1 Samuel 2

DSV_Strongs(i)
  1 H6419 [H8691] Toen bad H2584 Hanna H559 [H8799] en zeide H3820 : Mijn hart H5970 [H8804] springt van vreugde op H3068 in den HEERE H7161 ; mijn hoorn H7311 [H8804] is verhoogd H3068 in den HEERE H6310 ; mijn mond H7337 [H8804] is wijd opengedaan H5921 over H341 [H8802] mijn vijanden H3588 ; want H8055 [H8804] ik verheug mij H3444 in Uw heil.
  2 H369 Er is niemand H6918 heilig H3068 , gelijk de HEERE H3588 ; want H369 er is niemand H1115 dan H369 Gij, en er is geen H6697 rotssteen H430 , gelijk onze God!
  3 H7235 H0 Maakt H408 het niet H7235 [H8686] te veel H1364 , dat gij hoog H1364 , hoog H1696 [H8762] zoudt spreken H6277 , dat iets hards H4480 uit H6310 uw mond H3318 [H8799] zou gaan H3588 ; want H3068 de HEERE H410 is een God H1844 der wetenschappen H5949 , en Zijn daden H8505 [H8738] zijn recht gedaan.
  4 H7198 De boog H1368 der sterken H2844 is gebroken H3782 [H8737] ; en die struikelden H2428 , zijn met sterkte H247 [H8804] omgord.
  5 H7649 Die verzadigd H7936 [H8738] waren, hebben zich verhuurd H3899 om brood H7457 , en die hongerig H2308 [H8804] waren, zijn het niet meer H5704 ; totdat H6135 de onvruchtbare H7651 zeven H3205 [H8804] heeft gebaard H7227 , en die vele H1121 kinderen H535 [H8797] had, krachteloos is geworden.
  6 H3068 De HEERE H4191 [H8688] doodt H2421 [H8764] en maakt levend H7585 ; Hij doet ter helle H3381 [H8688] nederdalen H5927 [H8686] , en Hij doet [weder] opkomen.
  7 H3068 De HEERE H3423 [H8688] maakt arm H6238 [H8688] en maakt rijk H8213 [H8688] ; Hij vernedert H637 , ook H7311 [H8789] verhoogt Hij.
  8 H6965 [H8688] Hij verheft H1800 den geringe H4480 uit H6083 het stof H34 , [en] den nooddruftige H7311 [H8686] verhoogt Hij H4480 uit H830 den drek H3427 [H8687] , om te doen zitten H5973 bij H5081 de vorsten H3678 , dat Hij hen den stoel H3519 der ere H5157 [H8686] doe beerven H3588 ; want H4690 de grondvesten H776 des aardrijks H3068 zijn des HEEREN H8398 , en Hij heeft de wereld H5921 daarop H7896 [H8799] gezet.
  9 H7272 Hij zal de voeten H2623 Zijner gunstgenoten H8104 [H8799] bewaren H7563 ; maar de goddelozen H1826 [H8735] zullen zwijgen H2822 in duisternis H3588 ; want H376 een man H1396 [H8799] vermag H3581 niet door kracht.
  10 H3068 Die met den HEERE H7378 [H8688] twisten H2865 [H8735] , zullen verpletterd worden H8064 ; Hij zal in den hemel H5921 over H7481 [H8686] hen donderen H3068 ; de HEERE H657 zal de einden H776 der aarde H1777 [H8799] richten H4428 , en zal Zijn Koning H5797 sterkte H5414 [H8799] geven H7161 , en den hoorn H4899 Zijns Gezalfden H7311 [H8686] verhogen.
  11 H3212 [H8799] Daarna ging H511 Elkana H7414 naar Rama H5921 in H1004 zijn huis H5288 ; maar de jongeling H1961 [H8804] was H3068 den HEERE H8334 [H8764] dienende H6440 voor het aangezicht H3548 van den priester H5941 Eli.
  12 H1121 Doch de zonen H5941 van Eli H1121 waren kinderen H1100 Belials H3045 [H8804] ; zij kenden H3068 den HEERE H3808 niet.
  13 H4941 Want de wijze H3548 dier priesters H5971 met het volk H3605 H376 was, dat, [wanneer] iemand H2077 een offerande H2076 [H8802] offerde H3548 , des priesters H5288 jongen H935 [H8804] kwam H1320 , terwijl het vlees H1310 [H8763] kookte H7969 H8127 , met een drietandigen H4207 krauwel H3027 in zijn hand;
  14 H5221 [H8689] En sloeg H3595 in de teile H176 , of H1731 in den ketel H176 , of H7037 in de pan H176 , of H6517 in den pot H3604 ; al H834 wat H4207 de krauwel H5927 [H8686] optrok H3947 [H8799] , dat nam H3548 de priester H3602 voor zich. Alzo H6213 [H8799] deden zij H3605 aan al H3478 de Israelieten H8033 , die te H7887 Silo H935 [H8802] kwamen.
  15 H1571 Ook H2962 eer H2459 zij het vet H6999 [H8686] aanstaken H935 [H8804] , kwam H3548 des priesters H5288 jongen H559 [H8804] , en zeide H376 tot den man H2076 [H8802] , die offerde H5414 [H8798] : Geef H1320 dat vlees H6740 [H8800] om te braden H3548 voor den priester H3808 ; want hij zal geen H1310 [H8794] gekookt H1320 vlees H4480 van H3947 [H8799] u nemen H3588 H518 , maar H2416 rauw.
  16 H376 Wanneer nu die man H413 tot H559 [H8799] hem zeide H2459 : Zij zullen dat vet H3117 als heden H6999 [H8763] ganselijk H6999 [H8686] aansteken H3947 [H8798] , zo neem H834 dan voor u, gelijk als H5315 het uw ziel H183 [H8762] lusten zal H559 [H8804] ; zo zeide hij H6258 tot hem: Nu H3588 zult gij het immers H5414 [H8799] geven H518 , en zo H3808 niet H2394 , ik zal het met geweld H3947 [H8804] nemen.
  17 H1961 [H8799] Alzo was H2403 de zonde H5288 dezer jongelingen H3966 zeer H1419 groot H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H3588 ; want H582 de lieden H5006 [H8765] verachtten H4503 het spijsoffer H3068 des HEEREN.
  18 H8050 Doch Samuel H8334 [H8764] diende H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H5288 , zijnde een jongeling H2296 [H8803] , omgord H906 met den linnen H646 lijfrok.
  19 H517 En zijn moeder H6213 [H8799] maakte H6996 hem een kleinen H4598 rok H5927 [H8689] , en bracht H4480 hem dien van H3117 jaar H3117 tot jaar H5927 [H8800] , als zij opkwam H376 met haar man H3117 , om het jaarlijkse H2077 offer H2076 [H8800] te offeren.
  20 H5941 En Eli H1288 [H8765] zegende H511 Elkana H802 , en zijn huisvrouw H559 [H8804] , en zeide H3068 : De HEERE H7760 [H8799] geve H2233 u zaad H4480 uit H2063 deze H802 vrouw H8478 voor H7596 de bede H834 , die H3068 zij den HEERE H7592 [H8804] afgebeden heeft H1980 [H8804] . En zij gingen H4725 naar zijn plaats.
  21 H3588 Want H3068 de HEERE H6485 [H8804] bezocht H2584 Hanna H2029 [H8799] , en zij werd bevrucht H3205 [H8799] , en baarde H7969 drie H1121 zonen H8147 en twee H1323 dochters H5288 ; en de jongeling H8050 Samuel H1431 [H8799] werd groot H5973 bij H3068 den HEERE.
  22 H5941 Doch Eli H3966 was zeer H2204 [H8804] oud H8085 [H8804] , en hoorde H3605 al H834 , wat H1121 zijn zonen H3605 aan gans H3478 Israel H6213 [H8799] deden H834 , en dat H7901 [H8799] zij sliepen H802 bij de vrouwen H6633 [H8802] , die met hopen samenkwamen H6607 aan de deur H168 van de tent H4150 der samenkomst.
  23 H559 [H8799] En hij zeide H4100 tot hen: Waarom H6213 [H8799] doet gij H4287 al zulke H1697 dingen H834 , dat H595 ik H7451 deze uw boze H1697 stukken H8085 [H8802] hore H4480 van H428 dit H3605 ganse H5971 volk?
  24 H408 Niet H1121 , mijn zonen H3588 ; want H3808 dit is geen H2896 goed H8052 gerucht H834 , dat H595 ik H8085 [H8802] hoor H5971 ; gij maakt, dat het volk H3068 des HEEREN H5674 [H8688] overtreedt.
  25 H518 Wanneer H376 een mens H376 tegen een mens H2398 [H8799] zondigt H430 , zo zullen de goden H6419 [H8765] hem oordelen H518 ; maar wanneer H376 een mens H3068 tegen den HEERE H2398 [H8799] zondigt H4310 , wie H6419 [H8691] zal voor hem bidden H8085 [H8799] ? Doch zij hoorden H6963 de stem H1 huns vaders H3808 niet H3588 , want H3068 de HEERE H2654 [H8804] wilde H4191 [H8687] hen doden.
  26 H5288 En de jongeling H8050 Samuel H1980 [H8802] nam toe H1432 , en werd groot H2896 en aangenaam H1571 beide H5973 bij H3068 den HEERE H1571 en ook H5973 bij H582 de mensen.
  27 H935 [H8799] En er kwam H376 een man H430 Gods H413 tot H5941 Eli H559 [H8799] , en zeide H413 tot H3541 hem: Zo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H1540 [H8736] : Heb Ik Mij klaarlijk H1540 [H8738] geopenbaard H413 aan H1004 het huis H1 uws vaders H4714 , toen zij in Egypte H1961 [H8800] waren H1004 , in het huis H6547 van Farao?
  28 H853 En Ik heb hem H4480 uit H3605 alle H7626 stammen H3478 van Israel H3548 Mij ten priester H977 [H8800] verkoren H5927 [H8800] , om te offeren H5921 op H4196 Mijn altaar H7004 , om het reukwerk H6999 [H8687] aan te steken H646 , om den efod H6440 voor Mijn aangezicht H5375 [H8800] te dragen H1004 ; en heb aan het huis H1 uws vaders H5414 [H8799] gegeven H3605 al H801 de vuurofferen H1121 van de kinderen H3478 Israels.
  29 H4100 Waarom H1163 [H8799] slaat gijlieden achteruit H2077 tegen Mijn slachtoffer H4503 , en tegen Mijn spijsoffer H834 , hetwelk H6680 [H8765] Ik geboden heb H4583 [in] de woning H3513 [H8762] ; en eert H1121 uw zonen H4480 meer dan H1254 [H8687] Mij, dat gijlieden u mest H4480 van H7225 het voornaamste H3605 van alle H4503 spijsoffers H5971 van Mijn volk H3478 Israel?
  30 H3651 Daarom H5002 [H8803] spreekt H3068 de HEERE H430 , de God H3478 Israels H559 [H8800] : Ik had wel klaarlijk H559 [H8804] gezegd H3588 : H1004 Uw huis H1 en uws vaders H1004 huis H6440 zouden voor Mijn aangezicht H1980 [H8691] wandelen H5704 tot in H5769 eeuwigheid H6258 ; maar nu H5002 [H8803] spreekt H3068 de HEERE H2486 : Dat zij verre van H3588 Mij; want H3513 [H8764] die Mij eren H3513 [H8762] , zal Ik eren H959 [H8802] , maar die Mij versmaden H7043 [H8799] , zullen licht geacht worden.
  31 H2009 Zie H3117 , de dagen H935 [H8802] komen H2220 , dat Ik uw arm H1438 [H8804] zal afhouwen H2220 , en den arm H1 van uws vaders H1004 huis H4480 , dat er geen H2205 oud man H1004 in uw huis H1961 [H8800] wezen zal.
  32 H5027 [H8689] En gij zult aanschouwen H6862 de benauwdheid H4583 der woning H3605 [Gods], in plaats van al H3190 H0 het goede H834 , dat H3478 Hij Israel H3190 [H8686] zou gedaan hebben H3808 H3605 ; en er zal te genen H3117 dage H2205 een oud man H1004 in uw huis H3808 H1961 [H8799] zijn.
  33 H376 Doch de man H3808 , dien Ik u niet H3772 [H8686] zal uitroeien H4480 H6973 van H4196 Mijn altaar H5869 , zou zijn om uw ogen H3615 [H8763] te verteren H5315 , en om uw ziel H109 te bedroeven H3605 ; en al H4768 de menigte H1004 uws huizes H4191 [H8799] zal sterven H582 , mannen geworden zijnde.
  34 H2088 Dit H226 nu zal u een teken H834 zijn, hetwelk H413 over H8147 uw beide H1121 zonen H413 , over H2652 Hofni H6372 en Pinehas H935 [H8799] , komen zal H259 : op een H3117 dag H8147 zullen zij beiden H4191 [H8799] sterven.
  35 H539 [H8737] En Ik zal Mij een getrouwen H3548 priester H6965 [H8689] verwekken H6213 [H8799] ; die zal doen H834 , gelijk als H3824 in Mijn hart H5315 en in Mijn ziel H539 [H8737] zijn zal; dien zal Ik een bestendig H1004 huis H1129 [H8804] bouwen H3605 H3117 , en hij zal altijd H6440 voor het aangezicht H4899 Mijns Gezalfden H1980 [H8694] wandelen.
  36 H1961 [H8804] En het zal geschieden H3605 , dat al H1004 wie van uw huis H3498 [H8737] zal overig zijn H935 [H8799] , zal komen H7812 [H8692] , om zich voor hem neder te buigen H95 voor een stukje H3701 gelds H3603 , en een bolle H3899 broods H559 [H8804] , en zal zeggen H5596 H0 : Neem H4994 mij toch H5596 [H8798] aan H413 tot H259 enige H3550 priesterlijke bediening H6595 , dat ik een bete H3899 broods H398 [H8800] moge eten.