Judges 11

DSV_Strongs(i)
  1 H3316 Jeftha H1569 nu, de Gileadiet H1961 [H8804] , was H2428 een strijdbaar H1368 held H1931 , maar hij H1121 H802 H2181 [H8802] was een hoerekind H1568 ; doch Gilead H3316 had Jeftha H3205 [H8686] gegenereerd.
  2 H1568 Gileads H802 huisvrouw H3205 [H8799] baarde H1121 hem ook zonen H1121 ; en de zonen H802 dezer vrouw H1431 [H8799] , groot geworden zijnde H1644 H0 , stieten H3316 Jeftha H1644 [H8762] uit H559 [H8799] , en zeiden H1004 tot hem: Gij zult in het huis H1 onzes vaders H3808 niet H5157 [H8799] erven H3588 , want H859 gij H1121 zijt een zoon H312 van een andere H802 vrouw.
  3 H1272 [H8799] Toen vlood H3316 Jeftha H4480 voor H6440 het aangezicht H251 zijner broederen H3427 [H8799] , en woonde H776 in het land H2897 Tob H7386 ; en ijdele H582 mannen H3950 [H8691] vergaderden zich H413 tot H3316 Jeftha H3318 H0 , en togen H5973 met H3318 [H8799] hem uit.
  4 H1961 [H8799] En het geschiedde H4480 , na H3117 enige dagen H1121 , dat de kinderen H5983 Ammons H5973 tegen H3478 Israel H3898 [H8735] krijgden.
  5 H1961 [H8799] Zo geschiedde het H834 , als H1121 de kinderen H5983 Ammons H5973 tegen H3478 Israel H3898 [H8738] krijgden H2205 , dat de oudsten H1568 van Gilead H3212 [H8799] heengingen H3316 , om Jeftha H3947 [H8800] te halen H4480 uit H776 het land H2897 van Tob.
  6 H559 [H8799] En zij zeiden H3316 tot Jeftha H3212 [H8798] : Kom H1961 [H8804] , en wees H7101 ons tot een overste H3898 [H8735] , opdat wij strijden H1121 tegen de kinderen H5983 Ammons.
  7 H3316 Maar Jeftha H559 [H8799] zeide H2205 tot de oudsten H1568 van Gilead H859 : Hebt gijlieden H853 mij H3808 niet H8130 [H8804] gehaat H4480 , en mij uit H1 mijn vaders H1004 huis H1644 [H8762] verstoten H4069 ? waarom H6258 zijt gij dan nu H413 tot H935 [H8804] mij gekomen H834 , terwijl H6887 [H8804] gij in benauwdheid zijt?
  8 H2205 En de oudsten H1568 van Gilead H559 [H8799] zeiden H413 tot H3316 Jeftha H3651 : Daarom H6258 zijn wij nu H413 tot H7725 [H8804] u wedergekomen H5973 , dat gij met H1980 [H8804] ons trekt H1121 , en tegen de kinderen H5983 Ammons H3898 [H8738] strijdt H7218 ; en gij zult ons tot een hoofd H1961 [H8804] zijn H3605 , over alle H3427 [H8802] inwoners H1568 van Gilead.
  9 H559 [H8799] Toen zeide H3316 Jeftha H413 tot H2205 de oudsten H1568 van Gilead H518 : Zo H859 gijlieden H853 mij H7725 [H8688] wederhaalt H3898 [H8736] , om te strijden H1121 tegen de kinderen H5983 Ammons H3068 , en de HEERE H853 hen H6440 voor mijn aangezicht H5414 [H8804] geven zal H595 , zal ik H7218 u dan tot een hoofd H1961 [H8799] zijn?
  10 H2205 En de oudsten H1568 van Gilead H559 [H8799] zeiden H413 tot H3316 Jeftha H3068 : De HEERE H1961 [H8799] zij H8085 [H8802] toehoorder H996 tussen H518 ons, indien H3808 wij niet H3651 alzo H1697 naar uw woord H6213 [H8799] doen.
  11 H3212 [H8799] Alzo ging H3316 Jeftha H5973 met H2205 de oudsten H1568 van Gilead H5971 , en het volk H7760 [H8799] stelde H853 hem H7218 tot een hoofd H7101 en overste H5921 over H3316 zich. En Jeftha H1696 [H8762] sprak H3605 al H1697 zijn woorden H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H4709 te Mizpa.
  12 H7971 [H8799] Voorts zond H3316 Jeftha H4397 boden H413 tot H4428 den koning H1121 der kinderen H5983 Ammons H559 [H8800] , zeggende H4100 : Wat H3588 hebben ik en gij met elkander te doen, dat H413 gij tot H935 [H8804] mij gekomen zijt H776 , om tegen mijn land H3898 [H8736] te krijgen?
  13 H4428 En de koning H1121 der kinderen H5983 Ammons H559 [H8799] zeide H413 tot H4397 de boden H3316 van Jeftha H3588 : omdat H3478 Israel H4480 , als hij uit H4714 Egypte H5927 [H8800] optoog H776 , mijn land H3947 [H8804] genomen heeft H769 , van de Arnon H5704 af tot aan H2999 de Jabbok H5704 , en tot aan H3383 de Jordaan H7725 H0 ; zo geef H853 mij dat H6258 nu H7725 [H8685] weder H7965 met vrede.
  14 H3316 Maar Jeftha H3254 H0 voer H5750 wijders H3254 [H8686] voort H7971 [H8799] , en zond H4397 boden H413 tot H4428 den koning H1121 der kinderen H5983 Ammons.
  15 H559 [H8799] En hij zeide tot H3541 hem: Zo H559 [H8804] zegt H3316 Jeftha H3478 : Israel H776 heeft het land H4124 der Moabieten H776 , en het land H1121 der kinderen H5983 Ammons H3808 niet H3947 [H8804] genomen;
  16 H3588 want H4480 als zij uit H4714 Egypte H5927 [H8800] optogen H3212 [H8799] , zo wandelde H3478 Israel H4057 door de woestijn H5704 tot aan H5488 H3220 de Schelfzee H935 [H8799] , en kwam H6946 te Kades.
  17 H3478 En Israel H7971 [H8799] zond H4397 boden H413 tot H4428 den koning H123 der Edomieten H559 [H8800] , zeggende H4994 : Laat mij toch H776 door uw land H5674 [H8799] doortrekken H4428 ; maar de koning H123 der Edomieten H8085 H0 gaf H3808 geen H8085 [H8804] gehoor H7971 [H8804] . En hij zond H1571 ook H413 tot H4428 den koning H4124 der Moabieten H3808 , die ook niet H14 [H8804] wilde H3427 [H8799] . Alzo bleef H3478 Israel H6946 in Kades.
  18 H3212 [H8799] Daarna wandelde hij H4057 in de woestijn H5437 [H8799] , en toog om H776 het land H123 der Edomieten H776 en het land H4124 der Moabieten H935 [H8799] , en kwam H4480 van H4217 den opgang H8121 der zon H776 aan het land H4124 der Moabieten H2583 [H8799] , en zij legerden zich H5676 op gene zijde H769 van de Arnon H935 [H8804] ; maar zij kwamen H3808 niet H1366 binnen de landpale H4124 der Moabieten H3588 ; want H769 de Arnon H1366 is de landpale H4124 der Moabieten.
  19 H3478 Maar Israel H7971 [H8799] zond H4397 boden H413 tot H5511 Sihon H4428 , den koning H567 der Amorieten H4428 , koning H2809 van Hesbon H3478 , en Israel H559 [H8799] zeide H4994 tot hem: Laat ons toch H776 door uw land H5674 [H8799] doortrekken H5704 tot aan H4725 mijn plaats.
  20 H5511 Doch Sihon H539 [H8689] betrouwde H3478 Israel H3808 niet H1366 door zijn landpale H5674 [H8800] door te trekken H5511 ; maar Sihon H5971 verzamelde H3605 al H622 [H8799] zijn volk H2583 [H8799] , en zij legerden zich H3096 te Jaza H3898 [H8735] ; en hij streed H5973 tegen H3478 Israel.
  21 H3068 En de HEERE H430 , de God H3478 Israels H5414 [H8799] , gaf H5511 Sihon H3605 met al H5971 zijn volk H3027 in de hand H3478 van Israel H5221 [H8686] , dat zij hen sloegen H3423 H0 ; alzo nam H3478 Israel H3423 [H8799] erfelijk in H3605 het ganse H776 land H567 der Amorieten H1931 , die in datzelve H776 land H3427 [H8802] woonden.
  22 H3423 [H8799] En zij namen erfelijk in H3605 de ganse H1366 landpale H567 der Amorieten H4480 , van H769 de Arnon H5704 af tot aan H2999 de Jabbok H4408 , en van H4057 de woestijn H5704 tot aan H3383 de Jordaan.
  23 H6258 Zo heeft nu H3068 de HEERE H430 , de God H3478 Israels H567 , de Amorieten H4480 voor H6440 het aangezicht H5971 van Zijn volk H3478 Israel H3423 [H8689] uit de bezitting verdreven H859 ; en zoudt gij H3423 [H8799] hunlieder erfgenaam zijn?
  24 H3808 Zoudt gij niet H3423 [H8799] dengene erven H834 , dien H430 uw god H3645 Kamos H3423 [H8686] voor u uit de bezitting verdreef H3605 ? Alzo zullen wij al H834 dengene H3423 [H8799] erven H853 , dien H3068 de HEERE H430 , onze God H4480 , voor H6440 ons aangezicht H3423 [H8689] uit de bezitting verdrijft.
  25 H6258 Nu H859 voorts, zijt gij H2896 veel H2896 beter H4480 dan H1111 Balak H1121 , de zoon H6834 van Zippor H4428 , de koning H4124 der Moabieten H7378 [H8800] ? heeft hij ooit H5973 met H3478 Israel H7378 [H8804] getwist H3898 [H8736] ? heeft hij ook ooit H3898 [H8738] tegen hem gekrijgd?
  26 H3478 Terwijl Israel H7969 H3967 driehonderd H8141 jaren H3427 [H8800] gewoond heeft H2809 in Hesbon H1323 , en in haar stedekens H6177 , en in Aroer H1323 en in de stedekens H3605 , en in al H5892 de steden H834 , die H5921 aan H3027 de zijde H769 van de Arnon H4069 zijn; waarom H1931 hebt gij het dan in dien H6256 tijd H3808 niet H5337 [H8689] gered?
  27 H595 Ook heb ik H3808 tegen u niet H2398 [H8804] gezondigd H859 , maar gij H6213 [H8802] doet H7451 kwalijk H853 bij H3898 [H8736] mij, dat gij tegen mij krijgt H3068 ; de HEERE H8199 [H8802] , Die Rechter H8199 [H8799] is, richte H3117 heden H996 tussen H1121 de kinderen H3478 Israels H996 en tussen H1121 de kinderen H5983 Ammons!
  28 H4428 Maar de koning H1121 der kinderen H5983 Ammons H8085 [H8804] hoorde H3808 niet H413 naar H1697 de woorden H3316 van Jeftha H834 , die H413 hij tot H7971 [H8804] hem gezonden had.
  29 H1961 [H8799] Toen kwam H7307 de Geest H3068 des HEEREN H5921 op H3316 Jeftha H1568 , dat hij Gilead H4519 en Manasse H5674 [H8799] doortrok H3588 ; want H5674 [H8799] hij trok door H4708 tot Mizpa H1568 in Gilead H4480 , en van H4708 Mizpa H1568 in Gilead H5674 [H8804] trok hij door H1121 tot de kinderen H5983 Ammons.
  30 H3316 En Jeftha H5087 [H8799] beloofde H3068 den HEERE H5088 een gelofte H559 [H8799] , en zeide H518 : Indien H1121 Gij de kinderen H5983 Ammons H5414 [H8800] ganselijk H3027 in mijn hand H5414 [H8799] zult geven;
  31 H1961 [H8804] Zo zal H3318 [H8802] het uitgaande H834 , dat H4480 uit H1817 de deur H1004 van mijn huis H7125 [H8800] mij tegemoet H3318 [H8799] zal uitgaan H7965 , als ik met vrede H4480 van H1121 de kinderen H5983 Ammons H7725 [H8800] wederkom H3068 , dat zal des HEEREN H1961 [H8804] zijn H5927 [H8689] , en ik zal het offeren H5930 ten brandoffer.
  32 H5674 H0 Alzo trok H3316 Jeftha H5674 [H8799] door H413 naar H1121 de kinderen H5983 Ammons H3898 [H8736] , om tegen hen te strijden H3068 ; en de HEERE H5414 [H8799] gaf H3027 hen in zijn hand.
  33 H5221 [H8686] En hij sloeg H4480 hen van H6177 Aroer H5704 af tot H935 [H8800] daar gij komt H4511 te Minnith H6242 , twintig H5892 steden H5704 , en tot H58 H3754 H64 [H8677] aan Abel-keramim H3966 , met een zeer H1419 groten H4347 slag H1121 . Alzo werden de kinderen H5983 Ammons H3665 [H8735] te ondergebracht H4480 voor H6440 het aangezicht H1121 der kinderen H3478 Israels.
  34 H3316 Toen nu Jeftha H4709 te Mizpa H413 bij H1004 zijn huis H935 [H8799] kwam H2009 , ziet H3318 H0 , zo ging H1323 zijn dochter H3318 [H8802] uit H7125 [H8800] hem tegemoet H8596 , met trommelen H4246 en met reien H1931 . Zij H7535 nu was alleen H3173 , een enig H4480 [kind]; hij had uit H369 zich [anders] geen H1121 zoon H176 of H1323 dochter.
  35 H1961 [H8799] En het geschiedde H853 , als hij haar H7200 [H8800] zag H7167 [H8799] , zo verscheurde hij H899 zijn klederen H559 [H8799] , en zeide H162 : Ach H1323 , mijn dochter H3766 [H8687] ! gij hebt mij ganselijk H3766 [H8689] nedergebogen H859 , en gij H1961 [H8804] zijt H5916 [H8802] onder degenen, die mij beroeren H595 ; want ik H6310 heb mijn mond H6475 [H8804] opengedaan H413 tot H3068 den HEERE H3808 , en ik zal niet H3201 [H8799] kunnen H7725 [H8800] teruggaan.
  36 H559 [H8799] En zij zeide H413 tot H1 hem: Mijn vader H6310 ! hebt gij uw mond H6475 [H8804] opengedaan H413 tot H3068 den HEERE H6213 [H8798] , doe H834 mij, gelijk als H4480 uit H6310 uw mond H3318 [H8804] gegaan is H310 H834 ; naardien H3068 u de HEERE H5360 volkomene wraak H6213 [H8804] gegeven heeft H4480 van H341 [H8802] uw vijanden H4480 , van H1121 de kinderen H5983 Ammons.
  37 H559 [H8799] Voorts zeide zij H413 tot H1 haar vader H2088 : Laat deze H1697 zaak H6213 [H8735] aan mij geschieden H7503 H0 : Laat H8147 twee H2320 maanden H4480 van H7503 [H8685] mij af H3212 [H8799] , dat ik heenga H3381 [H8804] , en ga H413 tot H2022 de bergen H1058 H5921 [H8799] , en bewene H1331 mijn maagdom H595 , ik H7464 H7474 [H8675] en mijn gezellinnen.
  38 H559 [H8799] En hij zeide H3212 [H8798] : Ga H7971 H0 heen; en hij liet H853 haar H8147 twee H2320 maanden H7971 [H8799] gaan H3212 [H8799] . Toen ging H1931 zij H7464 heen met haar gezellinnen H1058 H5921 [H8799] , en beweende H1331 haar maagdom H5921 op H2022 de bergen.
  39 H1961 [H8799] En het geschiedde H4480 ten H7093 einde H8147 van twee H2320 maanden H413 dat zij tot H1 haar vader H7725 [H8799] wederkwam H6213 [H8799] , die aan haar volbracht H5088 zijn gelofte H834 , die H5087 [H8804] hij beloofd had H1931 ; en zij H3808 heeft geen H376 man H3045 [H8804] bekend H1961 [H8799] . Voorts werd het H2706 een gewoonheid H3478 in Israel,
  40 H1323 [Dat] de dochteren H3478 Israels H3117 van jaar H3117 tot jaar H3212 [H8799] heengingen H1323 , om de dochter H3316 van Jeftha H1569 , den Gileadiet H8567 [H8763] , aan te spreken H702 , vier H3117 dagen H8141 in het jaar.