Judges 12

HOT(i) 1 ויצעק אישׁ אפרים ויעבר צפונה ויאמרו ליפתח מדוע עברת להלחם בבני עמון ולנו לא קראת ללכת עמך ביתך נשׂרף עליך באשׁ׃ 2 ויאמר יפתח אליהם אישׁ ריב הייתי אני ועמי ובני עמון מאד ואזעק אתכם ולא הושׁעתם אותי מידם׃ 3 ואראה כי אינך מושׁיע ואשׂימה נפשׁי בכפי ואעברה אל בני עמון ויתנם יהוה בידי ולמה עליתם אלי היום הזה להלחם׃ 4 ויקבץ יפתח את כל אנשׁי גלעד וילחם את אפרים ויכו אנשׁי גלעד את אפרים כי אמרו פליטי אפרים אתם גלעד בתוך אפרים בתוך מנשׁה׃ 5 וילכד גלעד את מעברות הירדן לאפרים והיה כי יאמרו פליטי אפרים אעברה ויאמרו לו אנשׁי גלעד האפרתי אתה ויאמר לא׃ 6 ויאמרו לו אמר נא שׁבלת ויאמר סבלת ולא יכין לדבר כן ויאחזו אותו וישׁחטוהו אל מעברות הירדן ויפל בעת ההיא מאפרים ארבעים ושׁנים אלף׃ 7 וישׁפט יפתח את ישׂראל שׁשׁ שׁנים וימת יפתח הגלעדי ויקבר בערי גלעד׃ 8 וישׁפט אחריו את ישׂראל אבצן מבית לחם׃ 9 ויהי לו שׁלשׁים בנים ושׁלשׁים בנות שׁלח החוצה ושׁלשׁים בנות הביא לבניו מן החוץ וישׁפט את ישׂראל שׁבע שׁנים׃ 10 וימת אבצן ויקבר בבית לחם׃ 11 וישׁפט אחריו את ישׂראל אילון הזבולני וישׁפט את ישׂראל עשׂר שׁנים׃ 12 וימת אלון הזבולני ויקבר באילון בארץ זבולן׃ 13 וישׁפט אחריו את ישׂראל עבדון בן הלל הפרעתוני׃ 14 ויהי לו ארבעים בנים ושׁלשׁים בני בנים רכבים על שׁבעים עירם וישׁפט את ישׂראל שׁמנה שׁנים׃ 15 וימת עבדון בן הלל הפרעתוני ויקבר בפרעתון בארץ אפרים בהר העמלקי׃