Jeremiah 30

  30:1   3588 ο The 3056 λόγος word 3588 ο   1096 γενόμενος coming 4314 προς to * Ιερεμίαν Jeremiah 3844 παρά from 2962 κυρίου the lord, 2036 ειπείν saying,   30:2   3779 ούτως Thus 2036 είπε said 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God * Ισραήλ of Israel, 3004 λέγων saying, 1125 γράψον Write 3956 πάντας all 3588 τους the 3056 λόγους words 3739 ους which 5537 εχρημάτισα I executed 4314 προς to 1473 σε you 1909 επί upon 975 βιβλίω a scroll!   30:3   3754 ότι For 2400 ιδού behold, 2250 ημέραι days 2064 έρχονται come, 5346 φησί says 2962 κύριος the lord, 2532 και and 654 αποστρέψω I will return 3588 την the 599.2 αποικίαν resettlement 2992-1473 λαού μου of my people * Ισραήλ Israel 2532 και and * Ιούδα Judah, 2036 είπε said 2962 κύριος the lord. 2532 και And 654 αποστρέψω I will return 1473 αυτούς them 1519 εις into 3588 την the 1093 γην land 3739 ην which 1325 έδωκα I gave 3588 τοις to 3962-1473 πατράσιν αυτών their fathers, 2532 και and 2961 κυριεύσουσιν they will dominate 1473 αυτής it.   30:4   2532 και And 3778 ούτοι these are 3588 οι the 3056 λόγοι words 3739 ους which 2980-2962 ελάλησε κύριος the lord spoke 1909 επί unto * Ισραήλ Israel 2532 και and * Ιούδα Judah.   30:5   3779 ούτως Thus 2036 είπε said 2962 κύριος the lord, 5456 φωνήν The sound 5401 φόβου of fear 191 ακούσεσθε you shall hear -- 5401 φόβος fear, 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is no 1515 ειρήνη peace.   30:6   2065 ερωτήσατε Ask 2532 και and 1492 ίδετε see 1487 ει if 5088 έτεκεν [2gave birth 730 άρσεν 1a man]! 1360 διότι for 3708 εώρακα I have seen 3956 πάντα every 444 άνθρωπον man, 2532 και and 3588 αι   5495-1473 χείρες αυτού his hands 1909 επί are upon 3588 της   3751-1473 οσφύος αυτού his loin, 5613 ως as 5088 τικτούσης her giving birth; 2532 και and 4762 εστράφησαν [2are turned 4383 πρόσωπα 1their faces] 1519 εις to 2430.1 ίκτερον jaundice.   30:7   3759 ουαί Woe, 3754 ότι for 3173 μεγάλη great is 3588 η   2250-1565 ημέρα εκείνη that day, 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστι there is not 5108 τοιαύτη such, 2532 και and 5550 χρόνος [2a time 4728 στενός 3of severity 1510.2.3 εστι 1it is] 3588 τω to * Ιακώβ Jacob, 2532 και but 575 από from 3778 τούτου this 4982 σωθήσεται he shall be delivered.   30:8   1722 εν In 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day, 2036 είπε said 2962 κύριος the lord 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces, 4937 συντρίψω I will break 3588 τον the 2218 ζυγόν yoke 575 από from 3588 του   5137-1473 τραχήλου αυτών their neck, 2532 και and 3588 τους   1199-1473 δεσμούς αυτών their bonds 1284 διαρρήξω I will tear up, 2532 και and 3756 ουκ they shall not 2038 εργώνται work 1473 αυτοί themselves 2089 έτι any longer 245 αλλοτρίοις for strangers.   30:9   2532 και And 2038 εργώνται they shall work 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 2316-1473 θεώ αυτών their God; 2532 και and 3588 τον   * Δαυίδ [2David 935-* βασιλέα αυτών 3their king 450 αναστήσω 1I will raise up] 1473 αυτοίς to them.   30:10   1473-1161 συ δε But you, 3361 μη do not 5399 φοβού fear! 1401-1473 δουλέ μου O my servant * Ιακώβ Jacob, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord. 3756-1161-3361 ου δε μη And in no way 4422 πτοηθής should you be terrified, * Ισραήλ O Israel. 3754 ότι For 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 4982 σώσω shall deliver 1473 σε you 1537 εκ from 1093 γης a land 3113 μακρόθεν far off, 2532 και and 3588 το   4690-1473 σπέρμα σου your seed 1537 εκ from 1093 γης a land 3588 της   161-1473 αιχμαλωσίας αυτών of their captivity. 2532 και And 654-* αποστραφήσεται Ιακώβ Jacob shall be returned, 2532 και and 373 αναπαύσει he shall rest, 2532 και and 4052 περισσεύσει he shall abound 3956 πάσι in all 3588 τοις the 18 αγαθοίς good things, 2532 και and 3756-1510.8.3 ουκ έσται there shall not be 3588 ο   5399 φοβούμενος one fearing.   30:11   3754 ότι For 3326 μετά [2with 1473 σου 3you 1510.2.1 ειμί 1I am], 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3588 του   4982 σώζειν to deliver 1473 σε you. 4160 ποιήσω γαρ For I shall appoint 4930 συντέλειαν a consumation 1722 εν in 3956 πάσι all 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations 1722 εν in 3739 αις which 1289 διέσπειρά I scattered 1473 σε you, 1473-1161 σε δε but you 3766.2 ου μη in no way 4160 ποιήσω will I appoint 1519 εις for 4930 συντέλειαν consumation. 235 αλλά But 3811 παιδεύσω I shall correct 1473 σε you 1722 εν with 2920 κρίσει equity 2532 και and 2511 καθαρίζων cleansing 3739 ου of which 2511 καθαριώ I shall cleanse 1473 σε you.   30:12   3779 ούτως Thus 2036 είπε said 2962 κύριος the lord, 450 ανέστησα I raised up 4938 σύντριμμα destruction; 217.4 αλγηρά [2is painful 3588 η   4127-1473 πληγή σου 1your calamity];   30:13   3756-1510.2.3 ουκ έστι there is not 2919 κρίνων one judging 2920-1473 κρίσιν σου your case; 1519 εις [2for 217.4 αλγηρόν 3a painful state 2394.4 ιατρεύθης 1you were treated medically]; 5622 ωφέλεια [2benefit 1473 σοι 3to you 3756-1510.2.3 ουκ έστι 1there is no];   30:14   3956 πάντες all 3588 οι   5384-1473 φίλοι σου your friends 1950 επελάθοντό forgot 1473 σε you; 3766.2 ου μη in no way 1905 επερωτήσουσιν shall they ask, 3754 ότι for 4127 πληγήν [3with a beating 2190 εχθρού 4by the enemy 3817 έπαισά 1I smote 1473 σε 2you], 3809 παιδείαν [2discipline 4731 στερεάν 1even substantial]; 1909 επί [3over 3956 πάσαν 4all 93-1473 αδικίαν σου 5your iniquities 4129 επλήθυναν 2multiplied 3588 αι   266-1473 αμαρτίαι σου 1your sins].   30:15   5100 τι Why 994 βόας yell 1909 επί over 4938-1473 συντρίμματί σου your destruction? 446.3 ανίατος [2is incurable 3588 ο   4192-1473 πόνος σου 1Your misery]. 1223 διά On account of 3588 του the 4128 πλήθους magnitude 3588 της   93-1473 αδικίας σου of your iniquity, 2532 και and 1223 διά on account of 3588 των   266 αμαρτιών [3sins 1473 σου 1your 3588 των   4642 σκληρών 2recalcitrant] 4160 εποίησά I did 1473 σοι to you 3778 ταύτα these things.   30:16   1223 διά On account of 3778 τούτο this 3956 πάντες all 3588 οι the ones 2068 εσθίοντές devouring 1473 σε you 977 βρωθήσονται shall be eaten, 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι   2190-1473 εχθροί σου your enemies 1519 εις [2into 161 αιχμαλωσίαν 3captivity 2240 ήξουσιν 1shall come]. 2532 και And 1510.8.6 έσονται [4will be 3588 οι 1the ones 1312.2 διαφορούντές 2dispersing 1473 σε 3you] 1519 εις for 1312.3 διαφόρημα dispersion, 2532 και and 3956 πάντας all 3588 τους the ones 4307.1 προνομεύσαντάς having despoiled 1473 σε you 1325 δώσω I shall give 1519 εις for 4307.2 προνομήν plunder.   30:17   3754 ότι For 321 ανάξω I will lead up 3588 το   2386-1473 ίαμά σου your cure, 575 από [2from 4127 πληγής 4wound 3601.1 οδυνηράς 3a grievous 2394.4-1473 ιατρεύσω σε 1I will treat you]; 5346 φησί says 2962 κύριος the lord, 3754 ότι for 4687 εσπαρμένη [2Her Having Been Sown 2564 εκλήθης 1you are called]; * Σιών Zion, 3754 ότι for 2212 ζητών [3seeking 3756 ουκ 2no 1510.2.3 έστιν 1there is] 1473 αυτήν her.   30:18   3779 ούτως Thus 2036 είπε said 2962 κύριος the lord; 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 654 αποστρεψω shall return 3588 την the 599.2 αποικίαν resettlement * Ιακώβ of Jacob, 2532 και and 3588 την   161-1473 αιχμαλωσίαν αυτού his captivity 1653 ελεήσω I will show mercy, 2532 και and 3618 οικοδομηθήσεται [2shall be built 4172 πόλις 1the city] 1909 επί upon 3588 το   5311-1473 ύψος αυτής her height, 2532 και and 3588 ο the 2992 λαός people 2596 κατά [2according to 3588 το   2917-1473 κρίμα αυτού 3his equity 2516 καθεδείται 1shall sit].   30:19   2532 και And 1831 εξελεύσονται there shall come forth 575 απ΄ from 1473 αυτών them 103 άδοντες ones singing, 2532 και and 5456 φωνή a sound 3815 παιζόντων of ones playing. 2532 και And 4121-1473 πλεονάσω αυτούς I shall make them superabundant, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 1639.2 ελαττωθώσι shall they be made less.   30:20   2532 και And 1525 εισελεύσονται [2shall enter 3588 οι   5207-1473 υιοί αυτού 1his sons] 5613 ως as 3588 το   4387 πρότερον formerly, 2532 και and 3588 τα   3142-1473 μαρτύρια αυτών their testimonies 2596-4383 κατά πρόσωπόν are in front 1473 μου of me 3718.1 ορθωθήσεται straight up. 2532 και And 1980 επισκέψομαι I shall visit 1909 επί upon 3956 πάντας all 3588 τους the ones 2346 θλίβοντας afflicting 1473 αυτούς them.   30:21   2532 και And 1510.8.6 έσονται [2will be 2478-1473 ισχυρότεροι αυτού 1his stronger ones] 1909 επ΄ over 1473 αυτούς them, 2532 και and 3588 ο   758-1473 άρχων αυτού his ruler 1537 εξ [2from 1473 αυτού 3him 1831 εξελεύσεται 1shall come forth]. 2532 και And 4863-1473 συνάξω αυτούς I will bring them together, 2532 και and 654 αποστρέψουσι they shall return 4314 προς to 1473 με me. 3754 ότι For 5100 τις who 1510.2.3 εστίν is 3778 ούτος this 3739 ος who 1325 έδωκε gave 3588 την   2588-1473 καρδίαν αυτού his heart 654 αποστρέψαι to return 4314 προς to 1473 με me, 5346 φησι says 2962 κύριος the lord?   30:22   2532 και And 1510.8.5 έσεσθέ you shall be 1473 μοι to me 1519 εις for 2992 λαόν a people, 2504 καγώ and I 1510.8.1 έσομαι shall be 1473 υμίν to you 1519 εις for 2962 κύριον Lord.   30:23   3754 ότι For 3709 οργή the anger 2962 κυρίου of the lord 1831 εξήλθε went forth; 2373.1 θυμώδης rage 1831 εξήλθεν went forth; 3709 οργή [2anger 4762 στρεφομένη 1turning 1909 επ΄ 4upon 765 ασεβείς 5the impious 2240 ήξει 3shall come].   30:24   3766.2 ου μη In no way 654 αποστραφή shall [4turn 3709 οργή 1the anger 2372 θυμού 2of the rage 2962 κυρίου 3of the lord] 2193 έως until 4160 ποιήση he should execute, 2532 και and 2193 έως until 2525 καταστήση he should ordain 1471.5 εγχείρημα the enterprise 2588-1473 καρδίας αυτού of his heart. 1909 επ΄ Upon 2078 εσχάτου the last 3588 των of the 2250 ημερών days 1097 γνώσεσθε you shall know 1473 αυτά them.