mij wreken H4480 aan H3027 u; maar mijn hand H3808 zal niet H1961 [H8799] tegen u zijn.
  13 H834 [024:14] Gelijk als H4912 het spreekwoord H6931 der ouden H559 [H8799] zegt H7563 : Van de goddelozen H3318 H0 komt H7562 goddeloosheid H3318 [H8799] voort H3027 ; maar mijn hand H3808 zal niet H1961 [H8799] tegen u zijn.
  14 H310 [024:15] Naar H4310 wien H4428 is de koning H3478 van Israel H3318 [H8804] uitgegaan H4310 ? Wien H7291 [H8802] jaagt H859 gij H310 na H310 ? Naar H4191 [H8801] een doden H3611 hond H310 , naar H259 een enige H6550 vlo!
  15 H3068 [024:16] Doch de HEERE H1961 [H8804] zal zijn H1781 tot Rechter H8199 [H8804] , en richten H996 tussen H996 mij en tussen H7200 [H8799] u, en zien H7378 [H8799] daarin, en twisten H7379 mijn twist H8199 [H8799] , en richten H4480 mij van H3027 uw hand.
  16 H1961 [H8799] [024:17] En het geschiedde H1732 , toen David H3615 [H8763] geeindigd had H428 al deze H1697 woorden H413 tot H7586 Saul H1696 [H8763] te spreken H559 [H8799] , zo zeide H7586 Saul H2088 : Is dit H6963 uw stem H1121 , mijn zoon H1732 David H5375 H0 ? Toen hief H7586 Saul H6963 zijn stem H5375 [H8799] op H1058 [H8799] en weende.
  17 H559 [H8799] [024:18] En hij zeide H413 tot H1732 David H859 : Gij H6662 zijt rechtvaardiger H4480 dan H3588 ik; want H859 gij H2896 hebt mij goed H1580 [H8804] vergolden H589 , en ik H7451 heb u kwaad H1580 [H8804] vergolden.
  18 H859 [024:19] En gij H3117 hebt [mij] heden H5046 [H8689] aangewezen H834 , dat H853 gij mij H2896 goed H6213 [H8804] gedaan hebt H834 ; want H3068 de HEERE H3027 had mij in uw hand H5462 [H8765] besloten H3808 , en gij hebt mij niet H2026 [H8804] gedood.
  19 H3588 [024:20] Zo wanneer H376 iemand H341 [H8802] zijn vijand H4672 [H8799] gevonden heeft H2896 , zal hij hem op een goeden H1870 weg H7971 [H8765] laten gaan H3068 ? De HEERE H7999 [H8762] nu vergelde H2896 u het goede H8478 , voor H2088 dezen H3117 dag H834 , dien H6213 [H8804] gij mij heden gemaakt hebt.
  20 H6258 [024:21] En nu H2009 , zie H3045 [H8804] , ik weet H3588 , dat H4427 [H8800] gij voorzeker H4427 [H8799] koning worden zult H4467 , en dat het koninkrijk H3478 van Israel H3027 in uw hand H6965 [H8804] bestaan zal.
  21 H7650 [H8734] [024:22] Zo zweer H6258 mij dan nu H3068 bij den HEERE H518 , zo H2233 gij mijn zaad H310 na H3772 [H8686] mij zult uitroeien H518 , en H8034 mijn naam H8045 [H8686] zult uitdelgen H4480 van H1 mijns vaders H1004 huis!
  22 H7650 [H8735] [024:23] Toen zwoer H1732 David H7586 aan Saul H7586 ; en Saul H3212 [H8799] ging H413 in H1004 zijn huis H1732 , maar David H582 en zijn mannen H5927 [H8804] gingen op H5921 in H4686 de vesting.