Lamentations 2

  2:1     ΑΛΕΦ   4459 πως O How 1105.1 εγνόφωσεν [2darkened 3709-1473 οργή αυτού 3his anger 2962 κύριος 1the lord] 3588 την for the 2364 θυγατέρα daughter * Σιών of Zion. 2674.6 κατέρριψεν He hurled down 1537 εξ from out of 3772 ουρανού heaven 1519 εις unto 1093 γην the earth 1391.1 δόξασμα the glory * Ισραήλ of Israel, 2532 και and 3756-3403 ουκ εμνήσθη he remembered not 5286 υποποδίου the stool 4228-1473 ποδών αυτού of his feet 1722 εν in 2250 ημέρα a day 3709 οργής of wrath 2372-1473 θυμού αυτού of his rage.   2:2     ΒΗΘ   2670 κατεπόντισε [2sunk 2962 κύριος 1the lord], 3756 ου not 5339 φεισάμενος sparing, 3956 πάντα all 3588 τα the 5611 ωραία beautiful things * Ιακώβ of Jacob. 2507 καθείλεν He demolished 1722 εν in 2372-1473 θυμώ αυτού his rage 3588 τα the 3794 οχυρώματα fortresses 3588 της of the 2364 θυγατρός daughter * Ιούδα of Judah. 2853 εκόλλησεν He cleaved 1519 εις unto 3588 την the 1093 γην ground. 953 εβεβήλωσεν He profaned 935-1473 βασιλέα αυτής her king 2532 και and 758-1473 αρχοντα αυτής her ruler.   2:3     ΓΙΜΕΛ   4787.2 συνέκλασεν He broke in pieces 1722 εν in 3709 οργή anger 2372-1473 θυμού αυτού of his rage 3956 παν all 2768 κέρας the horn * Ισραήλ of Israel. 654 απέστρεψεν He turned 1519-3588-3694 εις τα οπίσω back 1188-1473 δεξιάν αυτού his right hand 575 από from 4383 προσώπου the face 2190 εχθρού of the enemy, 2532 και and 381 ανήψεν he lit 1722 εν in * Ιακώβ Jacob 5613 ως [2as 4442 πυρ 3fire 5395 φλόγα 1a flame], 2532 και and 2719 κατέφαγε it devoured 3956 πάντα all 3588 τα the things 2945 κύκλω round about.   2:4     ΔΑΛΕΘ   1780.2 ενέτεινε He stretched tight 5115-1473 τόξον αυτού his bow 5613 ως as 2190 εχθρός an enemy. 4732 εστερέωσε He stiffened 1188-1473 δεξιάν αυτού his right hand 5613 ως as 5227 υπεναντίος an opponent, 2532 και and 615 απέκτεινε he killed 3956 πάντα all 3588 τα the 1937.1 επιθυμήματα desirable things 3588 των   3788-1473 οφθαλμών μου of my eyes 1722 εν in 4633 σκηνή the tent 2364 θυγατρός of the daughter * Σιών of Zion. 1632 εξέχεεν He poured out 5613 ως [2as 4442 πυρ 3fire 3588 τον   2372-1473 θυμόν αυτού 1his anger].   2:5     Η   1096 εγενήθη [2became 2962 κύριος 1The lord] 5613 ως as 2190 εχθρός an enemy. 2670 κατεπόντισεν He sunk * Ισραήλ Israel, 2670 κατεπόντισε he sunk 3956 πάσας all 3588 τας   919.1-1473 βάρεις αυτού his palaces. 1311 διέφθειρε He utterly destroyed 3588 τα   3794-1473 οχυρώματα αυτού his fortresses, 2532 και and 4129 επλήθυνε multiplied 3588 τη to the 2364 θυγατρί daughter * Ιούδα of Judah 5013 ταπεινουμένην the one humbling 2532 και and 5013 ταταπεινωμένην the one being humbled.   2:6     ΟΥΑΥ   2532 και And 1276.1 διεπέτασεν he opened and spread out 5613 ως [2as 288 άμπελον 3a grapevine 3588 το   4638-1473 σκήνωμα αυτού 1his tent]. 1311 διέφθειρεν [2was corrupted 1859-1473 εορτήν αυτού 1his holiday feast]. 1950-2962 επελάθετο κύριος The lord forgot 3739 α what 4160 εποίησεν he appointed 1722 εν in * Σιών Zion -- 1859 εορτής the holiday feast 2532 και and 4521 σαββάτου the Sabbath; 2532 και and 3947 παρώξυνεν [3provoked 1690.1 εμβριμήματι 1the threatening 3709-1473 οργής αυτού 2of his anger] 935 βασιλέα king 2532 και and 2409 ιερέα priest.   2:7     ΖΑΙΝ   683-2962 απώσατο κύριος The lord thrust away 2379-1473 θυσιαστήριον αυτού his altar, 660 απετίναξεν he brushed off 37.1-1473 αγίασμα αυτού his sanctuary, 4937 συνέτριψεν he broke 1722 εν by 5495 χειρί the hand 2190 εχθρού of the enemy 5038 τείχος the wall 919.1-1473 βαρέων αυτής of her palaces; 5456 φωνήν [2a sound 1325 έδωκαν 1they gave] 1722 εν in 3624 οίκω the house 2962 κυρίου of the lord, 5613 ως as 1722 εν in 2250 ημέρα the day 1859 εορτής of holiday.   2:8     ΗΘ   3049-2962 ελογίσατο κύριος The lord devised 3588 του   1311 διαφθείραι to ruin 5038 τείχος the wall 2364 θυγατρός of the daughter * Σιών of Zion. 1614 εξέτεινε He stretched out 3358 μέτρον a measure, 3756 ουκ he did not 654 απέστρεψε return 5495-1473 χείρα αυτού his hand 575 από from 2662.1 καταπατήματος trampling; 2532 και and 3996 επένθησε [3mourned 3588 το 1the 4385.1 προτείχισμα 2area around the wall], 2532 και and 5038 τείχος the wall 3661 ομοθυμαδόν with one accord 770 ησθένησεν was weakened.   2:9     ΤΗΘ   1704.1 ενεπάγησαν [2are stuck 1519 εις 3into 1093 γην 4the ground 4439-1473 πύλαι αυτής 1Her gates]; 622 απώλεσε he destroyed 2532 και and 4937 συνέτριψεν broke 1473 αυτής her 3449.2 μοχλούς gate bars. 935-1473 βασιλέα αυτής Her king 2532 και and 758-1473 άρχοντας αυτής her rulers 1722 εν are in 3588 τοις the 1484 έθνεσιν nations. 3756-1510.2.3 ουκ έστι There is no 3551 νόμος law, 2532 και and 1065 γε indeed 4396-1473 προφήται αυτής her prophets 3756-1492 ουκ είδον beheld not 3706 όρασιν a vision 3844 παρά by 2962 κυρίου the lord.   2:10     ΙΩΘ   2523 εκάθισαν They sat 1519 εις upon 3588 την the 1093 γην ground; 4623 εσιώπησαν [4kept silent 4245 πρεσβύτεροι 1the elders 2364 θυγατρός 2of the daughter * Σιών 3of Zion]. 307 ανεβίβασαν They brought 5522 χουν dust 1909 επί upon 3588 την   2776-1473 κεφαλήν αυτών their head; 4024 περιεζώσαντο they girded on 4526 σάκκους sackcloths; 2609 κατήγαγον they led down 1519 εις to 1093 γην the ground 747 αρχηγούς the heads 3933 παρθένους of virgins 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem.   2:11     ΧΑΦ   1587 εξέλιπον [2failed 1722 εν 3with 1144 δάκρυσιν 4tears 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί μου 1My eyes]; 5015 εταράχθη [2is disturbed 3588 η   2588-1473 καρδία μου 1my heart]; 1632 εξεχύθη [2is poured out 1519 εις 3onto 3588 την 4the 1093 γην 5ground 3588 η   1391-1473 δόξα μου 1my glory] 1909 επί over 3588 το the 4938 σύντριμμα destruction 3588 της of the 2364 θυγατρός daughter 3588 του   2992-1473 λαού μου of my people, 1722 εν in 3588 τω the 1587 εκλείπειν failing 3516 νήπιον infant 2532 και and 2337 θηλάζοντα ones nursing 1722 εν in 4113 πλατείαις the squares 4172 πόλεως of the city.   2:12     ΛΑΜΕΔ   3588 ταις   3384-1473 μητράσιν αυτών To their mothers 2036 είπαν they said, 4226 που Where is 4621 σίτος the grain 2532 και and 3631 οίνος wine? 1722-3588 εν τω while 1590-1473 εκλύεσθαι αυτούς they were enfeebled 5613 ως as 5134.1 τραυματίας wounded men 1722 εν in 4113 πλατείαις the squares 4172 πόλεως of the city, 1722 εν in 3588 τω the 1632 εκχείσθαι pouring out 5590-1473 ψυχάς αυτών of their souls 1519 εις into 2859 κόλπον the bosom 3384-1473 μητέρων αυτών of their mothers.   2:13     ΜΗΜ   5100 τι What 3140 μαρτυρήσω shall I testify? 2228 η or 5100 τι what 3666 ομοιώσω shall I liken 1473 σοι to you, 2364 θύγατερ O daughter * Ιερουσαλήμ of Jerusalem? 5100 τις Who 4982 σώσει shall deliver 1473 σε you, 3933 παρθένος O virgin 2364 θυγάτηρ daughter * Σιών of Zion? 3754 ότι For 3170 εμεγαλύνθη [3was enlarged 4221 ποτήριον 1the cup 4936.1-1473 συντριβής σου 2of your destruction]; 5100 τις Who 2390 ιάσεταί shall heal 1473 σε you?   2:14     ΝΟΥΝ   4396-1473 προφήταί σου Your prophets 1492 είδοσάν saw 1473 σοι for you 3152 μάταια vanities 2532 και and 877 αφροσύνην folly, 2532 και and 3756-601 ουκ απεκάλυψαν they uncovered not 1909 επί upon 3588 την   93-1473 αδικίαν σου your iniquity, 3588 του   1994 επιστρέψαι to turn 161-1473 αιχμαλωσίαν σου your captivity; 2532 και and 1492 είδοσάν they beheld 1473 σοι for you 3024.1 λήμματα [2concerns 3152 μάταια 1vain] 2532 και and 1856.1 εξώσματα purgations.   2:15     ΣΑΜΕΧ   2924.8 εκρότησαν [5clap 1909 επί 7over 1473 σοι 8you 5495 χείρας 6hands 3956 πάντες 1All 3588 οι 2the ones 3899 παραπορευόμενοι 3passing 3598 οδόν 4in the way]; 4947.3 εσύρισαν they whistle 2532 και and 2795 εκίνησαν shake 3588 την   2776-1473 κεφαλήν αυτών their head 1909 επί over 3588 την the 2364 θυγατέρα daughter * Ιερουσαλήμ of Jerusalem, 1487 ει Is 3778 αύτη she 3588 η the 4172 πόλις city, 2046 ερούσι they shall say, 4735 στέφανος the crown 1391 δόξης of glory 2167 ευφροσύνης of gladness 3956 πάσης of all 3588 της the 1093 γης earth?   2:16     ΑΙΝ   1272 διήνοιξαν [3opened 5wide 1909 επί 6against 1473 σε 7you 4750-1473 στόμα αυτών 4their mouth 3956 πάντες 1All 3588 οι   2190-1473 εχθροί σου 2your enemies]. 4947.3 εσύρισαν They whistled 2532 και and 1031 έβρυξαν gnashed 3599 οδόντας their teeth. 2036 είπαν They said, 2666-1473 κατεπίομεν αυτήν We swallowed her down. 4133 πλην Besides, 3778 αύτη this is 3588 η the 2250 ημέρα day 3739 ην which 4328 προσεδοκώμεν we expected; 2147 εύρομεν we found 1473 αυτήν it, 1492 είδομεν we saw it.   2:17     ΦΗ   4160-2962 εποίησε κύριος The lord did 3739 α what 1760 ενεθυμήθη he pondered. 4931 συνετέλεσε He completed 4487-1473 ρήμα αυτού his word 3739 α which 1781 ενετείλατο he gave charge 1537 εξ from 2250 ημερών days 744 αρχαίων of old. 2507 καθείλε He demolished, 2532 και and 3756-5339 ουκ εφείσατο spared not, 2532 και and 2165 εύφρανεν he gladdened 1909 επί [2over 1473 σε 3you 2190 εχθρόν 1the enemy], 5312 ύψωσε He raised up high 2768 κέρας the horn 2346 θλίβοντός of the one afflicting 1473 σε you.   2:18     ΣΑΔΗ   994 εβόησε [2yelled out 2588-1473 καρδία αυτών 1Their heart] 4314 προς to 2962 κύριον the lord, saying, 5038 τείχη O walls * Σιών of Zion, 2609 καταγαγέτω lead down 5613 ως [2as 5493 χειμάρρους 3a rushing stream 1144 δάκρυα 1tears] 2250 ημέρας day 2532 και and 3571 νυκτός night! 2532 και And 1325 δως give 1594.1 έκνηψιν soberness 4572 σεαυτή to yourself; 3366 μηδέ neither 4623 σιωπησάτω let [3keep quiet 2880.1 κόρη 1the pupil 3788-1473 οφθαλμού σου 2of your eye]!   2:19     ΚΩΦ   450 ανάστηθι Rise up 96.1 αδολεσχήσαι to meditate 1722 εν in 3571 νυκτί the night! 1519 εις At 746 αρχάς the beginnings 5438-1473 φυλακής σου of your watch 1632 έκχεον pour out 5613 ως [2as 5204 ύδωρ 3water 2588-1473 καρδίαν σου 1your heart] 561 απέναντι before 4383 προσώπου the face 2962 κυρίου of the lord! 142 άρον Lift 4314 προς to 1473 αυτόν him 5495-1473 χείράς σου your hands 4012 περί for 5590 ψυχών the lives 3516-1473 νηπίων σου of your infants, 3588 των of the ones 1590 εκλυομένων fainting 3042 λιμώ from hunger 575 απ΄ at 746 αρχής the corner 3956 πασών of all 1841 εξόδων the streets!   2:20     ΡΗΣ   1492 ίδε Behold, 2962 κύριε O lord, 2532 και and 1914 επίβλεψον look upon 5100 τίνι what 2018.2 επεφύλλισας you gleaned 3779 ούτως thus! 1487 ει Shall 2068 φάγονται [2eat 1135 γυναίκες 1the women] 2590 καρπόν the fruit 2836-1473 κοιλίας αυτών of their belly? 5407 φονευθήσονται Shall [4be murdered 3516 νήπια 1infants 2337 θηλάζοντα 2nursing 3149 μαστούς 3breasts]? 1487 ει Shall 615 αποκτενείς you kill 1722 εν in 37.1 αγιάσματι the sanctuary 2962 κυρίου of the lord 2409 ιερέα the priest 2532 και and 4396 προφήτην prophet?   2:21     ΣΙΝ   2837 εκοιμήθησαν [4went to bed 1519 εις 5on 1093 γην 6the ground 1841 εξόδον 7in the street 3808 παιδάριον 1The boy 2532 και 2and 4246 πρεσβύτης 3old man]; 3933-1473 παρθένοι μου my virgins 2532 και and 3495-1473 νεανίσκοι μου my young men 4198 επορεύθησαν went 1722 εν into 161 αιχμαλωσία captivity 1722 εν by 4501 ρομφαία broadsword; 1722 εν by 3042 λιμω famine 615 απέκτεινας you killed; 1722 εν in 2250 ημέρα the day 3709-1473 οργής σου of your anger 3095.2 εμαγείρευσας you cut up, 3756-5339 ουκ εφεισω you spared not.   2:22     ΘΑΥ   2564 εκάλεσας You called 5616 ωσεί as in 2250 ημέραν a day 1859 εορτής of holiday 3940-1473 παροικίας μου for my sojourners 2943 κυκλόθεν round about; 2532 και and 3756-1096 ουκ εγένετο there was not 1722 εν in 2250 ημέρα the day 3709 οργής of anger 2962 κυρίου of the lord 391.2 ανασωζόμενος one being rescued 2532 και and 2641 καταλελειμμένος being left behind, 5613 ως as 1947.2 επεκράτησα I prevailed, 2532 και and 4129 επλήθυνα I filled 2190-1473 εχθρούς μου [2my enemies 3956 πάντας 1all].