1 Samuel 22

DSV_Strongs(i)
  1 H3212 [H8799] Toen ging H1732 David H4480 van H8033 daar H4422 [H8735] , en ontkwam H413 in H4631 de spelonk H5725 van Adullam H251 . En zijn broeders H8085 [H8799] hoorden H3605 het, en het ganse H1004 huis H1 zijns vaders H3381 [H8799] , en kwamen H8033 derwaarts H413 tot hem af.
  2 H413 En tot H6908 [H8691] hem vergaderde H3605 alle H376 man H4689 , die benauwd H3605 was, en alle H376 man H834 , die H5378 [H8801] een schuldeiser had H3605 , en alle H376 man H5315 , wiens ziel H4751 bitterlijk bedroefd was H1961 [H8799] , en hij werd H8269 tot overste H5921 over H5973 hen; zodat bij H1961 [H8799] hem waren H702 H3967 omtrent vierhonderd H376 mannen.
  3 H1732 En David H3212 [H8799] ging H4480 van H8033 daar H4708 naar Mizpa H4124 der Moabieten H559 [H8799] ; en hij zeide H413 tot H4428 den koning H4124 der Moabieten H4994 : Laat toch H1 mijn vader H517 en mijn moeder H854 bij H3318 [H8799] ulieden uitgaan H5704 H834 , totdat H3045 [H8799] ik weet H4100 , wat H430 God H6213 [H8799] mij doen zal.
  4 H5148 [H8686] En hij bracht H6440 hen voor het aangezicht H4428 van den koning H4124 der Moabieten H3427 [H8799] ; en zij bleven H5973 bij H3605 hem al H3117 de dagen H1732 , die David H4686 in de vesting H1961 [H8800] was.
  5 H5030 Doch de profeet H1410 Gad H559 [H8799] zeide H413 tot H1732 David H3427 [H8799] : Blijf H4686 in de vesting H3808 niet H3212 [H8798] , ga heen H935 [H8804] , en ga H776 in het land H3063 van Juda H3212 [H8799] . Toen ging H1732 David H935 [H8799] heen, en hij kwam H3293 in het woud H2802 Chereth.
  6 H7586 En Saul H8085 [H8799] hoorde H3588 , dat H1732 David H3045 [H8738] bekend geworden was H582 , en de mannen H834 , die H854 bij H7586 hem waren. Saul H3427 [H8802] nu zat H1390 op een heuvel H8478 onder H815 het geboomte H7414 te Rama H2595 , en hij had zijn spies H3027 in zijn hand H3605 , en al H5650 zijn knechten H5324 [H8737] stonden H5921 bij hem.
  7 H559 [H8799] Toen zeide H7586 Saul H5650 tot zijn knechten H5921 , die bij H5324 [H8737] hem stonden H8085 [H8798] : Hoort H4994 toch H1121 , gij, zonen H1145 van Jemini H1571 , zal ook H1121 de zoon H3448 van Isai H7704 u altegader akkers H3754 en wijnbergen H5414 [H8799] geven H8269 ? Zal hij u allen tot oversten H505 van duizenden H8269 , en oversten H3967 van honderden H7760 [H8799] stellen?
  8 H3588 Dat H3605 gij u allen H5921 tegen H7194 [H8804] mij verbonden hebt H369 , en niemand H241 [voor] mijn oor H1540 [H8802] openbaart H1121 , dat mijn zoon H3772 [H8800] een verbond gemaakt heeft H5973 met H1121 den zoon H3448 van Isai H369 ; en niemand is H4480 onder H2470 [H8802] ulieden, dien het wee doet H5921 van H241 mijnentwege, en die het [voor] mijn oor H1540 [H8802] openbaart H3588 ; want H1121 mijn zoon H5650 heeft mijn knecht H5921 tegen H6965 [H8689] mij opgewekt H693 [H8802] , tot een lagenlegger H2088 , gelijk het te dezen H3117 dage is.
  9 H6030 [H8799] Toen antwoordde H1673 Doeg H130 , de Edomiet H1931 , die H5921 bij H5650 de knechten H7586 van Saul H5324 [H8737] stond H559 [H8799] , en zeide H7200 [H8804] : Ik zag H1121 den zoon H3448 van Isai H935 [H8802] , komende H5011 te Nob H413 , tot H288 Achimelech H1121 , den zoon H285 van Ahitub;
  10 H3068 Die den HEERE H7592 [H8799] voor hem vraagde H5414 [H8804] , en gaf H6720 hem teerkost H5414 [H8804] ; hij gaf H2719 hem ook het zwaard H1555 van Goliath H6430 , den Filistijn.
  11 H7971 [H8799] Toen zond H4428 de koning H3548 heen, om den priester H288 Achimelech H1121 , den zoon H285 van Ahitub H7121 [H8800] , te roepen H1 , en zijns vaders H3605 ganse H1004 huis H3548 , de priesters H834 , die H5011 te Nob H935 [H8799] waren; en zij kwamen H3605 allen H4428 tot den koning.
  12 H7586 En Saul H559 [H8799] zeide H8085 [H8798] : Hoor H4994 nu H1121 , gij, zoon H285 van Ahitub H559 [H8799] ! En hij zeide H2009 : Zie H113 , [hier] ben ik, mijn heer!
  13 H559 [H8799] Toen zeide H7586 Saul H413 tot H4100 hem: Waarom H7194 H0 hebt gijlieden samen u H5921 tegen H7194 [H8804] mij verbonden H859 , gij H1121 en de zoon H3448 van Isai H5414 [H8800] , mits dat gij hem gegeven hebt H3899 brood H2719 en het zwaard H430 , en God H413 voor H7592 [H8800] hem gevraagd H6965 [H8800] , dat hij zou opstaan H693 [H8802] tegen mij tot een lagenlegger H2088 , gelijk het te dezen H3117 dage is?
  14 H288 En Achimelech H6030 [H8799] antwoordde H4428 den koning H559 [H8799] en zeide H4310 : Wie H3605 is toch onder al H5650 uw knechten H539 [H8737] getrouw H1732 als David H4428 , en des konings H2860 schoonzoon H5493 [H8804] , en voortgaande H413 in H4928 uw gehoorzaamheid H3513 [H8737] , en is eerlijk H1004 in uw huis?
  15 H3117 Heb ik heden H2490 [H8689] begonnen H430 God H7592 [H8800] voor hem te vragen H2486 ? Dat zij verre van mij H4428 , de koning H7760 [H8799] legge H5650 op zijn knecht H408 geen H1697 ding H3605 , [noch] op het ganse H1004 huis H1 mijns vader H3588 ; want H5650 uw knecht H3605 heeft van al H2063 deze H1697 dingen H3808 niet H3045 [H8804] geweten H6996 , klein H176 noch H1419 groot.
  16 H4428 Doch de koning H559 [H8799] zeide H288 : Achimelech H859 , gij H4191 [H8800] moet den dood H4191 [H8799] sterven H3605 , gij en het ganse H1004 huis H1 uws vaders.
  17 H4428 En de koning H559 [H8799] zeide H7323 [H8801] tot de trawanten H5921 , die bij H5324 [H8737] hem stonden H5437 [H8798] : Wendt u H4191 [H8685] , en doodt H3548 de priesters H3068 des HEEREN H3588 , omdat H3027 hun hand H1571 ook H5973 met H1732 David H3588 is, en omdat H3045 [H8804] zij geweten hebben H3588 , dat H1931 hij H1272 [H8802] vluchtte H241 , en hebben het voor mijn oren H3808 niet H1540 [H8804] geopenbaard H5650 . Doch de knechten H4428 des konings H14 [H8804] wilden H3027 hun hand H3808 niet H7971 [H8800] uitsteken H3548 , om op de priesters H3068 des HEEREN H6293 [H8800] aan te vallen.
  18 H559 [H8799] Toen zeide H4428 de koning H1673 tot Doeg H859 : Wend gij H5437 [H8798] u H6293 [H8798] , en val aan H3548 op de priesters H5437 [H8735] . Toen wendde zich H1673 Doeg H130 , de Edomiet H1931 , en hij H6293 [H8799] viel aan H3548 op de priesters H4191 [H8686] , en doodde H1931 te dien H3117 dage H2568 vijf H8084 en tachtig H376 mannen H906 , die den linnen H646 lijfrok H5375 [H8802] droegen.
  19 H5221 [H8689] Hij sloeg H5011 ook Nob H5892 , de stad H3548 dezer priesters H6310 , met de scherpte H2719 des zwaards H4480 , van H376 den man H5704 tot H802 de vrouw H4480 , van H5768 de kinderen H5704 tot H3243 [H8802] de zuigelingen H7794 , zelfs de ossen H2543 en ezels H7716 , en de schapen H6310 , [sloeg] [hij] met de scherpte H2719 des zwaards.
  20 H259 Doch een H1121 der zonen H288 van Achimelech H1121 , den zoon H285 van Ahitub H4422 [H8735] , ontkwam H8034 , wiens naam H54 was Abjathar H1272 [H8799] ; die vluchtte H1732 David H310 na.
  21 H54 En Abjathar H5046 [H8686] boodschapte H1732 het David H3588 , dat H7586 Saul H3068 de priesteren H3548 des HEEREN H2026 [H8804] gedood had.
  22 H559 [H8799] Toen zeide H1732 David H54 tot Abjathar H3045 [H8804] : Ik wist H1931 wel te dien H3117 dage H3588 , toen H1673 Doeg H130 , de Edomiet H8033 , daar H3588 was, dat H5046 [H8687] hij het voorzeker H7586 Saul H5046 [H8686] zou te kennen geven H595 ; ik H5437 [H8804] heb oorzaak gegeven H3605 tegen al H5315 de zielen H1 van uws vaders H1004 huis.
  23 H3427 [H8798] Blijf H854 bij H3372 [H8799] mij; vrees H408 niet H3588 ; want H834 wie H5315 mijn ziel H1245 [H8762] zoeken zal H5315 , die zal uw ziel H1245 [H8762] zoeken H3588 ; maar H859 gij H5973 zult met H4931 mij in bewaring zijn.