Judges 12

DSV_Strongs(i)
  1 H376 Toen werden de mannen H669 van Efraim H6817 [H8735] bijeengeroepen H5674 [H8799] , en trokken over H6828 naar het noorden H559 [H8799] ; en zij zeiden H3316 tot Jeftha H4069 : Waarom H5674 [H8804] zijt gij doorgetogen H3898 [H8736] om te strijden H1121 tegen de kinderen H5983 Ammons H3808 , en hebt ons niet H7121 [H8804] geroepen H5973 , om met H3212 [H8800] u te gaan H1004 ? wij zullen uw huis H5921 met H784 u met vuur H8313 [H8799] verbranden.
  2 H3316 En Jeftha H559 [H8799] zeide H413 tot H589 hen: Ik H5971 en mijn volk H1961 [H8804] waren H3966 zeer H376 H7379 twistig H1121 met de kinderen H5983 Ammons H853 ; en ik heb ulieden H2199 [H8799] geroepen H853 , maar gij hebt mij H4480 uit H3027 hun hand H3808 niet H3467 [H8689] verlost.
  3 H7200 [H8799] Als ik nu zag H3588 , dat H369 gij niet H3467 [H8688] verlostet H7760 [H8799] , zo stelde ik H5315 mijn ziel H3709 in mijn hand H5674 [H8799] , en toog door H413 tot H1121 de kinderen H5983 Ammons H3068 , en de HEERE H5414 [H8799] gaf H3027 hen in mijn hand H4100 ; waarom H2088 zijt gij dan te dezen H3117 dage H413 tot H5927 [H8804] mij opgekomen H3898 [H8736] , om tegen mij te strijden?
  4 H3316 En Jeftha H6908 [H8799] vergaderde H3605 alle H582 mannen H1568 van Gilead H3898 [H8735] , en streed H669 met Efraim H582 ; en de mannen H1568 van Gilead H5221 [H8686] sloegen H669 Efraim H3588 , want H1568 de Gileadieten H8432 , zijnde tussen H669 Efraim H8432 [en] tussen H4519 Manasse H559 [H8804] , zeiden H859 : Gijlieden H6412 zijt vluchtelingen H669 van Efraim.
  5 H3588 want H1568 de Gileadieten H3920 [H8799] namen H669 den Efraimieten H4569 de veren H3383 van de Jordaan H1961 [H8804] af; en het geschiedde H3588 , als H6412 de vluchtelingen H669 van Efraim H559 [H8799] zeiden H5674 [H8799] : Laat mij overgaan H559 [H8799] ; zo zeiden H582 de mannen H1568 van Gilead H859 tot hem: Zijt gij H673 een Efraimiet H559 [H8799] ? wanneer hij zeide H3808 : Neen;
  6 H559 [H8799] Zo zeiden zij H559 [H8798] tot hem: Zeg H4994 nu H7641 Schibboleth H559 [H8799] ; maar hij zeide H5451 : Sibbolet H3651 , en kon het alzo H3808 niet H3559 [H8686] recht H1696 [H8763] spreken H270 [H8799] ; zo grepen zij H7819 [H8799] hem, en versloegen H853 hem H413 aan H4569 de veren H3383 van de Jordaan H1931 , dat te dier H6256 tijd H4480 van H669 Efraim H5307 [H8799] vielen H8147 twee H705 en veertig H505 duizend.
  7 H3316 Jeftha H8199 [H8799] nu richtte H3478 Israel H8337 zes H8141 jaren H3316 ; en Jeftha H1569 , de Gileadiet H4191 [H8799] , stierf H6912 [H8735] , en werd begraven H5892 in de steden H1568 van Gilead.
  8 H310 En na H8199 [H8799] hem richtte H3478 Israel H78 Ebzan H4480 , van H1035 Bethlehem.
  9 H1961 [H8799] En hij had H7970 dertig H1121 zonen H7971 [H8765] ; en hij zond H7970 dertig H1323 dochteren H2351 naar buiten H935 [H8689] , en bracht H7970 dertig H1323 dochteren H4480 van H2351 buiten H1121 in voor zijn zonen H8199 [H8799] ; en hij richtte H3478 Israel H7651 zeven H8141 jaren.
  10 H4191 [H8799] Toen stierf H78 Ebzan H6912 [H8735] , en werd begraven H1035 te Bethlehem.
  11 H310 En na H8199 [H8799] hem richtte H3478 Israel H356 Elon H2075 , de Zebuloniet H8199 [H8799] , en hij richtte H3478 Israel H6235 tien H8141 jaren.
  12 H356 En Elon H2075 , de Zebuloniet H4191 [H8799] , stierf H6912 [H8735] , en werd begraven H357 te Ajalon H776 , in het land H2074 van Zebulon.
  13 H310 En na H8199 [H8799] hem richtte H3478 Israel H5658 Abdon H1121 , een zoon H1985 van Hillel H6553 , de Pirhathoniet.
  14 H1961 [H8799] En hij had H705 veertig H1121 zonen H7970 , en dertig H1121 zoons H1121 zonen H7392 [H8802] , rijdende H5921 op H7657 zeventig H5895 ezelveulens H8199 [H8799] ; en hij richtte H3478 Israel H8083 acht H8141 jaren.
  15 H4191 [H8799] Toen stierf H5658 Abdon H1121 , een zoon H1985 van Hillel H6553 , de Pirhathoniet H6912 [H8735] ; en hij werd begraven H6552 te Pirhathon H776 , in het land H669 van Efraim H2022 , op den berg H6003 van den Amalekiet.