Lamentations

  1:1   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 3326 μετά after 3588 το   163 αιχμαλωτισθήναι [2was taken captive 3588 τον   * Ισραήλ 1Israel], 2532 και and * Ιερουσαλήμ Jerusalem 2049 ερημωθήναι was made desolate, 2523-* εκάθισεν Ιερεμίας Jeremiah sat down 2799 κλαίων weeping, 2532 και and 2354 εθρήνησε he wailed 3588 τον   2355-3778 θρήνον τούτον this lamentation 1909 επί over * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 2532 και and 2036 είπεν he said,   ΑΛΕΦ   4459 πως How 2523 εκάθισε does [5sit 3441 μόνη 6alone 3588 η 1the 4172 πόλις 2city 3588 η   4130 πεπληθυμμένη 3being filled 2992 λαών 4with peoples]; 1096 εγενήθη she became 5613 ως as 5503 χήρα a widow, 4130 πεπληθυμμένη becoming filled 1722 εν among 1484 έθνεσιν the nations; 756 άρχουσα ruling 1722 εν in 5561 χώραις the regions, 1096 εγενήθη she became 1519 εις for 5411 φόρον tribute.   1:2     ΒΗΘ   2799 κλαίουσα In weeping, 2799 έκλαυσεν she wept 1722 εν in 3571 νυκτί the night, 2532 και and 3588 τα   1144-1473 δάκρυα αυτής her tears 1909 επί are upon 3588 των   4600-1473 σιαγόνων αυτής her cheeks, 2532 και and 3756 ουχ no one 5224 υπήρχεν existed 3588 ο   3870 παρακαλών comforting 1473 αυτήν her 575 από from 3956 πάντων all 3588 των of the ones 25 αγαπώντων loving 1473 αυτήν her. 3956 πάντες All 3588 οι the ones 5368 φιλούντες being fond of 1473 αυτήν her 114 ηθέτησαν discarded 1722 εν   1473 αυτή her, 1096 εγένοντο they became 1473 αυτή to her 1519 εις for 2190 εχθρούς enemies.   1:3     ΓΙΜΑΛ   3351-* μετωκίσθη Ιουδαία Judea was displaced 575 από because of 5014-1473 ταπεινώσεως αυτής her humiliation, 2532 και and 575 από because of 4128 πλήθους the multitude 1397-1473 δουλείας αυτής of her servitude. 2523 εκάθισεν She stays 1722 εν among 1484 έθνεσιν the nations, 3756 ουχ she did not 2147 εύρεν find 372 ανάπαυσιν rest. 3956 πάντες All 3588 οι the ones 2614 καταδιώκοντες pursuing 1473 αυτήν her 2638 κατέλαβον overtook 1473 αυτήν her 303.1 αναμέσον in the midst 3588 των of the ones 2346 θλιβόντων afflicting.   1:4     ΔΑΛΕΘ   3598 οδοί The ways * Σιών of Zion 3996 πενθούσι mourn 3844 παρά by reason of 3588 το   3361-1510.1 μη είναι there not being 2064 ερχομένους ones coming 1722 εν to 1859 εορτή the holiday feast. 3956 πάσαι All 3588 αι   4439-1473 πύλαι αυτής her gates 853 ηφανισμέναι have been obliterated. 3588 οι   2409-1473 ιερείς αυτής Her priests 389 αναστενάζουσιν are groaning, 3588 αι   3933-1473 παρθένοι αυτής her virgins 71 αγόμεναι are being led captive, 2532 και and 1473 αυτή she 4087 πικραινομένη is being embittered 1722 εν in 1438 εαυτή herself.   1:5     Η   1096 εγένοντο [4became 3588 οι 1The ones 2346 θλίβοντες 2afflicting 1473 αυτήν 3her] 1519 εις   2776 κεφαλήν the head, 2532 και and 3588 οι   2190-1473 εχθροί αυτής her enemies 2112.1 ευθυνούσιν are straightened; 3754 ότι for 2962 κύριος the lord 5013 εταπείνωσεν humbled 1473 αυτήν her 1909 επί over 3588 το the 4128 πλήθος multitude 3588 των   763-1473 ασεβειών αυτής of her impieties. 3588 τα   3516-1473 νήπια αυτής Her infants 4198 επορεύθησαν went 1722 εν into 161 αιχμαλωσία captivity 2596-4383 κατά πρόσωπον in front 2346 θλίβοντος of the one afflicting.   1:6     ΟΥΑΥ   2532 και And 1831 εξήλθε went forth 1537 εκ from 2364 θυγατρός the daughter * Σιών of Zion 3956 πάσα all 3588 η   2143-1473 ευπρέπεια αυτής her beauty. 1096 εγένοντο [2became 3588 οι   758-1473 άρχοντες αυτής 1Her rulers] 5613 ως as 2919.1 κριοί rams 3756 ουχ not 2147 ευρίσκοντες finding 3542 νομήν pasture, 2532 και and 4198 επορεύοντο going 1722 εν with 3756 ουκ no 2479 ισχύϊ strength 2596-4383 κατά πρόσωπον in front 1377 διώκοντος of the one pursuing.   1:7     ΖΑΙΝ   3403-* εμνήσθη Ιερουσαλήμ Jerusalem remembered 2250 ημερών the days 5014-1473 ταπεινώσεως αυτής of her humiliation, 2532 και and 684.2-1473 απωσμών αυτής her repulsions. 3956 πάντα All 3588 τα   1937.1-1473 επιθυμήματα αυτής her desirable things, 3745 όσα as many as 1510.7.3 ην were 1537 εξ from 2250 ημερών [2days 744 αρχαίων 1ancient] 1722 εν during 3588 τω the 4098 πεσείν falling 3588 τον   2992-1473 λαόν αυτής of her people 1519 εις into 5495 χείρας the hands 2346 θλίβοντος of the one afflicting, 2532 και and 3756-1510.7.3 ουκ ην there was no one 3588 ο   997 βοηθών helping 1473 αυτή her. 1492 ιδόντες Seeing, 3588 οι   2190-1473 εχθροί αυτής her enemies 1070 εγέλασαν laughed 1909 επί upon 2532 τη   3350-1473 μετοικεσία αυτής her displacement.   1:8     ΗΘ   266 αμαρτίαν [3a sin 264 ήμαρτεν 2sinned * Ιερουσαλήμ 1Jerusalem]; 1223 διά on account of 3778 τούτο this 1519 εις [2for 4535 σάλον 3tossing about 1096 εγένετο 1she became]. 3956 πάντες All 3588 οι the ones 1392 δοξάζοντες glorifying 1473 αυτήν her 5013 εταπείνωσαν humbled 1473 αυτήν her, 1492-1063 είδον γαρ for they beheld 3588 την   808-1473 ασχημοσύνην αυτής her indecency. 2532 και And 1065 γε indeed 1473 αυτή she 4727 στενάζουσα is moaning herself 2532 και and 654 απεστράφη turns 1519-3588-3694 εις τα οπίσω to the rear.   1:9     ΤΗΘ   167-1473 ακαθαρσία αυτής Her uncleanness 4314 προς is before 4228-1473 ποδών αυτής her feet, 3756 ουκ she did not 3403 εμνήσθη remember 2078-1473 έσχατα αυτής her end, 2532 και and 2601 κατεβίβασεν she brought down 5246 υπέρογκα enormously. 3756-1510.2.3 ουκ έστιν There is no 3588 ο   3870 παρακαλών comforting 1473 αυτήν her. 1492 ίδε Behold 2962 κύριε O lord 3588 την   5014-1473 ταπείνωσίν μου my humiliation, 3754 ότι for 3170 εμεγαλύνθη [3was magnified 3588 ο 1the 2190 εχθρός 2enemy]!   1:10     ΙΩΘ   5495-1473 χείρα αυτού [3his hand 1600 εξεπέτασε 4spread forth 3588 ο 1The one 2346 θλίβων 2afflicting] 1909 επί upon 3956 πάντα all 3588 τα the 1937.1 επιθυμήματα desirable things 1473 αυτής of hers. 1492-1063 είδε γαρ For she saw 1484 έθνη nations 1525 εισελθόντα entering 1519 εις into 3588 το   37.1-1473 αγιασμά αυτής her sanctuary -- 3739 α the ones which 1781 ενετείλω I charged 3361 μη [2not 1525 εισελθείν 3to enter 1473 αυτά 1them] 1519 εις into 1577-1473 εκκλησίαν σου your assembly.   1:11     ΧΑΦ   3956 πας All 3588 ο   2992-1473 λαός αυτής her people 2687.1 καταστενάζοντες are groaning 2212 ζητούντες seeking 740 άρτον bread. 1325 έδωκαν They gave 3588 τα the 1937.1 επιθυμήματα desirable things 1473 αυτής of hers 1722 εν for 1035 βρώσει food 3588 του   1994 επιστρέψαι to restore 5590 ψυχήν their soul. 1492 ίδε Behold, 2962 κύριε O lord, 2532 και and 1914 επίβλεψον look upon! 3754 ότι for 1096 εγενήθη she became 821 ητιμωμένη as one being disgraced.   1:12     ΛΑΜΕΔ   3588 οι [2the ones 4314 προς 4to 1473 υμάς 5you 3956 πάντες 1All 3899 παραπορευόμενοι 3coming near] 3598 οδόν in the way 1994 επιστρέψατε turn 2532 και and 1492 ίδετε see 1487 ει if 1510.2.3 έστιν there is 217.5 άλγος a pain 5613 ως as 217.5-1473 άλγος μου my pain 3739 ο which 1096 εγενήθη happened to me. 5350 φθεγξάμενος The one uttering a sound 1722 εν to 1473 εμοί me 5013 εταπείνωσέ humbled 1473 με me -- 2962 κύριος the lord 1722 εν in 2250 ημέρα a day 3709 οργής of anger 2372-1473 θυμού αυτού of his rage.   1:13     ΜΗΜ   1537 εξ From out of 5311-1473 ύψους αυτού his height 649 απέστειλε he sent 4442 πυρ fire 1722 εν in 3588 τοις   3747-1473 οστέοις μου my bones, 2532 και and 2609-1473 κατήγαγεν αυτό he led it down. 1276.1 διεπέτασε He opened and spread out 1350 δίκτυον a net 3588 τοις   4228-1473 ποσί μου for my feet. 654 απέστρεψέ He turned 1473 με me 1519 εις to 3588 τα the 3694 οπίσω rear. 1325 έδωκέ He appointed 1473 με me 853 ηφανισμένην for being removed from view; 3650 όλην an entire 3588 την   2250 ημέραν day 3600 οδυνωμένην for grieving.   1:14     ΝΟΥΝ   1127 εγρηγορήθη He was vigilant 1909 επί concerning 3588 τα   764.1-1473 ασεβήματά μου my acts of impiety; 1722 εν [2in 5495-1473 χερσί μου 3my hands 4844.3 συνεπλάκησαν 1they are closely joined]; 305 ανέβησαν they ascended 1909 επί unto 3588 τον   5137-1473 τράχηλόν μου my neck. 770 ησθένησεν [2is weakened 3588 η   2479-1473 ισχύς μου 1My strength], 3754 ότι for 1325-2962 έδωκε κύριος the lord put 1722 εν [2in 5495-1473 χερσί μου 3my hands 3601 οδύνας 1griefs]; 3756 ου I shall not 1410 δυνήσομαι be able 2476 στήναι to stand.   1:15     ΣΑΜΕΧ   1808 εξήρε [3lifted away 3956 πάντας 4all 3588 τους   2478-1473 ισχυρούς μου 5my strong men 3588 ο 1The 2962 κύριος 2 lord] 1537 εκ from 3319 μέσου the midst 1473 μου of me. 2564 εκάλεσεν He called 1909 επ΄ upon 1473 εμέ me 2540 καιρόν a time 3588 του   4937 συντρίψαι to break 1588-1473 εκλεκτούς μου my choice men. 3025 ληνόν [3the wine vat 3961 επάτησε 2trod 2962 κύριος 1The lord] 3933 παρθένω for the virgin 2364 θυγατρί daughter * Ιούδα of Judah.   1:16     ΑΙΝ   1909 επί Over 3778 τούτοις these things 1473 εγώ I 2799 κλαίω weep; 3588 ο   3788-1473 οφθαλμός μου my eye 2609 κατήγαγεν led down 5204 ύδωρ water, 3754 ότι For 3118.2 εμακρύνθη far 575 απ΄ from 1473 εμού me 3588 ο is the one 3870 παρακαλών comforting 1473 με me, 3588 ο the one 1994 επιστρέφων restoring 5590-1473 ψυχήν μου my soul. 1096 εγένοντο [3were 3588 οι   5207 υιοί 2sons 1473 μου 1My] 853 ηφανισμένοι obliterated, 3754 ότι for 2901 εκραταιώθη [3conquered 3588 ο 1the 2190 εχθρός 2enemy].   1:17     ΦΗ   1276.1-* διεπέτασε Σιών Zion opened and spread out 5495-1473 χείρας αυτής her hands; 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is no one 3588 ο   3870 παρακαλών comforting 1473 αυτήν her. 1781-2962 ενετείλατο κύριος The lord gave charge 3588 τω to * Ιακώβ Jacob; 2945 κύκλω round about 1473 αυτού him 3588 οι are the ones 2346 θλίβοντες afflicting 1473 αυτόν him. 1096-* εγενήθη Ιερουσαλήμ Jerusalem was 1519 εις as 599.8 αποκαθημένην a woman sitting apart unclean 303.1 αναμέσον in the midst 1473 αυτών of them.   1:18     ΣΑΔΗ   1342 δίκαιός [3just 1510.2.3 εστι 2is 2962 κύριος 1The lord]; 3754 ότι for 3588 το   4750-1473 στόμα αυτού [2his mouth 3893 παρεπίκρανα 1I greatly embittered]. 191 ακούσατε Hear 1211 δη indeed 3956 πάντες all 3588 οι   2992 λαοί peoples, 2532 και and 1492 ίδετε behold 3588 το   217.5-1473 άλγος μου my pain! 3933-1473 παρθένοι μου My virgins 2532 και and 3495-1473 νεανίσκοι μου my young men 4198 επορεύθησαν were gone 1722 εν into 161 αιχμαλωσία captivity.   1:19     ΚΩΦ   2564 εκάλεσα I called 3588 τους   2036.3-1473 εραστάς μου my lovers, 1473-1161 αυτοί δε but they 3884 παρελογίσαντό misled 1473 με me. 3588 οι   2409-1473 ιερείς μου My priests 2532 και and 3588 οι   4245-1473 πρεσβύτεροί μου my elders 1722 εν [2in 3588 τη 3the 4172 πόλει 4city 1587 εξέλιπον 1failed], 3754 ότι for 2212 εζήτησαν they sought 1035 βρώσιν food 1473 αυτοίς for themselves, 2443 ίνα that 1994 επιστρέψωσι they should restore 5590-1473 ψυχάς αυτών their lives.   1:20     ΡΗΣ   1492 ίδε Behold, 2962 κύριε O lord, 3754 ότι for 2346 θλίβομαι I am afflicted! 3588 η   2836-1473 κοιλία μου My belly 5015 εταράχθη was disturbed, 2532 και and 3588 η   2588-1473 καρδία μου my heart 4762 εστράφη was turned 1722 εν within 1473 εμοί me; 3893 παραπικραίνουσα greatly embittering 3893 παρεπίκρανα I was embittered. 1855 έξωθεν Outside 815.1-1473 ητέκνωσέ με [2made me childless 3162 μάχαιρα 1the sword], 5618 ώσπερ as if 2288 θάνατος a death 1722 εν in 3624 οίκω the house.   1:21     ΣΙΝ   191 ακούσατε Hear 1211 δη indeed! 3754 ότι for 4727-1473 στενάζω εγώ I moan. 3756-1510.2.3 ουκ έστιν There is not 3588 ο   3870 παρακαλών one comforting 1473 με me. 3956 πάντες All 3588 οι   2190-1473 εχθροί μου my enemies 191 ήκουσαν heard 3588 τα the 2556 κακά bad things 1473 μου concerning me, 2532 και and 5463 εχάρησαν they rejoice 3754 ότι that 1473 συ you 4160 εποίησας did it. 1863 επήγαγες You brought on 2250 ημέραν the day; 2564 εκάλεσας you called 2540 καιρόν the time, 1096 εγένοντο they became 3664 όμοιοί alike 1473 μοί to me.   1:22     ΘΑΥ   1525 εισέλθοι May [3enter 3956 πάσα 1all 3588 η   2549-1473 κακία αυτών 2their evils] 2596 κατά before 4383-1473 πρόσωπόν σου your face. 2532 και And 2018.2 επιφύλλισον glean 1473 αυτοίς them! 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 4160 εποίησαν they made 2018.3 επιφυλλίδα a gleaning 4012 περί for 3956 πάντων all 3588 των   265-1473 αμαρτημάτων μου of my sins. 3754 ότι for 4183 πολλοί [2are many 3588 οι   4726-1473 στεναγμοί μου 1my moanings], 2532 και and 3588 η   2588-1473 καρδία μου my heart 3076 λυπείται frets.