Genesis 24

  24:1   2532 και And * Αβραάμ Abraham 1510.7.3 ην was 4245 πρεσβύτερος older, 4260 προβεβηκώς advancing 2250 ημερών of days. 2532 και And 2962 κύριος the lord 2127 ηυλόγησε blessed 3588 τον   * Αβραάμ Abraham 2596 κατά according to 3956 πάντα all things.   24:2   2532 και And 2036-* είπεν Αβραάμ Abraham said 3588 τω to 3816-1473 παιδί αυτού his servant, 3588 τω to the 4245 πρεσβυτέρω elder 3588 της   3614-1473 οικίας αυτού of his house, 3588 τω to the one 758 άρχοντι in charge 3956 πάντων of all 3588-1473 των αυτού his things, 5087 θες Put 3588 την   5495-1473 χείρά σου your hand 5259 υπό under 3588 τον   3382-1473 μηρόν μου my thigh!   24:3   2532 και And 1844 εξορκιώ I adjure 1473 σε you 2962 κύριον by the lord 3588 τον   2316 θεόν God 3588 του of the 3772 ουρανού heaven, 2532 και and 3588 τον the 2316 θεόν God 3588 της of the 1093 γης earth, 2443 ίνα that 3361 μη you should not 2983 λάβης take 1135 γυναίκα a wife 3588 τω to 5207-1473 υιώ μου my son * Ισαάκ Isaac 575 από from 3588 των the 2364 θυγατέρων daughters 3588 των of the * Χαναναίων Canaanites, 3326 μεθ΄ with 3739 ων whom 1473 εγώ I 3611 οίκω live 1722 εν among 1473 αυτοίς them.   24:4   237.1 αλλ΄ η But only 1519 εις unto 3588 την   1093-1473 γην μου my land 3739 ου of which 1096 εγενόμην I was 4198 πορεύση shall you go, 2532 και and 1519 εις unto 3588 την   5443-1473 φυλήν μου my tribe. 2532 και And 2983 λήψη you shall take 1135 γυναίκα a wife 3588 τω   5207-1473 υιώ μου for my son * Ισαάκ Isaac 1564 εκείθεν from there.   24:5   2036 είπε [4said 1161 δε 1And 4314 προς 5to 1473 αυτόν 6him 3588 ο 2the 3816 παις 3servant], 3379 μήποτε If at any time 3756 ου [4not 1014 βούληται 3wills 3588 η 1the 1135 γυνή 2woman] 4198 πορευθήναι to go 3326 μετ΄ with 1473 εμού me 3694 οπίσω back 1519 εις into 3588 την   1093-3778 γην ταύτην this land, 654 αποστρέψω shall I return 3588 τον   5207-1473 υιόν σου your son 1519 εις into 3588 την the 1093 γην land 3606 όθεν from where 1831 εξήλθες you came forth 1564 εκείθεν from there?   24:6   2036 είπε [3said 1161 δε 1And 4314 προς 4to 1473 αυτόν 5him * Αβραάμ 2Abraham], 4337 πρόσεχε Take heed 4572 σεαυτώ to yourself 3361 μη that you should not 654 αποστρέψης return 3588 τον   5207-1473 υιόν μου my son 1563 εκεί there.   24:7   2962 κύριος The lord 3588 ο   2316 θεός God 3588 του of the 3772 ουρανού heaven, 2532 και and 3588 ο the 2316 θεός God 3588 της of the 1093 γης earth, 3739 ος who 2983 έλαβέ took 1473 με me 1537 εκ from 3588 του   3624 οίκου [2house 3588 του   3962-1473 πατρός μου 1my father's], 2532 και and 1537 εκ from 3588 της the 1093 γης land 3739 ης of which 1080 εγεννήθην I was born, 3739 ος who 2980 ελάλησέ spoke 1473 μοι to me, 2532 και and 3739 ος who 3660 ώμοσέ swore by an oath 1473 μοι to me, 3004 λέγων saying, 1473 σοι To you 1325 δώσω I will give 3588 την   1093-3778 γην ταύτην this land 2532 και and 3588 τω   4690-1473 σπέρματί σου your seed -- 1473 αυτός he 649 αποστελεί will send 3588 τον   32-1473 άγγελον αυτού his angel 1715 έμπροσθέν in front of 1473 σου you, 2532 και and 2983 λήψη you shall take 1135 γυναίκα a wife, 3588 τω   5207-1473 υιώ μου for my son 1564 εκείθεν from there.   24:8   1437-1161 εάν δε And if 3361 μη [3should not 2309 θέλη 4want 3588 η 1the 1135 γυνή 2woman] 4198 πορευθήναι to go 3326 μετά with 1473 σου you 1519 εις into 3588 την   1093-3778 γην ταύτην this land, 2513-1510.8.2 καθαρός έση you will be clean 575 από from 3588 του   3727-3778 όρκου τούτου this oath. 3440 μόνον Only 3588 τον   5207-1473 υιόν μου [3my son 3361 μη 1you should not 654 αποστρέψης 2return] 1563 εκεί there.   24:9   2532 και And 5087 έθηκεν [3put 3588 ο 1the 3816 παις 2servant] 3588 την   5495-1473 χείρα αυτού his hand 5259 υπό under 3588 τον the 3382 μηρόν thigh * Αβραάμ of Abraham 3588 του   2962-1473 κυρίου αυτού his master. 2532 και And 3660 ώμοσεν he swore by an oath 1473 αυτώ to him 4012 περί on account of 3588 του   4487-3778 ρήματος τούτου this saying.   24:10   2532 και And 2983 έλαβεν [3took 3588 ο 1the 3816 παις 2servant] 1176 δέκα ten 2574 καμήλους camels 575 από from 3588 των the 2574 καμήλων camels 3588 του   2962-1473 κυρίου αυτού of his master, 2532 και and 575 από from 3956 πάντων all 3588 των the 18 αγαθών good things 3588 του   2962-1473 κυρίου αυτού of his master 3326 μεθ΄ with 1438 εαυτού himself. 2532 και And 450 αναστάς rising up 4198 επορεύθη he went 1519 εις into 3588 την   * Μεσοποταμίαν Mesopotamia, 1519 εις into 3588 την the 4172 πόλιν city * Ναχώρ of Nahor.   24:11   2532 και And 2838.1 εκοίμισε he rested 3588 τας the 2574 καμήλους camels 1854 έξω outside 3588 της of the 4172 πόλεως city 3844 παρά by 3588 το the 5421 φρέαρ Well 3588 του of the 5204 ύδατος Water, 3588 το   4314 προς towards 3796 οψέ late in the day, 2259 ηνίκα when 1607-3588 εκπορεύονται αι the women came forth 5200.2 υδρευόμεναι drawing water.   24:12   2532 και And 2036 είπε he said, 2962 κύριε O lord 3588 ο   2316 θεός God 3588 του   2962-1473 κυρίου μου of my master * Αβραάμ Abraham, 2137 ευόδωσον prosper the way 1726 εναντίον before 1473 εμού me 4594 σήμερον today, 2532 και and 4160 ποίησον perform 1656 έλεος mercy 3326 μετά with 3588 του   2962-1473 κυρίου μου my master * Αβραάμ Abraham!   24:13   2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 2476 έστηκα stand 1909 επί near 3588 την the 4077 πηγήν spring 3588 του   5204 ύδατος of water, 3588-1161 αι δε and the 2364 θυγατέρες daughters 3588 των of the 444 ανθρώπων men 3611 οικούντων living in 3588 την the 4172 πόλιν city 1607 εκπορεύονται come forth 501 αντλήσαι to draw 5204 ύδωρ water.   24:14   2532 και And 1510.8.3 έσται it shall be 3588 η the 3933 παρθένος virgin, 3739 η who 302 αν ever 1473 εγώ I 2036 είπω should have said, 1945.2 επίκλινον Incline 3588 την   5201-1473 υδρίαν σου your water-pitcher! 2443 ίνα that 4095 πίω I might drink. 2532 και And 2036 είπη she should have said 1473 μοι to me, 4095-1473 πίε συ You drink! 2532 και and 3588 τας   2574-1473 καμήλους σου [2your camels 4222 ποτιώ 1I will water] 2193 έως until 302 αν whenever 3973 παύσωνται they cease 4095 πίνουσαι to drink -- 3778 ταύτην this one 2090 ητοίμασας you prepared 3588 τω   3816-1473 παιδί σου for your servant 3588 τω   * Ισαάκ Isaac, 2532 και and 1722 εν in 3778 τούτω this 1097 γνώσομαι I will know 3754 ότι that 4160 εποίησας you executed 1656 έλεος mercy 3326 μετά with 3588 του   2962-1473 κυρίου μου my master * Αβραάμ Abraham.   24:15   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 4253 προ before 3588 του   4931 συντελέσαι completing 1473 αυτόν his 2980 λαλούντα speaking 1722 εν in 3588 τη   1271-1473 διανοία αυτού his mind, 2532 και that 2400 ιδού behold, * Ρεβέκκα Rebekah 1607 εξεπορεύετο came forth -- 3588 η the one 5088 τεχθείσα born to * Βαθουήλ Bethuel, 5207 υιώ son * Μελχάς of Milcah, 3588 της the 1135 γυναικός wife * Ναχώρ of Nahor, 80-1161 αδελφού δε and brother * Αβραάμ of Abraham, 2192 έχουσα having 3588 την the 5201 υδρίαν water-pitcher 1909 επί upon 3588 των   5606-1473 ώμων αυτής her shoulders.   24:16   3588-1161 η δε And the 3933 παρθένος virgin 1510.7.3 ην was 2570 καλή good 3588 τη in the 3799 όψει appearance -- 4970 σφόδρα exceedingly. 3933-1510.7.3 παρθένος ην She was a virgin, 435-3756 ανήρ ουκ no man 1097 έγνω knew 1473 αυτήν her. 2597-1161 καταβάσα δε And coming 1909 επί upon 3588 την the 4077 πηγήν spring, 4130 έπλησε she filled 3588 την   5201-1473 υδρίαν αυτής her water-pitcher, 2532 και and 305 ανέβη ascended.   24:17   2010.1 επέδραμε [4ran 1161 δε 1And 3588 ο 2the 3816 παις 3servant] 1519 εις to 4877 συνάντησιν meet with 1473 αυτή her, 2532 και and 2036 είπε he said, 4222-1473 πότισόν με Give me to drink 3397 μικρόν a little 5204 ύδωρ water 1537 εκ from out of 3588 της   5201-1473 υδρίας σου your water-pitcher!   24:18   3588 η   1161 δε And 2036 είπε she said, 4095 πίε Drink, 2962 κύριε O lord! 2532 και And 4692 έσπευσε she hastened 2532 και and 2507 καθείλε lowered 3588 την the 5201 υδρίαν water-pitcher 1909 επί upon 3588 τον   1023-1473 βραχίονα αυτής her arm, 2532 και and 4222-1473 επότισεν αυτόν gave him to drink 2193 έως until 3973 επαύσατο he ceased 4095 πίνων drinking.   24:19   2532 και And 2036 είπε she said, 2532 και Also 3588 ταις to 2574-1473 καμηλοίς σου your camels 5200.2 υδρεύσομαι I will draw water 2193 έως until 302 αν whenever 3956 πάσαι all 4095 πίωσι should have drunk.   24:20   2532 και And 4692 έσπευσε she hastened 2532 και and 1573.2 εξεκένωσε emptied out 3588 την the 5201 υδρίαν water-pitcher 1519 εις into 3588 το the 4223.1 ποτιστήριον channel, 2532 και and 5143 έδραμεν ran 2089 έτι yet again 1909 επί unto 3588 το the 5421 φρέαρ well 501 αντλήσαι to draw 5204 ύδωρ water. 2532 και And 5200.2 υδρεύσατο she drew water 3956 πάσαις for all 3588 ταις the 2574 καμήλοις camels.   24:21   3588-1161 ο δε And the 444 άνθρωπος man 2648 κατεμάνθανεν studied 1473 αυτήν her, 2532 και and 3902.1 παρεσιώπα remained silent 3588 του   1097 γνώναι to know 1487 ει if 2137-2962 ευόδωσε κύριος the lord prospered 3588 την   3598-1473 οδόν αυτού his way 2228 η or 3756 ου not.   24:22   1096-1161 εγένετο δε And it came to pass 2259 ηνίκα when 3973 επαύσαντο [4ceased 3956 πάσαι 1all 3588 αι 2the 2574 κάμηλοι 3camels] 4095 πίνουσαι drinking, 2983 έλαβεν [3took 3588 ο 1the 444 άνθρωπος 2man] 1801.1 ενώτια ear-rings 5552 χρυσά of gold 303 ανά worth up to 1406 δραχμήν a drachma 3643.3 ολκής scale-weight, 2532 και and 1417 δύο two 5568.8 ψελλία bracelets, 1909 επί and put them upon 3588 τας   5495-1473 χείρας αυτής her hands -- 1176 δέκα ten 5552 χρυσών pieces of gold 3643.3 ολκή scale-weight 1473 αυτών was their weight.   24:23   2532 και And 1905 επηρώτησεν he asked 1473 αυτήν her, 2532 και and 2036 είπε said, 2364-5100 θυγάτηρ τίνος Whose daughter 1510.2.2 ει are you? 312 ανάγγειλόν Announce 1473 μοι to me 1487 ει if 1510.2.3 έστι there is 3844 παρά by 3588 τω   3962-1473 πατρί σου your father 5117 τόπος a place 1473 ημίν for us 3588 του   2647 καταλύσαι to rest up!   24:24   3588 η   1161 δε And 2036 είπεν she said 1473 αυτώ to him, 2364 θυγάτηρ [2the daughter * Βαθουήλ 3of Bathuel 1510.2.1 ειμί 1I am], 3588 του the son * Μελχάς of Milcah, 3739 ον whom 5088 έτεκε she bore to 3588 τω   * Ναχώρ Nahor.   24:25   2532 και And 2036 είπεν she said 1473 αυτώ to him, 2532 και Also 892 άχυρα [2straw 2532 και 3and 5527 χορτάσματα 4fodder 4183 πολλά 1there is much] 3844 παρ΄ by 1473 ημίν us, 2532 και and 5117 τόπος a place 3588 του   2647 καταλύσαι to rest up.   24:26   2532 και And 2106 ευδοκήσας [3finding favor 3588 ο 1the 444 άνθρωπος 2man], 4352 προσεκύνησε did obeisance 3588 τω to the 2962 κυρίω lord, 2532 και and 2036 είπεν said,   24:27   2128 ευλογητός Blessed be 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God 3588 του   2962-1473 κυρίου μου of my master * Αβραάμ Abraham, 3739 ος who 3756-1459 ουκ εγκατέλιπε abandoned not 3588 την   1343 δικαιοσύνη righteousness 2532 και and 3588 την   225 αλήθειαν truth 575 από from 3588 του   2962-1473 κυρίου μου my master. 1473-5037-2137 εμέ τε ευόδωσε [2indeed prospered me 2962 κύριος 1The lord] 1519 εις to 3624 οίκον the house 3588 του of the 80 αδελφού brother 3588 του   2962-1473 κυρίου μου of my master.   24:28   2532 και And 5143 δραμούσα running, 3588 η the 3816 παις maidservant 312 ανήγγειλεν announced 1519 εις in 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 της   3384-1473 μητρός αυτής to her mother 2596 κατά about 3588 τα   4487-3778 ρήματα ταύτα these words.   24:29   3588-1161 τη δε And to * Ρεβέκκα Rebekah 80-1510.7.3 αδελφός ην there was a brother 3739 ω whose 3686 όνομα name * Λάβαν was Laban. 2532 και And 5143-* έδραμε Λάβαν Laban ran 4314 προς to 3588 τον the 444 άνθρωπον man 1854 έξω outside 1909 επί near 3588 την the 4077 πηγήν spring.   24:30   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 2259 ηνίκα when 1492 είδε he saw 3588 τα the 1801.1 ενώτια ear-rings, 2532 και and 3588 τα the 5568.8 ψέλλια bracelets 1909 επί upon 3588 τας the 5495 χείρας hands 3588 της   79-1473 αδελφής αυτού of his sister, 2532 και and 3753 ότε when 191 ήκουσε he heard 3588 τα the 4487 ρήματα words * Ρεβέκκας of Rebekah 3588 της   79-1473 αδελφής αυτού his sister, 3004 λεγούσης saying, 3779 ούτω So 2980 λελάληκέ spoke 1473 μοι to me 3588 ο the 444 άνθρωπος man; 2532 και that 2064 ήλθε he came 4314 προς to 3588 τον the 444 άνθρωπον man 2476 εστηκότος standing 1473 αυτού by himself 1909 επί by 3588 των the 2574 καμήλων camels 1909 επί near 3588 της the 4077 πηγής spring.   24:31   2532 και And 2036 είπεν he said 1473 αυτώ to him, 1204 δεύρο Come, 1525 είσελθε enter 2128 ευλογητός blessed 2962 κυρίου of the lord! 2444 ινατί Why 2476 έστηκας stand 1854 έξω outside? 1473-1161 εγώ δε For I 2090 ητοίμασα prepared 3588 την the 3614 οικίαν residence, 2532 και and 5117 τόπον a place 3588 ταις for the 2574 καμήλοις camels.   24:32   1525 εισήλθε [4entered 1161 δε 1And 3588 ο 2the 444 άνθρωπος 3man] 1519 εις into 3588 την the 3614 οικίαν residence. 2532 και And 642.1 απέσαξε he unharnessed 3588 τας the 2574 καμήλους camels, 2532 και and 1325 έδωκεν gave 892 άχυρα straw 2532 και and 5527 χορτάσματα fodder 3588 ταις to the 2574 καμήλοις camels, 2532 και and 5204 ύδωρ water 3588 τοις   4228-1473 ποσίν αυτού for his feet, 2532 και and 3588 τοις for the 4228 ποσί feet 3588 των of the 435 ανδρών men 3588 των   3326 μετ΄ with 1473 αυτού him.   24:33   2532 και And 3908 παρέθηκεν he placed near 1473 αυτοίς them 740 άρτους bread loaves 2068 φαγείν to eat. 2532 και And 2036 είπεν he said, 3766.2 ου μη No way 2068 φάγω will I eat 2193 έως until 3588 του   2980 λαλήσαι speaking 1473 με   3588 τα   4487-1473 ρήματά μου my words. 2532 και And 2036 είπε he said, 2980 λάλησον Speak!   24:34   2532 και And 2036 είπε he said, 3816 παις A servant * Αβραάμ of Abraham 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμί am.   24:35   2962-1161 κύριος δε And the lord 2127 ηυλόγησε blessed 3588 τον   2962-1473 κυρίον μου my master 4970 σφόδρα exceedingly; 2532 και and 5312 υψώθη he was raised up high, 2532 και and 1325 έδωκεν he gave 1473 αυτώ to him 4263 πρόβατα sheep, 2532 και and 3448 μόσχους calves, 2532 και and 694 αργύριον silver, 2532 και and 5553 χρυσίον pieces of gold, 2532 και and 3816 παίδας manservants, 2532 και and 3814 παιδίσκας maidservants, 2574 καμήλους camels, 2532 και and 3688 όνους donkeys.   24:36   2532 και And 5088 έτεκε [5bore * Σάρρα 1Sarah 3588 η 2the 1135 γυνή 3wife 3588 του   2962-1473 κυρίου μου 4of my master] 5207 υιόν a son, 1520 ένα one 3588 τω to 2962-1473 κυρίω μου my master 3326 μετά after 3588 το   1095-1473 γηράσαι αυτόν his growing old. 2532 και And 1325 έδωκεν he gave 1473 αυτώ to him 3745 όσα as much as 1510.7.3 ην was 1473 αυτώ his.   24:37   2532 και And 3726-1473 ώρικισέ με [2bound me by an oath 3588 ο   2962-1473 κύριός μου 1my master], 3004 λέγων saying, 3756 ου You shall not 2983 λήψη take 1135 γυναίκα a wife 3588 τω   5207-1473 υιώ μου for my son 575 από from 3588 των the 2364 θυγατέρων daughters 3588 των of the * Χαναναίων Canaanites, 1722 εν in 3739 οις which 1473 εγώ I 3939 παροικώ sojourned 1722 εν in 3588 τη   1093-1473 γη αυτών their land.   24:38   235 αλλ΄ But 1519 εις unto 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 του   3962-1473 πατρός μου of my father 4198 πορεύση you should go, 2532 και and 1519 εις to 3588 την   5443-1473 φυλήν μου my tribe; 2532 και and 2983 λήψη you shall take 1135 γυναίκα a wife 3588 τω   5207-1473 υιώ μου for my son.   24:39   2036-1161 είπα δε And I said 3588 τω to 2962-1473 κυρίω μου my master, 3379 μή ποτε Perhaps 3756-4198 ου πορευθή [3should not go 3588 η 1the 1135 γυνή 2woman] 3326 μετ΄ with 1473 εμού me.   24:40   2532 και And 2036 είπέ he said 1473 μοι to me, 2962 κύριος The lord 3588 ο   2316 θεός God 3739 ω in whom 2100 ευηρέστησα I was found well-pleasing 1726 εναντίον before 1473 αυτού him, 1473 αυτός he 1821 εξαποστελεί will send out 3588 τον   32-1473 άγγελον αυτού his angel 3326 μετά with 1473 σου you, 2532 και and 2137 ευοδώσει prosper 3588 την   3598-1473 οδόν σου your way. 2532 και And 2983 λήψη you will take 1135 γυναίκα a wife 3588 τω   5207-1473 υιώ μου for my son 1537 εκ from out of 3588 της   5443-1473 φυλής μου my tribe, 2532 και and 1537 εκ from out of 3588 του the 3624 οίκου house 3588 του   3962-1473 πατρός μου of my father.   24:41   5119 τότε Then 121 αθώος [2innocent 1510.8.2 έση 1you will be] 575 από concerning 3588 της   685-1473 αράς μου my oath. 2259-1063 ηνίκα γαρ For when 1437 εάν ever 2064 έλθης you should have come 1519 εις to 3588 την   5443-1473 φυλήν μου my tribe, 2532 και and 3361 μη [2not 1473 σοι 4to you 1325 δώσι 1they should 3give her], 2532 και then 1510.8.2 έση you will be 121 αθώος innocent 575 από concerning 3588 του   3726.1-1473 ορκισμού μου my oath.   24:42   2532 και And 2064 ελθών coming 4594 σήμερον today 1909 επί upon 3588 την the 4077 πηγήν spring, 2036 είπα I said, 2962 κύριε O lord, 3588 ο the 2316 θεός God 3588 του   2962-1473 κυρίου μου of my master * Αβραάμ Abraham; 1487 ει if 1473 συ you 2137 ευοδοίς prosper 3588 την   3598-1473 οδόν μου my way, 1722 εν in 3739 η which 3568 νυν now 1473 εγώ I 4198 πορεύομαι go 1722 εν by 1473 αυτή it,   24:43   2400 ιδού behold, 2186 εφέστηκα I stand 1909 επί near 3588 της the 4077 πηγής spring 3588 του   5204 ύδατος of water, 2532 και and 3588 αι the 2364 θυγατέρες daughters 3588 των of the 444 ανθρώπων men 3588 της of the 4172 πόλεως city 1607 εκπορεύονται came forth 501 αντλήσαι to draw 5204 ύδωρ water, 2532 και and 1510.8.3 έσται it will be 3588 η the 3933 παρθένος virgin 3739 η to whom 302 αν ever 1473 εγώ I 2036 είπω should say, 4222 πότισόν [4to drink 1473 με 1Give me 1537 εκ 5from 3588 της   5201-1473 υδρίας σου 6your water-pitcher 3397 μικρόν 2a little 5204 ύδωρ 3water]!   24:44   2532 και And 2036 είπη she should have said 1473 μοι to me, 2532-1473 και συ You also 4095 πίε drink, 2532 και and 3588 ταις to 2574-1473 καμήλοις σου your camels 5200.2 υδρεύσομαι I will draw water. 3778 αυτή This 3588 η is the 1135 γυνή woman 3739 ην whom 2090-2962 ητοίμασε κύριος the lord prepared 3588 τω   1438 εαυτού for his own 2324 θεράποντι attendant * Ισαάκ Isaac; 2532 και and 1722 εν in 3778 τούτω this 1097 γνώσομαι you will know 3754 ότι that 4160 πεποίηκας you have done 1656 έλεος mercy 3588 τω to 2962-1473 κυρίω μου my master * Αβραάμ Abraham.   24:45   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 4253 προ before 3588 του the 4931 συντελέσαι completing 1473 με my 2980 λαλούντα speaking 1722 εν in 3588 τη   1271-1473 διανοία μου my mind, 2117.1 ευθύς straightway * Ρεβέκκα Rebekah 1607 εξεπορεύετο came forth 2192 έχουσα having 3588 την the 5201 υδρίαν water-pitcher 1909 επί upon 3588 των the 5606 ώμων shoulders, 2532 και and 2597 κατέβη she went down 1909 επί to 3588 την the 4077 πηγήν spring, 2532 και and 5200.2 υδρεύσατο she drew water. 2036-1161 είπα δε And I said 1473 αυτή to her, 4222-1473 πότισόν με Give me a drink!   24:46   2532 και And 4692 σπεύσασα she hastened 2507 καθείλε to lower 3588 την the 5201 υδρίαν water-pitcher 1909 επί upon 3588 τον   1023-1473 βραχίονα αυτής her arm 575 αφ΄ from 1438 εαυτής herself, 2532 και and 2036 είπε she said, 4095-1473 πίε συ You drink! 2532 και and 3588 τας   2574-1473 καμήλους σου [2your camels 4222 ποτιώ 1I will water]. 2532 και And 4095 έπιον I drank, 2532 και and 3588 τας [2the 2574 καμήλους 3camels 4222 επότισε 1she watered].   24:47   2532 και And 2065 ηρώτησα I asked 1473 αυτήν her, 2532 και and 2036 είπα said, 2364-5100 θυγάτηρ τίνος Whose daughter 1510.2.2 ει are you? 3588 η   1161 δε And 5346 έφη she said, 2364 θυγάτηρ [2the daughter * Βαθουήλ 3of Bethuel 1510.2.1 ειμί 1I am], 5207 υιόυ son * Ναχωρ of Nahor, 3739 ον whom 5088 έτεκεν [2bore 1473 αυτώ 3to him * Μελχα 1Milcah]. 2532 και And 4060 περιέθηκα I put on 1473 αυτή her 3588 τα the 1801.1 ενώτια ear-rings, 2532 και and 3588 τα the 5568.8 ψελλία bracelets 4012 περί about 3588 τας   5495-1473 χείρας αυτής her hands.   24:48   2532 και And 2106 ευδοκήσας finding favor, 4352 προσεκύνησα I did obeisance 3588 τω to the 2962 κυρίω lord. 2532 και And 2127 ευλόγησα I blessed 2962 κύριον the lord 3588 τον   2316 θεόν God 3588 του   2962-1473 κυρίου μου of my master * Αβραάμ Abraham, 3739 ος who 2137 ευόδωσέ prospered 1473 με me 1722 εν in 3598 οδώ the way 225 αληθείας of truth, 2983 λαβείν to take 3588 την the 2364 θυγατέρα daughter 3588 του of the 80 αδελφού brother 3588 του   2962-1473 κυρίου μου of my master, 3588 τω   5207-1473 υιώ αυτού for his son.   24:49   1487 ει If 3767 ουν then 4160-1473 ποιείτε υμείς you do 1656 έλεος mercy 2532 και and 1343 δικαιοσύνην righteousness 4314 προς to 3588 τον   2962-1473 κύριόν μου my master, 518 απαγγείλατέ report 1473 μοι to me 2443 ίνα that 1994 επιστρέψω I might turn 1519 εις to 1188 δεξιά the right 2228 η or 710 αριστερά left!   24:50   611-1161 αποκριθείς δε And answering * Λάβαν Laban 2532 και and * Βαθουήλ Bethuel 2036 είπον said, 3844 παρά From 2962 κυρίου the lord 1831 εξήλθε came forth 3588 το   4229-3778 πράγμα τούτο this thing, 3756-1410 ου δυνησόμεθά we will not be able 1473 σοι   471 αντειπείν to contradict 2556 κακόν bad 2228 η or 2570 καλόν good.   24:51   2400 ιδού Behold, * Ρεβέκκα Rebekah 1799 ενώπιόν is before 1473 σου you, 2983 λαβών in taking her, 665.1 απότρεχε run! 2532 και and 1510.5 έστω let her be 1135 γυνή wife 3588 τω to the 5207 υιώ son 3588 του   2962-1473 κυρίου σου of your master! 2505 καθά as 2980-2962 ελάλησε κύριος the lord spoke.   24:52   1096-1161 εγένετο δε And taking place 1722 εν in 3588 τω the 191 ακούσαι hearing 3588 τον of the 3816 παίδα servant 3588 του   * Αβραάμ of Abraham 3588 των   4487-3778 ρημάτων αυτών their words, 4352 προσεκύνησεν he did obeisance 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην ground 3588 τω to the 2962 κυρίω lord.   24:53   2532 και And 1627 εξενέγκας [3brought forth 3588 ο 1the 3816 παις 2servant] 4632 σκεύη items 693 αργυρά made of silver 2532 και and 5552 χρυσά of gold. 2532 και And 2441 ιματισμόν [2clothes 1325 έδωκε 1he gave] 3588 τη   * Ρεβέκκα to Rebekah, 2532 και and 1435 δώρα [2gifts 1325 έδωκε 1he gave] 3588 τω   80-1473 αδελφώ αυτής to her brother, 2532 και and 3588 τη   3384-1473 μητρί αυτής to her mother.   24:54   2532 και And 2068 έφαγον they ate 2532 και and 4095 έπιον drank. 2532 και And 1473 αυτός he 2532 και and 3588 οι the 435 άνδρες men 3588 οι   3326 μετ΄ [2with 1473 αυτού 3him 1510.6 όντες 1being] 2532 και   2837 εκοιμήθησαν went to sleep. 2532 και And 450 αναστάς rising up 4404 πρωϊ in the morning, 2036 είπεν he said, 1599-1473 εκπέμψατε με Send me forth! 2443 ίνα that 565 απέλθω I may go forth 4314 προς to 3588 τον   2962-1473 κύρίον μου my master.   24:55   2036 είπον [5said 1161 δε 1And 3588 οι   80-1473 αδελφοί αυτής 2her brothers 2532 και 3and 3588 η   3384 μήτηρ 4mother], 3306 μεινάτω Let [3remain 3588 η 1the 3933 παρθένος 2virgin] 3326 μεθ΄ with 1473 ημών us 2250 ημέρας [3days 5616 ωσεί 1about 1176 δέκα 2ten]! 2532 και and 3326 μετά after 3778 τούτο this 565 απελεύσεται she shall go forth.   24:56   3588-1161 ο δε And he 2036 είπε said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 3361 μη Do not 2722 κατέχετε hold 1473 με me, 2532 και for 2962 κύριος the lord 2137 ευώδωσε prospered 3588 την   3598-1473 οδόν μου my way! 1599 εκπέμψατε Send 1473 με me! 2443 ίνα that 565 απέλθω I may go forth 4314 προς to 3588 τον   2962-1473 κύριόν μου my master.   24:57   2036-1161 ειπον δε And they said, 2564 καλέσωμεν We should call 3588 την the 3816 παίδα maidservant, 2532 και and 2065 ερωτήσωμεν we should ask 3588 το by 4750-1473 στόμα αυτής her mouth.   24:58   2532 και And 2564 εκάλεσαν they called 3588 την   * Ρεβέκκαν Rebekah, 2532 και and 2036 ειπον said 1473 αυτή to her, 4198 πορεύση Will you go 3326 μετά with 3588 του   444-3778 ανθρώπου τούτου this man? 3588 η   1161 δε And 2036 είπε she said, 4198 πορεύσομαι I will go.   24:59   2532 και And 1599 εξέπεμψαν they sent forth * Ρεβέκκαν Rebekah 3588 την   79-1473 αδελφήν αυτών their sister, 2532 και and 3588 τα   5224-1473 υπάρχοντα αυτής her possessions, 2532 και and 3588 τον the 3816 παίδα servant 3588 του   * Αβραάμ of Abraham, 2532 και and 3588 τους the ones 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him.   24:60   2532 και And 2127 ευλόγησαν they blessed * Ρεβέκκαν Rebekah, 2532 και and 2036 είπον said 1473 αυτή to her, 79 αδελφή [3sister 1473 ημών 2our 1510.2.2 ει 1You are], 1096 γίνου become 1519 εις for 5505 χιλιάδας a thousand 3461 μυριάδων myriads, 2532 και and 2816 κληρονομησάτω [2inherit 3588 το   4690-1473 σπέρμα σου 1let your seed] 3588 τας the 4172 πόλεις cities 3588 των of your 5227 υπεναντίων opponents!   24:61   450-1161 αναστάσα δε And rising up, * Ρεβέκκα Rebekah 2532 και and 3588 αι   10.3-1473 άβραι αυτής her handmaidens 1910 επέβησαν mounted 1909 επί upon 3588 τας the 2574 καμήλους camels, 2532 και and 4198 επορεύθησαν they went 3326 μετά with 3588 του the 444 ανθρώπου man. 2532 και And 353 αναλαβών taking 3588 ο the 3816 παις girl 3588 την   * Ρεβέκκαν Rebekah, 565 απήλθεν he went forth.   24:62   *-1161 Ισαάκ δε And Isaac 1279 διεπορεύετο was traveling over 1223 διά through 3588 της the 2048 ερήμου wilderness 2596 κατά by 3588 το the 5421 φρέαρ Well 3588 της of the 3706 οράσεως Vision. 1473-1161 αυτός δε And he 2730 κατώκει dwelt 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη land 3588 τη   4314 προς towards 3047 λίβα the south.   24:63   2532 και And 1831-* εξήλθεν Ισαάκ Isaac came forth 96.1 αδολεσχήσαι to meditate 1519 εις in 3588 τω the 3977.1 πεδίω plain 4314 προς towards 1166.2 δείλην afternoon. 2532 και And 308 αναβλέψας looking up with 3588 τοις   3788-1473 οφθαλμοίς αυτού his eyes, 1492 είδε he saw 2574 καμήλους camels 2064 ερχομένας coming.   24:64   2532 και And 308-* αναβλέψασα Ρεβέκκα Rebekah looking up with 3588 τοις the 3788 οφθαλμοίς eyes, 1492 είδε saw 3588 τον   * Ισαάκ Isaac, 2532 και and 2665.3 κατεπήδησεν she leaped down 575 από from 3588 της the 2574 καμήλου camel.   24:65   2532 και And 2036 είπε she said 3588 τω to the 3816 παιδί servant, 5100 τις Who 1510.2.3 εστιν is 3588 ο   444-1565 άνθρωπος εκείνος that man 3588 ο   4198 πορευόμενος going 1722 εν in 3588 τω the 3977.1 πεδίω plain 1519 εις to 4877 συνάντησιν meet 1473 ημών us? 2036-1161 είπε δε And said 3588 ο the 3816 παις servant, 3778 ούτος This 3588 ο   2962-1473 κύριός μου is my master. 3588-1161 η δε And she 2983 λαβούσα having taken 3588 το the 2327.1 θέριστρον lightweight covering 4016 περιεβάλετο put it on.   24:66   2532 και And 1334 διηγήσατο [3described 3588 ο 1the 3816 παις 2servant] 3588 τω   * Ισαάκ to Isaac 3956 πάντα all 3588 τα the 4487 ρήματα words 3739 α which 4160 εποίησεν he did.   24:67   1525 εισήλθε [3entered 1161 δε 1And * Ισαάκ 2Isaac] 1519 εις into 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 της   3384-1473 μητρός αυτού of his mother, 2532 και and 2983 έλαβε took 3588 την   * Ρεβέκκαν Rebekah, 2532 και and 1096 εγένετο she became 1473 αυτού his 1135 γυνή wife. 2532 και And 25 ηγάπησεν he loved 1473 αυτήν her. 2532 και And 3870-* παρεκλήθη Ισαάκ Isaac was comforted 4012 περί concerning * Σάρρας Sarah 3588 της   3384-1473 μητρός αυτού his mother.
Reformed Dating