Jeremiah 31

  31:1   1722 εν In 3588 τω   5550-1565 χρόνω εκείνω that time, 2036 είπε said 2962 κύριος the lord, 1510.8.1 έσομαι I will be 1519 εις for 2316 θεόν a God 3588 τω to the 1085 γένει race * Ισραήλ of Israel, 2532 και and 1473 αυτοί they 1510.8.6 έσονταί will be 1473 μοι to me 1519 εις for a 2992 λαόν people.   31:2   3779 ούτως Thus 2036 είπε said 2962 κύριος the lord, 2147 εύρον They found it 2329.1 θερμόν hot 1722 εν in 2048 ερήμω the wilderness 3326 μετά with 3643.4 ολωλότων ones being destroyed 1722 εν by 3162 μαχαίρα sword. 897.2 βαδίσατε Proceed! 2532 και and 3361 μη you should not 3643.4 ολέσητε destroy 3588 τον   * Ισραήλ Israel.   31:3   2962 κύριος The lord 4207 πόρρωθεν [2at a distance 3708 οφθήσεται 1shall be seen] 1473 αυτώ by him, saying, 26.1 αγαπησιν [2affection 166 αιώνιον 1With an everlasting] 25 ηγάπησά I loved 1473 σε you; 1223 διά on account of 3778 τούτο this 1670 είλκυσά I drew 1473 σε you 1519 εις for 3626.1 οικτείρημα pitying.   31:4   3754 ότι For 3618 οικοδομήσω I will build 1473 σε you, 2532 και and 3618 οικοδομηθήση you shall be built, 3933 παρθένος O virgin * Ισραήλ Israel. 2089-2983 έτι λήψη You shall still take 5178.2-1473 τύμπανόν σου your tambourine, 2532 και and 1831 εξελεύση go forth 3326 μετά with 4864 συναγωγής a congregation 3815 παιζόντων playing.   31:5   3754 ότι For 5452 εφυτεύσατε you planted 290 αμπελώνας vineyards 1722 εν on 3735 όρεσι the mountains * Σαμαρείας of Samaria. 5452 φυτεύσαντες In planting 5452 φυτεύσατε plant! 2532 και and 134 αινέσαντες in praising 134 αινέσατε praise!   31:6   3754 ότι For 1510.2.3 έστιν it is 2250 ημέρα the day 2821 κλήσεως of calling, 626 απολογουμένων of ones pleading 1722 εν on 3735 όρεσιν the mountains * Εφραϊμ of Ephraim, saying, 450 ανάστητε Rise up, 2532 και and 305 ανάβητε ascend 1722 εν in * Σιών Zion 4314 προς to 2962 κύριον the lord 3588 τον   2316-1473 θεόν υμών your God!   31:7   3754 ότι For 3779 ούτως thus 2036 είπε said 2962 κύριος the lord 3588 τω   * Ιακώβ to Jacob, 2165 ευφράνθητε Be glad 2532 και and 5532.1 χρεμετίσατε snort 1909 επί over 2776 κεφαλήν the head 1484 εθνών of nations! 190.8 ακουστά [2audibly 4160 ποιήσατε 1Do it], 2532 και and 134 αινέσατε praise! 2036 είπατε Say! 4982-2962 έσωσε κύριος The lord delivered 3588 τον   2992-1473 λαόν αυτού his people, 3588 το the 2645 κατάλοιπον remnant * Ισραήλ of Israel.   31:8   2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 71 άγω lead 1473 αυτούς them 575 από from 1005 βορρά the north, 2532 και and 4863 συνάξω I will gather 1473 αυτούς them 575 απ΄ from 2078 εσχάτου the ends 3588 της of the 1093 γης earth, 1722 εν in 1859 εορτή a holiday 5333.3 φασέκ passover. 2532 και And 5043.1 τεκνοποιήσει you shall produce children, 3793 όχλον [2multitude 4183 πολύν 1a great], 2532 και and 654 αποστρέψουσιν they shall return 5602 ώδε here.   31:9   1722 εν In 2805 κλαυθμώ weeping 1831 εξήλθον they went forth, 2532 και and 1722 εν in 3874 παρακλήσει comfort 71 άξω I will lead 1473 αυτούς them. 835 αυλίζων Lodging 1909 επί upon 1377.2 διώρυγας aqueducts 5204 υδάτων of waters 1722 εν in 3598 οδώ [2way 3717 ορθή 1the straight], 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 4105 πλανηθώσιν shall they wander 1722 εν in 1473 αυτή it. 3754 ότι For 1096 εγενόμην I became 3588 τω   * Ισραήλ to Israel 1519 εις for 3962 πατέρα a father, 2532 και and * Εφραϊμ Ephraim 4416-1473 πρωτότοκός μου [2my first-born 1510.2.3 εστίν 1is].   31:10   191 ακούσατε Hear 3056 λόγους the words 2962 κυρίου of the lord, 1484 έθνη O nations, 2532 και and 312 αναγγείλατε announce 1519 εις unto 3520 νήσους islands 3588 τας   3113 μακρόθεν far off! 2036 είπατε Say! 3588 ο The one 3039 λικμήσας winnowing 3588 τον   * Ισραήλ Israel 4863 συνάξει will gather 1473 αυτόν him, 2532 και and 5442 φυλάξει he shall guard 1473 αυτόν him 5613 ως as 3588 ο the 1006 βόσκων one grazing 4168-1473 ποίμνιον αυτού his flock.   31:11   3754 ότι For 3084-2962 ελυτρώσατο κύριος the lord ransomed 3588 τον   * Ιακώβ Jacob 2532 και and 1807 εξείλετο rescued 1473 αυτόν him 1537 εκ from out of 5495 χειρός the hand 4731 στερεωτέρων of ones more substantial 1473 αυτού than he.   31:12   2532 και And 2240 ήξουσι they shall come 2532 και and 2165 ευφρανθήσονται shall be glad 1722 εν in 3588 τω   3735 όρει mount * Σιών Zion. 2532 και And 2240 ήξουσιν they shall come 1909 επ΄ upon 18 αγαθά the good things 2962 κυρίου of the lord, 1909 επί upon 1093 γην a land 4621 σίτου of grain, 2532 και and 3631 οίνου wine, 2532 και and 1637 ελαίου olive oil, 2532 και and 2590 καρπών fruits, 2532 και and 2934 κτηνών cattle, 2532 και and 4263 προβάτων sheep. 2532 και And 1510.8.3 έσται [2shall be 3588 η   5590-1473 ψυχή αυτών 1their soul] 5618 ώσπερ as 3586 ξύλον the tree 1458.2 έγκαρπον containing fruit. 2532 και And 3756 ου they shall not 3983 πεινάσουσιν hunger 2089 έτι any longer.   31:13   5119 τότε Then 5463 χαρήσονται [2shall rejoice 3933 παρθένοι 1virgins] 1722 εν in 4864 συναγωγή a gathering 3495 νεανίσκων of young men; 2532 και and 4246 πρεσβύται old men 5463 χαρήσονται shall rejoice. 2532 και And 4762 στρέψω I will turn 3588 το   3997-1473 πένθος αυτών their mourning 1519 εις into 5487.2 χαρμοσύνην joyfulness, 2532 και and 3870 παρακληθήσομαι I will comfort 1473 αυτούς them, 2532 και and 4160 ποιήσω I will make 1473 αυτούς them 2165 ευφραινομένους ones being glad.   31:14   3170 μεγαλυνώ I will magnify 2532 και and 3184 μεθύσω intoxicate 3588 την the 5590 ψυχήν soul 3588 των of the 2409 ιερέων priests, 5207 υιών sons * Λευί of Levi. 2532 και And 3588 ο   2992-1473 λαός μου my people 3588 των   18-1473 αγαθών μου [2of my good things 1705 εμπλησθήσεται 1shall be filled up]. 3779 ούτως Thus 2036 είπε said 2962 κύριος the lord.   31:15   5456 φωνή A voice 1722 εν in * Ραμά Rama 191 ηκούσθη was heard -- 2355 θρήνος wailing, 2532 και and 2805 κλαυθμός weeping, 2532 και and 3602 οδυρμός grieving; * Ραχήλ Rachel 607.3 αποκλαιομένη weeping 3588 τους   5207-1473 υιούς αυτής for her sons; 2532 και and 3756-2309 ουκ ήθελε she did not want 3870 παρακληθήναι to be comforted, 3754 ότι for 3756-1510.2.6 ουκ εισίν they are not.   31:16   3779 ούτως Thus 2036 είπε said 2962 κύριος the lord, 1257 διαλειπέτω Stop 3588 η   5456-1473 φωνή σου your voice 575 από from 2805 κλαυθμού weeping, 2532 και and 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί σου your eyes 575 από from 1144 δακρύων tears, 3754 ότι for 1510.2.3 έστι there is 3408 μισθός a wage 3588 τοις   4674 σοις for your 2041 έργοις works, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 2532 και and 1994 επιστρέψουσιν they shall return 1537 εκ from out of 1093 γης the land 2190 εχθρών of the enemies;   31:17   2532 και And 1510.8.3 έσται there shall be 1680 ελπίς hope 3588 τοις to the 2078 εσχάτοις last 1473 σου of you, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord. 2532 και And 1994 επιστρέψονται [3shall return 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons] 1519 εις to 3588 τα   3725-1473 όρια αυτών their borders.   31:18   191 ακούων In hearing 191 ήκουσα I heard * Εφραϊμ Ephraim 3602.1 οδυρομένου grieving, saying, 3811 επαίδευσάς You corrected 1473 με me, 2532 και and 3811 επαιδεύθην I was corrected. 1473 εγώ I, 5618 ώσπερ as 3448 μόσχος a calf, 3756-1321 ουκ εδιδάχθην was not taught. 1994 επίστρεψόν Turn 1473 με me! 2532 και and 1994 επιστρέψω I will turn. 3754 ότι For 1473 συ you are 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316-1473 θεός μου my God.   31:19   3754 ότι For 5305 ύστερον after 161-1473 αιχμαλωσίας μου my captivity, 3340 μετενόησα I changed my mind; 2532 και and 5305 ύστερον after 3588 του   1097-1473 γνώναί με my knowing, 4727 εστέναξα I moaned 1909 εφ΄ over 2250 ημέρας the day 152 αισχύνης of shame. 2532 και And 5263-1473 υπέδειξά σε I showed you plainly 3754 ότι that 2983 έλαβον I took 3680 ονειδισμόν scorning 1537 εκ of 3503-1473 νεότητός μου my youth.   31:20   5207 υιός [3son 27 αγαπητός 2a beloved * Εφραϊμ 1Ephraim is] 1473 εμοί to me, 3813 παιδίον a child 1792 εντρυφών for reveling in, 3754 ότι for 446.2 ανθ΄ ων because 3588 οι   3056-1473 λόγοι μου my words 1722 εν are in 1473 αυτώ him; 3417 μνεία in remembering 3403 μνησθήσομαι I will remember 1473 αυτού him; 1223 διά on account of 3778 τούτο this 4692 έσπευσα I hastened 1909 επ΄ unto 1473 αυτώ him; 1653 ελεών by showing mercy 1653 ελεήσω I shall show mercy 1473 αυτόν on him, 5346 φησί says 2962 κύριος the lord.   31:21   2476 στήσον Establish 4572 σεαυτή to yourself 1985 επισκόπους overseers! 4160 ποίησον Execute 5098 τιμωρίαν punishment! 1325 δος Give 2588-1473 καρδίαν σου your heart 1519 εις to 3588 τους   5606-1473 ώμους σου your shoulders 1722 εν in 3598 οδόν the way 3739 η in which 4198 επορεύθης you were going! 654 αποστράφηθι Return, 3933 παρθένος O virgin * Ισραήλ Israel! 654 αποστράφηθι Return 1519 εις unto 3588 τας   4172-1473 πόλεις σου your cities 3996 πενθούσα mourning!   31:22   2193 έως Until 4219 πότε when 654 αποστρέψεις shall you return, 2364 θυγάτηρ O daughter 821 ητιμωμένη being disgraced? 3754 ότι For 2936-2962 έκτισε κύριος the lord created 4991 σωτηρίαν safety 1519 εις for 2707.2 καταφύτευσιν [2planting 2537 καινήν 1a new]; 1722 εν in 4991-1473 σωτηρία σου your safety 4022 περιελεύσονται [2shall go about 444 άνθρωποι 1men].   31:23   3779 ούτως Thus 2036 είπε said 2962 κύριος the lord 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces, 3588 ο the 2316 θεός God * Ισραήλ of Israel, 2089 έτι Still 2046 ερούσι they shall say 3588 τον   3056-3778 λόγον τούτον this word 1722 εν in 1093 γη the land * Ιούδα of Judah, 2532 και and 1722 εν in 4172-1473 πόλεσιν αυτού his cities, 3752 όταν whenever 654 αποστρέψω I shall return 3588 την   599.2-1473 αποικίαν αυτού his resettlement; 2127 ευλογημένος Being blessed 2962 κύριος is the lord 1909 επί upon 1342 δίκαιον [2just 3735 όρος 3mountain 3588 το   39-1473 άγιον αυτού 1his holy];   31:24   2532 και even 3588 οι the 1774 ενοικούντες ones dwelling 1722 εν in 3588 ταις the 4172 πόλεσιν cities * Ιούδα of Judah, 2532 και and 1722 εν in 3956 πάση all 3588 τη   1093-1473 γη αυτού his land 260 άμα together 1092 γεωργώ with the farmer, 2532 και and 142 αρθήσεται he shall be lifted 1722 εν with 4168 ποιμνίω the flock.   31:25   3754 ότι For 3184 εμέθυσα I intoxicated 5590 ψυχήν the soul 1372 διψώσαν thirsting; 2532 και and 3956 πάσαν every 5590 ψυχήν soul 3983 πεινώσαν hungering 1705 ενέπλησα I filled up.   31:26   1223 διά On account of 3778 τούτο this 1825 εξηγέρθην I awoke, 2532 και and 1492 είδον beheld; 2532 και and 3588 ο   5258-1473 ύπνος μου my sleep 2238.1 ηδύς [2agreeable 1473 μοι 3to me 1096 εγενήθη 1was].   31:27   2400 ιδού Behold, 2250 ημέραι days 2064 έρχονται come, 5346 φησί says 2962 κύριος the lord, 2532 και and 4687 σπερώ I shall sow 3588 τον   * Ισραήλ Israel 2532 και and 3588 τον   * Ιούδαν Judah 4690 σπέρμα with the seed 444 ανθρώπου of man, 2532 και and 4690 σπέρμα the seed 2934 κτήνους of beast.   31:28   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 5618 ώσπερ as 1127 εγρηγόρουν I was vigilant 1909 επ΄ over 1473 αυτούς them 2532 και even 2507 καθαιρείν to demolish 2532 και and 2559 κακούν to inflict evil, 3779 ούτως so 1127 γρηγορήσω I will be vigilant 1909 επ΄ over 1473 αυτούς them 3588 του   3618 οικοδομείν to build 2532 και and 2707.3 καταφυτεύειν to plant, 5346 φησί says 2962 κύριος the lord.   31:29   1722 εν In 3588 ταις   2250-1565 ημέραις εκείναις those days 3766.2 ου μη in no way 2036 είπωσιν shall they say, 3588 οι The 3962 πατέρες fathers 2068 έφαγον ate 3675.3 όμφακα an unripe grape, 2532 και and 3588 οι   3599 οδόντες teeth 3588 των of the 5043 τέκνων children 131.1 ημωδίασαν had tooth-chills.   31:30   237.1 αλλ΄ η But 1538 έκαστος each 1722 εν in 3588 τη   1438 εαυτού his own 266 αμαρτία sin 599 αποθανείται shall die. 2532 και And 3588 του the one 2068 φαγόντος eating 3588 τον the 3675.3 όμφακα unripe grape, 131.1 αιμωδιάσουσιν [3shall have tooth-chills 3588 οι 1their 3599 οδόντες 2teeth].   31:31   2400 ιδού Behold, 2250 ημέραι days 2064 έρχονται come, 5346 φησί says 2962 κύριος the lord, 2532 και and 1303 διαθήσομαι I shall ordain 3588 τω to the 3624 οίκω house * Ισραήλ of Israel, 2532 και and 3588 τω to the 3624 οίκω house * Ιούδα of Judah, 1242 διαθήκην [2covenant 2537 καινήν 1a new].   31:32   3756 ου Not 2596 κατά according to 3588 την the 1242 διαθήκην covenant 3739 ην which 1303 διεθέμην I ordained 3588 τοις with 3962-1473 πατράσιν αυτών their fathers, 1722 εν in 2250 ημέρα the day 1722 εν in 3739 η which 1949 επελαβόμην I took hold of 3588 της   5495-1473 χειρός αυτών their hand 1806-1473 εξαγαγείν αυτούς to lead them 1537 εκ from out of 1093 γης the land * Αιγύπτου of Egypt; 3754 ότι for 1473 αυτοί they 3756 ουκ did not 1696 ενέμειναν adhere 1722 εν to 3588 τη   1242-1473 διαθήκη μου my covenant, 2532 και and 1473 εγώ I 272 ημέλησα neglected 1473 αυτών them, 5346 φησί says 2962 κύριος the lord.   31:33   3754 ότι For 3778 αύτη this 3588 η   1242-1473 διαθήκη μου is my covenant 3739 ην which 1303 διαθήσομαι I shall ordain 3588 τω with 3624 οίκω the house * Ισραήλ of Israel 3326 μετά after 3588 τας   2250-1565 ημέρας εκείνας those days, 5346 φησί says 2962 κύριος the lord; 1325 δώσω I will put 3551-1473 νόμους μου my laws 1519 εις into 3588 την   1271-1473 διάνοιαν αυτών their mind, 2532 και and 1909 επί [3upon 2588-1473 καρδίας αυτών 4their hearts 1125 γράψω 1I will write 1473 αυτούς 2them]; 2532 και and 1510.8.1 έσομαι I will be 1473 αυτοίς to them 1519 εις for 2316 θεόν God, 2532 και and 1473 αυτοί they 1510.8.6 έσονταί will be 1473 μοι to me 1519 εις for 2992 λαόν a people.   31:34   2532 και And 3766.2 ου μη in no way 1321 διδάξωσιν shall [2teach 1538 έκαστος 1each] 3588 τον   4139-1473 πλησίον αυτού his neighbor, 2532 και and 1538 έκαστος each 3588 τον   80-1473 αδελφόν αυτού his brother, 3004 λέγων saying, 1097 γνώθι Know 3588 τον the 2962 κύριον lord! 3754 ότι For 3956 πάντες all 1492 ειδήσουσί shall know 1473 με me, 575 από from 3397-1473 μικρού αυτών their small 2193 έως unto 3173-1473 μεγάλου αυτών their great, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord. 3754 ότι For 2436-1510.8.1 ίλεως έσομαι I will be kind 3588 ταις to 93-1473 αδικίαις αυτών their iniquities, 2532 και and 3588 των   266-1473 αμαρτιών αυτών their sins 3766.2 ου μη in no way 3403 μνησθώ shall I remember 2089 έτι any more.   31:35   3779 ούτως Thus 2036 είπε said 2962 κύριος the lord, 3588 ο the one 1325 δους appointing 3588 τον the 2246 ήλιον sun 1519 εις for 5457 φως light 3588 της of the 2250 ημέρας day, 4582 σελήνην moon 2532 και and 792 αστέρας stars 1519 εις for 5457 φως light 3588 της of the 3571 νυκτός night, 2532 και and 2906 κραυγήν the roar 1722 εν in 2281 θαλάσση the sea, 2532 και and 1002.2 εβόμβησαν [2resonated 3588 τα   2949-1473 κύματα αυτής 1its waves]; 2962 κύριος the lord 3841 παντοκράτωρ almighty 3686-1473 όνομα αυτώ is his name.   31:36   1437 εάν If 3973 παύσωνται [3should cease 3588 οι   3551 νόμοι 2laws 3778 ούτοι 1these] 575 από from 4383 προσώπου in front 1473 μου of me, 5346 φησί says 2962 κύριος the lord, 2532 και then 3588 το the 1085 γένος race * Ισραήλ of Israel 3973 παύσεται shall cease 1096 γενέσθαι to become 1484 έθνος a nation 2596-4383 κατά πρόσωπόν in front 1473 μου of me 3956 πάσας all 3588 τας the 2250 ημέρας days.   31:37   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 1437 εάν If 5312 υψωθή [3should be raised up 3588 ο 1the 3772 ουρανός 2heaven] 1519 εις in 3588 το   3349.2 μετέωρον elevation, 2532 και and 1437 εάν if 5013 ταπεινωθή [5should be lowered 3588 το 1the 1475 έδαφος 2floor 3588 της 3of the 1093 γης 4earth] 2736 κάτω below, 2532 και yet 1473 εγώ I 3756 ουκ shall not 593 αποδοκιμώ reject 3588 το the 1085 γένος race * Ισραήλ of Israel, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 4012 περί for 3956 πάντων all 3739 ων which 4160 εποίησαν they did.   31:38   2400 ιδού Behold, 2250 ημέραι days 2064 έρχονται come, 5346 φησί says 2962 κύριος the lord, 2532 και and 3618 οικοδομηθήσεται [2shall be built 4172 πόλις 1a city] 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 575 από from 4444 πύργου the tower * Ανανεήλ of Hananeel 2193 έως unto 4439 πύλης the gate 3588 της of the 1137 γωνίας corner.   31:39   2532 και And 1831 εξελεύσεται [2shall go forth 3588 η   1267.2-1473 διαμέτρησις αυτής 1its measurement] 561 απέναντι before 1473 αυτής it 2193 έως unto 1015 βουνών the hills * Γαρείβ of Gareb; 2532 και and 4033 περικυκλωθήσεται it shall be surrounded 2945 κύκλω round about 1537 εξ of 1588 εκλεκτών choice 3037 λίθων stones,   31:40   2532 και and 3956 πάσαν all 5327 φάραγγα the valley * Φαγαρίμ Phagarim 2532 και and 4700 σποδού ashes, 2532 και and 3956 πάσαν all * Ασαρημώθ Asaremoth 2193 έως unto 5493 χειμάρρου the rushing stream * Κεδρών Kidron, 2193 έως unto 1137 γωνίας the corner 4439 πύλης gate 2462 ίππων of the horses 395 ανατολής eastward, 37.1 αγίασμα shall be a sanctuary 3588 τω to the 2962 κυρίω lord; 2532 και and 3765 ουκέτι no longer 1620.2 εκτίλη shall it be plucked up, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 2507 καθαιρεθή shall it be demolished 2193 έως unto 3588 του the 165 αιώνος eon.