Lamentations 3

  3:1     ΑΛΕΦ   1473 εγώ I am 435 ανήρ a man, 3588 ο one 991 βλέπων seeing 4432 πτωχείαν poorness 1722 εν by 4464 ράβδω a rod 2372-1473 θυμού αυτού of his rage 1909 επ΄ upon 1473 εμέ me.   3:2   3880 παρέλαβέ He took 1473 με me; 520-1473 απήγαγέ με he led me away 1519 εις into 4655 σκότος darkness, 2532 και and 3756 ου not 5457 φως light.   3:3   4133 πλην Only 1722 εν against 1473 εμοί me 1994 επέστρεψε he turned 5495-1473 χείρα αυτού his hand 3650 όλην the entire 3588 την   2250 ημέραν day.   3:4     ΒΗΘ   3822 επαλαίωσε He aged 4561-1473 σάρκας μου my flesh 2532 και and 1192-1473 δέρμα μου my skin; 3747-1473 οστέα μου [2my bones 4937 συνέτριψεν 1he broke].   3:5   456 ανωκοδόμησε He built 2596 κατ΄ against 1473 εμού me, 2532 και and 2944 εκύκλωσε he encircled 2776-1473 κεφαλήν μου my head, 2532 και and 3449.1 εμόχθησεν troubled me.   3:6   1722 εν In 4652 σκοτεινοίς dark places 2523 εκάθισέ he settled 1473 με me 5613 ως as 3498 νεκρούς dead ones 165 αιώνος of the eon.   3:7     ΓΙΜΕΛ   456 ανωκοδόμησε He built 2596 κατ΄ against 1473 εμού me, 2532 και and 3756 ουκ I shall not 1831 εξελεύσομαι come forth. 925 εβάρυνε He weighed down 5475-1473 χαλκόν μου my brass chain.   3:8   2532 και Yes 1065 γε indeed, 3754 ότι for though 2896 κεκράξομαι I shall cry out 2532 και and 994 βοήσω yell, 670.1 απέφραξε he shut out 4335-1473 προσευχήν μου my prayer.   3:9   456 ανωκοδόμησεν He blocked up 3598-1473 οδούς μου my ways; 1719.2 ενέφραξε he obstructed 5147-1473 τρίβους μου my roads; 5015 ετάραξεν he disturbed me.   3:10     ΔΑΛΕΘ   715 αρκός [2a bear 1748 ενεδρεύουσα 3lying in wait 1473 αυτός 1He is] 1473 μοι for me, 5613 ως as 3023 λέων a lion 1722 εν in 2930.1 κρυφαίοις a secret place.   3:11   2614 κατεδίωξεν He pursued me 868 αφεστηκότα after I revolted, 2532 και and 2664-1473 κατέπαυσέ με caused me to cease. 5087 έθετό He established 1473 με me 853 ηφανισμένην for being obliterated.   3:12   1780.2 ενέτεινε He stretched tight 5115-1473 τόξον αυτού his bow, 2532 και and 4739.3 εστήλωσέ he set up a stone target 1473 με for me 5613 ως as 4649 σκοπόν the aim 1519 εις for 956 βέλος the arrow.   3:13     Η   1521 εισήγαγε He brought 1722 εν [3into 3588 τοις   3510-1473 νεφροίς μου 4my kidneys 2447 ιούς 1the poison 5329.1-1473 φαρέτρας αυτού 2from his quivers].   3:14   1096 εγενήθην I became 1071 γέλως laughter 3956 παντί to all 2992-1473 λαώ μου my people, 5568-1473 ψαλμός αυτών their psalm 3650 όλην for the entire 3588 την   2250 ημέραν day.   3:15   5526 εχόρτασέ He filled 1473 με me 4088 πικρίας with bitterness; 3184 εμέθυσέ he intoxicated 1473 με me 5521 χολής with bile,   3:16     ΟΥΑΥ   2316 και and 1544 εξέβαλε he knocked out 5586 ψηφω [2by a small stone 3599-1473 οδόντας μου 1my teeth]; 5595-1473 εψώμισέ με he fed me 4700 σποδόν ashes,   3:17   2532 και and 683 απώσατο he thrust away 1537 εξ [2from 1515 ειρήνης 3peace 5590-1473 ψυχήν μου 1my soul]. 1950 επελαθόμην I forgot 18 αγαθά good things.   3:18   2532 και And 2036 είπα I said, 622 απώλετο [2perished 3588 το   3534-1473 νίκός μου 1My victory], 2532 και and 3588 η   1680-1473 ελπίς μου my hope 575 από from 2962 κυρίου the lord.   3:19     ΖΑΙΝ   3403 εμνησθην I remembered 575 από because of 4432-1473 πτωχείας μου my poorness, 2532 και and 1537 εκ of 1375-1473 διωγμού μου my persecution, 4088-1473 πικρίας μου of my bitterness, 2532 και and 5521-1473 χολής μου of my bile.   3:20   3403 μνησθήσομαι I shall be remembered, 2532 και and 2614.1 καταδολεσχήσει [2shall converse 1909 επ΄ 3with 1473 εμέ 4me 3588 η   5590-1473 ψυχή μου 1my soul].   3:21   3778 ταύτην This 5021 τάξω I will arrange 1519 εις into 3588 την   2588-1473 καρδίαν μου my heart; 1223 διά on account of 3778 τούτο this 5278 υπομένω I will wait.   3:22     ΗΘ   3588 τα The 1656 ελεή mercies 3588 του of the 2962 κυρίου lord, 3754 ότι for 3756-5048 ουκ ετελειώθησαν they finished not, 3754 ότι for 3756-1587 ουκ εξίλιπον [2failed not 3588 αι   1654-1473 ελεημοσύναι αυτού 1his charities].   3:23   3588 τα The ones 2537 καινά new 1722 εν in 3588 τω the 4405 πρωϊ morning; 4183 πολλή great 3588 η   4102-1473 πίστις σου is your trust.   3:24   3588-3310-1473 το μέρος μου [2is my portion 2962 κύριος 1The lord], 2036 είπεν said 3588 η   5590-1473 ψυχή μου my soul, 1223 διά on account of 3778 τούτο this 5278 υπομενώ I will wait for 1473 αυτόν him.   3:25     ΤΗΘ   18-2962 αγαθός κύριος The lord is good 3588 τοις to the ones 5278 υπομένουσιν waiting on 1473 αυτόν him, 5590 ψυχή the soul 3739 η which 2212 ζητήσει shall seek 1473 αυτόν him.   3:26   18 αγαθόν It is good, 2532 και and 5278 υπομενεί he shall wait 2532 και and 2270 ησυχάσει shall be still 1519 εις for 3588 το the 4992 σωτήριον deliverance 2962 κυρίου of the lord.   3:27   18 αγαθόν It is good 435 ανδρί for a man 3752 όταν whenever 142 άρη he should lift 2218 ζυγόν a yoke 1537 εκ from 3503-1473 νεότητι αυτού his youth.   3:28     ΙΩΘ   2521 καθήσεται He will sit down 2596-3441 κατά μόνας alone, 2532 και and 4623 σιωπήσεται will keep silent, 3754 ότι for 142 ήρεν he lifted it 1909 εφ΄ upon 1438 εαυτώ himself.   3:29   5087 θήσει He shall put 1722 εν [2in 2868 κονιορτώ 3dust 3588 το   4750-1473 στόμα αυτού 1his mouth]; 1487 ει if 4218 ποτε perhaps 3588 η   1680 ελπίς there is hope.   3:30   1325 δώσει He will give 3588 τω [2to the one 3817 παίοντι 3hitting 1473 αυτόν 4him 4600 σιαγόνα 1his cheek]. 5526 χορτασθήσεται He will be filled 3680 ονειδισμών of scornings.   3:31     ΧΑΦ   3754 ότι For 3756 ουκ not 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon 683-2962 απώσεται κύριος shall the lord thrust away.   3:32   3754 ότι For 3588 ο the one 5013 ταπεινώσας he humbled 3627 οικτειρήσει he shall pity, 2596 κατά according to 3588 το the 4128 πλήθος multitude 3588 του   1656-1473 ελέους αυτού of his mercy.   3:33   3756-611 ουκ απεκρίθη He was not answered 575 από from 2588-1473 καρδίας αυτού his heart, 2532 και and 5013 εταπείνωσεν he humbled 5207 υιούς sons 435 ανδρός of man,   3:34     ΛΑΜΕΔ   3588 του   5013 ταπεινώσαι to humble 5259 υπό under 3588 τους   4228-1473 πόδας αυτού his feet 3956 πάντας all 1198 δεσμίους the prisoners 1093 γης of the earth,   3:35   3588 του   1578 εκκλίναι to turn aside 2920 κρίσιν a judgment 435 ανδρός of a man 2713 κατέναντι over against 4383 προσώπου the face 5310 υψίστου of the highest,   3:36   2613 καταδικάσαι to condemn 444 άνθρωπον mankind 1722 εν in 3588 τω   2919 κρίνεσθαι judging 1473 αυτόν him, 2962 κύριος the lord 3756 ουκ did not 2036 είπε say it.   3:37     ΜΗΝ   5100 τις Who 3779 ούτως thus 2036 είπε spoke, 2532 και and 1096 εγενήθη it came to pass, 2962 κυριός but the lord 3756 ουκ did not 1781 ενετείλατο give charge?   3:38   1537 εκ From out of 4750 στόματος the mouth 5310 υψίστου of the highest 3756-1831 ουκ εξελεύσεται shall not come forth 2556 κακά bad 2532 και and 3588 το   18 αγαθόν good?   3:39   5100 τι Why does 1111 γογγύσει [3grumble 444 άνθρωπος 2man 2198 ζων 1a living]; 435 ανήρ a man 4012 περί concerning 3588 της   266-1473 αμαρτίας αυτού his sin?   3:40     ΝΟΥΝ   1830 εξηρευνήθη [2was searched out 3588 η   3598-1473 οδός ημών 1Our way] 2532 και and 2082.1 ητάσθη examined, 2532 και and 1994 επιστρέψωμεν we should turn 2193 έως unto 2962 κυρίου the lord.   3:41   353 αναλάβωμεν We should lift up 2588-1473 καρδίας ημών our hearts 1909 επί with 5495-1473 χειρών ημών our hands 4314 προς to 5308 υψηλόν the height 1722 εν in 3772 ουρανώ heaven.   3:42   264 ημαρτήσαμεν We sinned, 764 ησεβήσαμεν we were impious, 2532 και and 3756-2433 ουχ ιλάσθης you atoned not.   3:43     ΣΑΜΕΧ   1979.2 επεσκέπασας You enveloped 1722 εν in 2372 θυμώ rage, 2532 και and 592.1 απεδίωξας banished 1473 ημάς us. 615 απέκτεινας You killed 2532 και and 3756-5339 ουκ εφείσω spared not.   3:44   1979.2 επεσκέπασας You enveloped 3507 νεφέλην [2with a cloud 4572 σεαυτώ 1yourself] 1752 ένεκεν because of 4335 προσευχής prayer 2576-1473 καμμύσαι με to close my eyelids.   3:45   2532 και And 683 απωσθήναι to be thrust away 5087 έθηκας you put 1473 ημάς us 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 των of the 2992 λαών peoples.   3:46     ΑΙΝ   1272 διήνοιξαν [3opened wide 1909 εφ΄ 5against 1473 ημάς 6us 4750-1473 στόμα αυτών 4their mouth 3956 πάντες 1All 3588 οι   2190-1473 εχθροί ημών 2our enemies].   3:47   5401 φόβος Fear 2532 και and 2285 θάμβος stupefaction 1096 εγενήθη was 1473 ημίν to us; 1884.2 έπαρσις haughtiness 2532 και and 4936.1 συντριβή destruction.   3:48   859 αφέσεις [3releases 5204 υδάτων 4of waters 2609 κατάξει 2shall lead down 3588 ο   3788-1473 οφθαλμός μου 1My eye] 1909 επί upon 3588 το the 4938 σύντριμμα destruction 3588 της of the 2364 θυγατρός daughter 3588 του   2992-1473 λαού μου of my people.   3:49     ΦΗ   3588 ο   3788-1473 οφθαλμός μου My eye 2666 κατεπόθη was swallowed down 2532 και and 3756 ου I shall not 4601 σιγήσομαι be quiet, 3588 του   3361-1510.1 μη είναι to not be 1594.1 έκνηψιν sober,   3:50   2193 έως until 3739 ου of which time 1253.1 διακύψη [2should look through 2532 και 3and 1492 είδη 4should behold 2962 κύριος 1the lord] 1537 εξ from out of 3772 ουρανού heaven.   3:51   3588 ο   3788-1473 οφθαλμός μου My eye 2018.2 επιφυλλιεί shall glean 1909 επί upon 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου my soul 3844 παρά because of 3956 πάσας all 2364 θυγατέρας the daughters 4172 πόλεως of the city.   3:52     ΣΑΔΗ   2340 θηρεύοντες In hunting 2340 εθήρευσάν [2hunted 1473 με 3me 5613 ως 4as 4765 στρουθίον 5a sparrow 3588 οι   2190-1473 εχθροί μου 1my enemies] 1431 δωρεάν freely.   3:53   2289 εθανάτωσαν They put to death 1722 εν [2in 2978.1 λάκκω 3the pit 2222-1473 ζωήν μου 1my life], 2532 και and 2007 επέθηκαν they placed 3037 λίθον a stone 1909 επ΄ upon 1473 εμοί me.   3:54   5252.2 υπερεχύθη [2overflowed 5204 ύδωρ 1Water] 1909 επί upon 3588 την   2776-1473 κεφαλήν μου my head. 2036 είπα I said, 683 απώσμαι I am thrust away.   3:55     ΚΩΦ   1941 επεκαλεσάμην I called upon 3588 το   3686-1473 όνομά σου your name, 2962 κύριε O lord, 1537 εκ from out of 2978.1 λάκκου [2pit 2737 κατωτάτου 1the lowermost].   3:56   5456-1473 φωνής μου My voice 191 ήκουσας you heard; 3361 μη you should not 2928 κρύψης hide 3588 τα   3775-1473 ωτά σου your ears 1519 εις to 3588 την   1162-1473 δέησίν μου my supplication.   3:57   1519 εις [2for 3588 την   996-1473 βοήθείαν μου 3my help 1448 ήγγισας 1You approached] 1722 εν in 2250 ημέρα the day 3739 η in which 1941 επεκαλεσάμην I called upon 1473 σε you. 2036 είπάς You said 1473 μοι to me, 3361 μη Do not 5399 φόβου fear!   3:58     ΡΗΣ   1340.1 εδίκασας You adjudicated, 2962 κύριε O lord, 3588 τας the 1349 δίκας punishments 3588 της   5590-1473 ψυχής μου of my soul. 3084 ελυτρώσω You ransomed 3588 την   2222-1473 ζωήν μου my life.   3:59   1492 είδες You saw, 2962 κύριε O lord, 3588 τας   5016-1473 ταραχάς μου my disturbances. 2919 έκρινας You judged 3588 την   2920-1473 κρίσιν μου my case.   3:60   1492 είδες You beheld 3956 πάσαν all 3588 την   1557-1473 εκδίκησιν αυτών their vengeance, 2532 και and 3956 πάντας all 3588 τους   1261-1473 διαλογισμούς αυτών their devices 1909 επ΄ against 1473 εμοί me.   3:61     ΣΙΝ   191 ήκουσας You heard 3588 τον   3680-1473 ονειδισμόν αυτών their scorning, 3956 πάντας all 3588 τους   1261-1473 διαλογισμούς αυτών their devices 2596 κατ΄ against 1473 εμού me;   3:62   5491 χείλη the lips 1881 επανισταμένων of ones rising up against 1473 μοι me, 2532 και and 3191.1-1473 μελέτας αυτών their meditations 2596 κατ΄ against 1473 εμού me 3650 όλην the entire 3588 την   2250 ημέραν day;   3:63   2515-1473 καθέδραν αυτών their sitting down, 2532 και and 386-1473 ανάστασιν αυτών their rising up. 1914 επίβλεψον Look 1909 επί upon 3788-1473 οφθαλμους αυτών their eyes!   3:64     ΤΑΥ   467 ανταποδώσεις You shall recompense 1473 αυτοίς to them 468 ανταπόδομα a recompense, 2962 κύριε O lord, 2596 κατά according to 3588 τα the 2041 έργα works 3588 των   5495-1473 χειρών αυτών of their hands.   3:65   591 αποδώσεις You shall recompense 1473 αυτοίς to them, 5231.4 υπερασπισμόν while shielding 2588-1473 καρδίας μου [2of my heart 3449 μόχθον 1the trouble].   3:66   1473 συ You 1473-2614 αυτούς καταδιώξεις shall pursue them 1722 εν in 3709 οργή anger, 2532 και and 1814.4 εξαναλώσεις shall completely consume 1473 αυτούς them 5270.1 υποκάτωθεν beneath 3588 του the 3772 ουρανού heaven, 2962 κύριε O lord.